J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/27/2020030593/justel

Titel
27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot het bepalen van de modaliteiten van het webloket voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing op elektronische wijze

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 17-04-2020 nummer :   2020030593 bladzijde : 26726       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-27/22
Inwerkingtreding : 01-04-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Als alternatief voor het verplicht gebruik van de papieren aangifteformulieren zoals bepaald in de voormelde ministeriŽle besluiten van 21 juni 2001 en van 5 november 2001 kunnen de heffingsplichtigen de aangiften van de heffing en van het voorschot voor het vierde kwartaal op elektronische wijze verrichten via het webloket dat daartoe door de OVAM wordt ter beschikking gesteld.

  Art. 2. De elektronische aangiften van de heffing en van het voorschot voor het vierde kwartaal moeten gebeuren via een beveiligd online webloket dat enkel toegankelijk is na de identificatie van de gebruiker aan de hand van haar of zijn elektronische identiteitskaart (eID). De aangiften dienen te gebeuren overeenkomstig de richtlijnen in het elektronisch platform.

  Art. 3. De elektronische aangifte via het webloket, ingevuld en bezorgd overeenkomstig de richtlijnen in het elektronische platform, heeft voor de toepassing van hoofdstuk 5, afdeling 2 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en de uitvoeringsbesluiten ervan dezelfde rechtskracht als een ondertekende aangifte op papier.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 27 maart 2020.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Rechtsgronden
   Dit besluit is gebaseerd op:
   - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 50 ß 5;
   - besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 9.1.2, ß 1, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017;
   - het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019;
   - het ministerieel besluit van 21 juni 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor het voorschot op de milieuheffing voor het vierde kwartaal, wat betreft de invoering van de euro;
   - het ministerieel besluit van 5 november 2001 houdende vaststelling van het aangifteformulier voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing, wat betreft de invoering van de euro.
   Motivering
   Dit besluit is gebaseerd op het volgend motief:
   - dit besluit stelt de modaliteiten vast voor het webloket dat moet mogelijk maken om de aangifte inzake milieuheffingen die momenteel nog volledig op papier gebeurt ook via elektronische weg in te dienen;
   DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE en HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE en TOERISME, BESLUIT:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie