J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/18/2020040725/justel

Titel
18 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter Zie wijziging(en)

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 20-03-2020 nummer :   2020040725 bladzijde : 16607       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-18/09
Inwerkingtreding : 18-03-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De distributienetbeheerders nemen alle nodige maatregelen om een onderbreking van de levering van elektriciteit of gas tussen woensdag 18 maart en dinsdag 30 juni 2020, als gevolg van het gebruik van de voorafbetalingsfunctie, te voorkomen.
  De distributienetbeheerder deelt de afnemers de voorwaarden en modaliteiten mee die nodig zijn om voor die maatregelen in aanmerking te kunnen komen. Hij zorgt ervoor om een voorziening in te voeren voor de afnemers die zich niet meer kunnen verplaatsen om van die wijziging te kunnen bekomen. Hij ziet eveneens erop toe om de verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken.

  Art. 2. Gedurende de in artikel 1 bedoelde periode wordt er geen budgetmeter geplaatst en wordt er geen aanvraag om plaatsing bij de netbeheerders ingediend.

  Art. 3. Alle onderbrekingsprocedures worden gedurende de in artikel 1 bedoelde periode opgeschort, behalve om veiligheidsredenen.

  Art. 4. De Regering kan de in artikel 1 bepaalde periode wijzigen en verlengen.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2020.

  Art. 6. De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 18 maart 2020.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 33/bis 2;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Gelet op de uitzonderlijke gezondheidscrisis in verband met COVID-19 waardoor noodmaatregelen inzake de budgetmeter nodig zijn;
   Op de voordracht van de Minister van Energie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 11-06-2020 GEPUBL. OP 19-06-2020
    (GEWIJZIGD ART. : 2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
    Franstalige versie