J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/11/13/2012206242/justel

Titel
13 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 05-12-2012 nummer :   2012206242 bladzijde : 77310       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-11-13/12
Inwerkingtreding : 15-12-2012

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2006012535       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt uitgebreid tot de trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen waarvan het loon het bedrag overschrijdt dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 2, § 1 van die wet, met uitzondering van de bepalingen van de artikelen 4, vierde lid en 5, tweede lid van die wet.

  Art. 2. Het koninklijk besluit van 15 december 2006 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de voetbaltrainers wordt opgeheven.

  Art. 3. De bepalingen van de artikelen 4, vierde lid en 5, tweede lid van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars blijven van toepassing op de ontslagen die plaatsgevonden hebben voor de inwerkingtreding van dit besluit, voor wat betreft de voetbaltrainers die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 15 december 2006 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de voetbaltrainers.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 13 november 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  Mevr. M. DE CONINCK
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, artikel 2, § 2;
   Gelet op het advies van het Nationaal Paritair Comité voor de sport, gegeven op 13 juni 2012;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2006 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de voetbaltrainers;
   Gelet op advies 51.885/1/V van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie