J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/08/10/2015203162/justel

Titel
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere modaliteiten betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake de feestdagen

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 02-09-2015 nummer :   2015203162 bladzijde : 55880       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-08-10/31
Inwerkingtreding : 12-09-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de uitzendkrachten en de uitzendbureaus die hen tewerkstellen.

  Art. 2. Wanneer twee arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde uitzendbureau voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker slechts worden onderbroken door één of meer feestdagen of vervangingsdagen voor feestdagen, ongeacht of deze al dan niet gecombineerd worden met één of meer dagen dat er gewoonlijk niet wordt gewerkt in de onderneming van de gebruiker, dan worden de betrokken feestdagen of vervangingsdagen als feestdagen beschouwd tijdens dewelke de uitzendkracht in dienst was van het uitzendbureau.

  Art. 3. Dit besluit laat de toepassing onverlet van de bepalingen betreffende de verplichting tot het betalen van loon voor feestdagen die vallen na het einde van de arbeidsovereenkomst, die zijn vastgesteld in de reglementering betreffende de feestdagen.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, artikel 26, eerste lid;
   Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, gegeven op 19 mei 2015;
   Gelet op advies 57.662/1 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie