J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/07/04/2019041344/justel

Titel
4 JULI 2019. - Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-07-2019 nummer :   2019041344 bladzijde : 71103       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-07-04/06
Inwerkingtreding : 01-09-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003031495       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-16

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht wordt als volgt vervangen :
  " Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt begrepen onder :
  1° Het BWRO : het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;
  2° De administratie : de administratie belast met stedenbouw."

  Art. 2. Artikel 2 van het besluit wordt als volgt gewijzigd :
  1° In punt 1° wordt de puntkomma op het einde van punt 1° vervangen door een komma en worden de volgende woorden ingevoegd : "alsook de motivering van deze doelstellingen;";
  2° In punt 2° wordt de puntkomma vervangen door een komma en worden de volgende woorden ingevoegd : "alsook de motivering van de keuze van deze voorkooprechthebbende overheden;";
  3° In punt 3° wordt de puntkomma vervangen door een komma en worden de volgende woorden ingevoegd : "en de motivering van de grondinneming van de voorkoopperimeter.";
  4° De punten 4° en 5° worden geschrapt.

  Art. 3. De artikelen 3 en 4 van het besluit worden als volgt gewijzigd :
  1° De woorden "artikel 4 van de ordonnantie" worden vervangen door "artikel 260 van het BWRO";
  2° De woorden "het grondbeleid" worden vervangen door "de stadsvernieuwing".

  Art. 4. Artikelen 6, 9 en 12 van het besluit worden als volgt gewijzigd :
  1° De woorden "artikel 10 van de ordonnantie" worden vervangen door "artikel 266, § 3 van het BWRO";
  2° De woorden "artikel 11 van de ordonnantie" worden vervangen door "artikel 267 van het BWRO";
  3° Het woord "Grondregie" wordt vervangen door "Administratie".

  Art. 5. Artikel 7 van het besluit wordt als volgt gewijzigd :
  1° In § 1, worden leden 1 en 2 als volgt vervangen :
  " § 1. In geval van een openbare verkoop, fysiek of gedematerialiseerd, betekent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan iedere gewestelijke instelling van openbaar nut die partij is bij het contract bedoeld in artikel 5, binnen de acht dagen volgend op de betekening die werd uitgevoerd in toepassing van artikel 269, § 1, tweede lid van het BWRO, een kopie van het bestek van de openbare verkoop met vermelding van de datum van de eerste zitting in geval van fysieke openbare verkoop of, in geval van gedematerialiseerde verkoop, met vermelding van de dag van het begin en van het einde van het opbod.
  Binnen de 8 dagen volgend op de in bovenstaande paragraaf bedoelde betekening en ten laatste 8 dagen voor het begin van het opbod, betekent iedere ondertekenende gewestelijke instelling van openbaar nut aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
  -of haar beslissing tot het afzien van het verlenen van een mandaat voor het uitoefenen van het voorkooprecht in haar naam;
  - of haar beslissing tot het verlenen van een mandaat voor de uitoefening van het voorkooprecht in haar naam waarbij de maximumprijs, kosten niet inbegrepen, die de instelling bereid is te betalen voor het goed, wordt gepreciseerd."
  2° In § 2 worden de woorden "neemt het deel aan de verkoop en het opbod" vervangen door : "neemt het deel, op fysieke of gedematerialiseerde wijze, aan de openbare verkoop en, voor wat betreft de fysieke openbare verkopen, het opbod".

  Art. 6. In de Franstalige versie van de artikelen 8 en 9 van het besluit, wordt het woord "Aide" op alle plaatsen waar het voorkomt, vervangen door "action".

  Art. 7. Artikel 10 van het besluit wordt als volgt gewijzigd :
  1° § 1 wordt als volgt vervangen :
  " § 1. In geval van een openbare verkoop, fysiek of gedematerialiseerd, betekent de gemeente aan haar Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn die partij is bij het contract bedoeld in artikel 8, binnen de acht dagen volgend op de betekening die werd uitgevoerd in toepassing van artikel 269, § 1, tweede lid van het BWRO, een kopie van het bestek van de openbare verkoop met vermelding van de datum van de eerste zitting in geval van fysieke openbare verkoop of, in geval van gedematerialiseerde verkoop, met vermelding van de dag van het begin en van het einde van het opbod.
  Binnen de 8 dagen volgend op de in bovenstaande paragraaf bedoelde betekening en ten laatste 8 dagen voor het begin van het opbod betekent het ondertekenende Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn aan de gemeente :
  - of zijn beslissing tot het afzien van het verlenen van een mandaat voor het uitoefenen van het voorkooprecht in zijn naam;
  - of zijn beslissing tot het verlenen van een mandaat voor de uitoefening van het voorkooprecht in zijn naam waarbij de maximumprijs, kosten niet inbegrepen, die het centrum bereid is te betalen voor het goed, wordt gepreciseerd.
  De ontstentenis van betekening van het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn binnen de termijn staat gelijk met het afstand doen van het verlenen van een mandaat om het voorkooprecht uit te oefenen.";
  2° In § 2 worden de woorden "dan neemt zij deel aan de openbare verkoop en het opbod" vervangen door "dan neemt zij deel, op fysieke of gedematerialiseerde wijze, aan de openbare verkoop en, voor wat betreft de fysieke openbare verkopen, het opbod".

  Art. 8. Artikel 13 van het besluit wordt als volgt gewijzigd :
  1° In § 1, worden leden 1 en 2 als volgt vervangen :
  " § 1. In geval van een openbare verkoop, fysiek of gedematerialiseer, betekent de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij aan iedere openbare vastgoedmaatschappij en/of aan het Woningfonds van de gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die partij is bij het contract bedoeld in artikel 11, binnen de acht dagen volgend op de betekening die werd uitgevoerd in toepassing van artikel 269, § 1, tweede lid van het BWRO, een kopie van het bestek van de openbare verkoop met vermelding van de datum van de eerste zitting in geval van fysieke openbare verkoop of, in geval van gedematerialiseerde verkoop, met vermelding van de dag van het begin en van het einde van het opbod.
  Binnen de 8 dagen volgend op de in bovenstaande paragraaf bedoelde betekening en ten laatste 8 dagen voor het begin van het opbod, betekent iedere ondertekenende openbare vastgoedmaatschappij en/of het Woningfonds van de gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
  - of haar/zijn beslissing tot het afzien van het verlenen van een mandaat voor het uitoefenen van het voorkooprecht in haar/zijn naam;
  - of haar/zijn beslissing tot het verlenen van een mandaat voor de uitoefening van het voorkooprecht in haar/zijn naam waarbij de maximumprijs, kosten niet inbegrepen, die zij/het bereid is te betalen voor het goed, wordt gepreciseerd.";
  2° In § 2 worden de woorden "dan neemt zij deel aan de openbare verkoop en het opbod" vervangen door "dan neemt zij deel, op fysieke of gedematerialiseerde wijze, aan de openbare verkoop en, voor wat betreft de fysieke openbare verkopen, het opbod".

  Art. 9. In de titel van hoofdstuk IV van het besluit worden de woorden "door de notaris en de Grondregie" geschrapt.

  Art. 10. Artikel 14 van het besluit wordt als volgt vervangen :
  "Art. 14. Bij de intentieverklaring tot overdracht, de voorlopige overeenkomst of het ontwerp van akte van overdracht die/dat wordt betekend aan de Administratie in toepassing van artikel 266, § 1, eerste lid en derde lid van het BWRO, wordt het formulier gevoegd dat de Administratie opmaakt en publiceert op haar website en dat de informatie bevat zoals bedoeld in artikel 266, § 1, vierde lid, evenals een kadastraal uittreksel van het (de) overgedragen goed(eren)."

  Art. 11. Artikel 15 van het besluit wordt geschrapt.

  Art. 12. Voor hoofdstuk V van het besluit, wordt een nieuw hoofdstuk IVbis ingevoegd, dat als volgt luidt :
  " HOOFDSTUK IVbis. - Elektronische communicatiemiddelen
  Art. 15/1. § 1. De kennisgevingen bedoeld in artikel 273 van het BWRO mogen op elektronische wijze worden verricht voor zover de verschillende in dit artikel genoemde betrokken partijen daar schriftelijk mee instemmen.
  § 2. Elektronische mededelingen die de datum en het tijdstip van verzending vermelden, worden geacht te voldoen aan de eisen die gelden voor aangetekende zendingen zoals bedoeld in artikel 273 van het BWRO.
  § 3. De datum van verzending van de elektronische mededeling wordt gelijkgesteld met de datum van kennisgeving zoals bedoeld in artikel 273 van het BWRO.
  Art. 15/2. In geval van gedematerialiseerde openbare verkoop en in toepassing van artikel 269, § 2 van het BWRO noteert de notaris in het bestek de plaats, de datum en het uur van de openbare vergadering waarop de personen die aan de gedematerialiseerde openbare verkoop deelgenomen hebben, verzocht worden aanwezig te zijn en gedurende dewelke de notaris vraagt of een van de houders van het voorkooprecht van plan is het recht al dan niet uit te oefenen voor de prijs van het laatste opbod."

  Art. 13. In artikel 17 van het besluit worden de woorden "het grondbeleid" vervangen door "de stadsvernieuwing".

  Art. 14. De bijlage bij het besluit wordt opgeheven.

  Art. 15. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de bepalingen tot wijziging van titel VII van het BWRO zoals opgenomen in de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en in de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. Het is toepasselijk op de dossiers die vanaf deze datum worden ingediend.

  Art. 16. De Minister bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 4 juli 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op artikel 39 van de Grondwet;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid zijn artikelen 6, § 1, I, 1°, en 20;
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 8;
   Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen (hierna de ordonnantie van 30 november 2017 genoemd), inzonderheid haar artikelen 12/2, 260 tot 273;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 met betrekking tot het voorkooprecht;
   Gelet op het evaluatieverslag betreffende de gelijke kansen, `gelijkekansentest' genoemd, zoals vereist door artikel 2, § 1, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest en door artikel 1, § 1, van het besluit van 22 november 2018 tot uitvoering van deze ordonnantie, waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kennis heeft genomen op 27 juni 2019;
   Overwegende dat, daar het huidige besluit geen aanzienlijke impact heeft op de ontwikkeling van het Gewest in de betekenis van artikel 7 van het BWRO, zijn ontwerp niet voor advies werd voorgelegd aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie; dat het huidige besluit zich er immers toe beperkt het besluit betreffende het voorkooprecht aan te passen als gevolg van de wijzigingen die aan het BWRO werden aangebracht door de ordonnantie van 30 november 2017 en de wijzigingen die werden aangebracht aan het Gerechtelijk Wetboek op het vlak van elektronische openbare verkopen door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX `Insolventie van ondernemingen', in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht;
   Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 2 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het ontbreken van communicatie van het advies binnen die termijn;
   Op voorstel van de Minister-President, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie