J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/07/04/2019041351/justel

Titel
4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-07-2019 nummer :   2019041351 bladzijde : 71109       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-07-04/08
Inwerkingtreding : 01-09-2019

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1993031404        1993031405       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7
BIJLAGEN.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De indieningsbewijzen bedoeld in de artikelen 125, eerste lid, 176, eerste lid, 197/2, eerste lid van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening worden afgeleverd conform het als bijlage 1 bijgevoegde model.

  Art. 2. De ontvangstbewijzen van volledig dossier bedoeld in de artikelen 125, derde lid, 176, derde lid, 188/4, § 4, 197/2, derde lid van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening worden afgeleverd conform het als bijlage 2 bijgevoegde model.

  Art. 3. De ontvangstberichten van onvolledig dossier bedoeld in de artikelen 125, derde lid, 176, derde lid, 188/4, § 4, 197/2, derde lid van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening worden afgeleverd conform het als bijlage 3 bijgevoegde model.

  Art. 4. Het bestuur belast met stedenbouw :
  1° stelt de in artikelen 1 tot 3 bedoelde modellen online ter beschikking van de vergunnend overheid;
  2° is bevoegd om de vorm van deze modellen te wijzigen, zonder de inhoud te wijzigen.

  Art. 5. Worden opgeheven.
  1° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om vergunningen en attesten inzake stedebouw en leefmilieu;
  2° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst door de gemachtigde ambtenaar van de aanvragen om stedebouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedebouwkundige attesten en van de aanvragen om vergunningen en attesten betreffende gemengde projecten.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de bepalingen tot wijziging van titel IV van het BWRO vervat in de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen.

  Art. 7. De Minister bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en de Minister bevoegd voor Leefmilieu worden, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-07-2019, p. 71111 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 4 juli 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op artikel 39 van de Grondwet;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de artikelen 6, § 1, I, 1°, en 20;
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 8;
   Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen (hierna de ordonnantie van 30 november 2017), inzonderheid op de artikelen 125, 126/1, 175/12, 176, 176/1, 177/1, 178/2, 188/4, 191, 197/2, 197/16, 200 en 201;
   Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017, inzonderheid op de artikelen 12, 57bis en 57ter;
   Gelet op de volgende besluiten:
   1° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om vergunningen en attesten inzake stedebouw en leefmilieu;
   2° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst door de gemachtigde ambtenaar van de aanvragen om stedebouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedebouwkundige attesten en van de aanvragen om vergunningen en attesten betreffende gemengde projecten.
   Gelet op het evaluatieverslag over de gelijkheid van kansen, "gelijkekansentest" genoemd, vereist door artikel 2, § 1 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest en door artikel 1, § 1 van het besluit van 22 november 2018 tot uitvoering van deze ordonnantie, waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kennis genomen heeft op 4 juli 2019;
   Overwegende dat vermits dit besluit geen aanzienlijke impact heeft op de ontwikkeling van het Gewest in de zin van artikel 7 van het BWRO, het ontwerp ervan niet voor advies werd voorgelegd aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie; dat dit besluit gericht is op het formele aspect van de procedures voor de behandeling van de vergunnings- en attestaanvragen, meer bepaald de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen;
   Op voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor territoriale ontwikkeling;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie