J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/07/2020030902/justel

Titel
7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 12-05-2020 nummer :   2020030902 bladzijde : 33679       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-05-07/03
Inwerkingtreding : 01-05-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Onafhankelijk van de door de CWaPE besloten inwerkingtreding van het "prosumer"-tarief op 1 januari 2020 treffen de distributienetbeheerders de nodige maatregelen om dit tarief niet in rekening te brengen voor 1 oktober 2020.

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 1 mei 2020.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen 7 mei 2020.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de sanitaire crisis COVID-19, artikel 2;
   Gelet op het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 december 2019 tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriŽle bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;
   Gelet op het advies van de "CWAPE" van 20 april 2020 betreffende de impact van de crisis op de daadwerkelijke inwerkingtreding van het prosumertarief;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, artikel 3, ß 1, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de termijn waarvan sprake in het besluit van tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders enerzijds verstreken is en dat anderzijds aanstonds maatregelen dienen genomen voordat het prosumertarief wordt toegepast om tegelijk te zorgen voor een redelijke capaciteit voor de netbeheerders om op aanvraag dubbele debietmeters te plaatsen, terwijl deze plaatsing voorlopig nog onmogelijk is wegens de sanitaire crisis en pas weer geleidelijk aan weer op gang zal kunnen komen om de normale situatie pas op 1 oktober 2020 te bereiken;
   Gelet op de tariefmethodologie 2019-2023, die bepaalt dat de door de CWaPE goedgekeurde "prosumer"-tarieven op 1 januari 2020 van kracht worden;
   Gelet op de gewestelijke beleidsverklaring (2019-2024):
   Op de voordracht van de Minister van Energie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie