J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/06/17/2011011227/justel

Titel
17 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het jaarlijks recht tot inschrijving op het tableau van landmeters-experten

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 27-06-2011 nummer :   2011011227 bladzijde : 37467       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-06-17/01
Inwerkingtreding : 07-07-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het bedrag van het inschrijvingsrecht, bedoeld in artikel 4, § 4, van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert, wordt vanaf het jaar 2011 vastgelegd op 25 euro.
  
  Brussel, 17 juni 2011.
  Mevr. S. LARUELLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen,
   Gelet op de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert, artikel 4, § 4;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 november 2010;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 21 januari 2011;
   Gelet op advies 49.344/1 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie