J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/12/17/2017032081/justel

Titel
17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de primaire sector getroffen door de fipronilcrisis

Bron :
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
Publicatie : 22-12-2017 nummer :   2017032081 bladzijde : 114252   BEELD
Dossiernummer : 2017-12-17/06
Inwerkingtreding : 22-12-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Toepassingsveld en definities
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Toekenningsvoorwaarden en aanvraagprocedure
Art. 3-5
HOOFDSTUK III. - Behandeling van de dossiers en berekening van de compensatie
Art. 6-11
HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen
Art. 12-14
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Toepassingsveld en definities

  Artikel 1. Het huidig besluit is van toepassing op de pluimveebedrijven van de sector van de primaire productie.

  Art. 2. In de betekenis van dit besluit, verstaan we onder:
  1° : Fipronilwet: wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis.
  2° : SANITEL: het gecomputeriseerde gegevensbestand van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen voor de identificatie en registratie van de dieren, van de bedrijven, inrichtingen en installaties waar dieren worden gehouden, alsook van de houders en de verantwoordelijken; wordt ook SANITRACE genoemd.
  3° : primaire productie: de productie, het fokken, het houden en het telen van primaire producten, tot en met het oogsten, het melken en de productie van landbouwhuisdieren voorafgaand aan het slachten.
  4° : materiėle schade:
  De financiėle verliezen die voortvloeien uit de fipronilcrisis met betrekking tot:
  1. de vernietiging van de eieren (met inbegrip van de waarde van de vernietigde eieren),
  2. de vernietiging van het pluimvee (met inbegrip van de waarde van de vernietigde kippen),
  3. de waardeverminderingen van de eieren door de blokkering van het bedrijf,
  4. de waardeverminderingen van de eieren in de pluimveevermeerderingsbedrijven,
  5. de reiniging en ontsmetting van de opslagruimtes en installaties,
  6. de analysekosten,
  7. het niet-gebruik van de infrastructuur,
  met uitzondering van de bijkomende kosten die verband houden met de verwerking van afvalwater en mest van pluimveebedrijven die besmet zijn met fipronil en van de kosten die verband houden met milieubescherming.
  5° : Administratie: UNIEK LOKET FIPRONIL, FOD Beleid en Ondersteuning, Simon Bolivarlaan 30, WTC III te 1000 Brussel, e-mailadres Loketfipronil@bosa.fgov.be
  6° : Commissie: adviesorgaan samengesteld uit ambtenaren van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, van de FOD Economie en van de Administratie.

  HOOFDSTUK II. - Toekenningsvoorwaarden en aanvraagprocedure

  Art. 3. § 1 Het bedrijf dient, ten laatste op 30 april 2018, zijn aanvraag in bij de Administratie, bij ter post aangetekende brief of via e-mail, aan de hand van het formulier in bijlage 1.
  Het bedrijf kan, ten laatste op 30 april 2018, zijn aparte en specifieke aanvraag betreffende de verliezen bedoeld in artikel 7, § 1, 1/, indienen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, bij ter post aangetekende brief of via e-mail, aan de hand van facturen en documenten die uitgaan van de overheid. De beslissing met betrekking tot de toekenning van de compensatie betreffende deze aanvraag wordt genomen door de Minister van Landbouw of zijn gedelegeerde. De betalingen worden geboekt op de operationele kosten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De overige bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op deze aanvraag.
  § 2 De aanvraag wordt vergezeld van alle documenten die vereist zijn voor de toekenning van een compensatie, zoals facturen of documenten die uitgaan van de overheid, zodat het oorzakelijk verband en het bedrag van de geleden materiėle schade kan worden aangetoond.
  § 3 De Administratie verzendt het bedrijf een ontvangstmelding en kent een uniek dossiernummer toe per vestigingseenheid.
  § 4 Het bedrijf moet ontbrekende documenten bezorgen binnen een maand volgend op het verzoek van de Administratie.

  Art. 4. § 1 Het bedrijf moet het bewijs leveren van de geleden schade en een direct oorzakelijk verband vaststellen tussen die schade en de fipronilcrisis in het formulier en de bijgevoegde documenten.
  § 2 Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen houdt een dossier met betrekking tot de getroffen pluimveebedrijven ter beschikking van de Administratie. Dat dossier bevat een kopie van de briefwisseling, van de analyses en van de meldingen die werden gestuurd in het kader van de crisis. Die stukken moeten niet meer door het bedrijf worden verstrekt.

  Art. 5. § 1 Het bedrijf vult het formulier in bijlage 1 behoorlijk in opdat het kan worden aangetoond dat de gevraagde compensatie de geleden materiėle schade niet overschrijdt.
  In dat formulier moet het bedrijf:
  1: de toelating geven aan de Administratie om bij de verzekeringsmaatschappijen of bij elke andere tussenkomende partij (zoals dienstverlener, destructiebedrijven en andere) alle informatie op te vragen die het nodig acht voor de behandeling van het dossier;
  2: aangeven of het subsidies of andere financiėle overheidssteun heeft ontvangen in het kader van de fipronilcrisis. Indien het dergelijke voordelen heeft ontvangen, moeten de aard van de tussenkomst en het bedrag ervan in het dossier worden vermeld; in voorkomend geval moet ook het uitgekeerde bedrag van de voorschotten op de restituties in het dossier worden vermeld.
  § 2 Bijlage 1 kan worden gewijzigd door de Minister van Landbouw.

  HOOFDSTUK III. - Behandeling van de dossiers en berekening van de compensatie

  Art. 6. § 1: Voor elk aanvraagdossier ingediend overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid, dient de Administratie een compensatievoorstel in bij de Commissie, rekening houdende met de elementen van artikel 5, § 1, van de Fipronilwet.
  § 2 De Administratie baseert zich op de facturen met betrekking tot de vernietiging van de eieren en kippen, in voorkomend geval op de bedragen vastgesteld in bijlage 2, en op de informatie bevat in het aanvraagformulier.

  Art. 7. § 1 De compensatie wordt berekend op grond van de volgende formule: totaal van de verliezen verbonden
  1/ aan de vernietiging van de niet-conforme eieren * 100%, met een maximum van 12 weken productie van niet-conforme eieren vanaf een week voorafgaand aan de dag van de eerste blokkering van de stal
  2/ aan de vernietiging van het pluimvee *100%, voor de kippen die niet-conforme eieren leggen en voor de niet-conforme poulje
  3/ aan de waardeverminderingen van de conforme eieren door de blokkering van het bedrijf * 50%
  4/ aan de waarde van de vernietigde niet-conforme eieren * 90%
  5/ aan de waarde van de vernietigde kippen die niet-conforme eieren leggen * 90%
  6/ aan de waardeverminderingen van de conforme eieren in de pluimveevermeerderingsbedrijven * 50%
  7/ aan de reiniging en ontsmetting van de opslagruimtes en installaties voor zover aangetoond is dat de betrokken stallen vrijgegeven worden volgens de modaliteiten van het protocol ter zake van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen * 100% van de reėle kosten op basis van de facturen met een maximale forfait
  8/ aan de analysekosten * 100%
  9/ aan het niet-gebruik van de infrastructuur * forfait met een maximum van
  20 weken niet-gebruik voor de leeftijdscategorie 17-35 weken;
  16 weken niet-gebruik voor de leeftijdscategorie 36-50 weken;
  12 weken niet-gebruik voor de leeftijdscategorie 50-82 weken.
  § 2 Voor de capaciteit van de inrichtingen zal rekening worden gehouden met de gegevens in SANITEL.

  Art. 8. De beslissing met betrekking tot de toekenning van de compensatie aangevraagd overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid, wordt genomen door de Minister van Landbouw, op basis van het advies van de Commissie.
  Bij de uitvoering van haar taken wordt de Commissie ondersteund door de personeelsleden van de Administratie.

  Art. 9. De controles bij de bedrijven worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.

  Art. 10. Het eventuele teveel aan federale overheidssteun dat een bedrijf heeft ontvangen omwille van de fipronilcrisis met betrekking tot de materiėle schade die het heeft geleden veroorzaakt door die crisis wordt geboekt op de ontvangen federale steun, in omgekeerde chronologische volgorde, en moet worden terugbetaald aan de Schatkist, vermeerderd met verwijlinteresten aan de wettelijke rentevoet in fiscale zaken.
  De invordering ervan wordt verzekerd door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiėn belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen, overeenkomstig de artikelen 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december 1949.

  Art. 11. De dossiers die niet voldoen aan de vastgestelde voorwaarden of die niet binnen de vastgestelde termijnen zijn ingediend, worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de compensatieregeling.

  HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen

  Art. 12. De betalingen aangevraagd overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid, worden geboekt op een basisallocatie van de begroting van de FOD BOSA gevoed door de reserves van het FAVV voor de toepassing van dit KB.

  Art. 13. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 14. De minister bevoegd voor economie, de minister bevoegd voor landbouw, de minister bevoegd voor financiėn en de minister bevoegd voor begroting zijn belast met de uitvoering van dit besluit, elk voor wat hem betreft.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Standaardformulier voor het indienen van een aanvraag voor vergoedingen naar aanleiding van de fipronilcrisis
  (Een formulier invullen voor elke vestigingseenheid van het bedrijf)
  Het formulier dient volledig en getekend teruggestuurd te worden ten laatste op 30 april 2018
  bij ter post aangetekende brief of via e-mail aan
  UNIEK LOKET FIPRONIL
  FOD Beleid en Ondersteuning
  Simon Bolivarlaan 30, WTC III te 1000 Brussel
  e-mailadres Loketfipronil@bosa.fgov.be
  HOOFDSTUK I. - Identiteit van het bedrijf
  NAAM:
  Adres:
  Ondernemingsnummer:
  Telefoonnummer:
  Rekeningnummer:
  Hoedanigheid (aanvinken):
  O Eigenaar van de dieren
  O Eigenaar van de gebouwen, installaties, opslagruimtes
  O .....
  Deze aanvraag heeft betrekking op de vestigingseenheid nr. ................................
  Eventuele NAAM van de vestigingseenheid
  Adres:
  HOOFDSTUK II. - INVENTARIS VAN HET TOTAAL VAN DE GELEDEN MATERIELE SCHADE
  1) Verliezen met betrekking tot de vernietiging van de eieren (met inbegrip van de waarde van de vernietigde eieren):
  Vernietigingskosten + documenten die de vernietiging bewijzen
  Waarde van de vernietigde eieren volgens bijlage 2
  Transport
  2) Verliezen met betrekking tot de vernietiging van het pluimvee (met inbegrip van de waarde van de kippen):
  Vernietigingskosten + documenten die de vernietiging bewijzen
  Geraamde waarde van het pluimvee volgens de tabellen van het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en van de dierlijke producten
  Transport
  3) Verliezen met betrekking tot de waardeverminderingen van de eieren door de blokkering van het bedrijf
  Betrokken hoeveelheden
  Duur van de blokkering
  Geraamde waarde
  Documenten die de waardevermindering bewijzen (facturen, referentiewaarden van de markt van Kruishoutem, ...)
  4) Verliezen met betrekking tot de waardeverminderingen van de eieren in de pluimveevermeerderingsbedrijven
  Betrokken hoeveelheden
  Duur van de blokkering
  Geraamde waarde
  Documenten die de waardevermindering bewijzen (facturen, referentiewaarden van de markt van Kruishoutem,...)
  5) Geraamde reėle kosten met betrekking tot de reiniging en ontsmetting van de opslagruimtes en installaties (werkuren, producten, huur van materiaal, ...)
  6) Analysekosten (facturen)
  7) Verliezen met betrekking tot het niet-gebruik van de infrastructuur (duur van de blokkering, leeftijd dieren op het moment van de blokkering)
  HOOFDSTUK III. - 1) Dekking van de verliezen door een verzekeringscontract
  Zijn de hiervoor aangegeven verliezen en uitgaven volledig of gedeeltelijk gedekt door een verzekeringscontract? ja/nee
  Indien ja, om welke maatschappij gaat het en wat is het nr./de nrs. van het (de) betrokken contract(en).
  ............................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................
  Indien de verzekeringspolis het risico van ongeschiktheid voor consumptie van de producten of de vernietiging van hun teeltwaarde dekt, dan moet een kopie van de polis aan het dossier worden toegevoegd;
  Wat is het verwachte bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij toegekende vergoedingen?
  Indien ik niet in het bezit ben van deze gegevens, wanneer zou ik erover kunnen beschikken?
  ............................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................
  2) Dekking van de verliezen door regionale steunmaatregelen
  Zijn de hiervoor aangegeven verliezen en uitgaven volledig of gedeeltelijk gedekt door regionale steunmaatregelen of vergoedingen? ja/nee
  Indien ja, wie is het betaalorgaan of wie zijn de betaalorganen en wat is het dossiernummer(s)?
  ............................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................
  Wat is het verwachte bedrag van de door het betaalorgaan of de betaalorganen toegekende vergoedingen?
  Indien ik niet in het bezit ben van deze gegevens, wanneer zou ik erover kunnen beschikken?
  ............................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................
  3) Andere vorm van steunmaatregelen met betrekking tot de hiervoor aangegeven uitgaven
  Welke?
  Betaalorgaan?
  Te ontvangen bedragen?
  Ik, ondergetekende, .................................., verantwoordelijke voor het bedrijf nr. ........................, verklaar dat de hiervoor vermelde gegevens volledig en correct zijn. Ik geef de overheid de toestemming om de gewesten, de verzekeringsmaatschappijen en de fiscale administratie te contacteren om mijn verklaringen te controleren.
  Datum
  NAAM
  Functie

  Art. N2. Waardetabel voor het inschatten van de schade bedoeld in artikel 7, § 1, aan producten betreffende de Fipronil verontreiniging
  

  
Type van verlies/kost Forfaitaire prijs/maximum
Waardeverlies van de vernietigde eieren, bedoeld in artikel 7, § 1, 4/:
  Scharrelei bruin
  Scharrelei wit
  Scharrel met vrije uitloop
  Verrijkte kooi bruin
  Verrijkte kooi wit
Gemiddelde prijs (gemiddelde van 12 weken voorafgaande aan 18/07/2017):
  7,36 EUR/100 stuks
  6,56 EUR/100 stuks
  8,68 EUR/100 stuks
  5,76 EUR/100 stuks
  5,09 EUR/100 stuks
Waardeverlies van de vernietigde kippen, bedoeld in artikel 7, § 1, 5/
  Legkippen - traditioneel 0-20 weken
  Legkippen - traditioneel 21-90 weken
  Legkippen - scharrel en vrije uitloop 0-20 weken
  Legkippen - scharrel en vrije uitloop 21-90 weken
  Legmoederdier 0 - 24 weken
  Legmoederdier 25 - 70 weken
Prijs op basis van de tabellen van het sanitair fonds (Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten)
Waardeverlies verbonden aan niet gebruik van de infrastructuur - verrijkte kooi, bedoeld in artikel 7, § 1, 9/ 0,00648 EUR/dag/plaats
Waardeverlies verbonden aan niet gebruik van de infrastructuur - scharrel en vrije uitloop, bedoeld in artikel 7, § 1, 9/ 0,00845 EUR/dag/plaats
Kostprijs van reinigen en ontsmetten van de opslagruimtes en installaties, bedoeld in artikel 7, § 1, 7/ Max 1 EUR/ plaats


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 17 december 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk, Economie en Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
De Minister van Begroting,
S. WILMES
De Minister van Financiėn,
J. VAN OVERTVELDT
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 108 van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis, artikelen 6 en 8;
   Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 1, § 2, en § 3, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, en artikel 5, tweede lid, vervangen bij de wet van 22 december 2003;
   Gelet op de richtsnoeren 2014/C 204/01 van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020;
   Gelet op het overleg met de sectoren;
   Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de Federale Overheid van 28 september 2017;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiėn, gegeven op 18 september 2017;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 september 2017;
   Gelet op de notificatie aan de Europese Commissie op 27 oktober 2017, met toepassing van artikel 108, paragraaf 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
   Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat bepaalde operatoren zeer ernstige schade lijden omwille van de fipronilcrisis en dat het noodzakelijk blijkt om de getroffen bedrijven onverwijld een billijke compensatie toe te kennen, met name om te vermijden dat hun overleven in het gedrang komt, en dit zonder dat op welke wijze ook kan worden besloten dat er uit hoofde van de Staat enige erkenning van aansprakelijkheid zou zijn;
   Gelet op het advies 62.466/3 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2017, in toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van Onze Ministers van Landbouw, Economie, Budget, Financiėn, Volksgezondheid en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie