einde

Publicatie : 2017-06-22

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

14 JUNI 2017. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 32quater/1, § 1 en 32quater/2, §§ 1 en 6 van het Gerechtelijk WetboekFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de artikelen 32quater/1, § 1 en 32quater/2, §§ 1 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie;
Gelet op het advies nr. 46/2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 31 augustus 2016;
Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŰn gegeven op 3 januari 2017;
Gelet op advies 60805/2 van de Raad van State, gegeven op 1 februari 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2░ van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 april 2017;
Op voordracht van de Minister van Justitie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. - De betekening op het gerechtelijk elektronisch adres
Artikel 1. De gerechtsdeurwaarder die in uitvoering van artikel 32quater/1, § 1 van het gerechtelijk wetboek een betekening op elektronische wijze wenst uit voeren op een gerechtelijk elektronisch adres, zendt naar het gerechtelijk elektronisch adres dat aan de bestemmeling werd toegewezen een bericht tot betekening op elektronische wijze via het centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders, zoals bedoeld in artikel 32quater/2, § 1 van het Gerechtelijk wetboek.
Art. 2. Dit bericht van betekening bevat minstens volgende vermeldingen :
1░ in het onderwerp van het verzoek, de volgende tekst : "Bericht tot betekening op elektronische wijze door gerechtsdeurwaarder X", waarbij "X" wordt vervangen door de naam en de voornaam van de gerechtsdeurwaarder die de betekening wil uitvoeren;
2░ de volgende tekst : "Een betekening op elektronische wijze gebeurt door het elektronisch ter beschikking stellen van een akte door een gerechtsdeurwaarder en heeft tot gevolg dat u officieel in kennis wordt gesteld van de inhoud van deze akte.";
3░ de naam, voornaam en kantooradres van de gerechtsdeurwaarder die de betekening wil uitvoeren;
4░ de volgende tekst : "De betekende akte kan enkel worden geraadpleegd door de houder van het gerechtelijk elektronisch adres door middel van zijn elektronische identiteitskaart. U beschikt over de mogelijkheid om de akte af te drukken en te bewaren.";
5░ na de betekening of raadpleging van de akte worden volgende gegevens opgeslagen in het register :
a) indien de akte voor een natuurlijke persoon bestemd is : de naam, de voornaam en het rijksregisternummer of bisregisternummer;
b) indien de akte voor een rechtspersoon bestemd is : de ondernemingsnaam, -vorm en inschrijvingsnummer in de kruispuntbank van de ondernemingen en de naam, voornaam en rijksregisternummer of bisregisternummer van de natuurlijke persoon die voor deze rechtspersoon de akte heeft geraadpleegd;
c) het tijdstip waarop het bericht tot betekening op elektronische wijze werd verzonden en het tijdstip waarop de akte werd geraadpleegd;
6░ de volgende tekst : "Deze gegevens zullen gedurende dertig jaar worden bewaard in het register. U hebt te allen tijde recht op inzage en verbetering van de verwerkte persoonsgegevens.";
7░ de volgende tekst : "Indien u de aan u betekende akte niet hebt geopend binnen de vierentwintig uren na de verzending van het bericht tot betekening op elektronische wijze, ontvangt u van de gerechtsdeurwaarder nog een brief per gewone post om deze betekening op uw gerechtelijk elektronisch adres te melden.".
HOOFDSTUK II. - Wijze van toestemmen tot betekening op elektronische wijze
Art. 3. De gerechtsdeurwaarder die in uitvoering van artikel 32quater/1, § 1 van het gerechtelijk wetboek een betekening op elektronische wijze wenst uit te voeren op een ander elektronisch adres dan het gerechtelijk elektronisch adres, zendt via het centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders een verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze naar een elektronisch adres dat voorkomt in de lijst van de adressen van elektronische woonstkeuze in dit register of, bij gebreke hieraan, naar een elektronisch adres waarvan de gerechtsdeurwaarder vermoedt dat het door de bestemmeling wordt gebruikt.
Art. 4. Dit verzoek bevat minstens volgende vermeldingen:
1░ in het onderwerp van het verzoek, de volgende tekst : "Verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze door gerechtsdeurwaarder X", waarbij "X" wordt vervangen door de naam en de voornaam van de gerechtsdeurwaarder die de betekening wil uitvoeren;
2░ de volgende tekst : "Een betekening op elektronische wijze gebeurt door het elektronisch ter beschikking stellen van een akte door een gerechtsdeurwaarder en heeft tot gevolg dat u officieel in kennis wordt gesteld van de inhoud van deze akte.";
3░ de naam, voornaam en kantooradres van de gerechtsdeurwaarder die de betekening wil uitvoeren;
4░ de volgende tekst : "Om een betekening elektronisch te kunnen ontvangen, moet u eerst uw toestemming geven binnen de vierentwintig uren na ontvangst van het verzoek tot toestemming.";
5░ de volgende tekst : "U bent niet verplicht uw toestemming te geven. Wanneer u niet akkoord gaat met deze betekening op elektronische wijze heeft dit enkel tot gevolg dat u de akte niet elektronisch zal kunnen raadplegen, maar dat de gerechtsdeurwaarder deze op een niet elektronische wijze, zoals bepaald in de artikelen 32 en volgende van het gerechtelijk wetboek aan de geadresseerde zal betekenen";
6░ de volgende tekst : "Wanneer u toestemt met de betekening op elektronische wijze dient eerst uw identiteit en hoedanigheid nog te worden vastgesteld en gecontroleerd om te verzekeren dat de akte wel degelijk voor u bestemd is.
Indien hieruit blijkt dat de akte niet voor u is bestemd, zal u geen verdere toegang krijgen. U hoeft verder geen rekening te houden met het verzoek tot betekening op elektronische wijze en mag dit verwijderen. Er worden geen persoonsgegevens van u bewaard. U ontvangt nog een apart bericht waarin wordt bevestigd dat de akte niet voor u bestemd was en er geen verdere gevolgen zijn.
Indien u wel de bestemmeling bent van de akte beschikt u over de mogelijkheid om de akte af te drukken of te bewaren en zullen volgende gegevens worden opgeslagen in het register :
a) uw adres van elektronische woonstkeuze;
b) indien de akte voor een natuurlijke persoon bestemd is : de naam, de voornaam en het rijksregisternummer of bisregisternummer;
c) indien de akte voor een rechtspersoon bestemd is: de ondernemingsnaam, -vorm en inschrijvingsnummer in de kruispuntbank van de ondernemingen en de naam, voornaam en rijksregisternummer of bisregisternummer van de natuurlijke persoon die voor deze rechtspersoon heeft toegestemd tot het verzoek tot betekening op elektronische wijze;
d) het tijdstip waarop het verzoek tot toestemming aan u werd verzonden en waarop u het hebt geopend;
e) het tijdstip waarop uw identiteit en hoedanigheid werd vastgesteld en het tijdstip waarop u uw toestemming tot betekening op elektronische wijze hebt gegeven;
f) het tijdstip waarop u de akte heeft geopend.
Deze gegevens zullen gedurende dertig jaar worden bewaard in het register. U hebt te allen tijde recht op inzage en verbetering van de verwerkte persoonsgegevens.".
Art. 5. De geadresseerde die een verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze van een gerechtsdeurwaarder heeft ontvangen en hiermee akkoord gaat, dient zich door toepassing van informaticatechnieken met een passend beveiligingsniveau te identificeren en dient zich te authenticeren middels het register voor de betekening op elektronische wijze kan plaatsvinden.
Art. 6. Wanneer uit de identificatie blijkt dat de te betekenen akte niet voor de ge´dentificeerde persoon is bestemd, wordt de geadresseerde hiervan op de hoogte gebracht door volgend bericht : "Na uw identificatie is gebleken dat de akte die door de gerechtsdeurwaarder moet worden betekend niet voor u bestemd is. Om deze reden krijgt u geen verdere toegang. Er zijn geen verdere gevolgen voor u en u mag het verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze verwijderen. Er worden geen persoonsgegevens van u bewaard.".
Art. 7. De betekening op elektronische wijze kan slechts dan plaatsvinden wanneer de geadresseerde zich na zijn identificatie en authenticatie, zoals bedoeld in artikel 3, akkoord heeft verklaard met volgend bericht :
"Wanneer u uw toestemming tot deze betekening op elektronische wijze bevestigt, zal u worden geleid naar een beveiligde pagina met daarop de voor u bestemde akte.
Door uw toestemming te bevestigen, zal de betekening op elektronische wijze zijn gebeurd op de datum waarop de gerechtsdeurwaarder u het verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze heeft verzonden.
Indien u uw toestemming niet bevestigt, zal de akte alsnog aan u ook betekend kunnen worden, desgevallend op een niet-elektronische wijze.".
HOOFDSTUK III
Mededelingen na een betekening op elektronische wijze
Art. 8. Telkens wanneer een betekening op elektronische wijze werd verricht, ontvangt de geadresseerde op het gerechtelijk elektronisch adres of op het adres van elektronische woonstkeuze een bericht met minstens volgende vermeldingen :
1░ de vermelding dat de akte die werd betekend, zal worden bewaard in het register, alsook haar inhoud, waaronder :
a) bij natuurlijke personen, de naam, voornaam en rijksregisternummer of bisregisternummer;
b) bij rechtspersonen, de ondernemingsnaam, -vorm en het inschrijvingsnummer in de kruispuntbank der ondernemingen;
c) het tijdstip van verzending en in voorkomend geval van opening van het verzoek tot toestemming van de betekening op elektronische wijze;
d) in voorkomend geval het tijdstip waarop de geadresseerde werd ge´dentificeerd;
e) in voorkomend geval het tijdstip waarop de geadresseerde zijn toestemming tot de betekening op elektronische wijze heeft gegeven;
f) in voorkomend geval de tijdstippen waarop de geadresseerde de akte heeft geopend in het register;
2░ de vermelding dat het adres van elektronisch woonstkeuze zal worden geregistreerd en bijgehouden;
3░ de vermelding dat volgende personen toegang hebben tot de geregistreerde gegevens: de gerechtsdeurwaarders door wiens tussenkomst de betekening op elektronische wijze heeft plaatsgevonden en, voor zover het betrekking heeft op betekeningen die onder hun bevoegdheid vallen, de magistraten van de gerechtelijke orde bedoeld in artikel 58bis van het Gerechtelijk Wetboek, de griffiers en de parketsecretarissen, alsook de aangestelde voor de gegevensbescherming in de uitoefening van diens opdracht;
4░ de vermelding dat de geregistreerde gegevens dertig jaar zullen worden bewaard;
5░ de vermelding dat de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
6░ de vermelding dat de geadresseerde, conform artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, het recht heeft om inzage te krijgen van de geregistreerde gegevens.
HOOFDSTUK IV. - Lijst van adressen van elektronische woonstkeuze
Art. 9. Wanneer een betekening op elektronische wijze heeft plaatsgevonden, wordt het adres van elektronische woonstkeuze opgeslagen in de daartoe bestemde lijst en gedurende dertig jaar bewaard.
Art. 10. De gerechtsdeurwaarder kan in de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten de lijst raadplegen via de toepassing van informaticatechnieken met passend beveiligingsniveau waarbij er een verband wordt gelegd tussen het rijksregister, het bisregister of de kruispuntbank van de ondernemingen en de lijst van adressen van elektronische woonstkeuze.
HOOFDSTUK V. - Centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders
Art. 11. Alle akten die elektronisch werden betekend, alsook alle authentieke akten van gerechtsdeurwaarders die na hun betekening gedematerialiseerd werden, worden bewaard in het Centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken met passend beveiligingsniveau worden gebruikt.
Art. 12. Wanneer de akten betekend werden op elektronische wijze, worden volgende gegevens in het Centraal register van gedematerialiseerde akten geregistreerd :
1░ de datum en het tijdstip waarop de gerechtsdeurwaarder het verzoek tot toestemming heeft verstuurd;
2░ de naam, voornaam en kantooradres van de gerechtsdeurwaarder die het verzoek tot toestemming heeft verstuurd;
3░ in voorkomend geval de datum en het tijdstip waarop de bestemmeling het verzoek tot toestemming heeft geopend;
4░ in voorkomend geval de datum en het tijdstip waarop de bestemmeling zich ge´dentificeerd heeft bij het Centraal register van gedematerialiseerde akten;
5░ in voorkomend geval de datum en het tijdstip waarop de bestemmeling zich geauthenticeerd heeft bij het Centraal register van gedematerialiseerde akten;
6░ in voorkomend geval de datum en het tijdstip waarop de bestemmeling zijn toestemming met de betekening op elektronische wijze heeft gegeven;
7░ in voorkomend geval de datum en het tijdstip waarop de bestemmeling de akte heeft geopend;
8░ de akte die op elektronische wijze werd betekend;
9░ de vermelding welke soort akte werd betekend;
10░ het bedrag van de kosten en de samenstelling van dit bedrag ingevolge de betekening op elektronische wijze;
11░ van de opdrachtgever(s) : de naam, voornaam en het rijksregisternummer of bisregisternummer, wanneer het een natuurlijke persoon betreft en de ondernemingsnaam, -vorm, de maatschappelijke zetel of uitbatingszetel en het inschrijvingsnummer in de kruispuntbank der ondernemingen wanneer het een rechtspersoon betreft;
12░ van de bestemmeling: de naam en voornaam, het rijksregisternummer of bisregisternummer, en het adres wanneer het een natuurlijk persoon betreft en de ondernemingsnaam, -vorm, de maatschappelijke zetel of uitbatingszetel en het inschrijvingsnummer in de kruispuntbank der ondernemingen wanneer het een rechtspersoon betreft.
Art. 13. De gerechtsdeurwaarder die de akte op niet-elektronische wijze heeft betekend, dient deze zo spoedig als mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen drie kalenderdagen na de datum van betekening in gedematerialiseerde vorm te verzenden naar het Centraal register van gedematerialiseerde akten. De Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders kan een controle uitvoeren op de gelijkheid tussen de papieren akte en de akte in gedematerialiseerde vorm.
Art. 14. In dit register worden volgende gegevens geregistreerd:
1░ de datum en het tijdstip waarop de akte werd betekend;
2░ de wijze waarop de akte werd betekend;
3░ de naam, voornaam en kantooradres van de gerechtsdeurwaarder die de betekening heeft uitgevoerd;
4░ het bedrag van de kosten en de samenstelling ervan ingevolge de betekening;
5░ een digitaal afschrift van de akte die werd betekend;
6░ de vermelding welke soort akte werd betekend;
7░ van de opdrachtgever(s) : de naam, voornaam en rijksregisternummer of bisregisternummer wanneer een natuurlijke persoon betreft en de ondernemingsnaam, -vorm, de maatschappelijke zetel of uitbatingszetel en het inschrijvingsnummer in de kruispuntbank der ondernemingen wanneer het een rechtspersoon betreft;
8░ van de bestemmeling : de naam en voornaam, het rijksregisternummer of bisregisternummer, en het adres wanneer het een natuurlijk persoon betreft en de ondernemingsnaam, -vorm, de maatschappelijke zetel of uitbatingszetel en het inschrijvingsnummer in de kruispuntbank der ondernemingen wanneer het een rechtspersoon betreft.
HOOFDSTUK VI. - Authentieke gegevensbank
Art. 15. Voor een elektronische handtekening door de gerechtsdeurwaarders en de magistraten, zoals bedoeld in artikel 58bis van het Gerechtelijk wetboek, wordt de hoedanigheid van de ondertekenaar van de authentieke akte in toepassing van artikel 1317 Burgerlijk wetboek laatste lid, gecontroleerd aan de hand van een in het centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders, bedoeld in artikel 32quater/2 § 1 van het Gerechtelijk wetboek, opgenomen lijst van gerechtsdeurwaarders en lijst van die magistraten die in de uitoefening van hun ambt elektronisch dienen te handtekenen.
HOOFDSTUK VII. - Uitvoering
Art. 16. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 14 juni 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS


begin

Publicatie : 2017-06-22