J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/03/2020020705/justel

Titel
3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 03-04-2020 nummer :   2020020705 bladzijde : 24619       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-03/01
Inwerkingtreding : 03-04-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020030347       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
  " § 1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
  - de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  - de dierenvoedingswinkels;
  - de apotheken;
  - de krantenwinkels;
  - de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
  - de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;
  - winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.
  De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten bedoeld in dit besluit.
  § 2. De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:
  - maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
  - in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
  § 3. Kortingsacties zijn verboden in alle handelszaken en winkels die overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid open mogen blijven, behalve indien deze acties reeds beslist of in uitvoering waren vóór 18 maart 2020.
  § 4. Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren.
  Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22u00.
  § 5. De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.
  § 6. De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.
  In afwijking van het eerste lid mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.
  Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan."

  Art. 2. Artikel 2 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
  "Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
  Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.
  De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren, moeten sluiten."

  Art. 3. Artikel 3 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
  "De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.
  Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen."

  Art. 4. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
  "Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo'n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon."

  Art. 5. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
  "Worden verboden:
  1° de samenscholingen;
  2° de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
  3° de ééndaagse schooluitstappen;
  4° de meerdaagse schooluitstappen;
  5° de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
  6° de activiteiten van de erediensten.
  In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
  - begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
  - burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand;
  - religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;
  - buitenwandelingen met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen in gezelschap van een andere persoon, alsook de beoefening van een individuele fysieke activiteit dan wel met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens met een zelfde vriend, en dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
  De personen die onder hetzelfde dak wonen, moeten de regel van social distancing van 1,5 meter niet respecteren als ze de activiteiten in lid 2, vierde streepje uitoefenen of wanneer ze ertoe zijn gehouden thuis te blijven."

  Art. 6. Artikel 6 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
  "De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst.
  Opvang wordt echter verzekerd, en dit eveneens tijdens de Paasvakantie.
  Voor de scholen waar de kinderopvang tijdens de Paasvakantie onmogelijk blijkt, wordt een andere vorm van opvang georganiseerd, met naleving van de volgende voorwaarden:
  - de kinderen die tot op heden in dezelfde groep in opvang hebben gezeten, moeten in die groep blijven en mogen dus niet samen worden gezet met kinderen uit een andere groep;
  - de kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen waarmee ze de voorbije weken reeds contact hebben gehad.
  De internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen blijven open.
  Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs, met uitzondering van de stages voor de studenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg."

  Art. 7. Artikel 7 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
  "Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden."

  Art. 8. Artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
  "De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:
  - om zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3;
  - om toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
  - om toegang te hebben tot medische zorgen;
  - om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen;
  - om de professionele verplaatsingen uit te voeren, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
  - om de activiteiten bedoeld in artikel 5, tweede lid uit te oefenen."

  Art. 9. Artikel 13 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
  "De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 19 april 2020. Ze kunnen na evaluatie met twee weken worden verlengd.
  In afwijking van het eerste lid, is de maatregel voorzien in artikel 5, eerste lid, 4° van toepassing tot en met 30 juni 2020."

  Art. 10. De bijlage bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

  Art. 11. Dit besluit treedt in werking vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  

  
Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking
De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:
De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;
De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;
De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld;
De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;
De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;
De integratie en inburgeringsdiensten;
De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;
De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;
De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;
De hulpverleningszones
De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;
De diensten van private en bijzondere veiligheid;
De politiediensten;
De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;
Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie;
De Civiele Bescherming;
De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;
De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen.
De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;
Het Grondwettelijk Hof
De internationale instellingen en diplomatieke posten;
De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;
De Algemene Administratie van douane en accijnzen;
De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen;
De universiteiten en hogescholen;
De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.
De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;
De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij;
Dierenartsen, inseminators voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;
Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren;
Dierenvervoer;
De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;
De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;
De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;
De apotheken en farmaceutische industrie;
De hotels;
De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;
De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;
De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;
De postdiensten;
De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;
De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;
De waterhuishouding;
De inspectie- en controlediensten;
De sociale secretariaten;
De noodcentrales en ASTRID;
De meteo- en weerdiensten;
De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;
De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;
De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;
De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;
De productie van medische instrumenten;
De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;
De verzekeringssector;
De grondstations van ruimtevaartsystemen;
De productie van radio-isotopen;
Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;
Het nationaal, internationaal transport en logistiek;
Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;
De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;
De nucleaire en radiologische sector;
De cementindustrie.  
Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités.Beperkingen
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens 
104 Paritair comité voor de ijzernijverheidVolcontinu bedrijven
105 Paritair comité voor non-ferro metalenVolcontinu bedrijven
Paritair comité voor het cementbedrijf
  
Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking)
109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijfBeperkt tot:
  de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
  de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
  de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
110 Paritair comité voor textielverzorging 
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouwBeperkt tot :
  productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten;
  de veiligheids- en defensie-industrie en
  de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
112 Paritair comité voor het garagebedrijfBeperkt tot takeldiensten en hersteldiensten
113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijfBeperkt tot continue ovens
113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijenBeperkt tot continue ovens
114 Paritair comité voor de steenbakkerijBeperkt tot continue ovens
115 Paritair comité voor het glasbedrijfBeperkt tot continue ovens
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid 
117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel 
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid 
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren 
120 Paritair comité voor de textielnijverheidBeperkt tot:
  de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten;
  de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
  de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
  de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
121 Paritair comité voor de schoonmaakBeperkt tot:
  de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten, en tot de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven en
  de ophaling van huishoudelijk en/of niet- huishoudelijk afval van alle producenten.
124 Paritair comité voor het bouwbedrijfBeperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.
125 Paritair comité voor de houtnijverheidBeperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout.
126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerkingBeperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout.
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen 
129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en kartonBeperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp.
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijfBeperkt tot:
  drukken van dag- en weekblad en
  drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerkingBeperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten.
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart 
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens.
140.05 Paritair subcomité voor de verhuizingBeperkt tot verhuizingen, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn, of verbonden met medische, sanitaire of ziekenhuisnoden.
142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
  Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking.
143 Paritair comité voor de zeevisserij 
144 Paritair comité voor de landbouw 
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf 
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributieBeperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalenBeperkt tot machineonderhoud en herstellingen.
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandelBeperkt tot onderhoud en herstelling.
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
  Subcomités: 152.01, 152.02
 
200 Aanvullend Paritair comité voor de bediendenBeperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandelBeperkt tot voeding en dierenvoeding, en voor wat betreft bloemen en planten beperkt tot voedingswinkels en dierenvoedingswinkels die hoofdzakelijk voeding en/of dierenvoeding verkopen.
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 
209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheidBeperkt tot productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en de veiligheids- en defensie-industrie.
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid 
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel 
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheidBeperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerkingBeperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.
224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalenVolcontinu bedrijven.
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02 
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek 
227 Paritair comité voor de audiovisuele sectorBeperkt tot radio en televisie.
301 Paritair comité voor het havenbedrijf 
302 Paritair comité voor het hotelbedrijfBeperkt tot de hotels.
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijvenBeperkt tot radio en televisie.
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen 
310 Paritair comité voor de bankenBeperkt tot essentiële bankverrichtingen.
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszakenBeperkt tot voeding en dierenvoeding, en voor wat betreft de bloemen en planten beperkt tot voedingswinkels en dierenvoedingswinkels die hoofdzakelijk voeding en/of dierenvoeding verkopen.
312 Paritair comité voor de warenhuizen 
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten 
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités) 
316 Paritair comité voor koopvaardij 
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten 
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités) 
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités) 
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen 
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen 
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leverenBeperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen.
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf 
327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer 
329 Paritair comité voor de socioculturele sectorBeperkt tot:
  zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling en
  de monumentenwacht.
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigenBeperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten.
336 Paritair comité voor de vrije beroepen 
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsectorBeperkt tot:
  zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en
  het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités) 
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën
  


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 3 april 2020.
P. DE CREM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
   Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 4;
   Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikelen 11 en 42;
   Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 181, 182 en 187;
   Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken;
   Gelet op artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 maart 2020;
   Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 3 april 2020;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille van de zeer snelle evolutie van de situatie in België en in de naburige landen, omwille van het bereiken van de pandemische grens, beslist door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), omwille van de incubatietijd van het coronavirus COVID-19 en van de stijging van de omvang en het aantal secundaire overdrachtsketens; bijgevolg is het onontbeerlijk om de nodige maatregelen zonder verwijl te treffen;
   Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is bijeengekomen op 10, 12, 17 en 27 maart 2020;
   Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
   Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
   Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
   Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande COVID-19 dat de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;
   Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België, en de exponentiële evolutie van het aantal besmettingen; dat de tot op heden genomen maatregelen deze exponentiële evolutie niet voldoende hebben kunnen indijken; dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder van de diensten van de intensieve zorg, kritiek wordt;
   Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking;
   Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft;
   Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;
   Overwegende de adviezen van CELEVAL;
   Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid ;
   Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, onmiddellijk over te gaan tot het opleggen van de maatregelen die onontbeerlijk zijn voor de volksgezondheid;
   Overwegende dat een politiemaatregel houdende het samenscholingsverbod bijgevolg onontbeerlijk en proportioneel is;
   Overwegende dat het voormelde verbod van die aard is om, enerzijds, het aantal acute besmettingen te verminderen en er bijgevolg voor te zorgen dat de diensten van de intensieve zorg de zwaarst getroffen patiënten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, en om, anderzijds, meer tijd te geven aan de wetenschappers om efficiënte behandelingen en vaccins te ontwikkelen;
   Overwegende dat het gevaar zich uitstrekt over het gehele nationale grondgebied; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren;
   Overwegende het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in België sinds 13 maart 2020;
   Overwegende de dringende noodzakelijkheid,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie