J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/05/16/2013031421/justel

Titel
16 MEI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 03-06-2013 en tekstbijwerking tot 03-07-2013)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 03-06-2013 nummer :   2013031421 bladzijde : 35151       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-05-16/17
Inwerkingtreding : 03-06-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1993016236       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De verenigingen die erkend zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen en van artikel 1, § 1 van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, zijn in bijlage bij dit besluit opgenomen.

  Art. 2. De Minister bevoegd voor Landbouw brengt alle wijzigingen aan in de bijlage bij dit besluit overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen en van artikel 1, § 1 van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen.

  Art. 3. Het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen wordt opgeheven.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 5. De Minister bevoegd voor het Landbouwbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Brussel, 16 mei 2013.
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en de Bevordering van het Nationaal en Internationale Imago van Brussel,
  R. VERVOORT
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, bevoegd voor het Landbouwbeleid,
  Mevr. C. FREMAULT

  BIJLAGE.

  Art. N.Verenigingen die erkend zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen en van artikel 1, § 1 van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen
  
  a) Fokkersverenigingen :
  1° de " Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW " voor de Belgische draver en het Engelse volbloedpaard;
  2° de " Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard VZW " voor het ras van het Belgisch trekpaard;
  [1 3° de VZW " Studbook Het Dressuurpaard " voor het ras van dressuurpaard.]1
  b) Verenigingen voor het gebruik van paardachtigen :
  1° de " Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW ";
  2° de " Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie VZW ".
  
  Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brussels Hoofdstedelijk Regering van 16 mei 2013 betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen
  Brussel, 16 mei 2013.
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en de Bevordering van het Nationaal en Internationale Imago van Brussel,
  R. VERVOORT
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, bevoegd voor het Landbouwbeleid,
  Mevr. C. FREMAULT
  ----------
  (1)<MB 2013-05-31/11, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 03-07-2013>
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, artikel 2, derde lid;
   Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 15 maart 2013;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 maart 2013;
   Gelet op het advies nr. 53.168/3 van de Raad van State, gegeven op 30 april 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, artikel 3;
   Overwegende het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, artikel 1, § 1;
   Overwegende de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instelllingen, artikel 69;
   Overwegende de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 36, § 1;
   Overwegende het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen;
   Op voordracht van de Minister bevoegd voor Landbouw;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 31-05-2013 GEPUBL. OP 03-07-2013
    (GEWIJZIGD ART. : N)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie