J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/17/2020010387/justel

Titel
17 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 29-04-2020 nummer :   2020010387 bladzijde : 29539       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-17/11
Inwerkingtreding : 04-04-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
  1░ Agentschap Binnenlands Bestuur : het intern verzelfstandigd agentschap, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005;
  2░ agentschap Opgroeien regie : het intern verzelfstandigd agentschap, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie;
  3░ attest van toezicht : een attest van toezicht voor buitenschoolse gezinsopvang of groepsopvang, met uitzondering van het attest van toezicht voor vakantieopvang, toegekend door Opgroeien regie met toepassing van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;
  4░ buitenschoolse opvang : de opvang van kinderen die naar de basisschool, vermeld in artikel 3, 6░, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, gaan, met uitzondering van :
  a) het verstrekken van onderwijs;
  b) de activiteiten van internaten;
  c) de activiteiten van jeugdwerk en van sportdiensten;
  d) de jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 2, ž 1, 30░, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;
  e) het bieden van exclusieve zorg aan kinderen met een handicap;
  f) het bieden van gezondheidszorg aan kinderen;
  g) het passen op kinderen van klanten of bezoekers;
  5░ dekkingsgraad : de verhouding van het aantal plaatsen buitenschoolse kinderopvang met vergunning, attest van toezicht, erkenning of toestemming van Opgroeien regie tot het aantal schoolkinderen in het kleuter- en lager onderwijs per gemeente (uitgedrukt in %);
  6░ erkenning : een erkenning voor buitenschoolse gezinsopvang of groepsopvang, toegekend door Opgroeien regie met toepassing van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;
  7░ formeel aanbod : het aanbod buitenschoolse opvang waarvoor een erkenning, toestemming, attest van toezicht of vergunning voor groepsopvang of vakantieopvang werd toegekend door Opgroeien regie;
  8░ lokaal bestuur : de gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Voor de gemeenten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt de taak van het lokaal bestuur opgenomen door de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
  9░ lokale actor : plaatselijke schoolbesturen en al wie plaatselijk een invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan;
  10░ opvanglocatie : een vestigingsplaats waar buitenschoolse opvang georganiseerd wordt;
  11░ paasvakantie : de periode vanaf 4 april 2020 tot en met 19 april 2020;
  12░ vergunning : de vergunning toegekend aan een organisator voor het organiseren van buitenschoolse opvang in een opvanglocatie waar gelijktijdig en in dezelfde binnenruimte ook vergunde kinderopvang als vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, georganiseerd wordt.

  Art. 2. Het Agentschap Binnenlands Bestuur kent een eenmalige projectsubsidie van maximaal 689.254,70 euro toe aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel voor de compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020.
  De subsidie wordt aangerekend op programma PM, begrotingsartikel PJ0-1PMC2GA-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het begrotingsjaar 2020.
  De subsidie wordt gestort op rekeningnummer BE10091011569604.

  Art. 3. Het Agentschap Binnenlands Bestuur kent een eenmalige projectsubsidie van maximaal 76.583,86 euro toe aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel voor de compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020.
  De subsidie wordt aangerekend op programma PM, begrotingsartikel PJ0-1PMC2GA-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van het begrotingsjaar 2020.
  De subsidie wordt gestort op rekeningnummer BE30091001559911.

  Art. 4. Om de subsidie, vermeld in artikel 2, te kunnen ontvangen, voldoet de VVSG aan de volgende voorwaarden :
  1░ de VVSG dient ten laatste op 15 november 2020 een aanvraag in om de subsidie te ontvangen. Deze aanvraag bevat een eindverslag met een administratieve, inhoudelijke en financiŰle analyse over de organisatie van niet-formele opvang in de paasvakantie;
  2░ de VVSG verdeelt de subsidie enkel over lokale besturen waarbij er in de respectievelijke stad of gemeente geen formeel aanbod georganiseerd wordt of waarbij de dekkingsgraad lager is dan 6,11 %;
  3░ de VVSG verdeelt de subsidie enkel over lokale besturen die een aanvraag voor ondersteuning bij de VVSG hebben ingediend;
  4░ de VVSG ziet erop toe dat het lokaal bestuur de subsidie enkel gebruikt ter compensatie van actoren die aanbod organiseren dat voldoet aan volgende voorwaarden :
  - het aanbod is kosteloos voor ouders;
  - het aanbod werd tijdens de paasvakantie georganiseerd;
  - het gaat om niet-formeel aanbod;
  - het gaat om aanbod dat nog niet via een andere steunmaatregel gecompenseerd werd;
  5░ de subsidie wordt verdeeld op basis van de berekening in de bijlage bij dit besluit.

