einde

Publicatie : 2019-04-08

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

28 MAART 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voor de bezetting van plaatsen in de kinderopvangDe Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;
Gelet op de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie, de artikelen 58, 66, 71 en 73;
Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, de artikelen 3, 4, 16, tweede lid, 17, 30 en 49;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun aan ondernemingen bestemd voor de kinderdagopvang;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2019 betreffende de steun voor preactiviteit;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de steun voor coworking;
Gelet op de gendertest, opgesteld op 7 juni 2018 overeenkomstig artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de evaluatie door de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie uitgevoerd op 27 juni 2018 tot een conclusie komend van afwezigheid van weerslag op de situatie van personen met een handicap overeenkomstig artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juni 2018;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 29 juni 2018;
Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 september 2018;
Gelet op het advies 65.247/1 van de Raad van State, gegeven op 18 februari 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie,
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° minister: de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;
2° verordening: de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013;
3° BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
De in dit besluit bedoelde steun bedragen zijn exclusief BTW en exclusief belastingen van eender welke aard.
Art. 2. De minister verleent steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voor het voorbehoud en de bezetting, overeenkomstig de regels van de Gemeenschappen, van plaatsen in de kinderopvang ten gunste van de kinderen van hun personeelsleden die maximaal drie jaar oud zijn, onder de in de verordening bedoelde voorwaarden.
De steun wordt slechts verleend indien de kinderopvangplaats daadwerkelijk bezet wordt op de datum van de ontvangst van de steunaanvraag.
Art. 3. De sectoren die uitgesloten zijn van steun voor de bezetting van plaatsen in de kinderopvang zijn opgenomen in bijlage.
HOOFDSTUK 2. - Steun voor de bezetting van plaatsen in de kinderopvang
Art. 4. De kinderopvang:
1° is een natuurlijk of rechtspersoon;
2° is onafhankelijk van de begunstigde;
3° vangt het kind op in een vestigingsplaats in het Gewest;
4° beschikt over:
a) hetzij een vergunning van Kind en Gezin als bedoeld in artikel 4 van het Vlaams decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters;
b) hetzij een toestemming als bedoeld in artikel 6, § 2, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 houdende hervorming van de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", afgekort " ONE ";
c) hetzij een vergunning als bedoeld in artikel 3, § 2, van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang.
Art. 5. De steun bestaat uit een forfaitaire premie van 4.000 euro per voorbehouden en bezette plaats in de kinderopvang per kalenderjaar.
Art. 6. Het aantal gesubsidieerde plaatsen in de kinderopvang is per kalenderjaar beperkt tot:
1° drie voor micro-ondernemingen;
2° zes voor kleine ondernemingen;
3° tien voor middelgrote ondernemingen.
Het maximaal aantal plaatsen wordt berekend op basis van de beslissingen van BEW zoals betekend aan de begunstigde.
HOOFDSTUK 3. - Procedure voor de behandeling van de steunaanvraagdossiers en de vereffening van de steun
Art. 7. De begunstigde dient de steunaanvraag in bij BEW door middel van een typeformulier. BEW stelt het typeformulier op en stelt het ter beschikking op zijn website. Het typeformulier somt de bijlagen die de begunstigde voegt bij de steunaanvraag op.
BEW ontvangt de aanvraag op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen de vier maanden van het begin van de kinderopvang.
De begunstigde geeft alle andere onder de verordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun aan die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.
Art. 8. § 1. BEW richt binnen de maand van de ontvangst van de steunaanvraag, een ontvangstbewijs aan de begunstigde, waarop de referenties van het dossier en de naam van de behandelende ambtenaar vermeld staan.
§ 2. Indien het aanvraagdossier volledig is, wordt de toekenningsbeslissing aan de begunstigde betekend binnen de drie maanden van de datum van het ontvangstbewijs.
§ 3. Indien het aanvraagdossier niet volledig is, somt het ontvangstbewijs de ontbrekende elementen op.
De begunstigde beschikt over een maand vanaf de datum van het ontvangstbewijs om zijn dossier aan te vullen.
Indien de begunstigde zijn dossier volledig aanvult, wordt de toekenningsbeslissing betekend aan de begunstigde binnen de drie maanden van de ontvangst van alle ontbrekende elementen.
Indien de begunstigde zijn dossier niet volledig aanvult binnen de termijn bedoeld in het tweede lid, wordt de toekenningsbeslissing rekening houdend met de beschikbare elementen betekend aan de begunstigde binnen de drie maanden van het verstrijken van de termijn.
§ 4. BEW deelt de begunstigde mee dat de steun overeenkomstig de verordening wordt verleend.
§ 5. De minister kan de beslissingstermijnen verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn.
Art. 9. De nadere regels voor de vereffening van de steun worden vastgelegd in de beslissing tot toekenning van de steun.
De begunstigde dient de bewijsstukken in binnen de drie maanden van de betekening van de toekenningsbeslissing.
HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen
Art. 10. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun aan ondernemingen bestemd voor de kinderdagopvang wordt opgeheven.
Het besluit bedoeld in het eerste lid blijft evenwel van toepassing op de aanvragen die ingediend werden voor de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 11. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2019 betreffende de steun voor preactiviteit wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:
"2° verordening: de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun of de verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, beiden bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013, naar gelang de activiteit die de begunstigde beoogt uit te oefenen;".
Art. 12. Artikel 16, 4°, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepaling onder c), luidende:
"c) hetzij een vergunning als bedoeld in artikel 3, § 2, van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang.".
Art. 13. In artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de steun voor coworking wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt:
"1° de activiteit van coworking uitoefenen, en aldus ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;".
Art. 14. Treden in werking op 15 mei 2019:
1° artikel 17 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen;
2° dit besluit.
De artikelen 11 tot en met 15 van dit besluit treden in werking op 25 maart 2019.
Art. 15. De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 28 maart 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN

Bijlage. - Sectoren die uitgesloten zijn van steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voor de bezetting van plaatsen in de kinderopvang
Code NACE BEL 2008 Description NACE BEL 2008 Code Beschrijving
A, à l'exception de : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de : A, uitgezonderd: Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd:
01.610 Activités de soutien aux cultures 01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.620 Activités de soutien à la production animale 01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
B Industries extractives B Winning van delfstoffen
Dans C : Dans industrie manufacturière : In C: In industrie:
19.100 Cokéfaction 19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten
20.600 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 20.600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
24.100 Sidérurgie 24.100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
301 Construction navale 301 Scheepsbouw
33.150 Réparation et maintenance navale 33.150 Reparatie en onderhoud van schepen
Dans G : Dans commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles : In G: In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen:
47.730 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 47.730 Apotheken
Dans H : Dans transports et entreposage : In H: In vervoer en opslag:
49.410 Transports routiers de fret, sauf services de déménagement 49.410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Dans M : Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques : In M: In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten:
69.102 Activités des notaires 69.102 Activiteiten van notarissen
69.103 Activités des huissiers de justice 69.103 Activiteiten van deurwaarders
O Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
P Enseignement P Onderwijs
Q, à l'exception de : Santé humaine et action sociale, à l'exception de : Q, uitgezonderd: Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd:
88.104 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires 88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.109 Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur 88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
8891 Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants 8891 Kinderopvang
88.992 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires 88.992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.995 Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité 88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten
Dans S : Dans autres activités de services : In S: In overige diensten:
94 Activités des organisations associatives 94 Verenigingen
T Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Activités des organismes extra-territoriaux U Extraterritoriale organisaties en lichamen

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2019 betreffende de steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voor de bezetting van plaatsen in de kinderopvang,
Brussel, 28 maart 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN


begin

Publicatie : 2019-04-08