einde

Publicatie : 2018-06-01

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezenVERSLAG AAN DE KONING
Sire,
Het ontwerp van besluit waarvan wij de eer hebben ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, regelt de uitvoering van de wet van 23 februari 2018 tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, met betrekking tot twee bepalingen ervan. Het betreft in de eerste plaats het gewijzigde artikel 22septies, zesde lid, dat de Koning de opdracht geeft het bedrag van de te innen retributies voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen uitgereikt door de Nationale Veiligheidsoverheid, evenals de verdeelsleutel onder de overheden bedoeld in artikel 22ter, tweede lid, 1░, 2░, 3░ en 5░, van bovenvermelde wet, te bepalen. In de tweede plaats heeft het betrekking op het achtste lid van hetzelfde artikel, dat de Koning de opdracht geeft om, enerzijds, het bedrag van de te innen retributies voor de veiligheidsattesten te bepalen die worden uitgevaardigd door de overheid bedoeld in artikel 22ter, tweede lid, 4░, (d.w.z. de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of zijn afgevaardigde, de verantwoordelijke voor het departement dat bevoegd is voor de nucleaire beveiliging) en, anderzijds, de verdeelsleutel tussen de overheden bedoeld in artikel 22ter, tweede lid, 2░ tot 5░ van voormelde wet.
Het hoofdstuk 1, dat de retributies voor veiligheidsmachtigingen voor de rechtspersonen en de natuurlijke personen regelt, inclusief de indexatie, werd integraal overgenomen uit het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
Hoofdstuk 2 handelt over de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen door de Nationale Veiligheidsoverheid.
De forfaitaire retributie voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen uitgereikt door de Nationale Veiligheidsoverheid, bedoeld in artikel 4 van het besluit, werd verhoogd naar 50 euro, zonder automatische indexering. Dit bedrag zal in de toekomst onderhevig kunnen zijn aan een herevaluatie die desgevallend kan leiden tot een verhoging of een verlaging van het bedrag van de retributie. Een voorbeeld dat aanleiding zou kunnen geven tot een verhoging van het bedrag van de retributie is een nieuwe bijkomende kost wegens nieuwe uit te voeren onderzoeken en/of procedures. Anderzijds zou bijvoorbeeld toenemende automatisering van het onderzoek het bedrag van de retributie kunnen doen verlagen.
De inkomsten uit retributies zullen, conform artikel 5 van het besluit, forfaitair verdeeld worden onder de vier overheden die betrokken zijn bij het verificatieproces, (d.w.z. het secretariaat van de Nationale Veiligheidsoverheid, de Staatsveiligheid, de ADIV en de federale Politie). De verdeelsleutel zal voor de eerste keer worden toegepast op 31 januari 2019 op basis van de werkelijk ge´nde inkomsten met betrekking tot het jaar 2018. In de toekomst zal de verdeelsleutel onderhevig zijn aan een evaluatie op basis van een werklastmeting waarvan de gemeenschappelijke criteria zullen moeten worden bepaald.
Hoofdstuk 3 voorziet soortgelijke bepalingen voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle:
1) De forfaitaire retributie voor deze veiligheidsattesten bedoeld in artikel 5bis van het besluit, bedraagt tevens 50 euro, zonder automatische indexering. Naar analogie van het hierboven bepaalde m.b.t. de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen bedoeld in artikel 4, zal dit bedrag in de toekomst aan een herevaluatie kunnen worden onderworpen, die, desgevallend, tot een verhoging of een verlaging van het bedrag van de retributie kan leiden.
2) Evenzo zullen de inkomsten uit retributies voor de veiligheidsattesten afgeleverd door het Agentschap voor Nucleaire Controle, conform artikel 7 van het besluit, forfaitair verdeeld worden onder de vier overheden die betrokken zijn bij het verificatieproces, (d.w.z. de Federale Politie, de Staatsveiligheid, de ADIV en het Agentschap zelf). De verdeelsleutel zal voor de eerste keer worden toegepast op 31 januari 2019 op basis van de werkelijk ge´nde inkomsten met betrekking tot het jaar 2018. In de toekomst zal de verdeelsleutel onderhevig zijn aan een evaluatie op basis van een werklastmeting waarvan de gemeenschappelijke criteria zullen moeten worden bepaald.
Ik heb de eer te zijn,
Sire,
Van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,
De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Defensie,
S. VANDEPUT
De Minister van Begroting,
S. WILMES

Raad van State, afdeling Wetgeving, advies 62.921/2 van 26 februari 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen'
Op 31 januari 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eersteminister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen'.
Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 26 februari 2018.
De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Luc DETROUX en Wanda VOGEL, staatsraden, Christian BEHRENDT en Jacques ENGLEBERT, assessoren, en BÚatrice DRAPIER, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 26 februari 2018.
Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2░, van de wetten `op de Raad van State', geco÷rdineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde geco÷rdineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.
Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.
BIJZONDERE OPMERKINGEN
AANHEF
1. Doordat artikel 22septies van de wet van 11 december 1998 `betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen' volledig vervangen wordt bij de op 18 januari 2018 aangenomen wet `houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen', dient in het tweede lid niet vermeld te worden dat deze bepaling ingevoegd is bij de programmawet (I) van 27 december 2006.
Er moet daarentegen aangegeven worden dat dit artikel 22septies "vervangen" is bij de voormelde wet.
2. In de aanhef dient melding gemaakt te worden van onder andere de teksten die bij het ontworpen besluit opgeheven worden 1.
Doordat artikel 8 van het ontwerp strekt tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 september 2013 `tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen', moet in een nieuw lid van de aanhef naar dat besluit verwezen worden.
DE GRIFFIER,
BÚatrice DRAPIER
DE VOORZITTER,
Pierre VANDERNOOT
_______
Nota
1. Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 29.

8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 30quater, 1░, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008;
Gelet op de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, artikel 15bis, derde lid, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 22septies, zesde lid, vervangen bij de wet van 23 februari 2018 en artikel 22septies, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 23 februari 2018;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;
Gelet op het advies van de Nationale Veiligheidsraad, gegeven op 23 oktober 2017;
Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van FinanciŰn, gegeven op 11 oktober 2017, op 13 oktober 2017, op 17 oktober 2017, op 19 oktober 2017 en op 23 oktober 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 januari 2018;
Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4░, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op het advies 62.921/2 van de Raad van State, gegeven op 26 februari 2018;
Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Defensie en van de Minister van Begroting en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. - De retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen door de Nationale Veiligheidsoverheid
Artikel 1. De door de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Nationale Veiligheidsoverheid" te innen retributie bedraagt voor natuurlijke personen:
1░ 150 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Vertrouwelijk";
2░ 175 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Geheim";
3░ 200 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Zeer geheim".
Art. 2. De door de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Nationale Veiligheidsoverheid" te innen retributie bedraagt voor rechtspersonen:
1░ 900 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Vertrouwelijk";
2░ 1.200 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Geheim";
3░ 1.500 euro, voor de veiligheidsmachtigingen op het niveau "Zeer geheim".
Art. 3. De bedragen bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het voorgaande jaar.
HOOFDSTUK 2. - De retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen door de Nationale Veiligheidsoverheid
Art. 4. De door de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Nationale Veiligheidsoverheid" te innen forfaitaire retributie voor veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen bedraagt 50 euro.
Art. 5. Vijfentwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 4 wordt toegewezen aan elk van de overheden bedoeld in artikel 22ter, tweede lid, 1░, 2░, 3░ en 5░, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
Deze verdeelsleutel wordt toegepast op 31 januari van het jaar N op de werkelijk ge´nde inkomsten met betrekking tot het jaar N-1.
HOOFDSTUK 3. - De retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsattesten door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Art. 6. De door de overheid bedoeld in artikel 22ter, tweede lid, 4░, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, te innen forfaitaire retributie voor veiligheidsattesten bedraagt 50 euro.
Art. 7. Vijfentwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 6 wordt toegewezen aan elk van de overheden bedoeld in artikel 22ter, tweede lid, 2░ tot 5░, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
Deze verdeelsleutel wordt toegepast op 31 januari van het jaar N op de werkelijk ge´nde inkomsten met betrekking tot het jaar N-1.
HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen
Art. 8. Het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wordt opgeheven.
Art. 9. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 10. De minister bevoegd voor Buitenlandse zaken, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Defensie en de minister bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 8 mei 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Defensie,
S. VANDEPUT
De Minister van Begroting,
S. WILMES


begin

Publicatie : 2018-06-01