einde

Publicatie : 2018-01-30

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (1)FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 36, § 1, tweede lid;
Gelet op het KB/WIB 92;
Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 18 december 2017;
Gelet op het enig artikel van het ministerieel besluit van 20 maart 2000 tot toekenning van een bevoegdheidsdelegatie aan de Inspectie van FinanciŽn, waardoor, overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, het gunstig advies van de Inspecteur van FinanciŽn geaccrediteerd bij het Ministerie van FinanciŽn onder meer de ontwerpen van koninklijk besluit tot vastlegging van de voordelen van alle aard wat de renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet betreft (artikel 18, § 3, punt 1, KB/WIB 92) vrijstelt van de voorafgaandelijke akkoordbevinding van de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende :
- dat dit besluit het bedrag vaststelt van sommige voordelen van alle aard die in 2017 zijn verleend;
- dat het bedrag van de voordelen en van de bedrijfsvoorheffing die ervoor is gestort, moeten worden vermeld op fiches en op samenvattende opgaven ad hoc die bij de belastingdiensten moeten worden ingeleverd;
- dat de voormelde voordelen zo spoedig mogelijk ter kennis van de belastingplichtigen moeten worden gebracht;
- dat, om de vestiging en de inning van de belasting niet te vertragen, dit besluit zo spoedig mogelijk moet worden bekendgemaakt;
- dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;
Op de voordracht van de minister van FinanciŽn,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 18, § 3, van het KB/WIB 92, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1į in de tabel onder punt 1, b, wordt de kolom van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, aangevuld met "2017" en wordt de kolom van de referentierentevoet aangevuld met "2,13" wat de leningen betreft waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering en "2,00" wat de andere leningen betreft;
2į in de tabel onder punt 1, c, 2į, wordt de kolom van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, aangevuld met "2017" en wordt de kolom van het maandelijks lastenpercentage aangevuld met "0,06" wat de leningen betreft om de aankoop van een wagen te financieren en met "0,20" wat de andere leningen betreft;
3į in de tabel onder punt 1, d, worden de kolommen van het jaar waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt en van de in aanmerking te nemen rentevoet respectievelijk aangevuld met "2017" en "8,78".
Art. 2. De diverse kolommen van de tabel die voorkomt in bijlage I, afdeling 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 6 maart 1996 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2017 worden aangevuld zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit.
Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2017 toegekende voordelen van alle aard.
Art. 4. De minister die bevoegd is voor FinanciŽn, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van FinanciŽn,
J. VAN OVERTVELDT
_______
Nota
(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoŲrdineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.
Wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.
KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.
Koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, Belgisch Staatsblad van 17 januari 1995.
Koninklijk besluit van 20 februari 2017, Belgisch Staatsblad van 3 maart 2017.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 januari 2018
PERIODE
PERIODE
BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE
INDEX A
INDICE A
INDEX B
INDICE B
INDEX C
INDICE C
INDEX D
INDICE D
INDEX E
INDICE E
INDEX F
INDICE F
INDEX G
INDICE G
INDEX H
INDICE H
INDEX I
INDICE I
INDEX J
INDICE J
Januari/janvier 2017 18.01.2017 - ed. 1 - 0,720 - 0,649 - 0,572 - 0,476 - 0,317 - 0,091 0,149 0,356 0,531 0,673
Februari/fťvrier 2017 15.02.2017 - ed. 1 - 0,607 - 0,561 - 0,490 - 0,377 - 0,207 0,012 0,248 0,471 0,674 0,844
Maart/mars 2017 16.03.2017 - ed. 1 - 0,622 - 0,580 - 0,525 - 0,432 - 0,272 - 0,051 0,186 0,410 0,608 0,774
April/avril 2017 14.04.2017 - ed. 1 - 0,608 - 0,553 - 0,476 - 0,354 - 0,177 0,037 0,270 0,490 0,682 0,842
Mei/mai 2017 22.05.2017 - ed. 1 - 0,574 - 0,556 - 0,509 - 0,401 - 0,232 - 0,023 0,204 0,421 0,611 0,766
Juni/juin 2017 14.06.2017 - ed. 1 - 0,561 - 0,545 - 0,500 - 0,404 - 0,252 - 0,052 0,170 0,382 0,566 0,717
Juli/juillet 2017 14.07.2017 - ed. 1 - 0,581 - 0,540 - 0,475 - 0,367 - 0,213 - 0,017 0,196 0,393 0,560 0,695
Augustus/aoŻt 2017 18.08.2017 - ed. 2 - 0,553 - 0,511 - 0,438 - 0,311 - 0,130 0,093 0,327 0,530 0,694 0,823
September/septembre 2017 13.09.2017 - ed. 1 - 0,569 - 0,561 - 0,520 - 0,413 - 0,244 - 0,016 0,224 0,429 0,591 0,719
Oktober/octobre 2017 20.10.2017 - ed. 2 - 0,578 - 0,553 - 0,497 - 0,383 - 0,210 0,013 0,246 0,451 0,617 0,748
November/novembre 2017 17.11.2017 - ed. 1 - 0,603 - 0,593 - 0,537 - 0,410 - 0,226 - 0,010 0,209 0,403 0,566 0,696
December/dťcembre 2017 18.12.2017 - ed. 1 - 0,642 - 0,613 - 0,550 - 0,427 - 0,254 - 0,054 0,147 0,330 0,485 0,609

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van FinanciŽn,
J. VAN OVERTVELDT


begin

Publicatie : 2018-01-30