  Art. 5. Om de subsidie, vermeld in artikel 3, te kunnen ontvangen, voldoet de VGC aan de volgende voorwaarden :
  1░ de VGC dient ten laatste op 15 november 2020 een aanvraag in om de subsidie te ontvangen. Deze aanvraag bevat een eindverslag met een administratieve, inhoudelijke en financiŰle analyse over de organisatie van niet-formele opvang in de paasvakantie;
  2░ de VGC gebruikt de subsidie enkel ter compensatie van actoren die aanbod organiseren dat voldoet aan volgende voorwaarden :
  - het aanbod is kosteloos voor ouders;
  - het aanbod werd tijdens de paasvakantie georganiseerd;
  - het gaat om niet-formeel aanbod;
  - het gaat om aanbod dat nog niet via een andere steunmaatregel gecompenseerd werd.

  Art. 6. De subsidies, vermeld in artikel 2 en 3, worden als volgt uitbetaald :
  1░ de eerste schijf van 50 % wordt uitbetaald na de ondertekening van dit besluit.
  2░ het saldo van 50 % na voorlegging en goedkeuring door de bevoegde administratie van een financiŰle en functionele verantwoording.

  Art. 7. Voor het ontvangen van het saldo dienen de VVSG of de VGC ten laatste op 15 november 2020 een aanvraag in.
  Het Agentschap Binnenlands Bestuur en het agentschap Opgroeien regie zijn belast met de controle van deze aanvraag en van het eindverslag, vermeld in artikel 5 van dit besluit.

  Art. 8. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en het agentschap Opgroeien regie oefenen toezicht uit op de naleving van de bepalingen van dit besluit. De VVSG en de VGC verstrekken daarvoor de gevraagde inlichtingen of stukken.

  Art. 9. Met behoud van de toepassing van artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, kan het Agentschap Binnenlands Bestuur de subsidie verminderen of terugvorderen als :
  1░ de VVSG en de VGC de bepalingen van dit besluit niet naleven;
  2░ uit toezicht blijkt dat de subsidie een overcompensatie is ten opzichte van de kosten die gemaakt werden voor het organiseren van niet-formeel aanbod in de paasvakantie.

  Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 april 2020.

  BIJLAGE.

  Art. N. Compensatieberekening aan lokale besturen voor extra kosten co÷rdinatie opvang schoolkinderen in de paasvakantie
  Er is financiŰle compensatie aan lokale besturen voor de co÷rdinatie, organisatie en realisatie van de noodopvang in de paasvakantie voor schoolkinderen in de gemeenten :
  - waar er geen door Kind en Gezin, erkende, geattesteerde of toegestemde aanbod buitenschoolse groepsopvang is;
  - waar het door Kind en Gezin erkend, geattesteerd of toegestemd aanbod groepsopvang lager is dan 6,11 % (Vlaams gemiddelde gebaseerd op 698.401 schoolkinderen kleuter en lager onderwijs in verhouding tot door Kind en Gezin erkende aantal opvangplaatsen groepsopvang schoolkinderen, zijnde 42.649).
  Het compensatiebedrag wordt berekend als volgt :
  Voor 1,5 % van het totaal aantal leerlingen (kolom 4) wordt er een bedrag van 200 euro voorzien rekening houdend met de verhouding van het aantal plaatsen die door Kind en gezin reeds zijn toegekend en het aantal schoolkinderen in die gemeenten.
  Concreet is de formule als volgt : (kolom 4*200 euro)*((6,11-kolom3)/6,11)
  Gemeenten die minder dan 200 euro als compensatiebedrag krijgen vallen uit de boot. Concreet gaat het over Herstappe, Pepingen, Gistel, Wuustwezel en Poperinge.
  Budget dat op deze manier is voorzien bedraagt 689.254,70 euro voor Vlaamse steden en gemeenten.
  Budget van 76.583,86 euro voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, 10 % op een totaal van 765.838,56).
  De gemeenten in het groen hebben dekkingspercentage dat lager is dan 6,11 %.
  

  
gemeente/stad aantal kinderen plaatsen BKO groepsopvang Verhouding plaatsen groepsopvang en aantal schoolkinderen 1,5 % van aantal
  leerlingen
maximumbedrag
Aalst 10.038 60 0,60 150,57 € 27.168,01
Affligem 1.279 0 0,00 19,19 € 3.837,00
Antwerpen 65.394 846 1,29 980,91 € 154.643,54
Arendonk 1.522 0 0,00 22,83 € 4.566,00
Asse 3.232 90 2,78 48,48 € 5.277,01
Avelgem 1.218 21 1,72 18,27 € 2.622,90
Beerse 1.906 41 2,15 28,59 € 3.704,91
Bertem 1.002 0 0,00 15,03 € 3.006,00
Bierbeek 1.134 38 3,35 17,01 € 1.536,21
Blankenberge 1.510 66 4,37 22,65 € 1.289,41
Bonheiden 1.570 21 1,34 23,55 € 3.678,90
Boutersem 1.046 51 4,88 15,69 € 633,91
Brakel 1.471 56 3,81 22,07 € 1.663,41
Brasschaat 5.069 299 5,90 76,04 € 526,15
Brecht 2.712 157 5,79 40,68 € 427,33
Deerlijk 1.581 15 0,95 23,72 € 4.006,50
Destelbergen 2.231 53 2,38 33,47 € 4.090,71
Dilbeek 4.248 25 0,59 63,72 € 11.516,50
Dilsen-Stokkem 2.153 118 5,48 32,30 € 665,22
Drogenbos 234 0 0,00 3,51 € 702,00
Erpe-Mere 2.414 60 2,49 36,21 € 4.296,01
Essen 2.156 28 1,30 32,34 € 5.093,20
Evergem 4.122 0 0,00 61,83 € 12.366,00
Galmaarden 1.014 0 0,00 15,21 € 3.042,00
Gavere 1.192 0 0,00 17,88 € 3.576,00
Geel 4.206 174 4,14 63,09 € 4.074,63
Geetbets 536 27 5,04 8,04 € 282,30
Genk 6.948 417 6,00 104,22 € 369,37
Gent 29.178 1418 4,86 437,67 € 17.910,43
Geraardsbergen 3.554 94 2,64 53,31 € 6.046,62
Gingelom 842 0 0,00 12,63 € 2.526,00
Gooik 817 0 0,00 12,26 € 2.451,00
Grimbergen 3.580 0 0,00 53,70 € 10.740,00
Haaltert 1.734 98 5,65 26,01 € 390,22
Halle 4.472 198 4,43 67,08 € 3.694,23
Ham 1.084 54 4,98 16,26 € 600,61
Hamme 2.544 74 2,91 38,16 € 3.998,61
Harelbeke 2.779 33 1,19 41,69 € 6.716,71
Hemiksem 1.300 0 0,00 19,50 € 3.900,00
Herent 2.020 42 2,08 30,30 € 3.997,81
Herentals 2.748 39 1,42 41,22 € 6.329,11
Herne 666 0 0,00 9,99 € 1.998,00
Heuvelland 743 0 0,00 11,15 € 2.229,00
Hoeilaart 1.229 0 0,00 18,44 € 3.687,00
Holsbeek 942 0 0,00 14,13 € 2.826,00
Houthalen-Helchteren 3.527 0 0,00 52,91 € 10.581,00
Huldenberg 1.195 38 3,18 17,93 € 1.719,21
Ieper 3.758 140 3,73 56,37 € 4.400,02
Ingelmunster 1.060 48 4,53 15,90 € 823,21
Izegem 2.917 96 3,29 43,76 € 4.037,42
Kalmthout 2.546 93 3,65 38,19 € 3.071,72
Kampenhout 1.175 19 1,62 17,63 € 2.592,10
Kapelle-Op-Den-Bos 1.049 56 5,34 15,74 € 397,41
Kluisbergen 765 0 0,00 11,48 € 2.295,00
Knokke-Heist 2.198 80 3,64 32,97 € 2.666,01
Kontich 2.265 92 4,06 33,98 € 2.277,82
Kortenberg 2.000 110 5,50 30,00 € 599,02
Kortrijk 9.280 445 4,80 139,20 € 5.990,57
Kraainem 401 0 0,00 6,02 € 1.203,00
Kruisem 1.843 21 1,14 27,65 € 4.497,90
Lanaken 2.782 150 5,39 41,73 € 981,02
Lebbeke 1.795 33 1,84 26,93 € 3.764,71
Lendelede 624 0 0,00 9,36 € 1.872,00
Lennik 1.593 46 2,89 23,90 € 2.520,41
Liedekerke 1.232 47 3,81 18,48 € 1.388,31
Lierde 636 0 0,00 9,54 € 1.908,00
Lommel 3.754 152 4,05 56,31 € 3.798,82
Londerzeel 1.978 81 4,10 29,67 € 1.956,91
Maarkedal 933 0 0,00 14,00 € 2.799,00
Maasmechelen 4.157 116 2,79 62,36 € 6.775,42
Machelen 1.534 0 0,00 23,01 € 4.602,00
Maldegem 2.072 51 2,46 31,08 € 3.711,91
Malle 1.730 68 3,93 25,95 € 1.851,21
Mechelen 10.683 179 1,68 160,25 € 23.260,13
Meerhout 1.063 56 5,27 15,95 € 439,41
Meise 2.425 53 2,19 36,38 € 4.672,71
Melle 1.434 0 0,00 21,51 € 4.302,00
Menen 3.826 0 0,00 57,39 € 11.478,00
Merchtem 1.623 20 1,23 24,35 € 3.887,00
Merelbeke 2.949 173 5,87 44,24 € 352,73
Mesen 148 0 0,00 2,22 € 444,00
Moerbeke 631 0 0,00 9,47 € 1.893,00
Moorslede 1.188 0 0,00 17,82 € 3.564,00
Ninove 3.905 106 2,71 58,58 € 6.510,42
Oostende 6.424 204 3,18 96,36 € 9.255,63
Oosterzele 1.393 56 4,02 20,90 € 1.429,41
Opwijk 1.859 104 5,59 27,89 € 470,62
Oudenaarde 3.488 21 0,60 52,32 € 9.432,90
Oud-Heverlee 1.251 42 3,36 18,77 € 1.690,81
Oud-Turnhout 1.519 35 2,30 22,79 € 2.838,51
Pittem 565 30 5,31 8,48 € 222,00
Ranst 1.699 0 0,00 25,49 € 5.097,00
Ravels 1.478 74 5,01 22,17 € 800,61
Retie 1.250 59 4,72 18,75 € 853,11
Riemst 1.490 0 0,00 22,35 € 4.470,00
Roeselare 7.130 381 5,34 106,95 € 2.682,96
Ronse 2.941 0 0,00 44,12 € 8.823,00
Roosdaal 1.286 54 4,20 19,29 € 1.206,61
Ruiselede 535 14 2,62 8,03 € 917,60
Rumst 2.233 107 4,79 33,50 € 1.445,32
Schilde 2.219 18 0,81 33,29 € 5.773,20
Schoten 3.958 0 0,00 59,37 € 11.874,00
Sint-Genesius-Rode 1.216 0 0,00 18,24 € 3.648,00
Sint-Laureins 673 0 0,00 10,10 € 2.019,00
Sint-Lievens-Houtem 959 28 2,92 14,39 € 1.502,20
Sint-Martens-Latem 1.085 0 0,00 16,28 € 3.255,00
Sint-Pieters-Leeuw 2.962 0 0,00 44,43 € 8.886,00
Sint-Truiden 4.189 132 3,15 62,84 € 6.085,82
Spiere-Helkijn 489 0 0,00 7,34 € 1.467,00
Steenokkerzeel 1.284 0 0,00 19,26 € 3.852,00
Tervuren 1.840 0 0,00 27,60 € 5.520,00
Tienen 3.520 42 1,19 52,80 € 8.497,81
Turnhout 5.128 194 3,78 76,92 € 5.858,63
Vilvoorde 5.250 49 0,93 78,75 € 13.344,11
Voeren 427 21 4,92 6,41 € 249,90
Wemmel 1.367 0 0,00 20,51 € 4.101,00
Wetteren 2.504 136 5,43 37,56 € 834,42
Wevelgem 3.256 159 4,88 48,84 € 1.961,13
Wezembeek-Oppem 701 0 0,00 10,52 € 2.103,00
Wichelen 1.053 0 0,00 15,80 € 3.159,00
Wielsbeke 845 0 0,00 12,68 € 2.535,00
Wijnegem 1.233 42 3,41 18,50 € 1.636,81
Willebroek 2.965 86 2,90 44,48 € 4.672,41
Wommelgem 1.301 59 4,53 19,52 € 1.006,11
Zandhoven 1.320 75 5,68 19,80 € 277,51
Zaventem 2.770 37 1,34 41,55 € 6.493,31
Zedelgem 2.104 28 1,33 31,56 € 4.937,20
Zele 2.467 90 3,65 37,01 € 2.982,01
Zemst 2.728 41 1,50 40,92 € 6.170,91
Zoersel 1.919 42 2,19 28,79 € 3.694,81
Zottegem 2.632 57 2,17 39,48 € 5.097,31
Zuienkerke 232 0 0,00 3,48 € 696,00
Zwalm 673 0 0,00 10,10 € 2.019,00
Zwevegem 2.274 0 0,00 34,11 € 6.822,00
      
Niet weerhouden :      
Gistel 1.185 71 5,99 17,78 € 68,91
Herstappe 0 0 0,00 0,00 € 0,00
Pepingen 554 30 5,42 8,31 € 189,00
Poperinge 2.130 128 6,01 31,95 € 105,22
Wuustwezel 2.386 144 6,04 35,79 € 87,62


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 17 april 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
B. SOMERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE
De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media,
B. DALLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Rechtsgrond(en)
   Dit besluit is gebaseerd op :
   -de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 11 tot en met 14;
   - de Vlaamse Codex OverheidsfinanciŰn van 29 maart 2019, artikel 72 tot en met 76;
   - het decreet van 20 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, artikel 11 en 13;
   - het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 2░.
   Vormvereiste(n)
   - De Inspectie van FinanciŰn heeft advies gegeven op 14 april 2020;
   - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 16 april 2020.
   Motivering
   Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven :
   De Vlaamse Regering vraagt aan de lokale besturen om vanuit hun regierol, in nauw overleg met het agentschap Opgroeien regie, voorheen Kind en Gezin, en in samenwerking met de lokale actoren (scholen, opvanginitiatieven ...), een co÷rdinerende rol op te nemen voor de opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie. Tijdens de paasvakantie is dit aanbod kosteloos voor de ouders.
   De organisator met een vergunning, attest van toezicht, erkenning of toestemming van Opgroeien regie kunnen in het kader van de bestrijding van de negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie een compensatie ontvangen voor buitenschoolse kinderopvang.
   In gemeenten of steden zonder of met een beperkt aanbod buitenschoolse opvang waarvoor een vergunning, attest van toezicht, erkenning of toestemming door Opgroeien regie werd toegekend, dreigen de lokale besturen volledig op te draaien voor de kosten van de organisatie van vakantieopvang.
   Schoolbesturen die opvang op school aanbieden en/of derde partijen (vrij initiatief) die vakantieopvang organiseren vragen middelen om de opvang kosteloos te kunnen organiseren. Ook als het lokaal bestuur zelf de opvang kosteloos organiseert zijn er onvoorziene uitgaven en dalende inkomsten.
   Meer bepaald gaat het om :
   - de steden en de gemeenten die geen aanbod buitenschoolse opvang hebben waarvoor een vergunning, attest van toezicht, erkenning of toestemming door Opgroeien regie toegekend werd;
   - de steden en de gemeenten die een aanbod buitenschoolse opvang hebben waarvoor een vergunning, attest van toezicht, erkenning of toestemming door Opgroeien regie toegekend werd, maar waar de dekkingsgraad lager is dan 6,11 % (dit is de gemiddelde Vlaamse dekkingsgraad);
   - de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
   De VVSG en de VGC treden op als begunstigden van de projectsubsidie en staan in voor de opvolging en rapportage.
   Het gaat om 200 EUR per leerling, met verrekening van schoolkinderen die al gebruik maken van aanbod met een vergunning, attest van toezicht of erkenning van Opgroeien regie (aantal plaatsen).
   Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 1,5 % van het totaal aantal leerlingen gebruik maakt van de Paasopvang.
   Juridisch kader
   Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :
   - het Besluit Vlaamse Codex OverheidsfinanciŰn van 17 mei 2019.
   Initiatiefnemer(s)
   Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media.
   Na beraadslaging,
   DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie