J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/07/19/2016009402/justel

Titel
19 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 10-08-2016 nummer :   2016009402 bladzijde : 48354       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-07-19/03
Inwerkingtreding : 01-09-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2008009406       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De lijst met punten bedoeld in artikel 2, 1į, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan de advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, wordt vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.
  Elk punt stemt overeen met een uur prestaties.

  Art. 2. De advocaat kan voor eenzelfde rechtszoekende of voor verschillende rechtzoekenden met gelijklopende belangen die hij bijstaat in dezelfde zaak maar ťťn keer de basispunten vragen.

  Art. 3. Het ministerieel besluit van 5 juni 2008 tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, wordt opgeheven.

  Art. 4. In overleg met de overheden, bedoeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt een evaluatie van dit ministerieel besluit uitgevoerd in de loop van het jaar dat volgt op het tweede gerechtelijk jaar van de inwerkingtreding van dit besluit.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

  BIJLAGE.

  Art. N. Nomenclatuur van de punten voor welbepaalde prestaties in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand
  

  
1. Prestaties niet gevolgd door een procedurepunten
1.1Consultatie (max. 3 per aanwijzing)1 (max. 3)
1.2Consultatie buiten het kantoor (max. 3 per aanwijzing)2 (max. 3)
1.3Schriftelijk advies3
1.4Opstellen van een klacht2
1.5Regeling in der minne 
1.5.1Afbetalingstermijnen (per tegenpartij)0,5
1.5.2schriftelijk akkoord2
1.5.3Dading3
2. Personen- en familierecht
2.1Familierechtbank 
2.1.1.Procedure weigering sluiting huwelijk door ambtenaar burgerlijke stand 
2.1.1.1Basis4
2.1.1.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
2.1.1.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.1.4Per maatschappelijk en/of politioneel verslag2+
2.1.1.5Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.2.Vordering tot nietigverklaring van het huwelijk 
2.1.2.1Basis4
2.1.2.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
2.1.2.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.2.4Per maatschappelijk en/of politioneel verslag2+
2.1.2.5Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.3Procedure gehuwden (art. 221-223 BW) 
2.1.3.1Basis4
2.1.3.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
2.1.3.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.3.4Horen kinderen2+
2.1.3.5Per maatschappelijk en/of politioneel verslag2+
2.1.3.6Deskundigenonderzoek3+
2.1.3.6.1Indien installatievergadering2+
2.1.3.7Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.3.8Inventarisatie (per vacatie)2+
2.1.4Procedure wettelijk samenwonenden (art. 1479 BW) 
2.1.4.1Basis4
2.1.4.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
2.1.4.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.4.4Horen kinderen2+
2.1.4.5Per maatschappelijk en/of politioneel verslag2+
2.1.4.6Deskundigenonderzoek3+
2.1.4.6.1Indien installatievergadering2+
2.1.4.7Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.4.8Inventarisatie (per vacatie)2+
2.1.5Onderhoudsvorderingen buiten procedure art. 221-223 BW 
2.1.5.1Basis4
2.1.5.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
2.1.5.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.5.4Deskundigenonderzoek3+
2.1.5.4.1Indien installatievergadering2+
2.1.5.5Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
   
2.1.6Echtscheiding (oude wetgeving) of scheiding van tafel en bed 
2.1.6.1Basis echtscheiding op grond van feiten de plano4
2.1.6.2Basis echtscheiding op grond van feitelijke scheiding4
2.1.6.3Basis echtscheiding op grond van feiten andere dan de plano6
2.1.6.4Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
2.1.6.5Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.6.6Getuigenverhoor+1 per aangevat uur
2.1.6.7Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.7Echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting huwelijk (EOO) 
2.1.7.1Basis4
2.1.7.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
2.1.7.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.7.4Vordering onderhoudsbijdrage met debat over de fout5+
2.1.7.5Vordering onderhoudsbijdrage zonder debat over de fout3+
2.1.7.6Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.8Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) 
2.1.8.1Basis4
2.1.8.2Redactie overeenkomst3+
2.1.8.3Met kinderen3+
2.1.9Spoedeisende procedure 
2.1.9.1Basis4
2.1.9.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
2.1.9.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.9.4Horen kinderen2+
2.1.9.5Per maatschappelijk en/of politioneel verslag2+
2.1.9.6Deskundigenonderzoek3+
2.1.9.6.1Indien installatievergadering2+
2.1.9.7Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.9.8Inventarisatie (per vacatie)2+
2.1.10Verzoekschrift overspel3
2.1.11Vereffening en verdeling 
2.1.11.1Basis3
2.1.11.2Met aparte dagvaarding2+
2.1.11.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.11.4Opstellen dading zonder notaris3+
2.1.11.5Tussenkomst notaris, vergadering, vacatie, opening werkzaamheden, inventarisatie, zwarigheden,...+1,5/
  vacatie
2.1.11.6Opstellen vereffeningsnota3+
2.1.11.7Nota zwarigheden3+
2.1.11.8Met procedure na zwarigheden7+
2.1.11.9In geval onroerend goed, en daarover zeer omstandige betwisting in uitvoerige briefwisseling3+
2.1.12.Afstammingsprocedure 
2.1.12.1Basis4
2.1.12.2Opstellen verzoekschrift aanstelling voogd ad hoc2+
2.1.12.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.12.4Maatschappelijk onderzoek of medisch deskundigenonderzoek2+
2.1.12.5Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.13Adoptie 
2.1.13.1Verzoekschrift6
2.1.13.2Betwiste adoptie (per aanleg)9
2.1.13.3Herroeping adoptie (per aanleg)9
2.1.14Geschillen met betrekking tot het ouderlijk gezag, verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact van de ouders 
2.1.14.1Basis4
2.1.14.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
2.1.14.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.14.4Horen kinderen2+
2.1.14.5Per maatschappelijk en/of politioneel verslag2+
2.1.14.6Deskundigenonderzoek3+
2.1.14.6.1Indien installatievergadering2+
2.1.14.7Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.15Recht op persoonlijk contact derden 
2.1.15.1Basis4
2.1.15.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
2.1.15.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.15.4Horen kinderen2+
2.1.15.5Per maatschappelijk en/of politioneel verslag2+
2.1.15.6Deskundigenonderzoek3+
2.1.15.6.1Indien installatievergadering2+
2.1.15.7Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.16Vordering uitkering levensonderhoud biologische ouders 
2.1.16.1Verzoeningsfase voorzitter3
2.1.16.2Procedure familierechtbank 
2.1.16.2.1Basis3
2.1.16.2.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
2.1.16.2.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
2.1.16.2.4Maatschappelijk en/of medisch deskundig en/of politioneel verslag2+
2.1.16.2.5Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
2.1.17Verzegeling - ontzegeling 
2.1.17.1Verzegeling3
2.1.17.2Ontzegeling2
2.1.17.3Verzet tegen ontzegeling3
2.1.18Verschijning voor de kamer voor minnelijke schikking per zitting2
2.2Vrederechter 
2.2.1Verlengde minderjarigheid 
2.2.1.1Bijstand minderjarigen2
2.2.2Gedwongen opname van geesteszieken 
2.2.2.1Bijstand geesteszieken4
2.2.2.2Per bijkomende verschijning2+
2.2.2.3Bewezen bezoek aan instelling2+
2.2.3.Aanstelling bewindvoerder 
2.2.3.1Opstellen verzoekschrift aanstelling bewindvoerder over de persoon2+
2.2.3.2Opstellen verzoekschrift aanstellen bewindvoerder over de goederen2+
2.2.3.3Opstellen verzoekschrift aanstelling bewindvoerder over de persoon en over de goederen3+
2.2.3.4Behandeling3+
3. Andere burgerlijke en handelszaken (met uitzondering van wegverkeer)
3.1Vredegerecht 
3.1.1Verzoening2
3.1.2Afbetalingstermijnen zonder verweer ten gronde1,5
3.1.3Afbetalingstermijnen als eiser (consumentenkrediet)2,5
3.1.4Rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift (uitgezonderd rechtsbijstand)3
3.1.5Ten gronde 
3.1.5.1Basis4
3.1.5.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
3.1.5.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
3.1.5.4Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
3.1.5.5Deskundigenonder-zoek3+
3.1.5.5.1Indien installatievergadering2+
3.2Rechtbank van eerste aanleg en rechtbank van koophandel 
3.2.1Verzoening2
3.2.2Afbetalingstermijnen zonder verweer ten gronde1,5
3.2.3Eenzijdig verzoekschrift3
3.2.4Ten gronde 
3.2.4.1Basis4
3.2.4.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
3.2.4.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
3.2.4.4Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
3.2.4.5Deskundigenonderzoek3+
3.2.4.5.1Indien installatievergadering2+
3.2.5Vereffening en verdeling 
3.2.5.1Basis3
3.2.5.2Met aparte dagvaarding2+
3.2.5.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
3.2.5.4Opstellen dading zonder notaris3+
3.2.5.5Tussenkomst notaris, vergadering, vacatie, opening werkzaamheden, inventarisatie, zwarigheden,...+1,5/
  va-catie
3.2.5.6Opstellen vereffeningsnota3+
3.2.5.7Nota zwarigheden3+
3.2.5.8Met procedure na zwarigheden7+
3.2.5.9In geval onroerend goed, en daarover zeer omstandige betwisting in uitvoerige briefwisseling3+
3.3Voorzitter rechtbank van eerste aanleg 
3.3.1Kort geding 
3.3.1.1Basis4
3.3.1.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
3.3.1.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
3.3.1.4Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
3.3.1.5Deskundigenonder-zoek3+
3.3.1.5.1Indien installatievergadering2+
3.3.2Procedure zoals in kort geding 
3.3.2.1Basis4
3.3.2.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
3.3.2.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
3.3.2.4Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
3.3.2.5Deskundigenonder-zoek3+
3.3.2.5.1Indien installatievergadering2+
3.3.3Eenzijdig verzoekschrift3
3.3.4Handelsonderzoeken (per verschijning andere dan uitstel) 
3.3.4.1Basis3
3.3.4.2Per verschijning andere dan uitstel1+
3.4Beslagprocedure (of zoals in kort geding) 
3.4.1Basis4
3.4.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
3.4.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
3.4.4Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
3.4.5Deskundigenonder-zoek3+
3.4.5.1Indien installatievergadering2+
4. Sociale zaken
4.1.Arbeidsrechtbank 
4.1.1.Alle geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst 
4.1.1.1Basis4
4.1.1.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
4.1.1.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
4.1.2.
  
Arbeidsongevallen en beroepsziekten: alle procedures3
4.1.2.1Met betwisting van de kwalificatie als arbeidsongeval of beroepsziekten3+
4.1.2.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
4.1.2.3Behandeling na expertise3+
4.1.2.4Zitting andere dan uitstel2+
4.1.3.Sociale zekerheid en sociale bijstand 
4.1.3.1.Betwistingen inzake OCMW en werkloosheidsuitkeringen 
4.1.3.1.1Basis4
4.1.3.1.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
4.1.3.1.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
4.1.3.2.Andere materies (geen afbetalingstermijnen) 
4.1.3.2.1Basis3
4.1.3.2.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
4.1.3.2.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
4.1.3.3.Afbetalingstermijnen2
4.1.4.Verzoening (afzonderlijke procedure)2
4.2.Voorzitter arbeidsrechtbank 
4.2.1.Kortgeding 
4.2.1.1Basis4
4.2.1.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
4.2.1.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
4.2.2.Eenzijdig verzoekschrift3
4.2.3.Collectieve schuldenregeling 
4.2.3.1.Neerleggen verzoekschrift 
4.2.3.1.1Basis (tot 10 schuldeisers)5
4.2.3.1.210-15 schuldeisers1+
4.2.3.1.316-20 schuldeisers1+
4.2.3.1.4>20 telkens per 10 schuldeisers1+
4.2.3.2Verdere opvolging na de toelaatbaarheid 
4.2.3.2.1Per verschijning andere dan uitstel2
4.2.3.2.2Zonder verschijning1
5. Politierechtbank
5.1.Verdediging op strafgebied3
5.1.1Burgerlijke vordering beantwoorden1+
5.1.2Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
5.2Burgerlijke partijstelling door beklaagde (ongeacht het aantal burgerlijke partijen met gelijklopende belangen)1+
5.3Burgerlijke partijstelling niet door de beklaagde3
5.4Rechtstreekse dagvaarding2+
5.5Bijkomende daadwerkelijke zitting andere dan uitstel of andere dan louter uitspraak2+
5.6Afhandeling burgerlijke belangen na expertise4+
5.7Beroep tegen de administratieve beslissing genomen in het kader van de GAS of voetbalwet3
5.8Burgerlijke rechtspleging 
5.8.1Basis4
5.8.2Opstellen verzoekschrift/dag-vaarding2+
5.8.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
5.8.4Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
6. Strafrecht
6.1.Verdediging op strafgebied 
6.1.1.Correctionele rechtbank of raadkamer als vonnisgerecht6
6.1.1.1Met burgerlijke partij (ongeacht het aantal burgerlijke partijen)1+
6.1.1.2Bijkomende daadwerkelijke zitting andere dan uitstel of andere dan louter uitspraak2+
6.1.1.3Afhandeling burgerlijke belangen na expertise4+
6.1.2.Raadkamer 
6.1.2.1Eerste verschijning Raadkamer (inbegrepen gevangenisbezoek)4
6.1.2.2Volgende verschijning Raadkamer en regeling rechtspleging (inbegrepen gevangenisbezoek)3
6.1.2.3Wanneer er niet iedere maand een verschijning is: 
6.1.2.3.1Maandelijkse inzage in het dossier in geval van zwaar misdrijf1
6.1.2.3.2Verplichte verschijning voor de K.I. na 6 maanden hechtenis3
6.1.2.3.3Samenvattend verhoor3
6.1.3.Hof van Assisen 
6.1.3.1Voorbereidende vergadering2
6.1.3.2Strafrechtelijke verdediging 
6.1.3.2.1Per halve dag effectieve aanwezigheid vanaf de eerste zittingsdag tot en met de 11de halve dag6
6.1.3.2.2Per halve dag effectieve aanwezigheid vanaf de 12de halve dag3
6.1.3.3Burgerlijke belangen (ongeacht het aantal burgerlijke partijen) 
6.1.3.3.1Per halve dag effectieve aanwezigheidvanaf de eerste zittingsdag tot en met de 11de halve dag4
6.1.3.3.2Per halve dag effectieve aanwezigheid vanaf de 12de halve dag3
6.2.Burgerlijke partijstelling 
6.2.1Klacht met burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter3
6.2.2Stelling van de burgerlijke partij correctionele rechtbank4
6.3.Genadeverzoek2
6.4.Eerherstel 
6.4.1Zonder zitting van de K.I.2
6.4.2Met zitting van de K.I.3
6.5.Commissie Bescherming Maatschappij 
6.5.1Eerste zitting4
6.5.2Volgende zittingen3
6.6.Strafuitvoeringsrecht-bank4
6.7.Commissie voor FinanciŽle Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden 
6.7.1Verzoek2
6.7.2Zitting2+
6.8.Bemiddeling in strafzaken (per sessie)2
6.9.Herstelbemiddeling (per sessie)2
6.10.Tussenkomsten in het kader van de bijstand bij het verhoor voor minder- en meerderjarigen 
6.10.1.Niet aangehouden 
6.10.1.1Voorafgaand vertrouwelijk overleg0,5
6.10.1.2Voorafgaand vertrouwelijk overleg buiten kantoor1,5
6.10.1.3Bijstand bij verhoor2
6.10.2.Aangehouden 
6.10.2.1Telefonisch afstandsoverleg tussen advocaat en verdachte, afstand wordt bevestigd0,5
6.10.2.2Telefonisch afstandsoverleg tussen advocaat en verdachte, afstand wordt niet bevestigd. Advocaat die verder optreedt is andere advocaat.0,5
6.10.2.3Voorafgaand telefonisch vertrouwelijk overleg0,5
6.10.2.4Voorafgaand vertrouwelijk overleg ter plaatse0,5
6.10.2.5Bijstand tijdens politieverhoor2
6.10.2.6Bijstand tijdens verhoor onderzoeksrechter1,5
6.10.2.7Plaatsvervangend telefonisch vertrouwelijk overleg0,5
6.10.2.8Plaatsbezoek met oog op reconstructie feiten3
6.11.Verzoekschrift art. 61 quinquies Sv. Aanvullend onderzoek 
6.11.1Verzoekschrift1
6.11.2Beroepsprocedure2+
6.12.Verzoekschrift art. 61 quater Sv. Opheffing beslag 
6.12.1Verzoekschrift1
6.12.2Beroepsprocedure2+
6.13.Verzoekschrift art. 61 ter Sv. tot inzage 
6.13.1Verzoekschrift1
6.13.2Verzoekschrift beroep2+
6.14.Overlevering (Europees aanhoudingsbevel) 
6.14.1Kennisname EAB en advies1
6.14.2Toestemmingsprocedure bij procureur des Konings1+
6.14.3Verzoekschrift procedure tot invrijheidsstelling bij onderzoeksrechter1+
6.14.4Verzoekschrift procedure tot invrijheidsstelling bij Raadkamer2+
6.15.Uitlevering 
6.15.1Verzoek tot invrijheidsstelling3
6.15.2Hoger beroep tegen exequatur3
6.15.3Tussenkomst in adviesprocedure K.I.3
6.16.Tucht in de gevangenis2
6.17.Probatiecommissie (per zitting)2
7. Jeugdrecht
7.1Jeugdrechtbank 
7.1.1Als misdrijf omschreven feiten6
7.1.1.1Met burgerlijke partij (ongeacht het aantal burgerlijke partijen)1+
7.1.1.2Burgerlijke belangen na expertise4+
7.1.1.3Verbintenisproject3+
7.1.1.4Uithandengeving2+
7.1.1.5Bijzondere kamer6
7.1.1.6Met burgerlijke partij (ongeacht het aantal burgerlijke partijen)1+
7.1.2Verontrustende situatie4
7.1.3Bijkomende zitting andere dan uitstel of andere dan louter uitspraak2+
7.1.4Bijkomende verschijning omtrent de toe te wijzen instelling2+
7.2.Jeugdrechter 
7.2.1Verschijning3
7.2.2Everberg: eerste verschijning3
7.2.3Everberg: tweede verschijning3
7.2.4Everberg: bijkomende verschijning2
7.2.5Bewezen bezoek aan minderjarige in Everberg1+
7.3Parket of parketcriminoloog 
7.3.1Eerste verschijning3
7.3.2Bijkomende verschijning2
7.4Herstelbemiddeling / herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 
7.4.1.Basis3
7.4.1.1Indien de zaak na geslaagde herstelbemiddeling/ Hergo nog op de openbare zitting komt2+
7.4.1.2.Per bewezen bijkomend uur te rekenen vanaf vierde uur1+
7.5Burgerlijke partijstelling4
7.5.1Afhandeling burgerlijke belangen na expertise4+
7.6.Voorleiding bij onderzoeksrechter2
7.7.Bijstand van de minderjarige door de vertrouwenspersoon in de jeugdhulp, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, de jeugdinstelling e.a. (conform art. 24 DRP) 
7.7.1eerste verschijning3
7.7.2Bijkomende verschijning2
8. Administratief recht
8.1.Procedure voor een administratieve overheid of administratief rechtscollege andere dan de Raad van State bijvoorbeeld: gemeente, bestendige deputatie, O.C.M.W., R.V.A.,...3
8.2Procedure Raad van State andere zaken dan vreemdelingenrecht 
8.2.1Basis4
8.2.2UDN-procedure2+
8.2.3Schorsingsprocedure3+
8.2.4Beslissing kennelijke ongegrondheid3+
8.2.5vernietigingsprocedure5+
8.3Alle procedures in Vreemdelingenrecht (per familie met zelfde verhaal) 
8.3.1.Procedure Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
  Vanaf het tweede verzoek om internationale bescherming wordt de basis niet toegekend, behoudens wanneer het verzoek in overweging wordt genomen of wanneer wordt aangetoond dat de studie van de nieuwe aanvraag een significante tijdsinvestering vergt.
 
8.3.1.1Basis3
8.3.1.2Aanwezigheid tijdens het persoonlijk onderhoud+1/
  aangevat uur

  
  
8.3.2.
  8.3.2.1.
Procedure voor de Raad voor Vreemdelingen-betwistingen
  Procedure Raad voor Vreemdelingen-betwistingen in volle rechtsmacht
  
 
8.3.2.1.1Basis (inclusief opvragen en studie van het administratief dossier en inclusief eventuele hoorzitting)5
8.3.2.1.2Verzoekschrift4+
8.3.2.1.3Replieknota overeenkomstig artikel 39/76, ß 1, 5e en 8e lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.2+

  

  Indien het beroep niet op de rol wordt geplaatst zonder dat deze werd geregulariseerd, of bij vaststelling van een kennelijk onrechtmatig beroep overeenkomstig artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden geen punten toegekend.
  Indien een onontvankelijke procedure werd ingeleid, worden de punten (basis en verzoekschrift) herleid tot maximaal 2 punten
 
8.3.2.2Procedures Raad voor Vreemdelingen-betwistingen - Annulatiecontentieux
  Ten aanzien van procedures tegen de tweede en volgende negatieve beslissing op dezelfde rechtsgrond worden de punten herleid tot maximaal 2 punten behoudens wanneer wordt aangetoond dat er betekenisvolle nieuwe elementen werden aangebracht in de aanvraag die tot de bestreden beslissing heeft geleid. Aan deze voorwaarde is in elk geval voldaan indien de bestreden beslissing door de overheid wordt ingetrokken of door de Raad voor Vreemdelingen-betwistingen wordt vernietigd of geschorst. Indien de eerdere beslissing is herroepen kan zij niet in overweging worden genomen als eerdere beslissing.
 
8.3.2.2.1Basis (inclusief eventuele zitting)5
8.3.2.2.2Verzoekschrift (niet bij UDN)4+
 Verzoekschrift annulatie en schorsing bij UDN
  Vordering tot schorsing bij UDN
  Verzoekschrift annulatie na procedure vordering tot schorsing bij UDN
5+
  3+
  2+
8.3.2.2.3Synthesememorie (indien ontvankelijk)2+
 Wanneer voorlopige maatregelen worden gevraagd bij UDN, worden de punten voor de basis en het gemotiveerd verzoekschrift toegekend, vermeerderd met 1 punt. Indien het beroep niet op de rol wordt geplaatst zonder dat deze werd geregulariseerd, of bij vaststelling van een kennelijk onrechtmatig beroep overeenkomstig artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) worden geen punten toegekend.
  Indien een onontvankelijke procedure werd ingeleid, worden de punten (basis en verzoekschrift) herleid tot maximaal 2 punten
 
8.3.4Aanvraag 9bis 
8.3.4.1Basis3
8.3.4.2Eerste aanvraag2+
8.3.4.3Per volgende aanvraag met gegronde nieuwe argumentatie (nadat een beslissing werd genomen over de eerdere aanvraag of aanvragen)
  Er worden geen punten toegekend voor een aanvraag waarvan afstand werd gedaan indien de nieuwe aanvraag door dezelfde advocaat wordt ingediend.
2+
8.3.5Aanvraag 9ter 
8.3.5.1Basis3
8.3.5.2Eerste aanvraag2+
8.3.5.3Per volgende aanvraag met gegronde nieuwe argumentatie (nadat een beslissing werd genomen over de eerdere aanvraag of aanvragen)
  Er worden geen punten toegekend voor een aanvraag waarvan afstand werd gedaan indien de nieuwe aanvraag door dezelfde advocaat wordt ingediend.
2+
8.3.6Cassatieprocedure Raad van State vreemdelingenrecht 
8.3.6.1Basis7
8.3.6.2onderzoek van het toelaatbaar verklaarde beroep2+
8.4Invrijheidsstelling (raadkamer) - verzoekschrift2
8.4.1zitting3+
8.5Indienen van een verzoekschrift tot naturalisatie2
8.6Nationaliteitsverklaring met aanhangigmaking bij de rechtbank van eerste aanleg na negatief advies van het Openbaar Ministerie5
8.7Akte van bekendheid 
8.7.1Opstellen van de akte door de vrederechter2
8.7.2Homologatie door de rechtbank van eerste aanleg3
8.7.3neerleggen conclusies2+
9. Fiscaal recht
9.1Administratieve fase2
9.2Gerechtelijke fase 
9.2.1Basis4
9.2.2Opstellen verzoekschrift/dagvaarding2+
9.2.3Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
9.2.4Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
9.2.5Deskundigenonderzoek3+
9.2.6Indien installatievergadering2+
9.3Cassatie9
10. Verstek van verweerderbasis -1bij verzet wordt niet opnieuw een vergoeding toegekend voor de basis
11. Hoger beroep 
12. Cassatie
12.1Memorie9
12.2Verzoek om rechtsbijstand1
13. Grondwettelijk hof 
13.1Verzoek tot nietigverklaring9
13.2Na verwijzing door rechtbank of hof met memorie4
14. Internationale rechtscolleges
14.1Rule 395
14.2Indienen verzoekschrift ten gronde3+
14.3Verderzetten procedure3+
14.4Zitting3+
15. Procedure voor een geschillencommissie
 (overlegcommissie spaarbanken, commissie vrijstelling sociale bijdrage, ...)2
16. Arbitrage
16.1Basis4
16.2Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)3+
16.3Bijkomende zitting andere dan uitstel2+
17. Extra prestaties
17.1Plaatsopneming (per vergadering)2+
17.2Verzoek om rechtsbijstand1+
17.3bemiddeling 
17.3.1Bemiddeling gevolgd door procedure per sessie (advocaat begeleidt cliŽnt en is aanwezig bij bemiddeling) ongeacht eventuele wijziging advocaat2
17.3.2Bemiddeling niet gevolgd door procedure per sessie (advocaat begeleidt cliŽnt en is aanwezig bij bemiddeling)4
17.4Bijstand hoorrecht als vertrouwenspersoon minderjarige2+
18. Dossierkosten
 20% van het toegekende bedrag (exclusief het bedrag verplaatsingskosten) 
19. Verplaatsingen
19.1.De verplaatsingskosten worden vergoed ŗ rato 0,0125 punten per km te rekenen vanaf kantoor en met een minimum van 20 km. 
19.2.De verplaatsingskosten voor bijstand bij verhoren of zittingen tijdens het weekend, op feestdagen en 's nachts worden vergoed aan 0,0125 punten euro per km te rekenen vanaf thuis en met een minimum van 20 km.
  Elk jaar, wanneer de waarde van het punt is bepaald, controleren de in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde overheden dat het bedrag van de vergoeding 0,625 euro per km niet overschrijdt. In voorkomend geval wordt de coŽfficiŽnt per punt aangepast bij ministerieel besluit. ''
 
20.Bijstand bij verhoren (telefonisch of ter plaatste) of zittingen tijdens het weekend, op feestdagen en 's nachtspunten x2
 Het weekend begint vrijdagavond 19 uur en eindigt maandagochtend 7 uur; een feestdag start de avond voor de feestdag om 19 uur en loopt tot de ochtend na de feestdag 7 uur; de nacht loopt van 19 uur tot 7 uur. 
21.Voor taken waarin de lijst van de aan te rekenen punten niet uitdrukkelijk voorziet, dient er per analogie gewerkt te worden.


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 19 juli 2016.
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Justitie,
   Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 446bis, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand, artikelen 508/22 en 508/23, ingevoegd bij dezelfde wet, artikelen 508/13 en 508/19, ingevoegd bij dezelfde wet en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand en artikelen 508/24 en 508/25, ingevoegd bij de wet van 15 juni 2006 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan de advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, artikel 2, 1į, tweede lid, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 juli 2016;
   Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 2008, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 december 2012, tot vaststelling van de lijst met de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand;
   Gelet op het voorstel van de Orde van Vlaamse balies en l'Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 11 mei 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 juli 2016,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie