J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/07/21/2016009403/justel

Titel
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 10-08-2016 nummer :   2016009403 bladzijde : 48348       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-07-21/20
Inwerkingtreding : 01-09-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1999010234       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de bepaling onder 1 wordt vervangen als volgt :
  "1 Het bureau voor juridische bijstand verleent aan de advocaten punten voor iedere aanstelling of ambtshalve toevoeging ingevolge de artikelen 508/9 en 508/21 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvoor de advocaten aantonen, aan de hand van een verslag met stavingstukken waaruit de geleverde prestaties blijken, dat zij tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar of tijdens de voorgaande jaren werkelijk prestaties hebben verricht. Het bureau controleert alle verplaatsingen. Het bureau baseert zich op het verslag bedoeld in de artikelen 508/11 en 508/19, 1, eerste lid, van hetzelfde wetboek ingevoegd bij dezelfde wet. Dossiers die meer dan vijf jaar na de laatste nuttig geleverde prestatie worden afgesloten, komen niet meer in aanmerking voor vergoeding.
  De punten worden per prestatie verleend op grond van een lijst met de punten die voor bepaalde prestaties worden aangerekend. De minister stelt de lijst op, op voorstel van de overheden bedoeld in artikel 488 van het Gerechtelijk wetboek.
  Indien bij het afsluiten van het dossier de tijdsbesteding lager ligt dan de prestaties die overeenstemmen met de in de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juli 2016 voorziene punten, vraagt de advocaat slechts vergoeding voor de daadwerkelijk gebruikte tijd.
  Het bureau voor juridische bijstand kan het aantal punten dat overeenstemt met de geleverde prestaties waarvoor de advocaat een vergoeding vraagt, bij gemotiveerde beslissing en op grond van het verslag, verminderen indien blijkt dat :
  -de advocaat minder prestaties overeenstemmend met het aantal punten, voorzien in de bijlage van het ministerieel besluit van 19 juli 2016, heeft geleverd;
  - de advocaat de bijstand niet met de nodige diligentie en efficintie heeft geleverd.
  Indien de geleverde prestaties het aantal overeenstemmende punten voorzien in de bijlage van het ministerieel besluit van 19 juli 2016 met meer dan 100 % overstijgt, kan de advocaat aan de voorzitter van het bureau voor juridische bijstand een verhoging van het aantal te vergoeden punten vragen. De advocaat vermeldt bij zijn verzoek de omstandigheden waardoor het dossier een hoger aantal punten rechtvaardigde.
  b) de bepaling onder 2 wordt vervangen als volgt :
  " 2 De stafhouders bezorgen aan de overheden bedoeld in artikel 488 van hetzelfde wetboek vr 31 oktober van elk jaar een digitale lijst van de advocaten die prestaties bedoeld in 1, eerste lid hebben verricht, waarbij vr elke prestatie opgave moet worden gedaan van :
  a) per aanstelling en per ambtshalve toevoeging :
  - de identiteit en de woonplaats van de bijgestane persoon;
  - de punten toegekend wegens prestaties verricht ten aanzien van personen die bijstand onder volledige kosteloosheid genieten;
  - de punten toegekend wegens prestaties verricht ten aanzien van personen die bijstand onder gedeeltelijke kosteloosheid genieten, evenals het bedrag van de betaalde bijdragen bedoeld in artikel 508/17 2;
  - de materie;
  - de gende rechtsplegingsvergoeding;
  - de betaalde en niet betaalde bijdragen bedoeld in artikel 508/17 1 tweede en derde lid;
  - de punten van de verplaatsingen;
  b) het totaal van de punten en van de bedragen bedoeld in a).
  De stafhouders vermelden eveneens voor de gehele balie het totaal van de punten en van de bedragen bedoeld in b).";
  c) in de bepaling onder 3, wordt het tweede lid vervangen als volgt :
  "In dit voorstel is de waarde van een punt gelijk aan het totale bedrag bestemd voor de vergoedingen dat ingeschreven is op de begroting van het jaar waarin het betrokken gerechtelijk jaar eindigt, vermeerderd met het totaal van de bijdragen bedoeld in artikel 508/17 1, tweede en derde lid en 2 en vermeerderd met de gende rechtsplegingsvergoedingen, verminderd met het bedrag van de terugbetaalde bijdragen, zoals voorzien in artikel 508/19, 1, gedeeld door het totale aantal punten van de advocaten.";
  d) in de bepaling onder 3, derde lid, worden de woorden "tweede en derde streepje;" vervangen door de woorden "tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende streepje;";
  e) de bepaling onder 5 wordt vervangen als volgt :
  "5 op basis van de beslissing van de minister, delen de overheden bedoeld in artikel 488 van hetzelfde Wetboek aan ieder stafhouder volgende gegevens mee :
  a) voor de gehele balie, het bedrag waarop de advocaten recht hebben;
  b) per advocaat, voor de juridische bijstand aan personen die volledige bijstand genieten, de vergoeding waarop hij recht heeft zijnde het aantal punten die de betrokkene heeft behaald, vermenigvuldigd met de waarde van n punt en verminderd met de bijdragen van de gende rechtsplegingsvergoedingen en met de bijdragen bedoeld in artikel 508/17 1 tweede en derde lid behoudens in geval van de vrijstellingen bedoeld in 4 of 5 van hetzelfde artikel of in het geval zoals voorzien in artikel 508/19, 1;
  c) per advocaat, voor de juridische bijstand aan personen die volledige bijstand genieten, de vergoeding waarop hij recht heeft zijnde het aantal punten die de betrokkene heeft behaald, vermenigvuldigd met de waarde van n punt en verminderd met het bedrag van de gende rechtsplegingsvergoedingen, met het bedrag bedoeld in artikel 508/17 2 dat hij heeft ontvangen alsook met de bijdragen bedoeld in artikel 508/17 1 tweede en derde lid behoudens in geval van de vrijstellingen bedoeld in 4 of 5 van hetzelfde artikel of in het geval zoals voorzien in artikel 508/19, 1.
  Terzelfder tijd maken de overheden omschreven in artikel 488 van hetzelfde Wetboek de bedragen bedoeld in a) over op een bijzondere rekening die elke balie daartoe onder de rubriek "vergoeding advocaten" opent;"
  f) de bepaling onder 6 wordt vervangen as volgt : "6 de bedragen bedoeld in 5 die de overheden bedoeld in artikel 488 van hetzelfde wetboek hebben overgemaakt worden, in voorkomend geval, door elke balie verdeeld onder de advocaten".

  Art. 2. In Hoofdstuk II van hetzelfde koninklijk besluit wordt in Afdeling II het opschrift vervangen als volgt :
  "Afdeling II.- Statistieken en lijsten.".

  Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt :
  "Art. 3. De overheden bedoeld in artikel 488 van het Gerechtelijk wetboek bezorgen vr 1 juni van elk jaar aan de minister van Justitie statistieken en lijsten, waarbij het beroepsgeheim van de advocaten wordt gerespecteerd.
  Deze statistieken en lijsten bevatten :
  a) het aantal te vergoeden punten verdeeld per balie en in totaliteit;
  b) het aantal te vergoeden punten per categorie van gerechtigde;
  c) het gemiddeld aantal punten per dossier;
  d) het aantal aanstellingen;
  e) het aantal advocaten dat juridische bijstand verleent;
  f) het aantal afgesloten verslagen;
  g) de evolutie van het budget en de evolutie van de waarde van het punt;
  h) het aantal aanstellingen per categorien van de personen;
  i) de aanduiding van het totaal bedrag van betaalde vergoedingen, een verdeling van dit bedrag in functie van, enerzijds, de juridische bijstand aan personen die volledig kosteloze bijstand genieten en alsook de totale bedragen van de betaald bijdragen bedoeld in artikel 508/17 1 eerste en tweede lid en het totale bedrag van de gende rechtsplegingsvergoedingen anderzijds, van de juridische bijstand aan personen die een gedeeltelijke kosteloze bijstand genieten, alsook de aanduiding van de totale bedragen van de betaalde bijdragen bedoeld in artikel 508/17 1 eerste, tweede en derde lid en het totale bedrag van de gende rechtsplegingsvergoedingen;
  j) voor elke advocaat, aanduiding van het bedrag aan betaalde vergoedingen, betaalde bijdragen bedoeld in artikel 508/17 1 eerste, tweede en derde lid en de gende rechtsplegingsvergoedingen, evenals het aantal hem toegewezen zaken;
  k) per bijgestane persoon, aanduiding van het bedrag aan betaalde vergoedingen en indien toepasselijk de bedragen van de betaalde bijdragen bedoeld in artikel 508/17 1 eerste, tweede en derde lid en de gende rechtsplegingsvergoeding."

  Art. 4. Het artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt :
  "Art. 4. De minister van Justitie deelt aan de minister van Financin de statistieken en lijsten mee.".

  Art. 5. In het artikel 6, 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 10 juni 2006, worden de woorden "behandelde zaken" vervangen door de worden "geleverde prestaties".

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

  Art. 7. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 21 juli 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 108 van Grondwet;
   Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikelen 446bis, 508/19, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand, artikel 508/17, ingevoegd in dezelfde wet, en vervangen door de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand; en artikel 508/19bis, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2005;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 december 2003, van 10 juni 2006 en van 19 juli 2006;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financin, gegeven op 10 mei 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 1 juli 2016;
   Gelet op het advies van de Raad van State 59.719/3, gegeven op 18 juli 2016, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie