J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 29 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/13/2020030302/justel

Titel
13 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de co÷rdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 13-03-2020 nummer :   2020030302 bladzijde : 15579       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-13/01
Inwerkingtreding : 13-03-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De federale fase van het nationaal noodplan is afgekondigd.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 13 maart 2020.
P. DE CREM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een co÷rdinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een co÷rdinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;
   Gelet op artikel 8, ž 2, 2░, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;
   Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 13 maart 2020;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, ž 1, eerste lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is bijeengekomen op 10 en 12 maart 2020;
   Overwegende de adviezen van 10 en 12 maart 2020 van de Risk Assessment Group (RAG) en van de Risk Management Group (RMG);
   Overwegende de afkondiging van de internationale noodsituatie voor de volksgezondheid (PHEIC) door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 30 januari 2020;
   Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
   Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen dat werd gedetecteerd;
   Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in BelgiŰ;
   Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking;
   Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, onmiddellijk over te gaan tot het opleggen van maatregelen die onontbeerlijk zijn voor de volksgezondheid;
   Overwegende dat de bedreiging zich uitstrekt over het grondgebied van het gehele land; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiŰntie ervan te maximaliseren;
   Overwegende dat er voldaan is aan de voorwaarden voor het afkondigen van een federale fase :
   -twee of meerdere provincies of het gehele nationale grondgebied zijn betrokken;
   - de aan te wenden middelen overschrijden de middelen waarover een provinciegouverneur beschikt in het kader van zijn co÷rdinatieopdracht;
   - een bedreiging van of aanwezigheid van talrijke slachtoffers (gewonden, doden);
   - inbreuken of een dreigend gevaar voor inbreuken op de vitale belangen van de natie of op de essentiŰle behoeften van de bevolking;
   - de noodzaak aan de inwerkingstelling en co÷rdinatie van verschillende ministeriŰle departementen of federale instellingen;
   - de noodzaak aan een algemene informatie aan de bevolking;
   Overwegende derhalve dat de directe of indirecte gevolgen van de crisis een beheer op nationaal niveau vereisen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een co÷rdinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 29 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie