J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/03/2020020743/justel

Titel
3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 20-04-2020 nummer :   2020020743 bladzijde : 27167       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-03/18
Inwerkingtreding : 30-04-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2007011308       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-14

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het opschrift van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie worden de woorden "de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie" vervangen door de woorden "beschermde residentiŽle afnemers".

  Art. 2. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Artikel. 1. De definities, vervat in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zijn van toepassing op dit besluit."

  Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "aan elke in artikel 2 vermelde residentiŽle beschermde klant met een laag inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevindt" vervangen door de woorden "aan elke beschermde residentiŽle afnemer".

  Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "residentieel beschermde klant met een laag inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevindt" telkens vervangen door de woorden "beschermde residentiŽle afnemer".

  Art. 5. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt:
  "Art. 6. Het sociaal tarief wordt trimestrieel vastgesteld zoals bepaald in dit besluit en door de Commissie bekendgemaakt op haar website en in het Belgisch Staatsblad. Tegelijkertijd deelt ze dit sociaal tarief mee aan de Minister bevoegd voor Economie en aan de Minister bevoegd voor Energie.
  De driemaandelijkse tariefperiodes beginnen telkens op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De bekendmaking van het sociaal tarief in het Belgisch Staatsblad gebeurt minstens vijftien dagen voor het begin van elke tariefperiode."

  Art. 6. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Art. 7. ß 1. De energiecomponent van het sociaal tarief in een gegeven kwartaal wordt vastgesteld op grond van het laagste commerciŽle tarief aangeboden in de maand voorafgaand aan dat kwartaal, voor zover dat tarief wordt aangeboden door een leverancier die minstens sinds twaalf maanden ononderbroken actief is in ťťn van de drie gewesten en die minstens 1% van het marktaandeel in BelgiŽ vertegenwoordigt.
  Worden niet in aanmerking genomen:
  1į de punctuele promotionele tarieven, zoals welkomstkortingen of reducties voor het aanbrengen van cliŽnteel;
  2į de groepsaankopen;
  3į de tarieven die een investering van de eindafnemer vergen, zoals het verwerven van aandelen;
  4į de tarieven die de onderschrijving van bijkomende diensten vergen, hetzij in hetzelfde contract, hetzij via een gekoppeld contract;
  5į de tarieven die voorafbetaling vergen.
  ß 2. De netwerkcomponent van het sociaal tarief omvat vervoer en distributie. De distributiecomponent in een gegeven kwartaal wordt vastgesteld op grond van het laagste distributienettarief in de Belgische distributiezones in de maand voorafgaand aan dat kwartaal, op voorwaarde dat binnen deze zone minstens 1% van de Belgische bevolking woont."

  Art. 7. De woorden "Hoofdstuk 4 - Het sociaal tarief" worden opgeheven.

  Art. 8. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Art. 8. Het sociaal tarief bevat geen forfaitaire kosten of abonnementsgelden en wordt uitgedrukt in een bedrag in euro/kWh.
  Capacitaire tariefcomponenten en andere niet-forfaitaire kosten worden door de commissie omgezet in euro/kWh met het oog op de berekeningen, bedoeld in artikel 7.
  De berekeningen, bedoeld in artikel 7, gebeuren aan de hand van bestaande opdelingen van de residentiŽle klanten en op grond van een typeklant met een jaarverbruik van 23.260 kWh."

  Art. 9. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Art. 9. Het resultaat, berekend met toepassing van de artikelen 7 en 8, vermeerderd met de toepasselijke belastingen en heffingen, wordt geplafonneerd wanneer:
  1į het meer dan 15% hoger ligt dan het sociaal tarief van de voorafgaande periode.
  2į het meer dan 25% hoger ligt dan het gemiddelde van de sociale tarieven van de vier voorafgaande kwartalen.
  De plafonnering houdt in dat het sociaal tarief wordt beperkt tot het niveau van het laagste van deze twee plafonds.
  De aldus in mindering gebrachte bedragen worden het volgende kwartaal gerecupereerd, in zoverre ze de plafonds van dat kwartaal niet te boven gaan."

  Art. 10. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Art. 10. Het sociaal tarief is gelijk aan het tarief bekomen op grond van de in artikelen 7 tot 9 vermelde berekening."

  Art. 11. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 12. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1į de woorden "onder de voorwaarden van artikel 2 valt" worden vervangen door de woorden "beantwoordt aan de voorwaarden van beschermde residentiŽle afnemer";
  2į de woorden "binnen het toepassingsgebied van artikel 2 vallen" worden vervangen door de woorden "tot die categorie behoren".

  Art. 13. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "Het sociaal tarief wordt" vervangen door de woorden "Onverminderd artikel 6 wordt het sociaal tarief".

  Art. 14. Het eerste sociaal tarief dat vastgesteld wordt overeenkomstig de artikelen 6 tot 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd door dit besluit, is van toepassing van 1 juli 2020 tot 30 september 2020 en wordt voor 15 juni 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 3 april 2020.
N. MUYLLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 15/10, ß 2, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie;
   Gelet op het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven op 12 september 2019;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 14 november 2019;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 30 januari 2020;
   Gelet op het overleg met de Gewesten gehouden op 19 februari 2020;
   Overwegende dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas zal bijdragen aan de tweejaarlijkse voortgangsverslagen van het Belgisch geÔntegreerd nationaal energie- en klimaatplan inzake energie-armoede en dat ook de evolutie van de aardgasprijzen daarin zal worden behandeld;
   Gelet op het advies 66.995/3 van de Raad van State gegeven op 5 maart 2020, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wet op de Raad van State gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Na advies van de in Raad verenigde Ministers,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie