J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/05/23/2017012282/justel

Titel
23 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-05-2017 en tekstbijwerking tot 15-06-2018)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 31-05-2017 nummer :   2017012282 bladzijde : 60386       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-05-23/03
Inwerkingtreding : 01-06-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied en definities
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - Bijzondere erkenningscriteria voor de arts-specialist in de klinische genetica
Art. 3-6
HOOFDSTUK 3. - Bijzondere criteria voor de erkenning van de stagemeester in de klinische genetica
Art. 7-8
HOOFDSTUK 4. - Bijzondere criteria voor de erkenning van de stagediensten klinische genetica
Art. 9-14
HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen
Art. 15, 15/1, 16
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied en definities

  Artikel 1. Dit besluit stelt de bijzondere erkenningscriteria vast voor:
  1░ de artsen die als arts-specialist wensen te worden erkend voor de bijzondere beroepstitel van niveau 2 van arts-specialist in de klinische genetica, zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde;
  2░ de artsen-specialisten die als stagemeester in de klinische genetica wensen te worden erkend;
  3░ de erkenning van stagediensten klinische genetica.
  Om te worden erkend dienen arts-specialisten in de klinische genetica, stagemeesters en stagediensten klinische genetica te voldoen aan de normen vastgesteld in dit besluit.

  Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1░ algemene criteriabesluit: het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van artsen-specialisten, stagemeesters en stagediensten;
  2░ centrum voor menselijke erfelijkheid: een erkend centrum voor menselijke erfelijkheid zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende vaststelling van de normen waaraan de centra voor menselijke erfelijkheid moeten voldoen;
  3░ [1 ...]1
  ----------
  (1)<MB 2018-05-29/09, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  HOOFDSTUK 2. - Bijzondere erkenningscriteria voor de arts-specialist in de klinische genetica

  Art. 3.[1 De kandidaat-specialist kan worden erkend als arts-specialist in de klinische genetica na het volgen van een stage van zes jaar.
   Twee jaar van de in het eerste lid bedoelde stage betreft een algemene klinische vorming in een erkende stagedienst van een niveau 2 beroepstitel vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.
   Vier jaar van de in het eerste lid bedoelde stage betreft een opleiding in de klinische genetica in een centrum voor menselijke erfelijkheid dat beschikt over een erkenning als stagedienst klinische genetica. Minstens twaalf maanden en hoogstens vierentwintig maanden van deze vierjarige opleiding bestaan uit een opleiding in een laboratorium, verbonden met dit centrum voor menselijke erfelijkheid, waarin genetische en moleculaire testen worden verricht binnen het kader van de terugbetalingsregelen zoals voorzien door de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994, onverminderd artikel 11 en artikel 11/1 van het algemene criteriabesluit.
   In afwijking van het eerste lid beperkt de stage zich tot de in het derde lid bedoelde vierjarige opleiding, indien de kandidaat-specialist voorafgaandelijk een titel van niveau 2 heeft bekomen binnen dewelke hij tijdens zijn opleiding tenminste een twee jaar durende algemene klinische vorming heeft doorlopen in een erkende stagedienst.]1
  ----------
  (1)<MB 2018-05-29/09, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij MB 2018-05-29/09, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij MB 2018-05-29/09, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  Art. 6.Aan het einde van de stage bedoeld in [1 artikel 3]1 beschikt de kandidaat-specialist over de competenties zoals vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.
  ----------
  (1)<MB 2018-05-29/09, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  HOOFDSTUK 3. - Bijzondere criteria voor de erkenning van de stagemeester in de klinische genetica

  Art. 7.Onverminderd artikel 8 van het algemene criteriabesluit voldoet [1 de stagemeester]1 aan de bepalingen van dit hoofdstuk.
  ----------
  (1)<MB 2018-05-29/09, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  Art. 8.[1 De stagemeester]1 is voltijds verbonden aan een centrum voor menselijke erfelijkheid.
  Hij is actief in verschillende domeinen van de klinische genetica en verricht klinisch en fundamenteel onderzoek.
  ----------
  (1)<MB 2018-05-29/09, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  HOOFDSTUK 4. - Bijzondere criteria voor de erkenning van de stagediensten klinische genetica

  Art. 9. In aanvulling van artikel 36, ž 2, van het algemeen criteriabesluit toont de stagemeester door middel van een organogram en door middel van samenwerkingsovereenkomsten met Belgische en internationale centra voor menselijke erfelijkheid aan dat de professionele vorming in deelgebieden waarin het centrum voor menselijke erfelijkheid geen activiteit heeft, daadwerkelijk in de vorming kunnen aangeboden worden.

  Art. 10. Als stagedienst klinische genetica kan worden erkend een centrum voor menselijke erfelijkheid.

  Art. 11. De stagedienst biedt volledig ge´ntegreerde laboratorium- en klinische geneticadiensten aan.

  Art. 12.[1 De stagedienst beschikt over een stageteam, bestaande uit drie voltijds equivalent artsen-specialisten in de klinische genetica, met inbegrip van de stagemeester.]1
  De stagedienst heeft een actief onderzoeksprogramma in menselijke genetica.
  ----------
  (1)<MB 2018-05-29/09, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  Art. 13.De stagedienst beschikt over een systeem voor kwaliteitscontrole en -waarborging van de opleiding [1 ...]1.
  ----------
  (1)<MB 2018-05-29/09, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  Art. 14.[1 De stagemeester mag kandidaat-specialisten opleiden met een maximum van ÚÚn kandidaat per voltijds equivalenten arts-specialist binnen het stageteam.
   Het stageteam heeft een activiteit van ten minste 500 patiŰntencontacten voor erfelijkheidsadvisering per kandidaat en per jaar en supervisie van ten minste 1000 cytogenetische en/of moleculaire genetische tests per kandidaat en per jaar.]1
  ----------
  (1)<MB 2018-05-29/09, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

  Art. 15. In afwijking van hoofdstuk 2 kan als arts-specialist in de klinische genetica worden erkend iedere arts die algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam in de klinische genetica gedurende de laatste vijf jaren, voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
  Hij kan zich hiertoe uiterlijk op 30 juni 2017 melden bij de voor de erkenning bevoegde overheid.
  Het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam, kan onder meer worden geleverd aan de hand van persoonlijke publicaties, zijn actieve deelname aan (inter)nationale congressen, aan wetenschappelijke vergaderingen met betrekking tot de klinische genetica, alsook aan activiteiten die kenmerkend zijn voor deze discipline.

  Art. 15/1. [1 Artikel 24 van het algemene criteriabesluit wordt buiten toepassing gelaten tot en met 31 mei 2025.
   Artikel 24/1 van hetzelfde besluit wordt buiten toepassing gelaten tot en met 31 mei 2022.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2018-05-29/09, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>
  

  Art. 16. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

  BIJLAGE.

  Art. N. Eindcompetenties
  1. Kennis en vaardigheden
  1.1. Theoretische genetica/basiswetenschap die de volgende zaken kan omvatten:
  1░ begrip hebben van de cellulaire en moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de menselijke genetica en erfelijkheid;
  2░ genotype aan fenotype kunnen correleren;
  3░ in staat zijn om zeldzame genomische varianten te interpreteren;
  4░ begrip hebben van erfelijkheidspatronen en de methodes voor risicobeoordeling;
  5░ inzicht verkrijgen in genetische epidemiologie en biostatistiek.
  1.2. Klinische en medische kennis en vaardigheden
  1░ het opmaken van een stamboom;
  2░ het diagnosticeren, onderzoeken en begeleiden van de genetische aspecten van individuen met zowel zeldzame als genetische aandoeningen en hun families;
  3░ risico's kunnen beoordelen en de rol hiervan in genetische testing toepassen;
  4░ het begrijpen van de specifieke kenmerken van predictieve testen en testen op dragerschap;
  5░ het begrijpen van de specifieke kenmerken van genetische vatbaarheidstesten
  6░ het verwerven van kennis in prenatale genetica met inbegrip van genetische pre´mplantatie diagnose, niet-invasieve en invasieve genetische testing, en foetale ontwikkeling en teratogenen;
  7░ het verwerven van kennis in pediatrische genetica met inbegrip van een opleiding inzake dysmorfologie (kennis van vaak voorkomende en zeldzame dysmorfiesyndromen, hun etiologie en het gebruik van dysmorfologie databanken) en onderzoek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen;
  8░ het verwerven van kennis in genetica bij volwassenen en aandoeningen met een genetische component die zich voordoen tijdens het volwassen leven (met inbegrip van predictieve testing);
  9░ het verwerven van inzichten in populatiegenetica, met inbegrip van genetische bevolkingsonderzoeken;
  10░ het verwerven van inzichten in germinale en sommatische kankergenetica;
  11░ het verwerven van elementaire competenties in de bijzondere domeinen van genetische en zeldzame aandoeningen, bijvoorbeeld:
  a) zeldzame immunologische en auto-inflammatoire ziekten,
  b) zeldzame skeletziekten,
  c) zeldzame hartziekten,
  d) zeldzame bindweefsel en musculoskeletale ziekten,
  e) zeldzame aangeboren stoornissen van normale cognitieve en/of somatische ontwikkeling,
  f) zeldzame endocriene ziekten,
  g) zeldzame oogziekten,
  h) zeldzame gastrointestinale ziekten,
  i) zeldzame gynaecologische en obstetrische ziekten,
  j) zeldzame hematologische ziekten,
  k) zeldzame craniofaciale anomalieŰn en NKO aandoeningen,
  l) zeldzame leverziekten,
  m) zeldzame erfelijke metabole aandoeningen,
  n) zeldzame multisysteem vasculaire ziekten,
  o) zeldzame neurologische ziekten,
  p) zeldzame neuromusculaire ziekten,
  q) zeldzame longziekten,
  r) zeldzame nierziekten,
  s) zeldzame huidaandoeningen,
  t) zeldzame urogenitale ziekten,
  u) zeldzame infecties,
  v) zeldzame kankers en erfelijke kankersyndromen;
  12░ het opstellen van een medisch en genetisch behandel- en zorgenplan;
  13░ opgeleid zijn in de basisbeginselen gentherapie, farmacogenetica en forensische genetica.
  1.3. Genetisch advies en communicatievaardigheden
  1░ opgeleid zijn in genetisch advies voor alle types genetische ziekten en situaties die zich voordoen in de praktijk van de klinische genetica. Daartoe behoren advies in verband met preconceptuele, prenatale en postnatale diagnose, met inbegrip van predictieve testing;
  2░ het houden van interdisciplinaire raadplegingen;
  3░ begrip hebben van medische ethiek, patiŰntenrechten en ander gezondheidsrecht;
  4░ het ontwikkelen van goede communicatievaardigheden;
  5░ het kunnen omgaan met crisisreacties;
  6░ het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot genetische counseling;
  7░ het instaat zijn om de indicaties te bepalen voor psychologische begeleiding.
  1.4. Laboratoriumvaardigheden
  1░ het ontwikkelen van een grondige kennis van de principes van laboratoriumtechnieken die gebruikt worden in genetische testing;
  2░ in staat zijn om resultaten van cytogenomische, moleculair-genetische en biochemischgenetische analyses te interpreteren;
  3░ in staat zijn om resultaten van cytogenomische en moleculair-genetische analyses in kankergenetica te interpreteren;
  4░ het ontwikkelen van een grondige kennis van de principes en de praktijk van kwaliteitscontrole in en accreditatie van het laboratorium.
  2. Andere aspecten van de eindtermen
  2.1. Goede Medische Praktijken in stand houden in het domein van de klinische genetica.
  1░ het zich engageren om levenslang te blijven leren;
  2░ het aanleren van klinisch kwaliteitsbeheer.
  2.2. Informatica-technische vaardigheden
  1░ het ontwikkelen van vaardigheden in het gebruik van informatietechnologie.
  2.3. Managementsopleiding
  1░ inzicht verwerven in de organisatie van genetische diensten;
  2░ inzicht verwerven in logistiek en kwaliteitsbeheer;
  3░ het vermogen ontwikkelen om in een multidisciplinair team te werken en van leidinggevende vaardigheden;
  4░ het ontwikkelen van pedagogische kwaliteiten ten aanzien van personeel, andere zorgverstrekkers en patiŰnten.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 23 mei 2017.
M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Volksgezondheid,
   Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, geco÷rdineerd op 10 mei 2015, artikel 88, eerste lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 3, tweede lid;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, gegeven op 26 februari 2015;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 24 augustus 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 november 2016;
   Gelet op advies nr. 60.287 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2016, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29-05-2018 GEPUBL. OP 15-06-2018
    (GEWIJZIGDE ART. : 2 ; 3; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15/1)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie