J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/14/2020030733/justel

Titel
14 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 22-04-2020 nummer :   2020030733 bladzijde : 27773       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-14/07
Inwerkingtreding : 22-04-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020020517       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe, wordt de datum voor het sluiten van de derde call gewijzigd van 26 mei 2020 naar 31 augustus 2020.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 14 april 2020.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Rechtsgronden
   Dit besluit is gebaseerd op:
   - het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.2.1, 3į, artikel 8.3.1, 3į, en artikel 8.4.1, 3į ;
   - het Energiebesluit van 19 november 2010, artikelen 7.11.1 tot en met 7.11.3, ingevoegd bij het besluit van 7 september 2018.
   Vormvereisten
   De volgende vormvereisten zijn vervuld:
   - de Inspectie van FinanciŽn heeft gunstig advies gegeven op 14 april 2020;
   - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, ß 1, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de gevolgen van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.
   Juridisch kader
   Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
   - het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines.
   Motivering
   Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
   - Eind 2019 ontstond er in en rond de Chinese stad Wuhan een uitbraak van een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) dat leidt tot de ziekte COVID-19. Ondertussen heeft het virus zich op grote schaal ook verspreid in andere landen en continenten, waaronder ook in BelgiŽ, en werd het door de WHO als pandemie bestempeld.
   Dit besluit is dan ook hoogdringend omwille van de lopende COVID-19 gezondheidscrisis:
   * Conform artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines, kunnen biedingen ingediend worden van 9 maart 2020 tot en met 26 mei 2020. Het bepalen van een concurrentieel bod binnen deze subsidieregeling gebeurt op basis van een onderzoek naar een geschikte inplantingsplaats, een binnen deze regelgeving opgelegde analyse van de impact van mogelijke objecten in de omgeving van deze inplantingsplaats en een financiŽle analyse op basis van een inschatting van de subsidieerbare kosten. Dit vereist een plaatsbezoek door de potentiŽle aanbieder bij een potentiŽle klant. Echter worden conform de door de overheid opgelegde maatregelen voor het beheersen van de pandemie, verplaatsingen door vertegenwoordigers naar potentiŽle klanten beschouwd als niet-essentiŽle verplaatsingen en zijn ze bijgevolg niet toegelaten. Op die manier is het voor de potentiŽle begunstigden onmogelijk om een concurrentieel bod uit te brengen binnen de termijn van deze call en zijn de bedrijven die deze technologie aanbieden niet in de mogelijkheid om nieuwe klanten te bezoeken. Daarom wordt voorgesteld om - rekening houdende met de zware socio-economische gevolgen van deze gezondheidscrisis - uitzonderlijk de termijn waarin deze call geopend is te verlengen tot 31 augustus 2020.
   DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie