J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/30/2020010388/justel

Titel
30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 30-04-2020 nummer :   2020010388 bladzijde : 30031       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-30/02
Inwerkingtreding : 01-05-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2018012430       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines wordt aangevuld met drie leden, luidende :
  "Omwille van de COVID-19-pandemie en de beperkende maatregelen opgelegd door de federale regering, wordt de overgangsperiode betreffende de vluchtigheid van de benzines uitsluitend voor het jaar 2020 uitgesteld zoals volgt :
  de overgangsperiode waarin mengsels van klassen A en E1 toegelaten worden, zoals gedefinieerd in de norm NBN EN 228, wordt verlengd met één maand tot en met 31 mei 2020. De zomerperiode wanneer alleen benzines van klasse A worden toegelaten, begint op 1 juni 2020.
  Indien nodig, als gevolg van de mogelijke gevolgen van de COVID-19-crisis, kunnen de ministers bevoegd voor Energie en Economie uiterlijk op 1 juni 2020 de overgangsperiode éénmalig met één extra maand verlengen van 1 juni tot 30 juni 2020, de zomerperiode begint dan op 1 juli 2020. Deze laatste verlenging is alleen van toepassing op benzines die verkrijgbaar zijn bij openbare tankstations.
  De marktdeelnemers die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van benzine aan de eindverbruiker, zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen om deze laatste te informeren over de kwaliteit van de aan hem verkochte benzine.".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2020.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Energie en de minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 30 april 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie,
M. Ch. MARGHEM
De Minister van Economie,
N. MUYLLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1° en 3° en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011;
   Gelet op het Wetboek van economisch Recht, artikel VI.9, § 1, 2° ;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 april 2020;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, gegeven op 28 april 2020;
   Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 29 april 2020;
   Gelet op het advies van de Federale raad voor Duurzame Ontwikkeling, gegeven op 29 april 2020;
   Gelet op het advies van de Bijzondere raadgevende commissie "Verbruik", gegeven op 29 april 2020;
   Gelet op de beslissing van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 28 april 2020;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende de hoogdringendheid ingevolge het feit dat de zomerperiode in principe reeds start op 1 mei 2020 en gemotiveerd door de omstandigheid dat de bepalingen van dit besluit zo spoedig mogelijk zouden moeten worden bekendgemaakt teneinde rechtszekerheid te bieden aan de betreffende marktactoren, dat een latere inwerkingtreding van dit besluit meer dan waarschijnlijk een retroactieve werking van dit besluit zou impliceren en op significante wijze afbreuk zou doen aan een gepaste rechtszekerheid en het bijgevolg niet mogelijk is om te wachten op een advies dat binnen een termijn van vijf werkdagen wordt gegeven en dat het niet nemen van de maatregelen beoogd in dit besluit belangrijke en negatieve implicaties zou teweegbrengen voor de betreffende sector met significante voorraden aan hoeveelheden benzine van winterkwaliteit tot gevolg, werd het advies van de Raad van State niet verzocht met toepassing van de uitzondering wegens hoogdringendheid zoals voorzien in artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;
   Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van het voornoemde besluit van 8 juli 2018, de benzines gebruikt in het wegvervoer en in niet voor de weg bestemde toepassingen in overeenstemming moeten zijn met de norm NBN EN 228 - Brandstoffen voor wegvoertuigen - Ongelode benzines - Eisen en proefmethoden;
   Overwegende dat die norm NBN EN 228 de vluchtigheidsklassen en de overeenkomstige periodes bepaalt als volgt :
   1° zomerperiode (van 1 mei tot 30 september) : klasse A;
   2° winterperiode (van 1 november tot 31 maart) : klasse E;
   3° overgangsperiodes (van 1 tot 30 april en van 1 tot 31 oktober) : klasse E1;
   Overwegende dat omwille van de COVID-19-pandemie en de beperkende maatregelen opgelegd door de federale regering, het verbruik van benzines door de consument en de bedrijven drastisch kan dalen;
   Overwegende dat die potentiële daling in het verbruik een significante verhoging met zich kan meebrengen van de benzinevoorraden die beantwoorden aan de kwaliteitsvereiste toepasselijk voor de winterperiode;
   Overwegende dat het niet-optimale gebruik van die voorraden een negatieve en belangrijke economische impact dreigt te hebben op de oliesector;
   Overwegende dat bijgevolg het uitstel van de start van de zomerperiode met één maand noodzakelijk is teneinde de verkoop van deze wintervoorraden mogelijk te maken;
   Op de voordracht van de Minister van Energie en de Minister van Economie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   Het koninklijk besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd strekt ertoe om de potentiële en belangrijke negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de economische sector van de benzineverkoop te beperken en daartoe het nemen van beschermende maatregelen ten gunste van voornoemde economische sector door de bevoegde ministers mogelijk te maken.
   Het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines werd genomen in uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers. Het voornoemde koninklijk besluit van 8 juli 2018 heeft de technische productnorm met kenmerk NBN EN 228 algemeen verplicht gemaakt.
   Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 8 juli 2018, moeten de benzines gebruikt in het wegvervoer en in niet voor de weg bestemde toepassingen in overeenstemming zijn met de norm NBN EN 228 - Brandstoffen voor wegvoertuigen - Ongelode benzines - Eisen en proefmethoden.
   Die norm NBN EN 228 bepaalt de vluchtigheidsklassen en de overeenkomstige periodes als volgt :
   1° zomerperiode (van 1 mei tot 30 september) : klasse A;
   2° winterperiode (van 1 november tot 31 maart) : klasse E;
   3° overgangsperiodes (van 1 tot 30 april en van 1 tot 31 oktober) : klasse E1;
   Omwille van de coronavirus-pandemie COVID-19 en de beperkende maatregelen opgelegd door de federale regering, kan het verbruik van benzines door de consument en de bedrijven drastisch dalen. Die potentiële daling in het verbruik kan een significante verhoging met zich meebrengen van de benzinevoorraden die beantwoorden aan de kwaliteitsvereiste toepasselijk voor de winterperiode. Het niet-optimale gebruik van die voorraden dreigt een negatieve en belangrijke economische impact te hebben op de oliesector. Bijgevolg is het uitstel van de start van de zomerperiode met één maand noodzakelijk teneinde de verkoop van deze voorraden toe te laten en de progressieve introductie van benzine die voldoet aan de zomerkwaliteit van klasse A mogelijk te maken.
   De Belgische autoriteiten hebben op 25 maart 2020 informeel het akkoord van de Europese Commissie verzocht met betrekking tot het uitstel met één maand van de start van de zomerperiode betreffende de vluchtigheid van benzine bedoeld in de technische productnorm NBN EN 228 die bij het voornoemde koninklijk besluit van 8 juli 2018 verplicht werd gemaakt in het licht van artikel 1, lid 3, van de Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG.
   De Europese Commissie geeft via haar mededeling van 17 april 2020 de lidstaten enige flexibiliteit om uitstel van de zomerperiode toe te staan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De uitstelmaatregel is met name alleen van toepassing op de resterende benzine van winterkwaliteit die op 1 mei 2020 nog in voorraad is. In diezelfde mededeling wordt aan België als EU-lidstaat een verplichting opgelegd tot rapportering uiterlijk op 15 mei 2020 inzake de hoeveelheid in voorraad zijnde benzine van winterkwaliteit op 1 mei 2020 en de duurtijd waarvoor de zomerperiode wordt uitgesteld.
   Middels deze maatregel wordt de periode waarin benzine van klasse E1 en A zoals bedoeld in de norm NBN EN 228 mag verkocht worden, verlengd met 1 maand (van 1 mei tot en met 31 mei 2020, waarbij de zomerperiode dan start op 1 juni 2020) en wordt in het voornoemde koninklijk besluit van 8 juli 2018 een machtiging aan de ministers bevoegd voor Energie en Economie voorzien op basis waarvan uiterlijk op 1 juni voornoemde periode kan verlengd worden met 1 maand (van 1 juni tot en met 30 juni, waarbij de zomerperiode dan start op 1 juli 2020).
   De autoriteiten belast met het toezicht zullen maatregelen treffen om te garanderen dat de betrokken marktdeelnemers alle voorwaarden respecteren.
   Wegens de hoogdringendheid die blijkt uit het feit dat de zomerperiode in principe reeds start op 1 mei 2020 en die gemotiveerd wordt door de omstandigheid dat de bepalingen van dit besluit zo spoedig mogelijk zouden moeten worden bekendgemaakt teneinde rechtszekerheid te bieden aan de betreffende marktactoren, dat een latere inwerkingtreding van dit besluit meer dan waarschijnlijk een retroactieve werking van dit besluit zou impliceren en op significante wijze afbreuk zou doen aan een gepaste rechtszekerheid en het bijgevolg niet mogelijk is om te wachten op een advies dat binnen een termijn van vijf werkdagen wordt gegeven en dat het niet nemen van de maatregelen beoogd in dit besluit belangrijke en negatieve implicaties zou teweegbrengen voor de betreffende sector met significante voorraden aan hoeveelheden benzine van winterkwaliteit tot gevolg, werd het advies van de Raad van State niet verzocht met toepassing van de uitzondering wegens hoogdringendheid zoals voorzien in artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uwe Majesteit,
   de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,
   De Minister van Energie,
   M. Ch. MARGHEM
   De Minister van Economie,
   N. MUYLLE

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie