einde

Publicatie : 2020-05-13

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I);
Gelet op de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II);
Gelet op het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, inzonderheid artikel 1, derde lid;
Gelet op het Koninklijk besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;
Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 6 mei 2020;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, dd. 8 mei 2020;
Gelet op de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gezien op de dringende noodzakelijkheid, die het onmogelijk maakt het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State in te winnen, zelfs binnen een verkorte termijn van vijf dagen, gezien de meeste periodes die bij dit besluit worden verlengd reeds verstrijken op zondag 17 mei 2020;
Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in het eerste lid van artikel 1, worden de woorden "17 mei 2020" vervangen door de woorden "17 juni 2020";
b) het tweede lid van artikel 1 wordt vervangen door : " In afwijking van het eerste lid, zijn de maatregelen bedoeld in de artikelen 19 en 20, 2░ van toepassing gedurende de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 juli 2020."
c) in artikel 20, worden de woorden "gedurende de duur van de in artikel 1, tweede en derde lid, bedoelde periode" vervangen door "gedurende de duur van de in artikel 1 bedoelde periode".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 13 mei 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS


begin

Publicatie : 2020-05-13