J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/06/26/2020042012/justel

Titel
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr.43 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie met het oog op een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW's in het kader van COVID-19
(NOTA : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij W 2020-12-24/20, art. 30) Zie wijziging(en)

Bron : MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
Publicatie : 03-07-2020 nummer :   2020042012 bladzijde : 49168       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-06-26/15
Inwerkingtreding : 01-06-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2002022559       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, wordt een artikel 43/4 ingevoegd, luidende:
  "Art. 43/4. Een bijkomende toelage van 15% van het subsidiebedrag van het leefloon is verschuldigd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wanneer het leefloon is toegekend aan een leefloonbegunstigde wiens aanvraag is ingediend tussen 1 juni en 31 december 2020 en die de laatste drie maanden voorafgaand aan zijn aanvraag geen leefloon heeft genoten.
  Deze bijkomende toelage geldt alleen voor de leefloonbedragen die toegekend zijn tussen 1 juni en 31 december 2020."

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2020.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 26 juni 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie,
D. DUCARME

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II), meer bepaald artikelen 2, 5, § 1, 3° en 5° en 5, § 2;
   Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 10 juni 2020;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juni 2020;
   Overwegende dat het land zich in een crisistoestand bevindt als gevolg van de verspreiding van het coronavirus Covid-19;
   Overwegende dat de gevolgen van deze crisis belangrijke economische gevolgen zullen hebben die armoede teweeg zal brengen;
   Overwegende dat de OCMW's het hoofd zullen moeten bieden aan een belangrijke toename van nieuwe leefloonbegunstigden;
   Overwegende dat de OCMW's uit hun eigen fondsen een gedeelte van het leefloonbedrag moeten betalen;
   Overwegende dat deze crisis een effect op lange termijn zal hebben op de financiėn en de organisatie van de OCMW's;
   Overwegende dat het noodzakelijk is dat een dringende ondersteuning verleend wordt;
   Gelet op het advies 67.638/1 van de Raad van State van 25 juni 2020, gegeven met toepassing van artikel 4, derde lid, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I);
   Op de voordracht van de Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 24-12-2020 GEPUBL. OP 15-01-2021
  (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

 • Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
     VERSLAG AAN DE KONING
     Sire,
     Het ontwerpbesluit dat wij de eer hebben voor te leggen ter ondertekening aan Uwe Majesteit is erop gericht de OCMW's te ondersteunen in het kader van hun missie tot toekennen van het leefloon.
     De sanitaire crisis die ons land meemaakt, is zonder voorgaande en dreigt ook een sociale crisis te worden. De regering heeft reeds talrijke belangrijke maatregelen genomen om deze sociale crisis in grote mate te vermijden, door de zelfstandigen, de werknemers en de kmo's te ondersteunen. Er bestaan echter kwetsbare groepen die bijzonder blootgesteld zijn aan het risico om in armoede te geraken, met name bepaalde interimwerkers, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, enz.
     De economische activiteit vertraagt als gevolg van de Corona-crisis. Veel bedrijven zullen hun activiteiten niet kunnen hernemen zoals voor de crisis: activiteiten die nog steeds verboden zijn, productievermindering, beperking van het aantal mensen, ...
     Een aantal personen uit deze kwetsbare groep hebben geen andere oplossing dan aan het OCMW de toekenning van een leefloon aan te vragen.
     Het doel van dit besluit is om de OCMW's te ondersteunen gelet op de toekenning van deze nieuwe aanvragen naar aanleiding van de Covid-19 crisis.
     De tenlasteneming van het bedrag van het leefloon wordt verdeeld tussen de federale overheid en de OCMW's.
     Het ontwerpbesluit richt zich erop deze tenlasteneming met 15 % te verhogen. Echter, deze verhoging is beperkt enerzijds in de tijd (7 maanden) en anderzijds enkel voor de leefloonbedragen toegekend aan personen die een steun hebben aangevraagd naar aanleiding van de crisis.
     
     Raad van State, afdeling Wetgeving, advies 67.638/1 van 25 juni 2020 over een ontwerp van koninklijk besluit nr. 43 `tot wijziging de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie ter verhoging van een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW's in het kader van COVID-19'
     Op 18 juni 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Maatschappelijke Integratie verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit nr. ... `tot wijziging de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie ter verhoging van een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW's in het kader van COVID-19'.
     Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 23 juni 2020 . De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Wouter Pas, staatsraden, en Wim Geurts, griffier.
     Het verslag is uitgebracht door Rein Thielemans, eerste auditeur.
     De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wouter Pas, staatsraad.
     Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 25 juni 2020.
     *
     1. Aangezien de stellers van het ontwerp beroep doen op de rechtsgrond in de artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 `die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)', geven de stellers van het ontwerp terecht aan dat krachtens artikel 4, derde lid, van de wet van 27 maart 2020 `die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I)' het mogelijk wordt gemaakt dat een beroep wordt gedaan op de procedure bedoeld in artikel 84, § 1,
     eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, om de afdeling Wetgeving, om een advies te verzoeken "binnen een termijn van vijf werkdagen" zonder dat het spoedeisende karakter van de adviesaanvraag nog met bijzondere redenen moet worden omkleed. Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de voorgeschreven vormvereisten is voldaan.
     Strekking en rechtsgrond van het ontwerp
     2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit beoogt voor de periode van 1 juni 2020 tot 31 december 2020 de federale tussenkomst in het recht op maatschappelijke integratie toegekend door de OCMW's met 15 % te verhogen.
     3. Het ontwerp vindt rechtsgrond in de artikelen 2, 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 `die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)'.
     Onderzoek van de tekst
     Opschrift
     4. De Nederlandse tekst van het opschrift moet worden verbeterd.
     Aanhef
     5. De vierde aanhefbepaling dient te verwijzen naar het begrotingsakkoord en niet naar de akkoordbevinding van de Ministerraad, waarvan de voordrachtsbepaling getuigt.
     Artikel 1
     6. In de Nederlandse tekst dient in de inleidende zin "een artikel 43/4" te worden geschreven i.p.v. "een artikel 43/3".
     7. Men schrijve telkens "tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020" in plaats van "tussen 1 juni en 31 december 2020".
     De griffier,
     W. Geurts
     De voorzitter,
     M. Van Damme

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Verslag aan de Koning Inhoudstafel
  Franstalige versie