J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/19/2020020858/justel

Titel
19 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 17-04-2020 nummer :   2020020858 bladzijde : 26887       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-19/13
Inwerkingtreding : 01-04-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2018031008       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de woorden "tot en met 31 maart 2020" worden ingevoegd tussen de woorden "vanaf 1 januari 2020" en "verhoogd tot 8,5 %";
  2° twee leden worden toegevoegd, luidende:
  "Het bijmengingvolume bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet van 17 juli 2013, wordt vanaf 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 verhoogd tot 9,9 % duurzame biobrandstoffen, uitgedrukt in energetische waarde op de hoeveelheid duurzame biobrandstoffen gemengd in fossiele brandstoffen die jaarlijks tot verbruik uitgeslagen worden.
  Het bijmengingvolume bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet van 17 juli 2013, wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd tot 9,55 % duurzame biobrandstoffen, uitgedrukt in energetische waarde op de hoeveelheid duurzame biobrandstoffen gemengd in fossiele brandstoffen die jaarlijks tot verbruik uitgeslagen worden.".

  Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid, eerste zin, worden de woorden "van 8,5 %" vervangen door de woorden "dat vastgelegd wordt in artikel 3";
  2° in het tweede lid, eerste zin, worden de woorden "van 8,5 %" vervangen door de woorden "dat vastgelegd wordt in artikel 3".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 19 maart 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,
M. Ch. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten, artikel 15, eerste lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van financiėn, gegeven op 29 oktober 2019;
   Gelet op de op 7 november 2019 uitgevoerde regelgevingsimpactanalyse, overeenkomstig het artikel 6, § 1, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 8 november 2019;
   Gelet op het overleg met de gewesten tijdens de Interministeriėle Conferentie voor Leefmilieu van 12 november 2019;
   Gelet op advies 66.709/1 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 16 december 2019, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
   Overwegende dat de technologische ontwikkelingen van de biobrandstoffen en de evolutie van de Europese politiek terzake toestaan om de nominale bijmengingvolumes te wijzigen, zoals gedefinieerd in artikel 7 van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten;
   Op de voordracht van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie