einde

Publicatie : 2020-04-06

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizenDe Minister van Economie,
Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVIII.1, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen,
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende het antwoord van de Europees Commissaris bevoegd voor consumentenbescherming op de mededeling die hem werd gedaan over de maatregelen die werden genomen m.b.t. de pakketreizen;
Overwegende zijn rondschrijven d.d. 27 maart 2020 aan de Lidstaten, waarin hij de ernst van de toestand voor de reissector onderlijnt, maar tezelfdertijd wijst op de regels die gelden ten aanzien van pakketreizen;
Overwegende dat hij in dit rondschrijven uitdrukkelijk stelt dat hij nationale initiatieven ondersteunt die willen duidelijk maken hoe de richtlijn moet worden toegepast in het kader van de huidige crisis, waarbij het gebruik van vouchers een gepaste aanpak kan zijn voor zover een terugbetaling ervan toch mogelijk wordt gemaakt ;
Overwegend dat het nodig is om onmiddellijk de gepaste wijzigingen door te voeren om te voorzien in die mogelijkheid,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het tweede lid van paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepalingen onder 5° en 6°, luidende:
"1° de tegoedbon is een titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven;
2° de reiziger besteedt de tegoedbon naar eigen keuze.";
2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende :
" § 3. De tegoedbon die niet werd besteed door de reiziger binnen de termijn van één jaar na uitgifte, wordt op zijn vraag terugbetaald. De reisorganisator beschikt over een termijn van zes maanden voor de terugbetaling.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Brussel, 3 april 2020.
N. MUYLLE


begin

Publicatie : 2020-04-06