J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/05/31/2018012558/justel

Titel
31 MEI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een verklarende bijlage in toepassing van artikel 218, § 5 van de Brusselse Huisvestingscode

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 08-06-2018 nummer :   2018012558 bladzijde : 48254       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-05-31/04
Inwerkingtreding : 18-06-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2013A31614       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. M
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel M. Enig Artikel. Er wordt een verklarende bijlage opgesteld. Het model is beoogd in bijlage 1 van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 08-06-2018, p. 48255 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 31 mei 2018.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie,
C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 `tot hervorming der instellingen';
   Gelet op artikel 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 `met betrekking tot de Brusselse Instellingen';
   Gelet op artikel 218 van de Brusselse Huisvestingscode, ingevoegd door de ordonnantie van 27 juli 2017 met oog op de regionalisering van de huurovereenkomst tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode;
   Overwegende het nieuwe artikel 218, § 5 dat bepaalt dat "De Regering stelt een bijlage op met een toelichting van de wettelijke bepalingen betreffende de volgende elementen:
   1° de aangenomen bepalingen inzake de normen van gezondheid, veiligheid en uitrusting van woningen en hun gedetailleerde inhoud;
   2° een uitleg over de aard van een dwingende regel;
   3° de bepalingen met betrekking tot de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie ervan en de kosteloosheid van de registratie;
   4° de duur van de huurovereenkomst;
   5° de mogelijkheden om de huurprijs te herzien;
   6° de indexering;
   7° de lasten;
   8° de regels opgesteld inzake de huurherstellingen;
   9° de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen en de bijbehorende bepalingen;
   10° de bepalingen in verband met de verandering van eigenaar;
   11° de mogelijkheden voor de partijen om, voorafgaand aan het aanhangig maken bij een rechtbank, hun toevlucht te nemen tot alternatieve procedures voor het regelen van hun geschil zoals bemiddeling, arbitrage of verzoening.
   Deze bijlage zal verplicht bij de na de inwerkingtreding van dit artikel gesloten huurovereenkomsten worden gevoegd. ";
   Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting, gegeven op 23 februari 2018;
   Gelet op de aanvraag voor advies binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 22 maart 2018, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende de afwezigheid van mededeling van het advies binnen deze termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, lid 2 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voordracht van de minister die bevoegd is voor Huisvesting;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie