J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/03/2020020753/justel

Titel
3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 09-04-2020 nummer :   2020020753 bladzijde : 25527       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-03/08
Inwerkingtreding : 03-04-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, wordt in hoofdstuk 1.2 een afdeling 1.2.3 toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "Afdeling 1.2.3. Afwijkingen tijdens een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid"

  Art. 2. In afdeling 1.2.3 van hoofdstuk 1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne, toegevoegd bij artikel 1, wordt een artikel 1.2.3.1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
  " ß 1. De Vlaamse minister kan gedurende de periode dat de Vlaamse Regering een civiele noodsituatie heeft vastgesteld in toepassing van artikel 4, ß 1, eerste lid van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, voor een beperkte termijn afwijkingen toestaan op de milieuvoorwaarden uit dit besluit, in elk van onderstaande gevallen:
  1į in geval dit vereist is om redenen van algemeen belang die verband houden met de vastgestelde civiele noodsituatie;
  2į in geval het in gevolge de vastgestelde civiele noodsituatie onmogelijk is om bepaalde milieuvoorwaarden na te leven. Onder onmogelijkheid wordt ook begrepen de situatie waarin de kosten verbonden aan het naleven van de milieuvoorwaarden onevenredig hoog zijn.
  De omvang en de termijn van de afwijking zijn steeds beperkt tot wat hoogstnoodzakelijk is. De termijn waarbinnen een afwijking wordt toegestaan, kan de maximale duurtijd van de vastgestelde civiele noodsituatie, met inbegrip van een eventuele verlenging, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 4, ß 1, eerste lid van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, niet overschrijden.
  De minister houdt hierbij in de mate van het mogelijke rekening met de vereisten van artikel 5.4.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Naast de redenen vermeld in het eerste lid, kunnen de beperktheid in omvang en tijd van de afwijking en eventuele alternatieve maatregelen die in de mate van het mogelijke een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, hierbij in overweging genomen worden.
  De minister kan voorwaarden verbinden aan de beslissing waarbij een afwijking van de milieuvoorwaarden wordt toegestaan en kan de toepassing ervan tot een bepaalde sector of categorie van inrichtingen beperken.
  ß 2. Het ministerieel besluit tot afwijking wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad."

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring.

  Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 3 april 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Rechtsgrond(en)
   Dit besluit is gebaseerd op:
   het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.4.8.
   Vormvereiste(n)
   De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld:
   - Uit de onderstaande motivering blijkt dat er sprake is van het in artikel 3, ß 1 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 vermelde "met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid" zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden ingewonnen.
   - De Inspectie van FinanciŽn heeft advies gegeven op 31 maart 2020.
   Motivering:
   Dit besluit en de ingeroepen hoogdringendheid zijn gebaseerd op de volgende motieven:
   Eind 2019 ontstond er in de Chinese regio Wuhan een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen is er sprake van een pandemie en woekert het virus in heel de wereld.
   De Nationale Veiligheidsraad heeft verschillende maatregelen uitgevaardigd die ook gevolgen hebben voor de bedrijfswereld. Denken we maar aan het verplicht telewerk voor de niet-essentiŽle sectoren (tenzij onmogelijk), het sluiten van alle winkels behalve een aantal essentiŽle zoals voedingswinkels en apotheken, de beperking van de activiteiten van de niet-essentiŽle sectoren tot die activiteiten waar ze de social distance van 1,5 m kunnen garanderen.
   De noodmaatregelen zijn vaak ingrijpend en hebben in bepaalde gevallen direct of indirect tot gevolg dat bepaalde algemene of sectorale milieuvoorwaarden niet meer nageleefd kunnen worden. Er moet vermeden worden dat de uitvoering van noodzakelijke maatregelen bemoeilijkt of onmogelijk zou worden door de verplichting om de algemene en sectorale milieuvoorwaarden na te leven en de sancties die aan dergelijke inbreuken verbonden zijn.
   Daarnaast is het ook zo dat de noodsituatie een grote impact heeft op alle bedrijven. Velen zien hun activiteiten drastisch ingeperkt of zelfs volledig stilgelegd. Anderen moeten hun productie op korte termijn opdrijven om aan dringende behoeften die door de crisis ontstaan te voldoen. Dit kan ertoe leiden dat de algemene en sectorale milieuvoorwaarden niet langer nageleefd kunnen worden of dat er een onevenredig hoge prijs tegenover staat.
   Om aan de voormelde situaties een oplossing te bieden wordt ervoor gekozen de minister de bevoegdheid te geven om tijdens een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid tijdelijke afwijkingen op de algemene en sectorale milieuvoorwaarden toe te staan.
   Het spreekt voor zich dat dergelijke afwijkingen slechts hoogst uitzonderlijk kunnen worden toegestaan en tot de hoogstnoodzakelijke termijn en omvang moeten worden beperkt.
   De minister houdt hierbij maximaal rekening met de vereisten van artikel 5.4.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Naast de redenen vermeld in het eerste lid, kunnen de beperktheid in omvang en tijd van de afwijking en eventuele alternatieve maatregelen die in de mate van het mogelijke een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, hierbij in overweging genomen worden.
   De minister kan voorwaarden verbinden aan de beslissing waarbij een afwijking van de milieuvoorwaarden wordt toegestaan.
   In ieder geval moeten de exploitanten steeds maximaal inspanningen leveren om de niet-naleving tot een minimum te beperken.
   Juridisch kader
   Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
   * het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
   * het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;
   * het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne.
   Initiatiefnemers
   Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
   Na beraadslaging,
   DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie