J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/05/08/2018030935/justel

Titel
8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER.BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.BINNENLANDSE ZAKEN.JUSTITIE.LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 01-06-2018 nummer :   2018030935 bladzijde : 45625       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-05-08/23
Inwerkingtreding : 01-06-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. De bijlage bepaalt de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden in de zin van artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
  § 2. De gemotiveerde beslissingen die krachtens artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, genomen voor 1 juni 2018, één of meerdere specifieke sectoren of deelsectoren aanduiden die bevoegd zijn om het veiligheidsadvies aan te vragen, en door de veiligheidsoverheid bedoeld in artikel 15 van bovenvermelde wet werden aanvaard, blijven van kracht.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. De Eerste minister, de Vice-eersteminister en minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, de Vicepremier en minister bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Defensie, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage : Bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
  
  

  
Activiteitensector Bevoegde administratieve overheid
Energie De leidinggevende ambtenaar van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, of zijn afgevaardigde;
Vervoer De leidinggevende ambtenaar van de FOD Vervoer en Mobiliteit of zijn afgevaardigde
Financiële sector bedoeld in de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren Het leidinggevende orgaan van de Nationale Bank van België, ;
Sector Elektronische Communicatie en Digitale Infrastructuur Het leidinggevende orgaan van het IBPT;
Nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België De Directeur-generaal van de N.V. van publiek recht A.S.T.R.ID., of zijn afgevaardigde;
Gezondheidszorg De leidinggevende ambtenaar van de FOD Volksgezondheid, of zijn afgevaardigde;
Digitale dienstverleners (Digital service provider DSP) De leidinggevende ambtenaar van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, of zijn afgevaardigde of het leidinggevende orgaan van het IBPT;
Sector Infrastructuur voor de Financiële Markten De Voorzitter van het Directiecomité van het FSMA;
Federaal Parlement De overheden bedoeld in artikel 14, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten De overheden bedoeld in artikel 14, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten De overheden bedoeld in artikel 14, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Internationale instanties De leidinggevende ambtenaar van de FOD Buitenlandse Zaken, of zijn afgevaardigde;
Publieke federale administraties De leidinggevende ambtenaar van een federale overheidsdienst, van het Ministerie van Defensie of van een rechtspersoon van publiek recht bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, voor de diensten of overheidsorganen die onder zijn bevoegdheid vallen, of zijn afgevaardigde;
Krijgsmacht Het diensthoofd van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, of zijn afgevaardigde;
Instellingen die afhangen van Defensie De leidinggevende ambtenaar van die instelling, of zijn afgevaardigde;
Federale Politie De Commissaris-Generaal, of zijn afgevaardigde;
Lokale politie De Korpschef, of zijn afgevaardigde;
Interfederaal Korps van Inspectie van Financiën De Korpschef, of zijn afgevaardigde;
Gerechtelijke orde De federaal procureur of zijn afgevaardigde, de betrokken procureur-generaal of zijn afgevaardigde, of de voorzitter van het College van procureurs-generaal of zijn afgevaardigde;
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse De directeur, of zijn afgevaardigde;
Provinciale administraties De leidinggevende ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken, of zijn afgevaardigde;
Gemeentelijke administraties De Gouverneur van de Provincie waarin de gemeente zich bevindt, of zijn afgevaardigde;
De inrichtingen onderworpen aan het Seveso-samenwerkingsakkoord, met uitzondering van de inrichtingen die reeds behoren tot een andere activiteitensector van deze lijst De leidinggevende ambtenaar van de FOD Werk, Arbeid en Sociale Overleg, of zijn afgevaardigde;
Installaties onderworpen aan het samenwerkingsakkoord van SEVESO die zich bevinden binnen een ISPS (= International Ship and Port facility Security code) faciliteit waarbij er een schip haven raakvlak bestaat De leidinggevende ambtenaar van de FOD Mobiliteit en Vervoer of zijn afgevaardigde bevoegd voor scheepvaart in overleg met de leidinggevende ambtenaar van de FOD Werk, Arbeid en Sociale Overleg of zijn afgevaardigde.


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 8 mei 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
C. MICHEL
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Vicepremier, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken,
D. REYNDERS
De Minister van Defensie,
S. VANDEPUT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, artikel 22quinquies, § 7, ingevoegd door de wet van 23 februari 2018;
   Gelet op het advies van de Nationale Veiligheidsraad, gegeven op 23 oktober 2017;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van de Eerste Minister, gegeven op 9 november 2017, het advies van de Inspecteur van Financiën van de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, gegeven op 27 oktober 2017, het advies van de Inspecteur van Financiën van de Vicepremier, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, gegeven op 12 oktober 2017, het advies van de Inspecteur van Financiën van de Minister van Justitie gegeven op 23 oktober 2017, het advies van de Inspecteur van Financiën van de Minister van Defensie gegeven op 16 oktober 2017, het advies van de Inspecteur van Financiën van de Federale Politie gegeven op 17 oktober 2017 ;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 januari 2018;
   Gelet op het advies 62.918/2 van de Raad van State, gegeven op 26 februari 2018;
   Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is deze wet (/dit besluit) vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen inzake nationale veiligheid (of van openbare orde) betreft;
   Op de voordracht van de Eerste Minister, de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, de Vicepremier, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Defensie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   Het ontwerp van besluit waarvan wij de eer hebben het ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 23 februari 2018 tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, (hierna "de wet van 11 december 1998") met betrekking tot het gewijzigde artikel 22quinquies, § 7, dat de Koning de opdracht geeft de bevoegde administratieve overheid aan te duiden per activiteitensector voor het aanvragen van een veiligheidsadvies bedoeld in artikel 22quinquies van bovenvermelde wet.
   Artikel 1, paragraaf 1, is de uitvoering van artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, ingevoegd door de wet van 23 februari 2018. Deze wetsbepaling luidt : "De Koning bepaalt, na overleg in de Ministerraad, de bevoegde administratieve overheid per activiteitensector".
   Paragraaf 2 van dit artikel bepaalt dat de beslissingen bedoeld in artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998, genomen voor .................. en die een veiligheidsadvies opleggen van kracht blijven na de wetswijziging, onverminderd paragraaf 1 van dit artikel. Wat betreft deze beslissingen komt het aan de bevoegde administratieve overheid toe om desgevallend een risicoanalyse te laten uitvoeren.
   De overheden aangeduid in paragraaf 1 worden gespecifieerd in de bijlage bij het besluit dat aan U voorligt. Er werd gekozen om naast de Kritieke Infrastructuren in het bijzonder aandacht te schenken aan de volgende sectoren :
   *Het openbaar vervoer voor wat betreft de federale bevoegdheden;
   * De federale overheidsinstellingen;
   * De inrichtingen die onderworpen zijn aan het Seveso-samenwerkingsakkoord, zoals bepaald door de Minister van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
   De administratieve overheden aangeduid in de bijlage worden aangeduid per activiteitensector. Deze aanduiding vindt zijn wettelijke basis in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 die de Koning de bevoegdheid geeft om te bepalen welke administratieve overheid bevoegd is voor welke sector. Het zijn dan ook slechts voor deze sectoren waar de aangeduide administratieve overheid de veiligheidsverificatie kan vragen.
   Dit sluit niet uit dat in de toekomst bijkomende sectoren geïdentificeerd kunnen worden.
   Voor de Sector Elektronische Communicatie en Digitale Infrastructuur treedt het leidinggevend orgaan van het BIPTop als bevoegde administratieve overheid. Deze bevoegdheid doet evenwel geen afbreuk aan de toepassing van het artikel 126/1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
   De directeur- generaal van de N.V. van publiek recht A.S.T.R.I.D. wordt aangeduid als bevoegde administratieve overheid voor de activiteitensector Nationaal netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België. Hiermee wordt een reeds bestaande praktijk verdergezet, en wordt alsook de bevoegdheid van de N.V. van publiek recht A.S.T.R.I.D. ten opzichte van haar onderaannemers formeel vastgelegd. De directeur- generaal van de N.V. van publiek recht A.S.T.R.I.D. is evenwel niet bevoegd voor het personeel dat gebruik maakt van het technisch materiaal van A.S.T.R.I.D. maar dat afhangt van een andere administratieve overheid, bedoeld in het KB, zoals de FOD Justitie, de federale politie, enz. Deze laatsten blijven de bevoegde administratieve overheid voor dit personeel.
   Wat betreft de sector infrastructuur voor de Financiële Markten is het leidinggevende orgaan van de Nationale Bank van België, of bij delegatie door het leidinggevende orgaan, een leidinggevende van zijn administratie of de Voorzitter van het Directiecomité van het FSMA bevoegd, en dit in functie van het type operator dat betrokken is.
   Te merken dat de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België bepaalt in art. 10 dat : "De Bank mag, onder de voorwaarden door of krachtens de wet bepaald en onder voorbehoud van hun verenigbaarheid met de taken die van het ESCB afhangen, belast worden met opdrachten van algemeen belang."
   Het verslag aan de Koning bepaalt trouwens dat : "Deze bepalingen hebben betrekking op de taken die niet van het ESCB afhangen. Er werd reeds aangemerkt dat deze taken zullen worden uitgeoefend onder de voogdij van de ECB." Inderdaad, op grond van artikel14.4 van de statuten van het ESCB mogen " de nationale centrale banken andere functies vervullen dan die omschreven in deze statuten, tenzij de Raad van bestuur met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen vaststelt dat deze functies de doelstellingen en taken van het ESCB doorkruisen. Bedoelde functies worden onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de nationale centrale banken vervuld en worden niet geacht deel uit te maken van de functies van het ESCB"
   Het toepassingsgebied voor de publieke administraties, betreft zowel eigen personeel als hun contractanten.
   Met betrekking tot internationale instellingen dient verduidelijkt te worden dat dit zich beperkt tot internationale instellingen die zich op het Belgisch grondgebied bevinden en vallen onder het zetelbeleid. Niet limitatieve voorbeelden van dergelijke instellingen zijn : de instellingen van de Europese Unie, SHAPE, de Verenigde Naties, NAVO...
   Ambassades en permanente vertegenwoordigingen worden echter niet geviseerd door deze bepaling.
   Alvorens er voor een internationale instelling veiligheidsverificaties kunnen worden aangevraagd, moet er een overeenkomst afgesloten worden tussen de bevoegde administratieve overheid en de desbetreffende internationale instelling. Dit kan bv. in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst of een memorandum of understanding.
   Wat betreft de gerechtelijke orde zijn bevoegd : de federaal procureur wat het federaal parket betreft, de betrokken procureur-generaal wat de parketten, arbeidsauditoraten, parket-generaal en auditoraat-generaal van zijn ressort betreft en de voorzitter van het College van procureurs-generaal wat de steundienst van het Openbaar Ministerie betreft.
   Voor het parlement, Comité I en Comité P wordt de wetgevende functie van het parlement niet geviseerd. Anderzijds moet het mogelijk zijn voor het parlement of voornoemde comités om eigen personeelsleden of eventueel contractanten, zoals bv. kuis- en onderhoudspersoneel, te onderwerpen aan een veiligheidsverificatie. Dit verklaart de keuze voor de meest geëigende vermelde administratieve overheid.
   Er dient opgemerkt te worden dat aan de aangewezen administratieve overheden een bevoegdheid wordt toegekend inzake het veiligheidsadvies, maar dat dit geen verplichting inhoudt om ook effectief de veiligheidsverificatie op te leggen.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uwe Majesteit,
   de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,
   De Eerste Minister,
   Ch. MICHEL
   De Minister van Justitie,
   K. GEENS
   De Minister van Binnenlandse Zaken,
   J. JAMBON
   De Minister van Buitenlandse Zaken,
   D. REYNDERS
   De Minister van Defensie,
   S. VANDEPUT
   
   advies 62.918/2 van 26 februari 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen'
   Op 31 januari 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eersteminister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen'.
   Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 26 februari 2018. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Wanda Vogel, staatsraden, Christian Behrendt en Jacques Englebert, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.
   Het verslag is uitgebracht door Jean-Baptiste Levaux, auditeur.
   Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 26 februari 2018 .
   Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.
   Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.
   Bijzondere opmerkingen
   Aanhef
   1. In het derde lid van de Franse tekst moet als datum van het advies van de inspecteur van Financiën bij de Eerste Minister 9 november 2017 vermeld worden in plaats van 9 oktober 2017.
   2. Uit de Franse tekst van de nota aan de Ministerraad blijkt dat voor het ontwerp geen impactanalyse uitgevoerd moet worden overeenkomstig artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.
   Die bepaling luidt als volgt :
   "Worden vrijgesteld van de impactanalyse de voorontwerpen van regelgeving :
   (...)
   4° houdende autoregulering van de federale overheid".
   Aangezien het ontwerp er eveneens toe strekt te bepalen welke activiteitensectoren onder de toepassing van artikel 22quinquies vallen, gaat het evenwel niet enkel om de autoregulering van de federale overheid.
   Het is dan ook beter te verwijzen naar de uitzondering vervat in artikel 8, § 2, 1°, van dezelfde wet, welke bepaling luidt als volgt :
   "Worden uitgezonderd van de impactanalyse de voorontwerpen van regelgeving:
   1° die de nationale veiligheid en de openbare orde aanbelangen".
   De aanhef moet dus aangevuld worden met de vermelding van die vrijstelling, overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 `houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging'.
   Dispositief
   Artikel 1
   1. Artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 `betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen', zoals gewijzigd bij de wet `houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen'(1), dat de rechtsgrond vormt van het ontwerp, luidt als volgt:
   "De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de activiteitensectoren die onder de toepassing van dit artikel vallen en de bevoegde administratieve overheden voor elk van deze sectoren."
   Om uitvoering te kunnen geven aan die machtiging is allereerst vereist dat door de Koning bepaald wordt welke activiteitensectoren onder de toepassing van artikel 22quinquies vallen. Volgens de bewoordingen van artikel 1, § 1, zou de bijlage er evenwel enkel toe strekken de overheden te bepalen en niet de activiteitensectoren.
   Daarover om uitleg gevraagd, heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord :
   Het ontwerp moet in die zin gewijzigd worden, maar zou beter als volgt gesteld worden:
   "In de bijlage worden de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden bepaald zoals bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen."
   Het opschrift van het ontwerp moet dienovereenkomstig aangepast worden.
   2.2. In paragraaf 2 moet de thans ontbrekende datum aangevuld worden en moeten de woorden "voor de wijziging ervan bij de wet van ... houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen" ingevoegd worden tussen de woorden "veiligheidsadviezen," en de woorden "genomen voor".
   
   Bijlage
   1. In de bijlage bij het besluit wordt eveneens verwezen naar de sector van de "internationale instanties".
   Op de vraag op basis van welke rechtsgrond de Belgische Staat de toegang tot die instellingen zou kunnen reglementeren en of een dergelijke reglementering in overeenstemming is met de zetelakkoorden, heeft de gemachtigde het volgende geantwoord :
   " Uit artikel 22quinquies, § 2, van de wet van 11 december 1998, zoals gewijzigd bij de wet van 18 januari 2018, blijkt evenwel dat in de bij het ontworpen koninklijk besluit bepaalde sectoren de rechtspersonen die deel uitmaken van een betrokken activiteitensector hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de bevoegde administratieve overheid de risicoanalyse moeten uitvoeren. Toegepast op de sector in kwestie betekent dit dat de leidinggevende ambtenaar van de FOD Buitenlandse Zaken of zijn afgevaardigde aan een internationale instantie de verplichting zou kunnen opleggen een risicoanalyse uit te voeren en dat hij uiteindelijk bepaalde beroepen die in die sector uitgeoefend worden zonder toestemming van die internationale instantie aan een veiligheidsverificatie zou kunnen onderwerpen.
   De stellers van het ontwerp moeten er zich van bewust zijn dat de door hun uitgewerkte regeling wat de "internationale instanties" betreft, slechts doeltreffend zal zijn als deze bereid zijn vrijwillig mee te werken.
   2. De stellers van het ontwerp dienen erop toe te zien dat de bijlage aangevuld wordt met de vermelding "Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit (...)". (2).
   De griffier
   Béatrice Drapier
   De voorzitter
   Pierre Vandernoot
   Nota's
   Deze wet is op 18 januari 2018 in voltallige zitting door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2707/6).
   (2) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", formule F 4-8-1.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie