einde

Publicatie : 2019-02-08

Beeld van de publicatie
MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

31 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de StadDe Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;
Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, de artikelen 25, 30 en 49;
Gelet op de gendertest, opgesteld op 7 juni 2018 overeenkomstig artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de evaluatie door de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie uitgevoerd op 27 juni 2018 tot een conclusie komend van afwezigheid van weerslag op de situatie van personen met een handicap overeenkomstig artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juni 2018;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 29 juni 2018;
Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 september 2018;
Gelet op het advies 64.548/1 van de Raad van State, gegeven op 27 november 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie,
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :
1° minister: de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;
2° Zone van Economische Uitbouw in de Stad: de zone afgebakend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering krachtens artikel 23 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen;
3° verordening: de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013;
4° BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
De in dit besluit bedoelde bedragen zijn exclusief btw en exclusief belastingen van eender welke aard.
Art. 2. De minister verleent steun aan ondernemingen met een vestigingseenheid in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad, voor de aanwerving van een nieuwe werknemer die op het moment van de aanwerving sinds minstens zes maanden in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad is gedomicilieerd, onder de in de verordening bedoelde voorwaarden.
Art. 3. De sectoren die uitgesloten zijn van steun zijn opgenomen in bijlage.
HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden om de steun te genieten en te behouden
Art. 4. De begunstigde stelt de werknemer voltijds te werk in een vestigingseenheid gelegen in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur van minstens twee jaar.
De begunstigde houdt de werknemer gedurende minstens twee jaar in dienst.
Art. 5. Indien de begunstigde, na de indiening van de aanwervingssteunaanvraag, de aangeworven persoon dient te vervangen, doet hij dit in overeenstemming met het arbeidsrecht. Hij beschikt over een termijn van zes maanden vanaf het vertrek van de werknemer om een andere persoon aan te werven onder de voorwaarden bedoeld in artikel 2.
In dat geval wordt de vervangende werknemer, voor wat betreft het verdere verloop van de procedure en de evenredige vereffening van de steun, gelijkgesteld met de vertrokken persoon.
De begunstigde kan slechts eenmaal per steundossier genieten van het voordeel van dit artikel.
Art. 6. De begunstigde verwittigt BEW van het vertrek en van elke vermindering van de arbeidsduur van de aangeworven persoon binnen de maand na de wijziging van de situatie.
In het geval van een vertrek, wordt het bedrag van de steun evenredig verminderd met de duur van de arbeidsverhouding, indien de begunstigde de aangeworven persoon niet vervangt in overeenstemming met artikel 5.
In het geval van een vermindering van de arbeidsduur, wordt het bedrag van de steun vanaf de wijziging evenredig verminderd met de vermindering. De steun gaat volledig verloren bij tewerkstelling onder halftijdse dienstbetrekking.
De begunstigde betaalt het bedrag van de steun waarop hij geen recht heeft terug. Indien hij nalaat om BEW te verwittigen overeenkomstig het eerste lid, betaalt hij de volledige steun terug.
HOOFDSTUK 3. - Vorm en omvang van de steun
Art. 7. De aanwervingssteun bestaat uit een forfaitaire toelage van 3.000 euro voor het eerste jaar van de tewerkstelling en 6.000 euro voor het tweede jaar.
Art. 8. De begunstigde kan slechts eenmaal steun per werknemer genieten.
Het aantal door BEW gesubsidieerde aanwervingen is beperkt tot drie aanwervingen per begunstigde, per kalenderjaar.
Het aantal maximale aanwervingen wordt berekend op basis van de beslissing van BEW zoals betekend aan de begunstigde.
HOOFDSTUK 4. - Procedure voor de behandeling van de steunaanvraagdossiers en de vereffening van de steun
Art. 9. De begunstigde dient de steunaanvraag in bij BEW door middel van een typeformulier. BEW stelt het typeformulier op en stelt het ter beschikking op zijn website. Het typeformulier somt de bijlagen die de begunstigde voegt bij de steunaanvraag op.
BEW ontvangt de steunaanvraag binnen de twee maanden van de datum van de ondertekening van de arbeidsovereenkomst.
De begunstigde geeft alle andere onder de verordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun aan die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.
Art. 10. § 1. BEW richt binnen de maand van de ontvangst van de steunaanvraag, een ontvangstbewijs aan de begunstigde, waarop de referenties van het dossier en de naam van de behandelende ambtenaar vermeld staan.
§ 2. Indien het aanvraagdossier volledig is, wordt de toekenningsbeslissing aan de begunstigde betekend binnen de drie maanden van de datum van het ontvangstbewijs.
§ 3. Indien het aanvraagdossier niet volledig is, somt het ontvangstbewijs de ontbrekende elementen op.
De begunstigde beschikt over een maand vanaf de datum van het ontvangstbewijs om zijn dossier aan te vullen.
Indien de begunstigde zijn dossier volledig aanvult, wordt de toekenningsbeslissing betekend aan de begunstigde binnen de drie maanden van de ontvangst van alle ontbrekende elementen.
Indien de begunstigde zijn dossier niet volledig aanvult binnen de termijn bedoeld in het tweede lid, wordt de toekenningsbeslissing rekening houdend met de beschikbare elementen betekend aan de begunstigde binnen de drie maanden van het verstrijken van de termijn.
§ 4. BEW deelt de begunstigde mee dat de steun overeenkomstig de verordening wordt verleend.
§ 5. De minister kan de beslissingstermijnen verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn.
Art. 11. De nadere regels voor de vereffening van de steun worden vastgelegd in de beslissing tot toekenning van de steun.
De steun wordt vereffend in twee schijven. De eerste schijf wordt vereffend na afloop van het eerste jaar van tewerkstelling. De tweede schijf wordt vereffend na afloop van het tweede jaar van tewerkstelling.
BEW ontvangt de bewijsstukken voor de schijven binnen de drie maanden van het einde van het betrokken jaar van tewerkstelling.
HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen
Art. 12. Treden in werking op 15 mei 2019:
1° artikel 25 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen;
2° dit besluit.
Art. 13. De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 31 januari 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN

Bijlage. - Sectoren die uitgesloten zijn van aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad
Code NACE BEL 2008 Description NACE BEL 2008 Code Beschrijving
A, à l'exception de : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de : A, uitgezonderd: Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd:
01.610 Activités de soutien aux cultures 01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.620 Activités de soutien à la production animale 01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
B Industries extractives B Winning van delfstoffen
Dans C : Dans industrie manufacturière : In C: In industrie:
19.100 Cokéfaction 19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten
20.600 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 20.600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
24.100 Sidérurgie 24.100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
301 Construction navale 301 Scheepsbouw
33.150 Réparation et maintenance navale 33.150 Reparatie en onderhoud van schepen
Dans G : Dans commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles : In G: In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen:
47.730 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 47.730 Apotheken
Dans H : Dans transports et entreposage : In H: In vervoer en opslag:
49.410 Transports routiers de fret, sauf services de déménagement 49.410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Dans M : Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques : In M: In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten:
69.102 Activités des notaires 69.102 Activiteiten van notarissen
69.103 Activités des huissiers de justice 69.103 Activiteiten van deurwaarders
O Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
P Enseignement P Onderwijs
Q, à l'exception de : Santé humaine et action sociale, à l'exception de : Q, uitgezonderd: Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd:
88.104 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires 88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.109 Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur 88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
8891 Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants 8891 Kinderopvang
88.992 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires 88.992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.995 Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité 88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten
Dans S : Dans autres activités de services : In S: In overige diensten:
94 Activités des organisations associatives 94 Verenigingen
T Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Activités des organismes extra-territoriaux U Extraterritoriale organisaties en lichamen

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad.
Brussel, le 31 januari 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN


begin

Publicatie : 2019-02-08