J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/12/17/2017031945/justel

Titel
17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-12-2017 en tekstbijwerking tot 29-05-2019)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-12-2017 nummer :   2017031945 bladzijde : 116563       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2017-12-17/19
Inwerkingtreding : 01-01-2018

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1999009468        1999010162        2001009980        2003011128        2004011544        2004011546        2012011474       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. . - Definities
Afdeling 1. - Algemene definities
Art. 3
Afdeling 2. - Definities van toepassing op de verkooppunten en handelsgalerijen
Art. 4
Afdeling 3. - Definities van toepassing op uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten
Art. 5
Afdeling 4. - Definities van toepassing op de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid van tijdelijke binnenactiviteiten en tijdelijke activiteiten in open lucht
Onderafdeling 1. - Definities van de verantwoordelijke personen en gebruikers
Art. 6
Onderafdeling 2. - Definities van de activiteiten
Art. 7
Onderafdeling 3. - Definities betreffende de plaats
Art. 8
Afdeling 5. - Definities van toepassing op de radio-omroepen
Art. 9
Afdeling 6. - Definities van toepassing op de kappers en schoonheidsspecialisten
Art. 10
Afdeling 7. - Definities van toepassing op de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning en op de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken
Art. 11
Afdeling 8. - Definities van toepassing op de exploitaties die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals op discotheken/dancings
Art. 12-13
Afdeling 9. - Definities van toepassing bij de openbare uitvoering van fonogrammen in ondernemingen, verenigingen en openbare diensten voor wat betreft de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel
Art. 14
HOOFDSTUK 3. - Aangifte
Afdeling 1. . - Algemeen
Art. 15-19
Afdeling 2. - Inlichtingen te verstrekken door verkooppunten en handelsgalerijen
Art. 20
Afdeling 3. - Inlichtingen te verstrekken door uitbatingspunten
Art. 21
Afdeling 4. - Inlichtingen te verstrekken door jeugdhuizen, polyvalente zalen en culturele centra, en organisatoren van tijdelijke binnenactiviteiten of activiteiten in open lucht
Onderafdeling 1. - in geval van toepassing van artikel 33 of 34
Art. 22
Onderafdeling 2. - in geval van toepassing van artikel 35 of 36
Art. 23
Onderafdeling 3. - in geval van een tijdelijke activiteit
Art. 24
Afdeling 5. . - Inlichtingen te verstrekken door radio-omroepen
Art. 25-26
Afdeling 6. - Inlichtingen te verstrekken door kappers en schoonheidsspecialisten
Art. 27
Afdeling 7. - Inlichtingen te verstrekken door uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning of organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken
Art. 28
Afdeling 8. - Inlichtingen te verstrekken door uitbaters die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings
Art. 29
Afdeling 9. - Inlichtingen te verstrekken door werkgevers met betrekking tot de openbare uitvoering van fonogrammen in ondernemingen, verenigingen en openbare diensten voor wat betreft de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel
Art. 30
HOOFDSTUK 4. - Tarieven
Afdeling 1. - Tarieven voor de verkooppunten en handelsgalerijen en in de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten
Art. 31
Afdeling 1/1. [1 - Tarieven voor ambulante verkooppunten of handelsgalerijen en ambulante uitbatingspunten]1
Art. 31/1
Afdeling 2. - Tarieven voor de tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen in verkooppunten en handelsgalerijen en in de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten
Art. 32
Afdeling 3. - Tarief voor de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid van tijdelijke binnenactiviteiten en in open lucht
Onderafdeling 1. - Tarief voor de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra voor de regelmatige organisatie van activiteiten "zonder drank"
Art. 33
Onderafdeling 2. - Tarief voor jeugdhuizen voor de regelmatige organisatie van activiteiten "met drank" of "met dans"
Art. 34
Onderafdeling 3. - Tarief voor de regelmatige organisatie van activiteiten "met drank" of "met dans" voor polyvalente zalen
Art. 35
Onderafdeling 4. - Tarief voor de regelmatige organisatie van activiteiten "met drank" voor culturele centra
Art. 36
Onderafdeling 5. - Tarief voor tijdelijke binnenactiviteiten
Art. 37
Onderafdeling 6. - Tarief voor tijdelijke activiteiten in open lucht
Art. 38
Onderafdeling 7. - Bijzondere tariefmaatregen
Art. 39-40
Onderafdeling 8. - Verplichtingen om van een tarief in deze afdeling te kunnen genieten
Art. 41
Afdeling 4. - Tarief voor de lokale radio-omroepen
Art. 42
Afdeling 5. - Tarief voor de niet-lokale radio-omroepen
Art. 43-46
Afdeling 6. - Tarief voor de kappers en schoonheidsspecialisten
Art. 47
Afdeling 7. - Tarief voor de lokalen voor audiovisuele vertoning
Art. 48
Afdeling 8. - Tarief voor de tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken
Art. 49
Afdeling 9. - Tarief voor de exploitaties die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en /of opdienen, evenals voor de discotheken en dancings
Onderafdeling 1. - Tarief voor een horeca-inrichting met permanente oppervlakte
Art. 50
Onderafdeling 2. - Tarief voor een horeca-inrichting met occasionele oppervlakte
Art. 51
Onderafdeling 3. - Tarief voor discotheken of dancings en horeca-inrichtingen met regelmatige dans
Art. 52-54
Onderafdeling 4. - Tarief voor kamers in logiesverstrekkende inrichtingen
Art. 55
Onderafdeling 5. - Tarief voor ambulante horeca-inrichtingen
Art. 56
Onderafdeling 6. - Tarief voor de terrassen
Art. 57
Afdeling 10. - Tarief voor de openbare uitvoering van fonogrammen in ondernemingen, verenigingen en openbare diensten voor wat betreft de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel
Art. 58-61, 61/1
Afdeling 11. - Tarief voor gemengde inrichtingen
Art. 62
Afdeling 12. - Tarief voor een seizoensgebonden activiteit of exploitatie
Art. 63
HOOFDSTUK 5. [1 - Begin en einde van de openbare uitvoering van fonogrammen of uitzending ervan via de radio-omroep, overdracht en stopzetting van de activiteit]1
Afdeling 1. - Begin van de openbare uitvoering van fonogrammen of uitzending ervan via de radio-omroep
Art. 64
Afdeling 2. - Einde van de openbare uitvoering van fonogrammen of uitzending ervan via de omroep
Art. 65
Afdeling 3. - Wijziging van uitbater of radio-omroep
Art. 66
HOOFDSTUK 6. - Tarieven bij niet-aangifte en laattijdige aangifte
Art. 67-70
HOOFDSTUK 7. - Indexering van de tarieven
Art. 71
HOOFDSTUK 8. - Betaling van de billijke vergoeding
Art. 72-76
HOOFDSTUK 9. - Controle van de aangifte
Afdeling 1. - Controle van de aangifte
Art. 77-78
Afdeling 2. - Valselijke aangifte
Art. 79
HOOFDSTUK 10. - Vrije beroepen
Art. 80
HOOFDSTUK 11. - Overgangsbepalingen
Art. 81
HOOFDSTUK 12. - Slotbepalingen
Art. 82-84

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. In uitvoering van de artikelen XI.212 en XI.213 van het Wetboek van economisch recht die aan de producenten van fonogrammen en aan de uitvoerende kunstenaars recht geeft op een billijke vergoeding voor de openbare uitvoering van fonogrammen of de uitzending ervan via de omroep, bepaalt dit besluit het bedrag van de genoemde vergoeding evenals de inningsmodaliteiten van de vergoeding in de volgende gevallen:
  A. voor de openbare uitvoering van fonogrammen
  1° in de verkooppunten en handelsgalerijen, zoals bepaald in artikel 4;
  2° in de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten bedoeld in artikel 5;
  3° in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid van tijdelijke binnenactiviteiten en activiteiten in open lucht, bepaald in de artikelen 7 en 8;
  4° voor de kappers en schoonheidsspecialisten, zoals bepaald in artikel 10;
  5° voor de uitbaters van een lokaal/lokalen voor audiovisuele vertoning, evenals de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, zoals bepaald in artikel 11;
  6° voor de uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, zoals gedefinieerd in artikel 12;
  7° binnen bedrijven, verenigingen en openbare diensten;
  B. voor de uitzending van fonogrammen via de omroep
  door de radio-omroepen, zoals gedefinieerd in artikel 9, met uitzondering van de schoolradio's.

  Art. 2. De billijke vergoeding is verschuldigd door de uitbater, zoals bepaald in artikel 3, 5° of door de radio-omroep, zoals bepaald in artikel 9, 2°.
  Zij wordt vooraf betaald op de door de beheersvennootschappen of hun mandataris vastgestelde vervaldagen.
  Alle tarieven vermeld in het huidige besluit zijn de tarieven zonder BTW.

  HOOFDSTUK 2. . - Definities

  Afdeling 1. - Algemene definities

  Art. 3. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° fonogram: de vastlegging van de geluiden van een uitvoering of van andere geluiden, of van een weergave van geluiden anders dan in de vorm van een vastlegging, opgenomen in een cinematografisch werk of een ander audiovisueel werk;
  2° billijke vergoeding: de vergoeding verschuldigd voor elke openbare uitvoering van fonogrammen, of wat de radio-omroepen betreft, de vergoeding verschuldigd voor de uitzending van fonogrammen via de omroep;
  3° jaarlijks: de periode van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
  4° beheersvennootschap: de collectieve beheersvennootschappen die de uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen alsook de collectieve beheersvennootschappen die de producenten van fonogrammen vertegenwoordigen, of hun mandataris die belast wordt met het innen van de billijke vergoeding;
  5° uitbater: elke natuurlijke of rechtspersoon die in om het even welke titel of hoedanigheid een plaats of lokaal of inrichting zoals bepaald in artikel 4, onder 1° en 2°, artikel 5 onder 1°, artikel 8, artikel 10 onder 2°, 4°, 5° of 6°, artikel 11 of artikel 12 uitbaat of voor wiens rekening zulks een plaats of lokaal wordt uitgebaat of die, ter gelegenheid van om het even welk evenement van tijdelijke aard, een van de activiteiten bepaald in artikel 7 uitoefent of organiseert, of de gebruiker van een zaal zoals bepaald in artikel 6, onder 1°, de organisator van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken of een werkgever zoals bepaald in artikel 14, 3° ;
  6° tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen: een openbare uitvoering van fonogrammen in elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de voorwaarden die gesteld worden aan de toegang waar, ter gelegenheid van om het even welk evenement van tijdelijke aard, een van de activiteiten hernomen in artikel 4, onder 1° en 2° en artikel 5, onder 1° tijdelijk uitgeoefend wordt;
  7° seizoensgebonden activiteit of exploitatie: elke activiteit of exploitatie die meer dan drie opeenvolgende maanden in de loop van een kalenderjaar gesloten is;
  8° terras: elke plaats of lokaliteit die aan één zijde volledig open is, ongeacht de weersomstandigheden, behorende tot een inrichting zoals bepaald in artikel 8, onder 3° en artikel 12 waar gedurende een beperkte periode van het jaar maaltijden en/of dranken worden bereid en/of opgediend in open lucht, en dit zelfs gratis. De open zijde mag niet deels zijn afgesloten, bijvoorbeeld door middel van een windscherm of zonnewering. De open zijde kan aanwezig zijn aan één van de zijkanten of de bovenkant.

  Afdeling 2. - Definities van toepassing op de verkooppunten en handelsgalerijen

  Art. 4.Voor de toepasing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° verkooppunt: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de voorwaarden die gesteld worden aan de toegang, hoofdzakelijk gebruikt voor de verkoop of aanbieding tot verkoop van materiële roerende goederen, met uitzondering van de activiteiten vermeld in andere afdelingen;
  2° handelsgalerij: voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal die toegang verschaft tot twee of meerdere verkooppunten;
  3° netto verkoopoppervlakte: de oppervlakte van de plaatsen of lokalen zoals bepaald onder 1° en 2° hierboven waar er een openbare uitvoering van fonogrammen plaats vindt, met uitsluiting van het sanitair;
  [1 4° ambulant verkooppunt of handelsgalerij: een verkooppunt of handelsgalerij zonder vaste plaats, heen en weer trekkend, bijvoorbeeld op markten, braderieën, in kramen, langs de deuren.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 3. - Definities van toepassing op uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten

  Art. 5.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° uitbatingspunt: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de voorwaarden die gesteld worden aan de toegang, gebruikt voor de promotie, de verkoop of aanbieding tot verkoop, de verhuring of de onderverhuring, het ruilen of de aanbieding tot ruilen, de aankoop of de aanbieding tot aankoop van goederen en diensten, met uitsluiting van de activiteiten die hoofdzakelijk bestaan uit de verkoop of de aanbieding tot verkoop van materiële roerende goederen en meer algemeen met uitsluiting van de activiteiten vermeld in andere afdelingen;
  2° uitbatingsoppervlakte: de oppervlakte van de plaatsen of lokalen zoals bepaald onder 1° hierboven waar er een openbare uitvoering van fonogrammen plaats vindt, met uitsluiting van het sanitair, technische lokalen en op- en afritten van parkeergarages voor gemotoriseerde voertuigen;
  3° diensten: elke prestatie uitgevoerd voor derden ofwel tegen betaling, vergoeding of honoraria, ofwel gratis;
  4° beoefenaar van een vrij beroep: elke onderneming die op intellectueel onafhankelijke wijze een beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat, die de vereiste opleiding heeft gevolgd, en die onderworpen is aan een bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan met inbegrip van de tandartsen en kinesisten;
  [1 5° ambulant uitbatingspunt: een uitbatingspunt zonder vaste plaats, heen en weer trekkend, bijvoorbeeld op markten, braderieën, in kramen, langs de deuren.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 4. - Definities van toepassing op de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid van tijdelijke binnenactiviteiten en tijdelijke activiteiten in open lucht

  Onderafdeling 1. - Definities van de verantwoordelijke personen en gebruikers

  Art. 6. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° verantwoordelijke van de zaal: de eigenaar, verhuurder, concessiehouder of elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, privaat of publiek, die alleen of gezamenlijk handelt, ongeacht de wijze, kosteloos of tegen een vergoeding, één of meer polyvalente zalen verhuurt aan of ter beschikking stelt van verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen, zodat zij occasioneel een activiteit kunnen organiseren die valt onder het toepassingsgebied van dit besluit;
  2° verantwoordelijke van het jeugdhuis: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die onder eender welke hoedanigheid het jeugdhuis beheert;
  3° gebruiker van de zaal: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een polyvalente zaal wordt verhuurd, of ter beschikking wordt gesteld om er, ongeacht de wijze, kosteloos of tegen een vergoeding, occasioneel een activiteit te organiseren die valt onder het toepassingsgebied van dit besluit.

  Onderafdeling 2. - Definities van de activiteiten

  Art. 7. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° tijdelijke binnenactiviteit: een activiteit van tijdelijke aard, die valt onder het toepassingsgebied van dit besluit, en die wordt uitgeoefend in dezelfde binnenruimte of, indien er meerdere ruimten zijn, in hetzelfde complex van zalen, wie ook de gebruikers zijn;
  2° tijdelijke activiteit in open lucht: een activiteit die valt onder het toepassingsgebied van dit besluit die plaatsvindt in open lucht, of binnen een niet door een vaste dakconstructie beschermde plaats of lokaliteit, die buiten geplaatst is ter gelegenheid van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard. Onder vaste dakconstructie verstaat men elke constructie die niet op en af gemonteerd kan worden;
  3° activiteit " zonder drank ": activiteiten die voor het publiek toegankelijk zijn, en waar geen dranken en/of maaltijden aangeboden worden of genuttigd kunnen worden uitgezonderd indien het een marginaal gebruik betreft zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) een drankenautomaat zonder verdere infrastructuur;
  4° activiteit " met drank ": activiteiten die voor het publiek toegankelijk zijn, en waar maaltijden en/of dranken voor consumptie al dan niet ter plaatse worden bereid en/of opgediend, en dit zelfs indien gratis aangeboden worden;
  5° activiteit " met dans ": elke activiteit die een aan het dansen aangepaste inrichting en/of aangepast materiaal vergt, waaronder op niet beperkende en niet-cumulatieve wijze een aangepaste dansvloer, muziekinstallatie, verlichtingsinstallatie of decoratie wordt verstaan;

  Onderafdeling 3. - Definities betreffende de plaats

  Art. 8. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° polyvalente zaal: vaste ruimte in een gebouw waarin gedurende het kalenderjaar diverse activiteiten plaatsvinden die ressorteren onder het toepassingsgebied van dit besluit, en die georganiseerd worden door verschillende personen, andere dan de verantwoordelijke van de zaal, wiens tussenkomst zich beperkt tot de verhuur of de terbeschikkingstelling van de zaal en de materiële toebehoren ervan;
  2° jeugdhuis: het lokaal of de lokalen van het gebouw waar permanent activiteiten plaatsvinden van jeugdcentra, jeugdhuizen, jeugdclubs, jeugddiensten en jeugdateliers;
  3° cultureel centrum: het lokaal of de lokalen van het gebouw waar permanent activiteiten plaatsvinden van de culturele centra of van elke organisatie die een vergelijkbare socioculturele activiteit uitoefent en daar ruimten voor ter beschikking stelt.

  Afdeling 5. - Definities van toepassing op de radio-omroepen

  Art. 9. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° radio-uitzending: elke uitzending van fonogrammen via een draadloos systeem, met inbegrip van de uitzending door de radio-omroep via een ander systeem die gelijktijdig met de draadloze uitzending plaatsvindt, die unidirectioneel en van punt tot multipunt is, opdat het publiek deze op het Belgisch grondgebied zou kunnen ontvangen. De radiofonische programma's of gedeelten van radiofonische programma's waarvoor de radio-omroep een door de luisteraar betaalde vergoeding zou ontvangen, wordt van onderhavig besluit uitgesloten;
  2° radio-omroep: elke natuurlijke of rechtspersoon die een activiteit van radio-uitzending uitoefent en als radio-omroep erkend is door een van de gemeenschappen;
  3° niet-lokale radio-omroep: de radio-omroep die geen lokale radio is in de zin van 4° ;
  4° lokale radio-omroep: de radio-omroep die als lokale radio-omroep erkend is door een van de gemeenschappen of de federale overheid;
  5° schoolradio: de radio die in het kader van een educatief project wordt uitgebaat door een onderwijsinrichting, georganiseerd of gesubsidieerd door een van de gemeenschappen, of die door deze gemeenschap erkend is met toelating tot radio-uitzenden;
  6° uren muziek: het aantal uren dat fonogrammen worden uitgezonden en waarvoor in uitvoering van artikelen XI.212 en XI.213 van het Wetboek van economisch recht een vergoeding is verschuldigd;
  7° financiële middelen van de radio-omroep: de inkomsten verbonden aan de radiofonische activiteit van de radio-omroep. Zij omvatten onder meer de subsidies, de dotaties, de toelagen, de reclame- en sponsoringsinkomsten, evenals de giften en bijdragen met uitzondering van de ruil van reclameboodschappen.
  Onder reclame-inkomsten wordt verstaan, het geheel van de aan de adverteerders gefactureerde sommen voor de uitzending van hun reclameboodschappen, voor de aftrek van kosten en commissies onder andere van de reclameregie.
  De in deze bepaling bepaalde inkomsten worden globaal in aanmerking genomen voor het geheel van de omroepactiviteiten van de radio-omroep, of zij rechtstreeks door de radio-omroep of onrechtstreeks door een ander organisme voor rekening van de radio-omroep worden geïnd.
  Als er verschillende radio-omroep programma's zijn, worden de financiële middelen voor het bepalen van de prijs van het muziekuur per radio-omroep programma berekend.
  In het geval waarin het specifieke gedeelte van de dotaties of toelagen ontvangen door de radio-omroep voor zijn activiteiten van radio- en televisie-uitzending bestemd voor de financiering van zijn radio-activiteiten niet kan gecertifieerd worden, wordt dat deel forfaitair berekend als volgt: gehele bedrag van de dotatie of toelage x 20 %; het verkregen bedrag wordt vervolgens in gelijke delen verdeeld over elk van de radio-omroepprogramma's uitgebaat door de radio-omroep en opgeteld bij de andere inkomsten van het kanaal;
  8° publiek: samengevoegd aantal luisteraars van een radio-omroep, gewogen door de luisterduur van haar luisteraars, zijnde het ogenblikkelijk gewogen bereik (OGB), berekend op radioprogramma's die worden uitgezonden van 05 u. tot 05 u.
  Het ogenblikkelijk gewogen bereik (OGB) wordt bepaald op basis van objectieve gegevens die werden verkregen door middel van één of verschillende studies die in België werden uitgevoerd door een erkende, gezaghebbende organisatie.

  Afdeling 6. - Definities van toepassing op de kappers en schoonheidsspecialisten

  Art. 10.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° kapper: elke natuurlijke of rechtspersoon wiens regelmatige activiteit bestaat uit het verzorgen van het haar, de baard of de snor van heren en het haar van dames.
  Die verzorging omvat onder meer: scheren, knippen van snorren, sikjes, baarden en haar, schroeien, wassen, bleken, verven, golven, permanenten, watergolven en de bijbehorende verdere verzorging;
  2° kapsalon: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de voorwaarden die gesteld worden aan de toegang, dat hoofdzakelijk voor de uitoefening van de onder 1° hierboven bepaalde activiteit bestemd is;
  3° schoonheidsspecialist: elke natuurlijke of rechtspersoon wiens regelmatige activiteit bestaat uit de schoonheidsverzorging van gezichtshuid, handen en voeten of van andere lichaamsgedeelten, door het gebruiken van producten bestemd tot het handhaven of het verbeteren van het esthetische aspect van het mensenwezen. Nagelstudio's zijn hier onder andere inbegrepen;
  4° schoonheidssalon: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de voorwaarden die gesteld worden aan de toegang, dat hoofdzakelijk voor de uitoefening van de onder 3° hierboven bepaalde activiteit bestemd is.
  [1 ...]1
  5° ambachtelijk salon: salon dat wordt uitgebaat door één kapper of één schoonheidsspecialist, eventueel bijgestaan door ofwel één familielid (in rechte lijn) ofwel één kapper of schoonheidsspecialist onder leercontract;
  6° professioneel salon: salon dat wordt uitgebaat door een of verschillende kapper(s) of schoonheidsspecialisten, buiten de in punt 5° hierboven bedoelde gevallen.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 7. - Definities van toepassing op de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning en op de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken

  Art. 11. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° lokaal voor audiovisuele vertoning: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de voorwaarden die gesteld worden aan de toegang waar audiovisuele werken vertoond worden;
  2° drive-in: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de voorwaarden die gesteld worden aan de toegang waar audiovisuele werken vertoond worden en waarbij het publiek in hun personenauto blijven zitten.

  Afdeling 8. - Definities van toepassing op de exploitaties die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals op discotheken/dancings

  Art. 12.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° horeca-inrichting: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaliteit, ongeacht de toegangsvoorwaarden, waar logies worden aangeboden en/of waar maaltijden en/of dranken voor consumptie al dan niet ter plaatse worden bereid en/of opgediend, en dit zelfs gratis.
  Worden gelijkgesteld met een Horeca-inrichting: alle voor het publiek toegankelijke plaatsen of lokaliteiten waar leden van een vereniging of van een groepering en hun genodigden en/of bezoekers bijeenkomen, en dit ongeacht de toegangsvoorwaarden, om er logies en/of maaltijden en/of dranken te gebruiken.
  Worden niet gelijkgesteld met een Horeca-inrichting: de plaatsen die onder een ander tarief voorzien in dit besluit vallen en die [1 één aaneensluitende periode van]1 maximaal 24 uur per jaar onder de definitie voorzien in het eerste lid vallen;
  2° discotheek-dancing: elke exploitatie zoals bepaald in 1°, met een voor dans geschikte inrichting en/of uitrusting, waaronder op eenniet-limitatieve en niet-cumulatieve wijze een permanente dansvloer, een aangepaste muziekinstallatie, lichtinstallatie of decoratie wordt verstaan;
  3° gemengde inrichting: elke exploitatie waar in afzonderlijke en door een vaste constructie duidelijk van elkaar gescheiden ruimten een Horeca-inrichting en een discotheek - dancing, zoals bepaald in respectievelijk 1° en 2°, worden uitgebaat;
  4° horeca inrichting met regelmatige dans (danscafé, dansrestaurant,...): elke Horeca inrichting zoals gedefinieerd onder 1°, waar regelmatig gedanst wordt op een deel van de oppervlakte die prioritair bestemd is voor de Horeca inrichting;
  5° kamer van logiesverstrekkende inrichting: een kamer die voor klanten voor minstens een volledige nacht te huur is met het oog op logies van deze klanten, in een hotel, gîte, bed&breakfast, bungalow, chalet en alle andere inrichtingen die logies verstrekken met uitzondering van jeugdherbergen;
  6° ambulante horeca-inrichting: een horeca-inrichting zonder vaste plaats, heen en weer trekkend op markten, braderieën, in kramen, langs de deuren e.d.m.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Art. 13. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° permanente oppervlakte: de oppervlakte van de vloeren (van muur tot muur) van de in artikel 12 vermelde plaatsen of lokaliteiten waar een openbare uitvoering van fonogrammen is en waar gewoonlijk logies worden aangeboden en/of waar maaltijden en/of dranken worden bereid en/of opgediend. De oppervlakte van de kamers in logiesverstrekkende bedrijven wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de permanente oppervlakte;
  2° occasionele oppervlakte: de oppervlakte van de vloeren (van muur tot muur) van de in artikel 12 vermelde plaatsen of lokaliteiten waar een openbare uitvoering van fonogrammen is en waar niet permanent logies worden aangeboden en/of waar niet-permanent maaltijden en/of dranken worden bereid en/of opgediend door de uitbater;
  3° totale oppervlakte: de som van de permanente en occasionele oppervlaktes.

  Afdeling 9. - Definities van toepassing bij de openbare uitvoering van fonogrammen in ondernemingen, verenigingen en openbare diensten voor wat betreft de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel

  Art. 14. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° arbeidsplaats: elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of buiten een inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een besloten of in een open ruimte bevindt;
  2° werknemer: werknemer zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  3° werkgever: werkgever zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  4° bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant: kantine of restaurant die door de werkgever binnen zijn inrichtingen ter beschikking van de werknemer wordt gesteld;
  5° personeelsfeest: feest of viering die binnen de inrichtingen van de werkgever plaatsvindt ten behoeve van (een deel van) de werknemers, en eventueel hun partners en verwanten tot de eerste graad;

  HOOFDSTUK 3. - Aangifte

  Afdeling 1. . - Algemeen

  Art. 15. De beheersvennootschappen hebben de plicht om per sector opgenomen in een afdeling hieronder, elektronische formulieren op te stellen waarop de onder dit hoofdstuk vermelde inlichtingen worden gevraagd aan de uitbaters of radio-omroepen. Deze formulieren kunnen gedownload worden op de website van de beheersvennootschappen of hun mandataris.

  Art. 16.De volgende inlichtingen worden, door iedere uitbater of radio-omroep gegeven wanneer er een openbare uitvoering of uitzending via de omroep van fonogrammen plaatsvindt:
  1° de naam van de fysieke persoon die het formulier invult;
  2° de handelsnaam of de naam van het jeugdhuis of van de plaats bedoeld in artikel 5 en het adres;
  3° het ondernemingsnummer en indien toepasselijk het vestigingseenheidsnummer;
  4° de naam en de hoedanigheid van de persoon die belast is met het dagelijks bestuur;
  5° de bron van de openbare uitvoering van fonogrammen;
  6° de soort van muziek;
  7° of ze, op grond van artikel 73, per trimester, semester of op jaarbasis wensen te betalen;
  [1 8° in geval van een seizoensgebonden activiteit of exploitatie, het aantal volledige kalendermaanden waarin de activiteit of exploitatie plaatsvindt.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Art. 17. Wanneer een uitbater of radio-omroep verschillende activiteiten, exploitaties of zenders heeft, heeft deze uitbater of radio-omroep de keuze om voor elke activiteit of exploitatie of zender een afzonderlijke aangifte in te dienen of om een globale aangifte in te dienen voor het geheel van deze activiteiten, exploitaties of zenders.

  Art. 18. Indien er een oppervlakte in de volgende afdelingen moet worden aangegeven, is dit de netto oppervlakte waar op 1 januari van het kalenderjaar de billijke vergoeding voor verschuldigd is.
  Voor activiteiten of exploitaties die voor de eerste maal geopend worden in de loop van het jaar, is de netto oppervlakte voor het eerste exploitatiejaar de oppervlakte bij het begin van de openbare uitvoering van fonogrammen.

  Art. 19. De termijn voor het verstrekken van de inlichtingen is vijf kalenderdagen voorafgaand aan het begin van de openbare uitvoering van fonogrammen.

  Afdeling 2. - Inlichtingen te verstrekken door verkooppunten en handelsgalerijen

  Art. 20.§ 1. [1 De uitbater van een verkooppunt, handelsgalerij, ambulant verkooppunt of handelsgalerij verstrekt voor ieder verkooppunt, handelsgalerij, ambulant verkooppunt of handelsgalerij, de volgende gegevens:
   1° de datum van het begin van de openbare uitvoering van fonogrammen in het verkooppunt of de handelsgalerij;
   2° de netto verkoopoppervlakte uitgedrukt in m;
   3° het soort van activiteit die in het verkooppunt wordt uitgeoefend;
   4° de plaats waar de activiteit plaatsvindt.]1
  § 2. In geval van tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen, worden bovendien de volgende gegevens worden verstrekt:
  1° de duur van de tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen (dag en uur van het begin, dag en uur van het einde);
  2° zo nodig/in voorkomend geval het aantal luidsprekers.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 3. - Inlichtingen te verstrekken door uitbatingspunten

  Art. 21.§ 1. [1 De uitbater van een uitbatingspunt of ambulant uitbatingspunt verstrekt voor ieder uitbatingspunt of ambulant uitbatingspunt, de volgende gegevens:
   1° de datum van het begin van de openbare uitvoering van fonogrammen in het uitbatingspunt;
   2° de uitbatingsoppervlakte uitgedrukt in m;
   3° het soort van activiteit die in het uitbatingspunt wordt uitgeoefend;
   4° de plaats waar de activiteit plaatsvindt.]1
  § 2. In geval van tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen, worden bovendien de volgende gegevens verstrekt:
  1° de duur van de tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen (dag en uur van het begin, dag en uur van het einde);
  2° zo nodig/in voorkomend geval het aantal luidsprekers.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 4. - Inlichtingen te verstrekken door jeugdhuizen, polyvalente zalen en culturele centra, en organisatoren van tijdelijke binnenactiviteiten of activiteiten in open lucht

  Onderafdeling 1. - in geval van toepassing van artikel 33 of 34

  Art. 22. Om het in de artikelen 33 of 34 bedoelde tarief te kunnen genieten, deelt de verantwoordelijke van het jeugdhuis of de debiteur bedoeld in artikel 33, de volgende gegevens mee:
  1° de naam of de benaming van de verantwoordelijke van het jeugdhuis of van de debiteur, evenals zijn adres;
  2° de respectieve oppervlakte in vierkante meter toegankelijk voor het publiek in het kader van de activiteiten ongeacht de toegangsvoorwaarden;
  3° of er in het jeugdhuis of in de plaats bedoeld in artikel 33, al dan niet activiteiten met dans worden georganiseerd;

  Onderafdeling 2. - in geval van toepassing van artikel 35 of 36

  Art. 23. Om het in artikel 35 of artikel 34 bedoelde tarief te kunnen genieten, deelt de verantwoordelijke van de zaal of het culturele centrum, naargelang het geval, de volgende gegevens mee:
  1° zijn naam of benaming en zijn adres;
  2° de respectieve oppervlakte in vierkante meter waar een openbare uitvoering van fonogrammen plaatsvindt;
  3° verduidelijken of in de polyvalente za(a)l(en) of in het culturele centrum al dan niet activiteiten worden georganiseerd waarbij maaltijden worden geserveerd en/of activiteiten met dans worden uitgeoefend.

  Onderafdeling 3. - in geval van een tijdelijke activiteit

  Art. 24.De uitbater verstrekt ten minste de volgende gegevens:
  1° naam en adres van de uitbater en/of de inrichter;
  2° de oppervlakte in m2 waar een openbare uitvoering van fonogrammen plaatsvindt;
  3° plaats waar de tijdelijke binnenactiviteit of de tijdelijke activiteit in open lucht wordt uitgebaat;
  4° de datum, het aanvangsuur en het vermoedelijke einduur van de openbare uitvoering van fonogrammen;
  5° aard van de tijdelijke binnenactiviteit of van de tijdelijke activiteit in open lucht: activiteit zonder drank, met drank, activiteit met dans, en in voorkomend geval, de [1 hoogste]1 inkomprijs.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 5. . - Inlichtingen te verstrekken door radio-omroepen

  Art. 25. § 1. De radio-omroep verstrekt ten minste de volgende gegevens:
  1° de datum van de start van de omroepactiviteiten;
  2° de benaming onder dewelke de radioprogramma's worden uitgezonden;
  § 2. De niet-lokale radio-omroep verstrekt bovendien de volgende gegevens:
  1° het jaarlijks aantal uren uitgezonden muziek;
  2° het jaarlijkse bedrag van de in artikel 9, 7°, bedoelde financiële middelen voor echt gecertificeerd door de commissaris indien de onderneming over een commissaris beschikt; in de overige gevallen wordt het jaarlijkse bedrag van de financiële middelen gecertificeerd door een bedrijfsrevisor;
  3° het eventuele bestaan van een franchisecontact, een samenwerkings- en/of dienstenakkoord.

  Art. 26. De radio-omroep is verplicht driemaandelijks voor de 15e van de maand volgend op het trimester, de lijst van uitgezonden fonogrammen over te maken, tenzij in onderling overleg een andere termijn wordt overeengekomen.
  In deze lijst zijn de volgende elementen opgenomen:
  1° de datum van uitzending;
  2° identificatie van het programma;
  3° de titel van het lied, van de muzikale compositie of van de artistieke prestatie;
  4° de naam van de uitvoerende kunstenaar;
  5° de naam van de componist (klassieke muziek);
  6° het deel van de uitgezonden muzikale compositie (klassieke muziek);
  7° de duur van de uitzending (in minuten en seconden);
  8° het jaar van vastlegging van het fonogram;
  9° het label van de distributie en/of de productie;
  10° de ISRC-code voor zover zij is aangebracht op het fonogram.
  Deze lijst wordt op een gepaste gegevensdrager en in maximum twee exemplaren geleverd, in een formaat dat tussen de radio-omroep en de beheersvennootschappen moet worden overeengekomen.
  De ISRC-code wordt medegedeeld door de radio-omroepen voor alle fonogrammen die vanaf 1 januari 2003 op de markt worden gebracht.

  Afdeling 6. - Inlichtingen te verstrekken door kappers en schoonheidsspecialisten

  Art. 27. De kapper of de schoonheidsspecialist verstrekt ten minste de volgende gegevens:
  1° het soort salon dat hij uitbaat: ambachtelijk of professioneel, en de plaats van exploitatie van het salon;
  2° de aanvangsdatum van de openbare uitvoering van fonogrammen.

  Afdeling 7. - Inlichtingen te verstrekken door uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning of organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken

  Art. 28. De uitbater van een lokaal of lokalen voor audiovisuele vertoning of de organisator van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken verstrekt ten minste de volgende gegevens:
  1° het aantal zitplaatsen of standplaatsen voor personenauto's in geval van een drive-in voor de plaats(en) bepaald in artikel 11;
  2° de aanvangsdatum van de openbare uitvoering van fonogrammen.

  Afdeling 8. - Inlichtingen te verstrekken door uitbaters die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings

  Art. 29.§ 1. De uitbater die logies aanbiedt en/of maaltijden en/of dranken bereidt en/of opdient, evenals de uitbater van discotheken/dancings verstrekt ten minste de volgende gegevens:
  1° de permanente oppervlakte in m voor Horeca inrichtingen en ambulante Horeca-inrichtingen, en voor discotheken - dancings de totale oppervlakte alsook het aantal dagen per week of per maand dat ze gewoonlijk open zijn;
  2° de occasionele oppervlakte van de Horeca-inrichting in m2;
  3° de oppervlakte van de terrassen in m2;
  4° voor de logiesverstrekkende inrichtingen zoals bedoeld in artikel 12, 5°, het aantal kamers en hun comfortklasse;
  5° de aanvangsdatum van de openbare uitvoering van fonogrammen;
  [1 ...]1
  § 2. De uitbaters van discotheken of dancings moeten voor occasionele openingsdagen ten minste de volgende gegevens verstrekken:
  1° het aantal occasionele openingsdagen;
  2° de permanente oppervlakte in m voor Horeca inrichtingen en voor discotheken - dancings de totale oppervlakte alsook het aantal dagen per week of per maand dat ze gewoonlijk open zijn;
  3° de oppervlakte van de terrassen in m2.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 9. - Inlichtingen te verstrekken door werkgevers met betrekking tot de openbare uitvoering van fonogrammen in ondernemingen, verenigingen en openbare diensten voor wat betreft de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel

  Art. 30.[1 Indien in ondernemingen, verenigingen en openbare diensten voor wat betreft de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel een openbare uitvoering van fonogrammen plaatsvindt, verstrekt de werkgever ten minste de volgende gegevens:
   1° het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE), aan de hand van de sociale balans, op 31 december van het jaar n-1.
   Indien de werkgever kan aantonen dat het aantal voltijdse equivalenten zoals opgenomen in de sociale balans niet overeenstemt met het effectief aantal voltijdse equivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht, dient hij op afdoende wijze het effectief aantal voltijdse equivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering wordt verricht te staven.
   2° de aanvangsdatum van de openbare uitvoering van fonogrammen;
   en in voorkomend geval:
   3° de oppervlakte van de bedrijfskantines en/of bedrijfsrestaurants indien in deze ruimtes regelmatig een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht;
   4° of hij wenst gebruik te maken van het combinatietarief voor gebruik van fonogrammen op de arbeidsplaats en in bedrijfskantines en/of bedrijfsrestaurants;
   5° of hij wenst gebruik te maken van het jaartarief voor personeelsfeesten;
   6° of hij wenst gebruik te maken van de mogelijkheid als moedervennootschap, overkoepelende vereniging of openbare dienst om een groepsaangifte te verrichten in naam en voor rekening van zijn dochter- of zustervennootschappen, de verenigingen of openbare diensten die hij vertegenwoordigt;
   7° of hij wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om te genieten van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die reeds een billijke vergoeding betalen voor de openbare uitvoering van fonogrammen in de ruimten die niet enkel toegankelijk zijn voor het personeel;
   8° of hij wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om te genieten van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die persoonsgebonden diensten aanbieden in de private en de publieke sector van de ziekenhuizen, gezondheidsinrichtingen en -diensten, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen, socioculturele sector, onderwijs, sociale organisaties en podiumkunsten;
   10° of hij wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om te genieten van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die actief zijn in het goederentransport;
   11° of hij wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om te genieten van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die taxidiensten aanbieden.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  HOOFDSTUK 4. - Tarieven

  Afdeling 1. - Tarieven voor de verkooppunten en handelsgalerijen en in de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten

  Art. 31.Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor de verkooppunten en handelsgalerijen en in de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten wordt bepaald in functie van de netto verkoopoppervlakte of de uitbatingsoppervlakte en ongeacht het aantal openingsdagen, en omvat tevens de mogelijkheid om een tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen te verrichten van [1 één aaneensluitende periode van]1 maximaal 24 uur per jaar, zoals bijvoorbeeld ter gelegenheid van een opendeurdag. Het tarief wordt als volgt bepaald:
  

  
Surface nette de vente ou d'exploitation Montant de la rémunération Netto verkoopoppervlakte of uitbatingsoppervlakte Bedrag van de vergoeding
Jusqu'à 200 m 62,96 EUR Tot 200 m 62,96 EUR
201 à 400 m 87,46 EUR 201 tot 400 m 87,46 EUR
401 à 600 m 104,95 EUR 401 tot 600 m 104,95 EUR
601 à 800 m 122,43 EUR 601 tot 800 m 122,43 EUR
801 à 1000 m 139,94 EUR 801 tot 1000 m 139,94 EUR
1001 à 1200 m 174,92 EUR 1001 tot 1200 m 174,92 EUR
1201 à 1500 m 209,92 EUR 1201 tot 1500 m 209,92 EUR
1501 à 2000 m 279,91 EUR 1501 tot 2000 m 279,91 EUR
2001 à 3000 m 349,89 EUR 2001 tot 3000 m 349,89 EUR
3001 à 4000 m 402,38 EUR 3001 tot 4000 m 402,38 EUR
4001 à 5000 m 454,87 EUR 4001 tot 5000 m 454,87 EUR
5001 à 7500 m 507,33 EUR 5001 tot 7500 m 507,33 EUR
7501 à 10.000 m 559,83 EUR 7501 tot 10.000 m 559,83 EUR
Plus de 10.000 m 629,79 EUR Meer dan 10.000 m 629,79 EUR

Indien het een permanente buitenactiviteit betreft, worden de hierboven vermelde bedragen gehalveerd.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 1/1. [1 - Tarieven voor ambulante verkooppunten of handelsgalerijen en ambulante uitbatingspunten]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2018-07-08/01, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>
  

  Art. 31/1. [1 Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding van toepassing op ambulante verkooppunten of handelsgalerijen en ambulante uitbatingspunten wordt bepaald op basis van de oppervlakte van het kraam, ongeacht het aantal openingsdagen, volgens het tarief bepaald in artikel 31.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2018-07-08/01, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>
  

  Afdeling 2. - Tarieven voor de tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen in verkooppunten en handelsgalerijen en in de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten

  Art. 32.[1 Het bedrag van de billijke vergoeding voor de tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen in verkooppunten en handelsgalerijen en in de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, met uitzondering van de tijdelijke openbare uitvoeringen die reeds overeenkomstig artikel 31 in het jaartarief begrepen zijn, wordt bepaald overeenkomstig de tarieven vastgesteld in de artikelen 37 en 38.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Afdeling 3. - Tarief voor de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid van tijdelijke binnenactiviteiten en in open lucht

  Onderafdeling 1. - Tarief voor de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra voor de regelmatige organisatie van activiteiten "zonder drank"

  Art. 33. § 1. Elkeen die op regelmatige basis activiteiten " zonder drank ", zoals bepaald in artikel 7, 3 °, organiseert, waarbij er een openbare uitvoering van fonogrammen plaatsvindt, kan de billijke vergoeding jaarlijks en vooraf betalen, waarbij de vergoeding, als volgt wordt vastgesteld:
  

  
Surface Montant de la rémunération Oppervlakte Bedrag van de vergoeding
Jusqu'à 200 m 62,96 EUR Tot 200 m 62,96 EUR
201 à 400 m 87,46 EUR 201 tot 400 m 87,46 EUR
401 à 600 m 104,95 EUR 401 tot 600 m 104,95 EUR
601 à 800 m 122,43 EUR 601 tot 800 m 122,43 EUR
801 à 1000 m 139,94 EUR 801 tot 1000 m 139,94 EUR
1001 à 1200 m 174,92 EUR 1001 tot 1200 m 174,92 EUR
1201 à 1500 m 209,92 EUR 1201 tot 1500 m 209,92 EUR
1501 à 2000 m 279,91 EUR 1501 tot 2000 m 279,91 EUR
2001 à 3000 m 349,89 EUR 2001 tot 3000 m 349,89 EUR
3001 à 4000 m 402,38 EUR 3001 tot 4000 m 402,38 EUR
4001 à 5000 m 454,87 EUR 4001 tot 5000 m 454,87 EUR
5001 à 7500 m 507,33 EUR 5001 tot 7500 m 507,33 EUR
7501 à 10.000 m 559,83 EUR 7501 tot 10.000 m 559,83 EUR
Plus de 10.000 m 629,79 EUR Meer dan 10.000 m 629,79 EUR

§ 2. Indien het een activiteit in open lucht betreft, worden de hierboven vermelde bedragen gehalveerd.
  § 3. Wanneer een jaartarief wordt betaald, wordt de totale oppervlakte (van muur tot muur) van de ruimte waar er een openbare uitvoering van fonogrammen plaatsvindt, aangegeven. Het feit dat sommige activiteiten tijdens het jaar slechts een beperkt gedeelte van de ruimte in gebruik nemen, geeft geen aanleiding tot een vermindering van het jaartarief.

  Onderafdeling 2. - Tarief voor jeugdhuizen voor de regelmatige organisatie van activiteiten "met drank" of "met dans"

  Art. 34. § 1. Voor jeugdhuizen, onverminderd de toepassing van artikel 33, kan de verantwoordelijke van het jeugdhuis de billijke vergoeding betalen overeenkomstig de onderstaande regels.
  § 2. In afwijking van artikel 39, kan de verantwoordelijke van het jeugdhuis de billijke vergoeding jaarlijks en vooraf betalen, waarbij de vergoeding, als volgt wordt vastgesteld:
  

  
Surfaces Avec boisson Avec danse (avec ou sans boissons) Oppervlakte Met drank Met dans (met of zonder drank)
Jusqu'à 50 m 58,19 EUR 83,11 EUR Tot 50 m 58,19 EUR 83,11 EUR
51 à 100 m 96,97 EUR 138,55 EUR 51 tot 100 m 96,97 EUR 138,55 EUR
101 à 150 m 148,71 EUR 240,17 EUR 101 tot 150 m 148,71 EUR 240,17 EUR
151 à 200 m 183,22 EUR 307,89 EUR 151 tot 200 m 183,22 EUR 307,89 EUR
201 à 250 m 233,30 EUR 430,26 EUR 201 tot 250 m 233,30 EUR 430,26 EUR
251 à 300 m 266,69 EUR 511,80 EUR 251 tot 300 m 266,69 EUR 511,80 EUR
301 à 350 m 286,75 EUR 658,10 EUR 301 tot 350 m 286,75 EUR 658,10 EUR
351 à 400 m 300,14 EUR 755,62 EUR 351 tot 400 m 300,14 EUR 755,62 EUR
401 à 500 m 343,09 EUR 1048,09 EUR 401 tot 500 m 343,09 EUR 1048,09 EUR
501 à 600 m 554,24 EUR 1752,52 EUR 501 tot 600 m 554,24 EUR 1752,52 EUR
601 à 700 m 625,05 EUR 2293,84 EUR 601 tot 700 m 625,05 EUR 2293,84 EUR
701 à 800 m 689,71 EUR 2963,30 EUR 701 tot 800 m 689,71 EUR 2963,30 EUR
801 à 900 m 748,24 EUR 3733,12 EUR 801 tot 900 m 748,24 EUR 3733,12 EUR
901 à 1000 m 800,58 EUR 4502,94 EUR 901 tot 1000 m 800,58 EUR 4502,94 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 52,30 EUR 769,78 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 52,30 EUR 769,78 EUR

§ 3. De betaling van de billijke vergoeding door de verantwoordelijke van het jeugdhuis bevrijdt zowel hem als andere personen die in het jeugdhuis eigen activiteiten organiseren, van hun betalingsverplichtingen.

  Onderafdeling 3. - Tarief voor de regelmatige organisatie van activiteiten "met drank" of "met dans" voor polyvalente zalen

  Art. 35. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 33, kan de verantwoordelijke van de polyvalente zaal de billijke vergoeding jaarlijks en vooraf betalen, waarbij de vergoeding, als volgt wordt vastgesteld:
  

  
Surfaces Avec boisson Avec danse (avec ou sans boissons) Oppervlakte Met drank Met dans (met of zonder drank)
Jusqu'à 100 m 110,84 EUR 173,17 EUR Tot 100 m 110,84 EUR 173,17 EUR
101 à 200 m 209,38 EUR 384,88 EUR 101 tot 200 m 209,38 EUR 384,88 EUR
201 à 300 m 304,82 EUR 639,78 EUR 201 tot 300 m 304,82 EUR 639,78 EUR
301 à 400 m 394,10 EUR 944,49 EUR 301 tot 400 m 394,10 EUR 944,49 EUR
401 à 500 m 477,25 EUR 1310,10 EUR 401 tot 500 m 477,25 EUR 1310,10 EUR
501 à 600 m 554,24 EUR 1752,52 EUR 501 tot 600 m 554,24 EUR 1752,52 EUR
601 à 700 m 625,05 EUR 2293,84 EUR 601 tot 700 m 625,05 EUR 2293,84 EUR
701 à 800 m 689,71 EUR 2963,30 EUR 701 tot 800 m 689,71 EUR 2963,30 EUR
801 à 900 m 748,24 EUR 3733,12 EUR 801 tot 900 m 748,24 EUR 3733,12 EUR
901 à 1000 m 800,58 EUR 4502,94 EUR 901 tot 1000 m 800,58 EUR 4502,94 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 52,30 EUR 769,78 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 52,30 EUR 769,78 EUR

§ 2. In afwijking van artikel 39, indien de verantwoordelijke van de polyvalente zaal verschillende polyvalente zalen (gezamenlijk of afzonderlijk) in hetzelfde gebouw verhuurt of ter beschikking stelt van de gebruikers, wordt het voornoemd tarief voor elke polyvalente zaal afzonderlijk (niettegenstaande de mogelijkheid om ze gezamenlijk aan te wenden) of gezamenlijk toegepast, naargelang de verklaring van de verantwoordelijke van de polyvalente zaal.
  § 3. De betaling van de billijke vergoeding door de verantwoordelijke van de polyvalente zaal overeenkomstig voormeld tarief gebeurt respectievelijk voor rekening van elkeen van de gebruikers van de polyvalente zaal, in hun hoedanigheid van uitbater in de zin van dit besluit, voor de occasionele activiteiten georganiseerd in de polyvalente zaal gedurende het kalenderjaar.
  Voormelde betaling bevrijdt de gebruiker van de polyvalente zaal, van de betalingsplichten die op hem rusten krachtens dit besluit.
  Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, is de gebruiker van de polyvalente zaal die deze gebruikt om er een activiteit of manifestatie te organiseren die kadert binnen zijn permanente activiteiten, meer bepaald omwille van de menigvuldigheid van plaatsen waar hij dergelijke activiteiten of manifestaties organiseert, niet door betaling van bovenvermeld forfaitair bedrag bevrijd van de verplichtingen die op hem rusten krachtens dit besluit.

  Onderafdeling 4. - Tarief voor de regelmatige organisatie van activiteiten "met drank" voor culturele centra

  Art. 36. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 33, kan de verantwoordelijke van het cultureel centrum de billijke vergoeding betalen overeenkomstig de onderstaande regels. De culturele centra kunnen bovendien gebruik maken van de tarieven voor polyvalente zalen.
  § 2. De verantwoordelijke van het cultureel centrum kan de billijke vergoeding jaarlijks en vooraf betalen, waarbij de vergoeding, als volgt wordt vastgesteld:
  

  
Surface Avec boisson Terrasse avec boisson Oppervlakte Met drank Terras met drank
Jusqu'à 100 m 172,99 EUR 86,50 EUR Tot 100 m 172,99 EUR 86,50 EUR
101 à 200 m 216,34 EUR 108,18 EUR 101 tot 200 m 216,34 EUR 108,18 EUR
201 à 300 m 259,71 EUR 129,86 EUR 201 tot 300 m 259,71 EUR 129,86 EUR
301 à 400 m 303,11 EUR 151,57 EUR 301 tot 400 m 303,11 EUR 151,57 EUR
401 à 500 m 346,47 EUR 173,24 EUR 401 tot 500 m 346,47 EUR 173,24 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 77,45 EUR 38,73 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 77,45 EUR 38,73 EUR

§ 3. In afwijking van artikel 39, mogen per soort tarief de oppervlaktes van de verschillende ruimtes gecumuleerd worden.
  § 4. Artikel 35, §§ 2 en 3 wordt naar analogie toegepast.

  Onderafdeling 5. - Tarief voor tijdelijke binnenactiviteiten

  Art. 37. § 1. De tarieven voor tijdelijke binnenactiviteiten worden bepaald door de hoofdactiviteit die plaatsvindt in een ruimte binnen waaronder men op niet-limitatieve wijze een hal of een zaal verstaat. Heeft dezelfde activiteit in verschillende ruimtes plaats, dan mogen de oppervlaktes van deze ruimtes opgeteld worden. De tarieven worden bepaald per begonnen periode van 24 of 48 uur volgend op het aanvatten van de activiteit en zijn vastgesteld in de tabellen hieronder.
  § 2. De tarieven voor de activiteiten " met dans " houden ook rekening met de " inkomprijs ". Onder " inkomprijs " verstaat men de hoogste inkomprijs die voor de activiteit aangerekend wordt.
  § 3. De oppervlakte van de ruimte wordt gemeten van " muur tot muur ". Indien slechts een gedeelte van een hal of zaal gebruikt wordt, dan is de oppervlakte die in aanmerking genomen wordt de oppervlakte van het gedeelte dat door de organisator bedoeld wordt om gebruikt te worden voor de activiteit. Dit wordt afgeleid uit feitelijke tekenen zoals het gebruik van verplaatsbare wanden of gordijnen, het plaatsen van afsluitingen en dergelijke.
  

  
Surface Sans boisson Par 48 heures Oppervlakte Zonder drank Per 48 uur
Jusqu'à 200m 12,55 EUR Tot 200m 12,55 EUR
201 à 400 m 17,46 EUR 201 tot 400 m 17,46 EUR
401 à 600 m 20,97 EUR 401 tot 600 m 20,97 EUR
601 à 800 m 24,49 EUR 601 tot 800 m 24,49 EUR
801 à 1000 m 27,97 EUR 801 tot 1000 m 27,97 EUR
1001 à 1200 m 34,96 EUR 1001 tot 1200 m 34,96 EUR
1201 à 1500 m 41,98 EUR 1201 tot 1500 m 41,98 EUR
1501 à 2000 m 55,96 EUR 1501 tot 2000 m 55,96 EUR
2001 à 3000 m 69,96 EUR 2001 tot 3000 m 69,96 EUR
3001 à 4000 m 80,45 EUR 3001 tot 4000 m 80,45 EUR
4001 à 5000 m 90,97 EUR 4001 tot 5000 m 90,97 EUR
5001 à 7500 m 101,47 EUR 5001 tot 7500 m 101,47 EUR
7501 à 10.000 m 111,95 EUR 7501 tot 10.000 m 111,95 EUR
Plus de 10.000 m 125,96 EUR Meer dan 10.000 m 125,96 EUR  
Surface Avec boisson Par 24 heures Oppervlakte Met drank Per 24 uur
Jusqu'à 100m 25,17 EUR Tot 100m 25,17 EUR
101 à 200 m 47,55 EUR 101 tot 200 m 47,55 EUR
201 à 300 m 69,28 EUR 201 tot 300 m 69,28 EUR
301 à 400 m 89,55 EUR 301 tot 400 m 89,55 EUR
401 à 500 m 108,46 EUR 401 tot 500 m 108,46 EUR
501 à 600 m 125,96 EUR 501 tot 600 m 125,96 EUR
601 à 700 m 142,03 EUR 601 tot 700 m 142,03 EUR
701 à 800 m 156,73 EUR 701 tot 800 m 156,73 EUR
801 à 900 m 170,05 EUR 801 tot 900 m 170,05 EUR
901 à 1000 m 181,94 EUR 901 tot 1000 m 181,94 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 11,89 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 11,89 EUR

Met dans, per 24 uur:
  

  
Surface Prix d'entrée =<5,45EUR Prix d'entrée entre 5,45 EUR et 10,89 EUR Prix d'entrée > 10,89 EUR Oppervlakte Inkom =<5,45EUR Inkom tussen 5,45 EUR en 10,89 EUR Inkom > 10,89 EUR
Jusqu'à 100m 27,02
  EUR
32,08
  EUR
37,16
  EUR
Tot 100m 27,02
  EUR
32,08
  EUR
37,16
  EUR
101 à 200 m 50,66
  EUR
59,10
  EUR
74,32
  EUR
101 tot 200 m 50,66
  EUR
59,10
  EUR
74,32
  EUR
201 à 300 m 92,89
  EUR
103,04 EUR 148,61 EUR 201 tot 300 m 92,89
  EUR
103,04 EUR 148,61 EUR
301 à 400 m 101,33 EUR 157,06 EUR 222,92 EUR 301 tot 400 m 101,33 EUR 157,06 EUR 222,92 EUR
401 à 500 m 124,98 EUR 216,18 EUR 297,24 EUR 401 tot 500 m 124,98 EUR 216,18 EUR 297,24 EUR
501 à 600 m 185,78 EUR 324,26 EUR 445,86 EUR 501 tot 600 m 185,78 EUR 324,26 EUR 445,86 EUR
601 à 700 m 244,88 EUR 432,35 EUR 594,48 EUR 601 tot 700 m 244,88 EUR 432,35 EUR 594,48 EUR
701 à 800 m 337,76 EUR 540,44 EUR 743,11 EUR 701 tot 800 m 337,76 EUR 540,44 EUR 743,11 EUR
801 à 900 m 405,32 EUR 648,53 EUR 891,73 EUR 801 tot 900 m 405,32 EUR 648,53 EUR 891,73 EUR
901 à 1000 m 472,88 EUR 756,61 EUR 1040,34 EUR 901 tot 1000 m 472,88 EUR 756,61 EUR 1040,34 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 101,33 EUR 135,12 EUR 168,89 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 101,33 EUR 135,12 EUR 168,89 EUR

Onderafdeling 6. - Tarief voor tijdelijke activiteiten in open lucht

  Art. 38. De tarieven voor tijdelijke activiteiten in open lucht hieronder worden bepaald per begonnen periode van 24 of 48 uur volgend op het aanvatten van de activiteit.
  Zonder drank, per 48 uur:
  

  
Surface Sans boisson Par 48 heures Oppervlakte Zonder drank Per 48 uur
Jusqu' à 200 m 6,29 EUR Tot 200m 6,29 EUR
201 à 400 m 8,72 EUR 201 tot 400 m 8,72 EUR
401 à 600 m 10,46 EUR 401 tot 600 m 10,46 EUR
601 à 800 m 12,23 EUR 601 tot 800 m 12,23 EUR
801 à 1000 m 13,98 EUR 801 tot 1000 m 13,98 EUR
1001 à 1200 m 17,46 EUR 1001 tot 1200 m 17,46 EUR
1201 à 1500 m 20,97 EUR 1201 tot 1500 m 20,97 EUR
1501 à 2000 m 27,97 EUR 1501 tot 2000 m 27,97 EUR
2001 à 3000 m 34,96 EUR 2001 tot 3000 m 34,96 EUR
3001 à 4000 m 40,24 EUR 3001 tot 4000 m 40,24 EUR
4001 à 5000 m 45,47 EUR 4001 tot 5000 m 45,47 EUR
5001 à 7500 m 50,72 EUR 5001 tot 7500 m 50,72 EUR
7501 à 10.000 m 55,96 EUR 7501 tot 10.000 m 55,96 EUR
Plus de 10.000 m 62,96 EUR Meer dan 10.000 m 62,96 EUR

Wanneer de oppervlakte niet kan berekend worden, beroept men zich op had aantal luidsprekers:
  

  
Nombre de hauts-parleurs Sans boisson Par 48 heures Aantal luidsprekers Zonder drank Per 48 uur
De 1 à 2 6,29 EUR Van 1 tot 2 6,29 EUR
De 3 à 5 8,72 EUR Van 3 tot 5 8,72 EUR
De 6 à 10 10,46 EUR Van 6 tot 10 10,46 EUR
De 11 à 15 12,23 EUR Van 11 tot 15 12,23 EUR
De 16 à 20 13,98 EUR Van 16 tot 20 13,98 EUR
De 21 à 25 17,46 EUR Van 21 tot 25 17,46 EUR
De 26 à 30 20,97 EUR Van 26 tot 30 20,97 EUR
De 31 à 40 27,97 EUR Van 31 tot 40 27,97 EUR
De 41 à 50 34,96 EUR Van 41 tot 50 34,96 EUR
De 51 à 60 40,24 EUR Van 51 tot 60 40,24 EUR
De 61 à 70 45,47 EUR Van 61 tot 70 45,47 EUR
De 71 à 90 50,72 EUR Van 71 tot 90 50,72 EUR
De 91 à 110 55,96 EUR Van 91 tot 110 55,96 EUR
Plus de 110 62,96 EUR Meer dan 110 62,96 EUR

Met drank, per 24 uur:
  

  
Surface Avec boisson Par 24 heures Oppervlakte Met drank Per 24 uur
Jusqu'à 100 m 12,55 EUR Tot 100 m 12,55 EUR
101 à 200 m 23,78 EUR 101 tot 200 m 23,78 EUR
201 à 300 m 34,63 EUR 201 tot 300 m 34,63 EUR
301 à 400 m 44,76 EUR 301 tot 400 m 44,76 EUR
401 à 500 m 54,22 EUR 401 tot 500 m 54,22 EUR
501 à 600 m 62,96 EUR 501 tot 600 m 62,96 EUR
601 à 700 m 71,02 EUR 601 tot 700 m 71,02 EUR
701 à 800 m 78,36 EUR 701 tot 800 m 78,36 EUR
801 à 900 m 85,01 EUR 801 tot 900 m 85,01 EUR
901 à 1000 m 90,97 EUR 901 tot 1000 m 90,97 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 5,93 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 5,93 EUR

Met dans, per 24 uur:
  

  
Surface Avec danse Par 24 heures Oppervlakte Met dans Per 24 uur
Jusqu'à 100 m 15,73 EUR Tot 100 m 15,73 EUR
101 à 200 m 34,96 EUR 101 tot 200 m 34,96 EUR
201 à 300 m 58,12 EUR 201 tot 300 m 58,12 EUR
301 à 400 m 85,86 EUR 301 tot 400 m 85,86 EUR
401 à 500 m 119,09 EUR 401 tot 500 m 119,09 EUR
501 à 600 m 159,32 EUR 501 tot 600 m 159,32 EUR
601 à 700 m 208,55 EUR 601 tot 700 m 208,55 EUR
701 à 800 m 269,39 EUR 701 tot 800 m 269,39 EUR
801 à 900 m 339,36 EUR 801 tot 900 m 339,36 EUR
901 à 1000 m 409,35 EUR 901 tot 1000 m 409,35 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 69,96 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 69,96 EUR

Onderafdeling 7. - Bijzondere tariefmaatregen

  Art. 39. Indien in de verschillende plaatsen of lokaliteiten met een permanente oppervlakte binnen éénzelfde exploitatie een openbare uitvoering plaatsvindt van verschillende fonogrammen afkomstig van verschillende geluidsbronnen, dan wordt de billijke vergoeding voor elk van deze plaatsen of lokaliteiten afzonderlijk berekend.

  Art. 40. Indien in de verschillende plaatsen of lokaliteiten met een permanente oppervlakte binnen éénzelfde exploitatie tegelijkertijd of afwisselend er een openbare uitvoering van dezelfde fonogrammen afkomstig van dezelfde geluidsbron plaatsvindt, dan worden de betrokken permanente oppervlakten voor de berekening van de vergoeding samengeteld.

  Onderafdeling 8. - Verplichtingen om van een tarief in deze afdeling te kunnen genieten

  Art. 41. Om een tarief van een van deze onderafdelingen te kunnen genieten, moet de verantwoordelijke van het jeugdhuis, van de polyvalente zaal of het cultureel centrum daartoe:
  1° een aanvraag indienen bij de beheersvennootschappen of bij hun mandataris;
  2° zoals hierboven bepaald, het vastgestelde bedrag van de billijke vergoeding betalen alsof hij uitbater was in de zin van dit besluit;
  3° zich ertoe verbinden de organisator van activiteiten in het jeugdhuis of in de plaats bedoeld in artikel 33, of de gebruiker van de polyvalente zaal of het cultureel centrum, op de hoogte te brengen van zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit besluit;
  4° iedere belanghebbende persoon ervan in kennis stellen dat, wanneer hij een voor het publiek toegankelijke activiteit organiseert, hij zich moet onderwerpen aan de controle door de beheersvennootschappen of hun mandataris, zoals georganiseerd door dit besluit;
  5° zich er toe verbinden tegenover de beheersvennootschappen of hun mandataris voormelde bepalingen te respecteren.

  Afdeling 4. - Tarief voor de lokale radio-omroepen

  Art. 42.De jaarlijkse billijke vergoeding verschuldigd door de lokale radio-omroepen wordt berekend op basis van het aantal luisteraars, door het aantal luisteraars, dat bepaald wordt overeenkomstig artikel 9, 8°, te vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 5,24 euro per luisteraar.
  Zij kan evenwel niet minder bedragen dan [1 524,57]1 euro.
  De jaarlijkse billijke vergoeding verschuldigd door de lokale radio-omroepen die niet vermeld zijn in de studie(s) waarvan sprake in artikel 9, 8° wordt forfaitair vastgelegd op 524,61 euro.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Afdeling 5. - Tarief voor de niet-lokale radio-omroepen

  Art. 43. De jaarlijkse billijke vergoeding verschuldigd door de niet-lokale radio-omroepen wordt berekend in functie van het jaarlijks aantal uren muziek en in functie van het publiek volgens de modaliteiten van artikel 44, § 1 en § 2.

  Art. 44. § 1. Het bedrag van de billijke vergoeding verschuldigd door de niet-lokale radio-omroepen wordt als volgt berekend:
  A. Jaarlijks aantal uren beschermde muziek vermenigvuldigd met een prijs die varieert naargelang de hoogte van de financiële middelen van de radio-omroep volgens het schema in artikel 45 (resultaat A).
  B. Het aantal luisteraars zoals bepaald in toepassing van artikel 9, 8°, vermenigvuldigd met een coëfficiënt volgens het schema in artikel 46 (resultaat B).
  C. Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding wordt gevormd door het totaal van de resultaten A en B.
  § 2. De referentiecriteria voor de berekening van de billijke vergoeding zijn de uren muziek, het publiek en de financiële middelen van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de billijke vergoeding verschuldigd is.

  Art. 45.

  
A  B  E F G H
Ressources (euro)
  Financiële Middelen (euro)
   Limite sup
  Bovenlimiet
Prix /h.mus
  Prijs/u. muz.
Tranche
  Schijf
Prix moyen
  Gem. Prijs
  Ht Tranche
  Bovenschijf
0,00 à/tot 750.000,00 I 750.000,00 3,00 750.000,00 3,00
750.000,01 à/tot 2.000.000,00 II 2.000.000,00 6,00 1.249.999,99 4,50
2.000.000,01 à/tot 3.720.000,00 III 3.720.000,00 12,00 1.719.999,99 7,00
3.720.000,01 à/tot 7.500.000,00 IV 7.500.000,00 20,00 3.779.999,99 10,25
7.500.000,01 à/tot 12.400.000,00 V 12.400.000,00 30,00 4.899.999,99 14,20
12.400.000,01 à/tot 17.400.000,00 VI 17.400.000,00 40,00 4.999.999,99 18,50
17.400.000,01 à/tot 24.800.000,00 VII 24.800.000,00 40,00 7.399.999,99 21,57
24.800.000,01 et/en>   24.800.000,01 40,00  23,88

De prijs per uur muziek is evenredig met de hoogte van de financiële middelen van de radio-omroep.
  Zij wordt op de volgende wijze berekend:
  Aan elk niveau van financiële middelen beantwoordt een prijs per uur muziek (F).
  De prijs per uur muziek is het resultaat van een deling:
  De teller is het resultaat van de som van de referentieprijzen berekend voor elk niveau van financiële middelen dat bereikt wordt door de radio-omroep.
  Indien het laatste inkomstenniveau niet volledig wordt bereikt, berekent men op een evenredige wijze de referentieprijs van dit inkomstenniveau.
  [1 De berekening van de noemer is het resultaat van het aantal inkomstenschijven. Hij wordt op een evenredige wijze uitgedrukt voor de schijf van niet volledig bereikte inkomsten.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 16, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Art. 46.

  
Nombre d'auditeurs AIP
  Aantal luisteraars OGB
Limite supérieure
  Bovenlimiet
Euro/auditeur
  Euro/luisteraar
Prix €/tranche
  Prijs €/schijf
Prix € cum.
  Gecum. € Prijs
de/van 0 à/tot 30.000 30.000 1,4 42000 42000
de/van 30.001 à/tot 50.000 50.000 1,3 26000 68000
de/van 50.001 à/tot 80.000 80.000 1,2 36000 104000
de/van 80.001 à/tot 150.000 150.000 0,4 28000 132000
de/van 150.001 à/tot 200.000 200.000 0,2 10000 142000
> 200.000 2000.000 0,1  

Afdeling 6. - Tarief voor de kappers en schoonheidsspecialisten

  Art. 47.Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor de kappers en schoonheidsspecialisten, dat tevens de mogelijkheid omvat om een tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen te verrichten van [1 één aaneensluitende periode van]1 maximaal 24 uur per jaar, zoals bijvoorbeeld ter gelegenheid van een opendeurdag wordt als volgt bepaald in euro:
  

  
Type de salon de coiffure ou de beauté Montant de la rémunération équitable Soort kapsalon of schoonheidssalon Bedrag van de billijke vergoeding
Salons artisanaux 77,46 EUR Ambachtelijk 77,46 EUR
Salons professionnels 107,58 EUR Professioneel 107,58 EUR


  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 7. - Tarief voor de lokalen voor audiovisuele vertoning

  Art. 48. Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van een lokaal/lokalen voor audiovisuele vertoning is vastgesteld op 1,00 euro per zitplaats en voor drive-ins 2,01 euro per standplaats voor een personenauto.

  Afdeling 8. - Tarief voor de tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken

  Art. 49. Het bedrag van de billijke vergoeding verschuldigd door een organisator van een tijdelijke activiteit van vertoning van audiovisuele werken is vastgesteld op 0,15 euro per dag en per zitplaats en/of 0,31 euro per dag en per standplaats voor een personenauto in geval van een drive-in met een maximaal bedrag van respectievelijk 1,01 euro en 2,01 euro per jaar en per plaats van audiovisuele vertoning.
  De tijdelijke activiteiten die georganiseerd worden in een lokaal/lokalen voor audiovisuele vertoning waarvoor een vergoeding verschuldigd is overeenkomstig artikel 48, zijn niet onderworpen aan de vergoeding bepaald in dit artikel.

  Afdeling 9. - Tarief voor de exploitaties die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en /of opdienen, evenals voor de discotheken en dancings

  Onderafdeling 1. - Tarief voor een horeca-inrichting met permanente oppervlakte

  Art. 50. Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding wordt bepaald in functie van de permanente oppervlakte van de Horeca-inrichting, ongeacht het aantal openingsdagen, volgens het hiernavolgend tarief:
  

  
Surface Montant de la rémunération équitable Oppervlakte Bedrag van de billijke vergoeding
Jusqu'à 100 m 172,99 EUR Tot 100 m2172,99 EUR
101 à 200 m 216,34 EUR 101 tot 200 m2 216,34 EUR
201 à 300 m 259,71 EUR 201 tot 300 m 259,71 EUR
301 à 400 m 303,11 EUR 301 tot 400 m 303,11 EUR
401 à 500 m 346,47 EUR 401 tot 500 m 346,47 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 200 m 77,45 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 200 m2 77,45 EUR

Onderafdeling 2. - Tarief voor een horeca-inrichting met occasionele oppervlakte

  Art. 51. Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding verschuldigd voor een horeca-inrichting met occasionele oppervlakte wordt als volgt bepaald:
  1° indien de occasionele oppervlakte niet door een vaste constructie afgescheiden is van de permanente oppervlakte van de Horeca-inrichting, wordt de occasionele oppervlakte toegevoegd aan de permanente oppervlakte en wordt het totaal bedrag van de billijke vergoeding berekend in toepassing van het in artikel 50 vermelde tarief;
  2° in de andere gevallen bedraagt de billijke vergoeding verschuldigd voor de occasionele oppervlakte 50 % van het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij toepassing van het tarief vermeld in artikel 50.

  Onderafdeling 3. - Tarief voor discotheken of dancings en horeca-inrichtingen met regelmatige dans

  Art. 52. Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor discotheken of dancings wordt bepaald op grond van de totale oppervlakte van de discotheek-dancing en van het aantal openingsdagen per week of per maand, volgens het volgende tarief:
  

  
Surface Oppervlakte 1 jr/s ou 4 jrs/m
  1 d/w of 4d/m
2 jrs/s of 8 jrs/m
  2 d/w of 8 d/m
3 jrs/s of 12 jrs/m
  3d/w of 12d/m
4 jrs/s ou + de 12 jrs/m
  4 d/w of + dan 12 d/m
Jusqu'à/tot 50 m 482,85 EUR 748,43 EUR 965,72 EUR 1110,60 EUR
50 jusqu'à/tot 100 m 804,80 EUR 1247,40 EUR 1609,55 EUR 1850,98 EUR
101 jusqu'à/tot 150 m 914,85 EUR 1396,68 EUR 1796,12 EUR 2045,50 EUR
151 jusqu'à/tot 200 m 988,26 EUR 1496,19 EUR 1920,52 EUR 2175,73 EUR
201 jusqu'à/tot 250 m 1208,43 EUR 1794,68 EUR 2293,70 EUR 2565,46 EUR
251 jusqu'à/tot 300 m 1355,23 EUR 1993,73 EUR 2542,47 EUR 2825,22 EUR
301 jusqu'à/tot 350 m 1685,51 EUR 2441,51 EUR 3102,24 EUR 3409,75 EUR
351 jusqu'à/tot 400 m 1905,72 EUR 2740,08 EUR 3475,38 EUR 3624,49 EUR
401 jusqu'à/tot 500 m 2639,69 EUR 3735,19 EUR 4719,26 EUR 5098,41 EUR
501 jusqu'à/tot 600 m 3412,28 EUR 4810,01 EUR 6054,40 EUR 6482,55 EUR
601 jusqu'à/tot 700 m 4339,41 EUR 6099,89 EUR 7656,58 EUR 8143,56 EUR
701 jusqu'à/tot 800 m 5421,04 EUR 7604,71 EUR 9525,76 EUR 10081,36 EUR
801 jusqu'à/tot 900 m 6657,20 EUR 9322,76 EUR 11660,25 EUR 12296,00 EUR
901 jusqu'à/tot 1000 m 8047,86 EUR 11267,01 EUR 14083,77 EUR 14784,45 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m
  Voor elke extra begonnen schijf van 100 m
1158,86 EUR 1614,22 EUR 2006,79 EUR 2076,30 EUR

Art. 53. Er is een aanvullende billijke vergoeding verschuldigd voor de occasionele openingsdagen, dit wil zeggen de dagen waarop de discotheek-dancing voor het publiek toegankelijk is buiten de normale openingsdagen die voor het bepalen van de in artikel 52 vermelde bedragen in aanmerking worden genomen.
  Deze aanvullende billijke vergoeding is gelijk aan het bedrag vermeld in de eerste kolom van het tarief discotheek-dancing van artikel 52, gedeeld door tweeënvijftig en vermenigvuldigd met het aantal occasionele openingsdagen.

  Art. 54. Het bedrag van de billijke vergoeding van toepassing voor Horeca inrichtingen met regelmatige dans wordt bepaald op basis van de oppervlakte van de inrichting in toepassing van het tarief hieronder :
  

  
Surface Montant annuel de la rémunération équitable Oppervlakte Jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding
Jusqu'à 50 m 615,65 EUR Tot 50 m 615,65 EUR
51 à 100 m 1026,10 EUR 51 tot 100 m 1026,10 EUR
101 à 150 m 1155,77 EUR 101 tot 150 m 1155,77 EUR
151 à 200 m 1242,22 EUR 151 tot 200 m 1242,22 EUR
201 à 250 m 1501,56 EUR 201 tot 250 m 1501,56 EUR
251 à 300 m 1674,48 EUR 251 tot 300 m 1674,48 EUR
301 à 350 m 2063,52 EUR 301 tot 350 m 2063,52 EUR
351 à 400 m 2322,89 EUR 351 tot 400 m 2322,89 EUR
401 à 500 m 3187,45 EUR 401 tot 500 m 3187,45 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 923,69 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 923,69 EUR

Onderafdeling 4. - Tarief voor kamers in logiesverstrekkende inrichtingen

  Art. 55. Het bedrag van de billijke vergoeding van toepassing voor kamers van logiesverstrekkende inrichtingen zoals bedoeld in artikel 12, 5° wordt bepaald in toepassing van het tarief hieronder:
  

  
Classe confort Montant annuel de la rémunération équitable Comfortklasse Jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding
Classe confort 1 : pas ou 1 étoile/épi 2,84 EUR par chambre par année Comfortklasse 1: geen ster of 1 ster/korenaar 2,84 EUR per kamer per jaar
Classe confort 2 : 2 étoiles/épis 3,44 EUR par chambre par année Comfortklasse 2: 2 sterren/korenaren 3,44 EUR per kamer per jaar
Classe confort 3 : 3 étoiles/épis 4,49 EUR par chambre par année Comfortklasse 3 : 3 sterren/korenaren 4,49 EUR per kamer per jaar
Classe confort 4 : 4 étoiles/épis 5,96 EUR par chambre par année Comfortklasse 4: 4 sterren/korenaren 5,96 EUR per kamer per jaar
Classe confort 5 : 5 étoiles/épis ou plus 7,08 EUR par chambre par année Comfortklasse 5: 5 sterren/korenaren of hoger 7,08 EUR per kamer per jaar
Etoiles/épis : tels qu'attribués conformément à la réglementation applicable des Régions  Sterren/korenaren: zoals toegekend overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementering van de Gewesten

Onderafdeling 5. - Tarief voor ambulante horeca-inrichtingen

  Art. 56.Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding van toepassing op ambulante horeca-inrichtingen wordt bepaald op basis van de oppervlakte van het kraam, ongeacht het aantal openingsdagen, volgens het tarief bepaald in artikel 50. Indien de oppervlakte minder dan 10 m2 bedraagt, wordt een korting van 60 % toegekend op het tarief.
  [1 De oppervlakte van de ambulante horeca-inrichting wordt als volgt berekend: lopende meter toog van het kraam maal 5 meter.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Onderafdeling 6. - Tarief voor de terrassen

  Art. 57.Het bedrag van de billijke vergoeding van toepassing op terrassen is vastgesteld op vijftig percent van de vergoeding die bij toepassing van het in artikel 50 [1 ...]1 vermelde tarief verschuldigd zou zijn.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Afdeling 10. - Tarief voor de openbare uitvoering van fonogrammen in ondernemingen, verenigingen en openbare diensten voor wat betreft de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel

  Art. 58.[1 § 1. Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor de openbare uitvoering van fonogrammen op de arbeidsplaats, wordt vastgesteld in functie van het aantal werknemers zoals bepaald op grond van artikel 30, 1°, eerste lid en wordt als volgt bepaald in euro :
  

  
Aantal werknemers zoals bepaald overeenkomstig artike 30, 1°, eerste lidBedrag van de billijke vergoeding
Van 9 tot 1092,41 EUR
van 11 tot 25184,81 EUR
van 26 tot 50369,63 EUR
van 51 tot 100554,43 EUR
van 101 tot 200739,24 EUR
van 201 tot 500924,05 EUR
van 501 tot 10001.108,87 EUR
Voor elke extra begonnen schijf van 100 VTE129,36 EUR

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 zal het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor de openbare uitvoering van fonogrammen op de arbeidsplaats worden verhoogd met 25 %, indien het aantal werknemers wordt vastgesteld op grond van artikel 30, 1°, tweede lid.
   § 3. Bij toepassing van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die reeds een billijke vergoeding betalen voor de openbare uitvoering van fonogrammen in de ruimten die niet enkel toegankelijk zijn voor het personeel, zal het aantal werknemers uitgedrukt in VTE procentueel gereduceerd worden naargelang de verhouding tussen de oppervlakte van de bedrijfsruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel en de totale bedrijfsoppervlakte. In functie van het gereduceerd aantal werknemers uitgedrukt in VTE zullen de in paragraaf 1 vermelde bedragen verhoogd worden met 25 %. In het geval dat het gereduceerd aantal werknemers uitgedrukt in VTE minder dan negen bedraagt, dan zal het bedrag van de billijke vergoeding zoals vermeld in de eerste schijf in paragraaf 1 met 10 % worden gereduceerd.
   § 4. Bij toepassing van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die persoonsgebonden diensten aanbieden in de private en de publieke sector van de ziekenhuizen, gezondheidsinrichtingen en -diensten, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen, zal de billijke vergoeding berekend worden op basis van het totaal aantal VTE verminderd met het aantal VTE wiens professionele hoofdactiviteit bestaat in zorgverstrekking, hulpverlening en/of begeleiding in een individuele relatie met de patient. Voor de beschutte en sociale werkplaatsen, socioculturele sector, onderwijs, sociale organisaties en podiumkunsten, zal de billijke vergoeding berekend worden op basis van het totaal aantal VTE verminderd met de doelgroepwerknemers en de werknemers met een handicap, met uitsluiting van het omkaderingspersoneel, uitgedrukt in VTE. In het geval dat het gereduceerd aantal VTE minder dan negen bedraagt, dan zal het bedrag van de billijke vergoeding zoals vermeld in de eerste schijf hierboven worden toegepast.
   § 5. Bij toepassing van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die actief zijn in het goederentransport of taxidiensten aanbieden, zal het bedrag van de billijke vergoeding berekend worden op basis van het totaal aantal VTE zoals vermeld in de sociale balans op 31 december van het jaar n-1, verminderd met het aantal vervoersvergunningen. In het geval dat het gereduceerd aantal VTE minder dan negen bedraagt, zal de betrokken onderneming, vereniging of openbare dienst vrijgesteld zijn van de billijke vergoeding verschuldigd voor de openbare uitvoering van fonogrammen in de bedrijfsruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel.
   § 6. Onverminderd de mogelijkheid voor een onderneming, vereniging of openbare dienst om een groepsaangifte in te dienen, zal de billijke vergoeding individueel berekend worden per juridische entiteit.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 01-08-2018>

  Art. 59. Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor de openbare uitvoering van fonogrammen binnen bedrijfsrestaurants of bedrijfskantines waar regelmatig een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht, wordt als volgt bepaald in euro:
  

  
Surface Montant de la rémunération équitable Oppervlakte Bedrag van de billijke vergoeding
Jusqu'à 100 m 144,38 EUR Tot 100 m 144,38 EUR
101 m à 200 m 179,03 EUR 101 m tot 200 m 179,03 EUR
201 m à 300 m 213,68 EUR 201 m tot 300 m 213,68 EUR
301 m à 400 m 248,33 EUR 301 m tot 400 m 248,33 EUR
401 m à 500 m 282,98 EUR 401 m tot 500 m 282,98 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 34,65 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 34,65 EUR

Art. 60.[1 § 1. Het combinatietarief voor de openbare uitvoering van fonogrammen op de arbeidsplaats en in bedrijfskantines en/of bedrijfsrestaurants, wordt op jaarbasis als volgt bepaald in euro:
  

  
Aantal werknemers zoals bepaald overeenkomstig artikel 30, 1°, eerste lidBedrag van de billijke vergoeding
Van 9 tot 10163,98 EUR
van 11 tot 25281,11 EUR
van 26 tot 50524,73 EUR
van 51 tot 100730,87 EUR
van 101 tot 200974,50 EUR
van 201 tot 5001.218,13 EUR
van 501 tot 10001.461,75 EUR
Voor elke extra begonnen schijf van 100 VTE168,17 EUR

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 zal het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor de openbare uitvoering van fonogrammen op de arbeidsplaats worden verhoogd met 25 %, indien het aantal werknemers wordt vastgesteld op grond van artikel 30, 1°, tweede lid.
   § 3. Bij toepassing van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die reeds een billijke vergoeding betalen voor de openbare uitvoering van fonogrammen in de ruimten die niet enkel toegankelijk zijn voor het personeel, zal het aantal werknemers uitgedrukt in VTE procentueel gereduceerd worden naargelang de verhouding tussen de oppervlakte van de bedrijfsruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel en de totale bedrijfsoppervlakte. In functie van het gereduceerd aantal werknemers uitgedrukt in VTE zullen de in paragraaf 1 vermelde bedragen verhoogd worden met 25 %. In het geval dat het gereduceerd aantal werknemers uitgedrukt in VTE minder dan negen bedraagt, dan zal het bedrag van de billijke vergoeding zoals vermeld in de eerste schijf in paragraaf 1 met 10 % worden gereduceerd.
   § 4. Bij toepassing van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die persoonsgebonden diensten aanbieden in de private en de publieke sector van de ziekenhuizen, gezondheidsinrichtingen en -diensten, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen, zal de billijke vergoeding berekend worden op basis van het totaal aantal VTE verminderd met het aantal VTE wiens professionele hoofdactiviteit bestaat in zorgverstrekking, hulpverlening en/of begeleiding in een individuele relatie met de patient. Voor de beschutte en sociale werkplaatsen, socioculturele sector, onderwijs, sociale organisaties en podiumkunsten, zal de billijke vergoeding berekend worden op basis van het totaal aantal VTE verminderd met de doelgroepwerknemers en de werknemers met een handicap, met uitsluiting van het omkaderingspersoneel, uitgedrukt in VTE. In het geval dat het gereduceerd aantal VTE minder dan negen bedraagt, dan zal het bedrag van de billijke vergoeding zoals vermeld in de eerste schijf hierboven worden toegepast.
   § 5. Bij toepassing van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die actief zijn in het goederentransport of taxidiensten aanbieden, zal het bedrag van de billijke vergoeding berekend worden op basis van het totaal aantal VTE zoals vermeld in de sociale balans op 31 december van het jaar n-1, verminderd met het aantal vervoersvergunningen. In het geval dat het gereduceerd aantal VTE minder dan negen bedraagt, zal de betrokken onderneming vrijgesteld zijn van de billijke vergoeding verschuldigd voor de openbare uitvoering van fonogrammen in de bedrijfsruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel.
   § 6. Onverminderd de mogelijkheid voor een onderneming, vereniging of openbare dienst om een groepsaangifte in te dienen, zal de billijke vergoeding individueel berekend worden per juridische entiteit.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 01-08-2018>

  Art. 61.[1 § 1. Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor de openbare uitvoering van fonogrammen tijdens personeelsfeesten, er van uitgaand dat geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de billijke vergoeding verschuldigd voor personeelsfeesten te vereffenen via de tijdelijke activiteiten, wordt als volgt bepaald in euro:
  

  
Aantal werknemers zoals bepaald overeenkomstig artikel 30, 1°, eerste lidBedrag van de billijke vergoeding
Van 9 tot 1069,30 EUR
van 11 tot 2598,18 EUR
van 26 tot 50184,81 EUR
van 51 tot 100300,31 EUR
van 101 tot 200415,83 EUR
van 201 tot 500993,36 EUR
van 501 tot 10001917,41EUR
Voor elke extra begonnen schijf van 100 VTE173,26 EUR

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 zal het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor de openbare uitvoering van fonogrammen op de arbeidsplaats worden verhoogd met 25 %, indien het aantal werknemers wordt vastgesteld op grond van artikel 30, onder 1°, tweede lid.
   § 3. Bij toepassing van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die reeds een billijke vergoeding betalen voor de openbare uitvoering van fonogrammen in de ruimten die niet enkel toegankelijk zijn voor het personeel, zal het aantal werknemers uitgedrukt in VTE procentueel gereduceerd worden naargelang de verhouding tussen de oppervlakte van de bedrijfsruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel en de totale bedrijfsoppervlakte. In functie van het gereduceerd aantal werknemers uitgedrukt in VTE zullen de in paragraaf 1 vermelde bedragen verhoogd worden met 25 %. In het geval dat het gereduceerd aantal werknemers uitgedrukt in VTE minder dan negen bedraagt, dan zal het bedrag van de billijke vergoeding zoals vermeld in de eerste schijf in paragraaf 1 met 10 % worden gereduceerd.
   § 4. Bij toepassing van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die persoonsgebonden diensten aanbieden in de private en de publieke sector van de ziekenhuizen, gezondheidsinrichtingen en -diensten, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen, zal de billijke vergoeding berekend worden op basis van het totaal aantal VTE verminderd met het aantal VTE wiens professionele hoofdactiviteit bestaat in zorgverstrekking, hulpverlening en/of begeleiding in een individuele relatie met de patient. Voor de beschutte en sociale werkplaatsen, socioculturele sector, onderwijs, sociale organisaties en podiumkunsten, zal de billijke vergoeding berekend worden op basis van het totaal aantal VTE verminderd met de doelgroepwerknemers en de werknemers met een handicap, met uitsluiting van het omkaderingspersoneel, uitgedrukt in VTE. In het geval dat het gereduceerd aantal VTE minder dan negen bedraagt, dan zal het bedrag van de billijke vergoeding zoals vermeld in de eerste schijf hierboven worden toegepast.
   § 5. Bij toepassing van de bijzondere regeling voor ondernemingen, verenigingen en openbare diensten die actief zijn in het goederentransport of taxidiensten aanbieden, zal het bedrag van de billijke vergoeding berekend worden op basis van het totaal aantal VTE zoals vermeld in de sociale balans op 31 december van het jaar n-1, verminderd met het aantal vervoersvergunningen. In het geval dat het gereduceerd aantal VTE minder dan negen bedraagt, zal de betrokken onderneming, vereniging of openbare dienst vrijgesteld zijn van de billijke vergoeding verschuldigd voor de openbare uitvoering van fonogrammen in de bedrijfsruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel.
   § 6. Onverminderd de mogelijkheid voor een onderneming, vereniging of openbare dienst om een groepsaangifte in te dienen, zal de billijke vergoeding individueel berekend worden per juridische entiteit.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 01-08-2018>

  Art. 61/1. [1 Het jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding voor de openbare uitvoering van fonogrammen dat verschuldigd is in toepassing van de artikelen 58, 59 en/of 60, kan maximum 5.775,32 euro bedragen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2018-07-08/01, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>
  

  Afdeling 11. - Tarief voor gemengde inrichtingen

  Art. 62. Het bedrag van de billijke vergoeding van toepassing op gemengde inrichtingen wordt bepaald op basis van het tarief bepaald in iedere afdeling en dit in verhouding tot de oppervlaktes die worden ingenomen voor iedere activiteit of exploitatie.

  Afdeling 12. - Tarief voor een seizoensgebonden activiteit of exploitatie

  Art. 63. Voor seizoensgebonden activiteiten of exploitaties, is het bedrag van de billijke vergoeding gelijk aan het bedrag bepaald in dit hoofdstuk, gedeeld door 10 en vermenigvuldigd met het aantal volledige kalendermaanden gedurende dewelke de activiteit of exploitatie plaatsvindt.

  HOOFDSTUK 5. [1 - Begin en einde van de openbare uitvoering van fonogrammen of uitzending ervan via de radio-omroep, overdracht en stopzetting van de activiteit]1
  ----------
  (1)<KB 2019-05-17/11, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Afdeling 1. - Begin van de openbare uitvoering van fonogrammen of uitzending ervan via de radio-omroep

  Art. 64. § 1. Voor alle activiteiten of exploitaties bedoeld in dit besluit waarin in de loop van een kalenderjaar en voor de eerste maal een openbare uitvoering van fonogrammen wordt gedaan, is voor dat kalenderjaar een billijke vergoeding verschuldigd in verhouding tot het nog tot het einde van het jaar te lopen aantal volledige kalendermaanden.
  § 2. Voor de radio-omroepen, die in de loop van het jaar voor de eerste keer uitzenden, wordt het bedrag van de billijke vergoeding betaald voor het eerste omroepjaar naar rato van het aantal kalendermaanden waarin er een omroepactiviteit plaatsvindt.
  Voor de radio-omroepen die in de loop van het jaar voor de eerste keer uitzenden, wordt het voor dat jaar verschuldigde bedrag van de billijke vergoeding bepaald in functie van het jaarlijks aantal uren muziek dat is gekend bij de start van de omroepactiviteit.
  De prijs per muziekuur wordt berekend op basis van een forfaitair inkomsten bedrag van 247.894 euro, hetzij één euro per muziekuur.

  Afdeling 2. - Einde van de openbare uitvoering van fonogrammen of uitzending ervan via de omroep

  Art. 65.[1 § 1. De uitbater of radio-omroep, die in de loop van een kalenderjaar de openbare uitvoering of uitzending via de omroep van fonogrammen anders dan via de stopzetting van zijn activiteit, definitief en onherroepelijk stopzet, verstrekt aan de beheersvennootschappen of aan hun mandataris alle gegevens aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de openbare uitvoering of uitzending via de omroep van fonogrammen werkelijk, definitief en onherroepelijk is stopgezet.
   De uitbater of radio-omroep heeft in het geval bedoeld in het eerste lid geen recht op een terugbetaling van de billijke vergoeding die betrekking heeft op de periode van het kalenderjaar na het definitief stopzetten van de openbare uitvoering of uitzending via de omroep van fonogrammen.
   § 2. De uitbater of radio-omroep, die in de loop van een kalenderjaar zijn activiteit onherroeplijk en definitief stopzet, en hiervan het schriftelijk bewijs vanwege een bevoegde instantie voorlegt aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de activiteit werd stopgezet, heeft, indien hij tijdens de eerste zes maanden van het kalenderjaar zijn activiteit heeft stopgezet, recht op een terugbetaling van de helft van de billijke vergoeding die betaald werd met betrekking tot het kalenderjaar waarin de activiteit definitief werd stopgezet.]1
  ----------
  (1)<KB 2019-05-17/11, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Afdeling 3. - Wijziging van uitbater of radio-omroep

  Art. 66. De billijke vergoeding die regelmatig werd betaald door de overdrager van een onderneming of activiteit voor een bepaald kalenderjaar, is niet meer verschuldigd voor diezelfde periode door de nieuwe uitbater of radio-omroep.

  HOOFDSTUK 6. - Tarieven bij niet-aangifte en laattijdige aangifte

  Art. 67.[1 De uitbater die nalaat de nodige inlichtingen te verstrekken voorafgaand aan het begin van de openbare uitvoering van fonogrammen is gehouden het bedrag van de verschuldigde billijke vergoeding te betalen. Dit bedrag kan door de beheersvennootschappen of hun mandataris verhoogd worden naar keuze van de beheersvennootschappen of hun mandataris met maximum 15 % of maximum 75 EUR.
   De uitbater die na een aangetekende zending nalaat om binnen 15 kalenderdagen de nodige inlichtingen te verstrekken voor het vastleggen van de billijke vergoeding, is gehouden het bedrag van de verschuldigde billijke vergoeding te betalen. Dit bedrag kan door de beheersvennootschappen of hun mandataris verhoogd worden naar keuze van de beheersvennootschappen of hun mandataris met maximum 15 % of maximum 75 EUR.
   Voor de berekening van de billijke vergoeding nemen de beheersvennootschappen of hun mandataris de gekende relevante parameters in acht, en bij gebrek hieraan hetgeen men vermoedt.
   De uitbater die minder dan vijf kalenderdagen voorafgaand aan de tijdelijke binnenactiviteit, tijdelijke activiteit in open lucht, tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen of tijdelijke activiteit van vertoning van audiovisuele werken de nodige inlichtingen verstrekt, is gehouden het bedrag van de verschuldigde billijke vergoeding te betalen. Dit bedrag kan door de beheersvennootschappen of hun mandataris verhoogd worden naar keuze van de beheersvennootschappen of hun mandataris met maximum 15 % of maximum 35 EUR.
   De uitbater die de nodige inlichtingen niet verstrekt voorafgaand aan de tijdelijke binnenactiviteit, tijdelijke activiteit in open lucht, tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen of tijdelijke activiteit van vertoning van audiovisuele werken is gehouden het bedrag van de verschuldigde billijke vergoeding te betalen. Dit bedrag kan door de beheersvennootschappen of hun mandataris verhoogd worden naar keuze van de beheersvennootschappen of hun mandataris met maximum 15 % of maximum 75 EUR.
   De in de vorige leden bepaalde verhogingen kunnen niet gecumuleerd worden.]1
  ----------
  (1)<KB 2019-05-17/11, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 68. Wanneer een niet-lokale radio, na een aangetekende zending nalaat om binnen de 15 kalenderdagen de informatie zoals bedoeld in de artikelen 15 en 25 mee te delen, wordt aangenomen dat zij voor elk van haar netten 25.137.846,23 EUR jaarlijkse financiële middelen heeft, een OGB-publiek van 300 en 7300 uren muziek per jaar uitzendt, hetgeen de betaling voor de billijke vergoeding van 312.799,38 EUR voor elk van haar netten rechtvaardigt.
  Wanneer een lokale radio, na een aangetekende zending, nalaat om binnen 15 kalenderdagen de informatie zoals bedoeld in de artikelen 15 en 25 mee te delen, dan wordt het tarief ambtshalve bepaald volgens de modaliteiten van artikel 42. Dit tarief wordt verhoogd met 15 % met een minimum van 100 EUR.

  Art. 69.[1 De uitbater van een lokaal/lokalen voor audiovisuele vertoning of de organisator van tijdelijke activiteiten van audiovisuele vertoning die, na een aangetekende zending nalaat om binnen 15 kalenderdagen de in de artikelen 15 en 28 bedoelde inlichtingen te verstrekken voor het vastleggen van de billijke vergoeding, is gehouden het bedrag van de verschuldigde billijke vergoeding te betalen. Dit bedrag kan door de beheersvennootschappen of hun mandataris verhoogd worden naar keuze van de beheersvennootschappen of hun mandataris met maximum 15 % of maximum 100 EUR.
   Voor de berekening van de billijke vergoeding nemen de beheersvennootschappen of hun mandataris het aantal zitplaatsen of standplaatsen voor personenauto's, zoals vermeld in de laatste beschikbare statistieken van de Federatie der Cinema's van België (FCB) of in elke andere relevante informatiebron, in acht.]1
  ----------
  (1)<KB 2019-05-17/11, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 70.Wanneer een beëdigd vaststeller van de bevoegde beheersvennootschappen of zijn mandataris zich dient te verplaatsen naar de plaats van de activiteit of exploitatie of naar een radio-omroep om de openbare uitvoering of uitzending van fonogrammen vast te stellen en de nodige inlichtingen te verzamelen, [1 kan deze een schadevergoeding aanrekenen wegens het niet nakomen van de verplichtingen, met name indien er geen aangifte werd gedaan van de activiteit of exploitatie, of indien de vastgestelde gegevens manifest niet overeenstemmen met de aangegeven gegevens. Deze schadevergoeding wordt forfaitair vastgesteld op 100 euro]1.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  HOOFDSTUK 7. - Indexering van de tarieven

  Art. 71.[1 De bedragen vermeld in de tarieven en de forfaitaire bedragen vermeld in dit besluit worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari van elk jaar op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex van het voorbije jaar volgens de volgende formule:
   basisbedrag x nieuwe index
   basisindex.]1
  De nieuwe index is deze die vervolgens per 1 januari van elk daaropvolgend jaar toegepast wordt.
  Het geïndexeerde bedrag wordt afgerond tot 2 decimalen, volgens de volgende methode:
  - is de derde decimaal lager dan 5, dan wordt de tweede decimaal behouden;
  - is de derde decimaal 5 of hoger, dan wordt de tweede decimaal naar boven afgerond.
  ----------
  (1)<KB 2019-05-17/11, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  HOOFDSTUK 8. - Betaling van de billijke vergoeding

  Art. 72.Het bedrag van de billijke vergoeding wordt geïnd door middel van een door de beheersvennootschappen of hun mandataris opgestelde uitnodiging tot betalen [1 of factuur]1.
  ----------
  (1)<KB 2018-07-08/01, art. 25, 002; Inwerkingtreding : 22-07-2018>

  Art. 73. Voor de tarieven die jaarlijks worden berekend en minimum 200 EUR op jaarbasis bedragen, zal de beheersvennootschap of haar mandataris aan de uitbater die in zijn aangifte, zoals bepaald in artikel 16, heeft aangegeven de billijke vergoeding per trimester te willen betalen, per trimester 28,5 % van het tarief bepaald in hoofdstuk 4 aanrekenen.
  Voor de tarieven die jaarlijks worden berekend en minimum 200 EUR op jaarbasis bedragen, zal de beheersvennootschap of zijn mandataris aan de uitbater die in zijn aangifte, zoals bepaald in artikel 16, heeft aangegeven de billijke vergoeding per semester te willen betalen, per semester 53 % van het tarief bepaald in hoofdstuk 4 aanrekenen.
  Voor de tarieven die jaarlijks worden berekend en minimum 200 EUR op jaarbasis bedragen, zal de beheersvennootschap of zijn mandataris aan de uitbater of radio-omroep die in zijn aangifte, zoals bepaald in artikel 16, heeft aangegeven de billijke vergoeding jaarlijks te willen betalen, per jaar 100 % van het tarief bepaald in hoofdstuk 4 aanrekenen.

  Art. 74. De beheersvennootschappen of hun mandataris die kunnen bewijzen dat er een openbare uitvoering van fonogrammen plaatsvond in toepassing van artikel XI.212 en XI.213 van het Wetboek economisch recht, waarvoor geen billijke vergoeding is betaald, kunnen deze alsnog vorderen gedurende vijf jaar nadat de uitvoering heeft plaatsgehad, of in geval van tijdelijke activiteiten, tien jaar nadat de uitvoering heeft plaatsgehad.

  Art. 75. De radio-omroepen waarvoor de jaarlijkse billijke vergoeding meer dan 10.140,32 EUR bedraagt, betalen deze elk voorafgaand trimester uiterlijk de laatste dag van de maanden februari, mei, augustus en november van elk jaar. Hiervan kan, mits de betrokken beheersvennootschap of haar mandataris hiermee akkoord gaat, van worden afgeweken.

  Art. 76. De uitbater of de radio-omroep die nalaat om de billijke vergoeding binnen een termijn van dertig kalenderdagen te betalen, dient na een voorafgaande ingebrekestelling, een tegen het wettelijk tarief berekende verwijlinterest te betalen, met een minimum van 12,50 EUR.

  HOOFDSTUK 9. - Controle van de aangifte

  Afdeling 1. - Controle van de aangifte

  Art. 77. De uitbater laat de beheersvennootschappen of hun mandataris toe de in hoofdstuk 3 bedoelde inlichtingen te controleren, evenals alle inlichtingen te verzamelen die de verdeling van de rechten mogelijk maken.
  Behalve de personen omschreven in artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht, staat de uitbater de beheersvennootschappen of hun mandataris toe om ten alle tijde, kosteloos de exploitaties of activiteiten, te betreden tijdens de openingsuren, zonder voorafgaande verwittiging, teneinde de juistheid van de verstrekte inlichtingen te controleren. De beheersvennootschappen of hun mandataris moeten daarbij wel de voorschriften van goed beheer eerbiedigen.
  Indien de beheersvennootschap of haar mandataris de exploitatie of activiteit wenst te betreden buiten de normale openingsuren, dan dient zij een aanvraag in, ten minste 8 kalenderdagen voor de bezoekdatum.

  Art. 78. De radio-omroep maakt het de beheersvennootschappen of hun mandataris mogelijk om door raadpleging van elk nuttig document de in hoofdstuk 3 bedoelde informatie na te gaan.

  Afdeling 2. - Valselijke aangifte

  Art. 79. De uitbater of radio-omroep die bewust onjuiste gegevens verstrekt, waardoor een lager bedrag wordt betaald dan hetgeen werkelijk verschuldigd is, betaalt het verschuldigde resterende saldo vermeerderd met een tegen het wettelijk tarief berekende verwijlinterest vanaf de datum waarop de uitnodiging tot betaling aan de hand van de onjuiste aangifte werd opgemaakt.

  HOOFDSTUK 10. - Vrije beroepen

  Art. 80. Wanneer de uitbater van een uitbatingspunt een beoefenaar van een vrij beroep is, zijn de artikelen 16, 17, 18, 19, 21, 31, 32, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 76, 77, 78 en 79 van toepassing op de praktijk en de wachtzaal van de uitbater, indien de volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:
  1° hij intervenieert met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag, om zijn klanten toegang te verlenen tot een openbare uitvoering van fonogrammen. De uitbater wordt verondersteld met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag te interveniëren, wanneer de klanten van de uitbater zich fysiek in het ontvangstgebied van het signaal, drager van de fonogrammen, bevinden door de bewuste interventie van de uitbater;
  2° zijn cliënteel wordt niet gevormd door specifieke individuen die tot een bepaalde private groep behoren, waarvan de samenstelling grotendeels stabiel is;
  3° de kring van personen die tegelijk aanwezig zijn in de praktijk of de wachtzaal is doorgaans niet zeer beperkt; en
  4° de openbare uitvoering van fonogrammen in de praktijk of de wachtzaal vertoont een winstoogmerk.

  HOOFDSTUK 11. - Overgangsbepalingen

  Art. 81. Dit besluit doet geen afbreuk aan de overeenkomsten met betrekking tot de openbare uitvoering van fonogrammen in ondernemingen, verenigingen en openbare diensten voor wat betreft de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel die gesloten werden vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, in de mate dat zij betrekking hebben op de openbare uitvoering van fonogrammen in 2018.

  HOOFDSTUK 12. - Slotbepalingen

  Art. 82. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

  Art. 83. Opgeheven worden:
  1° het koninklijk besluit van 12 april 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de verkooppunten en handelsgalerijen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
  2° het koninklijk besluit van 13 december 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 september 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
  3° het koninklijk besluit van 8 november 2001 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
  4° het koninklijk besluit van 9 maart 2003 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
  5° het koninklijk besluit van 22 december 2004 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
  6° het koninklijk besluit van 22 december 2004 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
  7° het koninklijk besluit van 13 december 2012 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

  Art. 84. De minister bevoegd voor het auteursrecht is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 17 december 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.213, tweede, derde en zesde lid, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de verkooppunten en handelsgalerijen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 september 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 2001 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2003 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2004 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2004 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2012 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 oktober 2017;
   Gelet op het advies 62.363/2 van de Raad van State, gegeven op 20 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat de wetgever de wil heeft om de reglementering betreffende de billijke vergoeding meer te coördineren;
   Op voordracht van de Minister van Economie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-05-2019 GEPUBL. OP 29-05-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 71)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-07-2018 GEPUBL. OP 12-07-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5; 10; 12; 16; 20; 21; 24; 29; 30; 31; 31/1; 32; 42; 45; 47; 56; 57; 58; 60; 61; 61/1; 70; 72)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie