J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/07/12/2018031542/justel

Titel
12 JULI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een standaardmodel van huurovereenkomst ten indicatieve titel

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 06-08-2018 nummer :   2018031542 bladzijde : 61756       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-07-12/12
Inwerkingtreding : 16-08-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. M
BIJLAGEN.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel M. Enige artikel. Er worden standaardmodellen van huurovereenkomst ten indicatieve titel opgesteld. Ze worden beoogd in bijlagen 1 tot 6 van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 06-08-2018, p. 61757 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 12 juli 2018.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
R. VERVOORT,
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting
C. FREMAULT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 `tot hervorming der instellingen';
   Gelet op artikel 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 `met betrekking tot de Brusselse Instellingen';
   Gelet op artikel 218 van de Brusselse Huisvestingscode, ingevoegd door de ordonnantie van 27 juli 2017 met oog op de regionalisering van de huurovereenkomst tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode;
   Overwegende het nieuwe artikel 218, § 4 dat bepaalt dat "De Regering legt een standaardmodel van huurovereenkomst ten indicatieve titel vast";
   Gelet op de brieven van het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat, gegeven op 16 februari en 16 mei 2018;
   Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting, gegeven op 8 maart 2018;
   Gelet op het advies van de Huurdersbond, gegeven op 17 mei 2018;
   Gelet op de aanvraag voor advies binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 4 juni 2018, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende de afwezigheid van mededeling van het advies binnen deze termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, lid 2 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voordracht van de Minister die bevoegd is voor Huisvesting;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie