einde

Publicatie : 2020-03-20

Beeld van de publicatie
WAALSE OVERHEIDSDIENST

18 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 1 tot wijziging van de artikelen 33 en 34 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020De Waalse Regering,
Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991;
Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2013 en 17 december 2015;
Gelet op het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, de artikelen 33 en 34;
Gelet op het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen en de instellingen in het Waalse Gewest;
Gelet op de noodzakelijkheid om noodmaatregelen te treffen om de crisis COVID-19 op efficiŽnte wijze te beheersen door snel over budgettaire middelen te beschikken;
Gelet op de beslissing om middelen van het "Plan wallon de transition" (PWT) (Waalse Overgangsplan) toe te wijzen voor het beheer van deze crisis;
Overwegende dat de wijziging van deze twee artikelen van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 nodige middelen snel ter beschikking zal stellen;
Op de voordracht van de Minister van Begroting;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 33 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, worden de woorden "en de uitgaven toegekend in het kader van de crisis COVID-19" ingevoegd na de woorden "in het kader van het Waalse overgangsplan (PWT)".
Art. 2. In artikel 34 van hetzelfde decreet, worden de woorden "en de uitgaven toegekend in het kader van de crisis COVID-19" ingevoegd na de woorden "en van het "Overgangsplan (PWT)"".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de ondertekening ervan.
Art. 4. De Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 18 maart 2020.
Voor de Regering :
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Begroting en FinanciŽn, Luchthavens en Sportinfrastructuren,
J.-L. CRUCKE


begin

Publicatie : 2020-03-20