J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/31/2020042591/justel

Titel
31 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement van PIDPA in uitvoering van artikel 2.5.3.1 § 2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 17-08-2020 nummer :   2020042591 bladzijde : 60994       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-31/09
Inwerkingtreding : 27-08-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het bijzonder waterverkoopreglement van PIDPA dat werd ingediend op 20 januari 2020 wordt goedgekeurd.

  Art. 2. Tegen deze beslissing kan binnen zestig dagen na kennisgeving een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State.
  Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie door de ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn. Bevat het verzoekschrift tot nietigverklaring tevens een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden akte, dan bevat het verzoekschrift negen door de ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State, zoals gewijzigd door het K.B. van 25 april 2007).

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 31 maart 2020.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Rechtsgrond(en)
   Dit besluit is gebaseerd op:
   - Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
   - Het besluit van 8 april 2011 van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement
   Vormvereiste(n)
   De volgende vormvereiste(n) is / zijn vervuld:
   - De Ecologisch Toezichthouder heeft een gunstig advies gegeven op 9 maart 2020
   - De Economisch Toezichthouder heeft een gunstig advies gegeven op 12 maart 2020
   - De Toezichthoudend Ambtenaar heeft een gunstig advies gegeven op 24 maart 2020
   Motivering
   Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief / de volgende motieven:
   - Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, Titel II, artikel 2.5.3.1 stelt de exploitant in de mogelijkheid om een BWVR op te stellen in aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR).
   Artikel 2.5.3.1, § 2 van het gecoördineerde decreet bepaalt dat het BWVR niet strijdig mag zijn met het AWVR en met de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.{BR}
   Met het oog op een eventuele goedkeuring werd het voorliggende BWVR getoetst op een eventuele strijdigheid met het AWVR, het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Er werden geen strijdigheden vastgesteld.
   DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie