J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/06/19/2015202679/justel

Titel
19 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de basketbalscheidsrechters

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 07-07-2015 nummer :   2015202679 bladzijde : 44589       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-06-19/13
Inwerkingtreding : 17-07-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt uitgebreid tot de basketbalscheidsrechters waarvan het loon het bedrag overschrijdt dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 2, § 1, van die wet.

  Art. 2. De bepalingen van de artikelen 4, vierde lid, en 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, zijn van toepassing op de ontslagen die plaatsvinden na de inwerkingtreding van dit besluit, voor wat de basketbalscheidsrechters betreft die onder het toepassingsgebied van dit besluit vallen.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 19 juni 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, artikel 2, § 2;
   Gelet op de adviezen van het Nationaal Paritair Comité voor de sport, gegeven op 10 december 2014 en op 29 april 2015;
   Gelet op advies 57.212/1 van de Raad van State, gegeven op 1 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie