einde

Publicatie : 2020-03-13

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

10 MAART 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenlandDe Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Gelet op de artikel 166, § 2, van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, in haar artikel 48 gewijzigd door de wet van 6 januari 2014;
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 betreffende het politieambt, waarvan artikel 11 is vervangen door de wet van 7 december 1998;
Gelet op artikel 128 van de provinciewet;
Gelet op het voorzorgsprincipe in het kader van het internationale beheer van een gezondheidscrisis;
Gelet op de dringenheid en het gezondheidsrisico dat de ontwikkeling en de verspreiding van het CORONAVIRUS voor de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met zich meebrengt;
Gelet op het voorzorgsbeginsel, dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid is ontdekt, de overheid dringende en voorlopige beschermingsmaatregelen op het meest geschikte niveau moet nemen;
Overwegende dat in december 2019 een uitbraak van het CORONAVIRUS - Covid 19 in de regio Wuhan in China vastgesteld werd;
Overwegende dat het virus zich verspreid heeft in Europese landen waaronder BelgiŽ;
Overwegende dat de Belgische autoriteiten waakzaam zijn en alle middelen inzetten om de volksgezondheid te waarborgen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen;
Overwegende dat het virus een hoge besmettingsgraad kent en van persoon tot persoon wordt overgedragen;
Overwegende het feit dat een groot aantal mensen op de zelfde plaats in het bijzonder worden blootgesteld aan de overdracht van het virus;
Overwegende dat tot op heden 267 gevallen van Covid 19-infectie in BelgiŽ zijn bevestigd;
Gezien het feit dat de Nationale Veiligheidsraad op 10 maart 2020 het verbod op bijeenkomsten van 1.000 personen aanraadt en aanbeveelt om schoolreizen naar het buitenland enkele dagen uit te stellen om de impact van het virus zo veel mogelijk te beperken;
Gezien het feit dat de bevolking die in rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen verblijft bijzonder kwetsbaar is voor het virus en dat er bijzondere beschermingsmaatregelen dienen genomen te worden behalve in specifieke situaties (noodsituatie, palliative zorgen, overlijden...);
Gezien het feit dat schoolreizen naar het buitenland een bron van grote besmetting van de Brusselse bevolking met het virus kunnen zijn, met name gezien de evolutie van de gezondheidssituatie, en dat een dergelijk verblijf zou kunnen tot gevolg hebben dat de plaatselijk autoriteiten inperkingsmaatregelen nemen in geval van besmetting;
Overwegende dat de WGO het dreigingsniveau van het coronavirus heeft verhoogd tot ę zeer hoog Ľ;
Gelet de urgentie van de snelle verspreiding van de epidemie en de noodzaak om deze op het grondgebied van Brussel in te dijken en te verlichten teneinde de gezondheid van de burgers en de capaciteit van de Brusselse ziekenhuisinfrastructuur te beschermen,
Besluit :
Artikel 1. Het is tot en met 31 maart 2020 verboden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
- elk evenement of elke bijeenkomst van meer dan 1.000 personen op een gesloten plaats die toegankelijk is voor het publiek;
- bezoeken te brengen aan personnen in rusthuizen, ruisthuizen en verzorginginstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgezonderd specifieke situaties (noodsituatie, palliative zorgen, overlijden...);
- schoolreizen te laten doorgaan in het buitenland door scholen gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 2. De bevoegde administratieve autoriteiten op het grondgebied van de brusselse Agglomeratie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit. De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit besluit, zonodig met dwang en/of geweld.
Art. 3. Dit besluit is onmiddellijk van toepassing en zal door de burgemeesters worden gepubliceerd door middel van affiches op de gebruikelijke plaatsen voor officiŽle bekendmakingen en door elk ander publicatiemiddel om een zo breed mogelijke verspreiding te waarborgen.
Art. 4. De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 maart 2020.
R. VERVOORT


begin

Publicatie : 2020-03-13