J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/03/01/2019200827/justel

Titel
1 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 18-03-2019 nummer :   2019200827 bladzijde : 27320       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-03-01/13
Inwerkingtreding : 18-03-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Wanneer het pleeggezin uit twee personen bestaat die beiden zijn aangesteld als pleegouder van het kind, bezorgt de werknemer die gebruik maakt van het recht op de bijkomende weken bedoeld in artikel 30sexies, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, uiterlijk op het ogenblik waarop het pleegouderverlof ingaat, aan zijn werkgever een verklaring op eer die, al naargelang het geval, de verdeling van deze weken tussen de twee pleegouders of de toewijzing van deze week of weken aan de enige pleegouder die van dit recht gebruik maakt, vastlegt.

  Art. 2. Tijdens de eerste drie dagen van het pleegouderverlof, als bedoeld in artikel 30sexies, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, heeft de werknemer recht op het behoud van zijn normaal loon ten laste van de werkgever.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 1 maart 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 30sexies, § 1, vijfde lid, en § 3, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 6 september 2018;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 november 2018;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 21 december 2018;
   Gelet op het advies nr. 65.192/1 van de Raad van State, gegeven op 7 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk en de Minister van Sociale Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie