J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/16/2020030690/justel

Titel
16 APRIL 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 22-04-2020 nummer :   2020030690 bladzijde : 27663       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-16/10
Inwerkingtreding : 16-04-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De periode waarin de elektriciteits- of gasvoorziening van een huishouden in de winter van 2019-2020 niet mag worden afgesloten, verlengd tot en met 30 april 2020 bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2020 tot verlenging van de winterperiode 2019-2020, wordt verlengd tot en met 30 juni 2020.

  Art. 2. Dit besluit wordt onmiddellijk ten uitvoer gelegd.

  Art. 3. De minister van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering die bevoegd is voor Energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 16 april 2020.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,
A. MARON

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,
   Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid artikel 25octies, § 6, laatste lid, dat bepaalt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering uitzonderlijk de winterperiode, tijdens welke een huishouden niet van elektriciteit kan worden afgesloten, kan verlengen;
   Gelet op de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid artikel 20sexies, § 6, laatste lid, dat bepaalt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering uitzonderlijk de winterperiode, tijdens welke een huishouden niet van gas kan worden afgesloten, kan verlengen;
   Gelet op het advies van Brugel van 17 maart 2020 waarin wordt voorgesteld de winterperiode te verlengen, rekening houdend met de context van de verspreiding van het COVID-19-virus en de gevolgen daarvan voor de gezondheid, de economie en de samenleving;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2020 waarbij de periode tijdens welke een huishouden niet van elektriciteit of gas kan worden afgesloten tijdens de winter van 2019-2020, wordt verlengd tot en met 30 april 2020;
   Overwegende de ontwikkeling en de verspreiding van de epidemie van het coronavirus COVID-19 voor de bevolking op het grondgebied van het Brusselse gewest;
   Overwegende dat de Belgische en gewestelijke overheden waakzaam zijn en alle middelen aanwenden om de volksgezondheid te beschermen, in het bijzonder die van kwetsbare personen;
   Overwegende de instructies inzake afzondering en hun impact op de aanwezigheid van personen thuis;
   Overwegende de onmogelijkheid om te voorspellen hoe de gezondheids- en economische situatie voor de beschermde afnemers zal evolueren na de inperkingsmaatregelen;
   Overwegende de aanbeveling van Brugel in de brief van 7 april 2020 aan de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die bevoegd is voor Energie, om de winterperiode te verlengen tot en met 30 juni 2020, om het hoofd te bieden aan de delicate situatie van de OCMW's, die met een toevloed van aanvragen voor sociale maatregelen zouden worden geconfronteerd in een zelfde periode;
   Op voorstel van de minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie