einde

Publicatie : 2020-05-11

Beeld van de publicatie
VLAAMSE OVERHEID

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekendenRechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, artikel 14.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 6 maart 2020
- De Raad van State heeft advies 67.097/1 gegeven op 8 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- Na de aanpassing van de leeftijdsgrenzen bij de doelgroepverminderingen voor oudere werknemers moet de leeftijdsgrens voor de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden worden aangepast. Op die manier wordt vermeden dat 55-jarige langdurig werkzoekenden uit de boot vallen.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in het eerste lid, 1░, wordt tussen de datum "1 januari 2017" en het woord "een" de zinsnede "tot en met 31 december 2019" ingevoegd;
2░ in het eerste lid wordt een punt 1░ bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
"1░ bis de onderneming werft vanaf 1 januari 2020 een niet-werkende werkzoekende aan die op het ogenblik van zijn indiensttreding aan al de volgende voorwaarden voldoet:
a) hij is gedurende minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB ingeschreven;
b) op het einde van het kwartaal van de indiensttreding is hij minstens 25 jaar en heeft hij de leeftijd van 56 jaar nog niet bereikt;";
3░ in het tweede lid wordt tussen de zinsnede "eerste lid, 1░, a)," en het woord "kan" de zinsnede "en 1░ bis, a)," ingevoegd.
Art. 2. In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
"In afwijking van het eerste en het tweede lid dienen ondernemingen voor de aanwervingen van 55-jarigen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020 uiterlijk op 1 september 2020 een aanvraag in voor de aanwervingsincentive.".
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 24 april 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS


begin

Publicatie : 2020-05-11