J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 185 uitvoeringbesluiten 77 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/11/19/2010035890/justel

Titel
19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (aangehaald als : Energiebesluit).
(NOTA : art. 11.1.3,L3,L4,L5 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij BVR 2017-12-20/02, art. 4,2°,3°, 046; Inwerkingtreding : onbepaald)
(NOTA : art. 12.3.16 opgeheven met ingang op een onbepaalde datum bij BVR 2018-02-23/28, art. 4, 052; Inwerkingtreding : onbepaald)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-12-2010 en tekstbijwerking tot 17-12-2020) Zie wijziging(en)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 08-12-2010 nummer :   2010035890 bladzijde : 74288       PDF :   originele versie    originele versie originele versie originele versie originele versie originele versie geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2010-11-19/05
Inwerkingtreding : 01-01-2011

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2001035877        2001035999        2001036000        2001036255        2002036302        2003035812        2003202015        2004035460        2004035606        2004035820        2004036172        2004036453        2005035520        2006036349        2006036423        2007035778        2007036961        2008035174        2007035526        2008204134        2008201998        2001035907        2010205887        2009200329        2009200383        2009035405        1983011055        2007037301        2007036865        1973112603        1966031503        2009035687        1925082700        1933120401        1967102601        1991035487        1973112602        1993035347        1997036368        2008202826        2007035563        2005036144       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepalingen
Art. 1.1.1-1.1.2
TITEL II. - Het [1 "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap "]1
HOOFDSTUK I. - Benaming, doel en taakstelling van het [1 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]1
Art. 2.1.1-2.1.5
HOOFDSTUK II. - Aansturing en leiding van het [1 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]1
Art. 2.2.1-2.2.3
HOOFDSTUK III. - Delegatie van beslissingsbevoegdheden
Art. 2.3.1
HOOFDSTUK IV. - Controle, opvolging en toezicht
Art. 2.4.1-2.4.6
TITEL III. - Organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt
HOOFDSTUK I. - Het beheer van de distributienetten en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest
Afdeling I. - De voorwaarden waaraan de netbeheerder moet voldoen
Onderafdeling I. [1 - De voorwaarden betreffende financiële, technische en organisatorische capaciteit]1
Art. 3.1.1-3.1.3, 3.1.3/1
Onderafdeling II. - De voorwaarden betreffende de professionele betrouwbaarheid
Art. 3.1.4-3.1.7
Onderafdeling III. - De voorwaarden betreffende het eigendoms- of exploitatierecht op het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit
Art. 3.1.8
Onderafdeling IV. [1 - De voorwaarden betreffende de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid van de netbeheerder ten aanzien van producenten, houders van een leveringsvergunning, tussenpersonen, aanbieders van energiediensten, ESCO's, aggregatoren en aardgasinvoerders]1
Art. 3.1.9-3.1.20
Onderafdeling V. [1 - De voorwaarden betreffende capaciteit om bij de uitoefening van activiteiten inzake databeheer te voldoen aan de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming]1
Art. 3.1.20/1
Onderafdeling VI. [1 - De voorwaarden betreffende de capaciteit om de uniforme voorwaarden voor een continu risicobeheersingssysteem na te leven]1
Art. 3.1.20/2
Afdeling II. - De procedure tot aanwijzing van een netbeheerder
Onderafdeling I. - Algemene bepalingen
Art. 3.1.21-3.1.25
Onderafdeling II. - De voorwaardelijke aanwijzing als netbeheerder
Art. 3.1.26
Onderafdeling III. - Beëindiging van de aanwijzing als netbeheerder
Art. 3.1.27
Afdeling III. - De voorwaarden van en de procedure tot het verkrijgen van de toestemming om een beroep te doen op een werkmaatschappij
Art. 3.1.28-3.1.31
Afdeling IV. - Informatieverstrekking door de netbeheerder
Art. 3.1.32-3.1.34
Afdeling V. - Openbaredienstverplichtingen, opgelegd aan de netbeheerder
Onderafdeling I. [1 - Tijdsafhankelijke tarieven]1
Art. 3.1.35-3.1.38, 3.1.38/1
Onderafdeling II. - Openbare verlichting
Art. 3.1.39-3.1.41
Afdeling VI. [1 Gebruik van het openbaar domein door de netbeheerder]1
Art. 3.1.42
Afdeling VII. [1 - Voorwaarden en procedures voor de forfaitaire vergoedingsplichten van de netbeheerder]1
Art. 3.1.43
Afdeling VIII. [1 - Uitzonderingen op de tenlasteneming van een rendabel deel van de kosten door de distributienetbeheerder]1
Art. 3.1.44
Afdeling IX. [1 - Digitale meters]1
Onderafdeling I. - Digitale meter voor elektriciteit
Art. 3.1.45-3.1.47
Onderafdeling II. - Digitale meter voor aardgas
Art. 3.1.48-3.1.51
Onderafdeling III. [1 - Plaatsing]1
Art. 3.1.52-3.1.56
Onderafdeling IV. [1 - Uitlezen van de digitale meter]1
Art. 3.1.57
Afdeling X. [1 - Verwerking van gegevens]1
Onderafdeling I. [1 - Recht op informatie van de netgebruiker]1
Art. 3.1.58-3.1.59
Onderafdeling II. [1 - Voorwaarden waaronder de netbeheerder een beroep kan doen op derden om persoonsgegevens te verwerken]1
Art. 3.1.60
Onderafdeling III. [1 - Risicobeheersingssysteem]1
Art. 3.1.61. [1 § 1. In dit artikel wordt verstaan onder pseudonimiseren: het toepassen van pseudonimisering als vermeld in artikel 4, 5), van de algemene verordening gegevensbescherming.
HOOFDSTUK II. - Levering
Afdeling I. - De voorwaarden waaraan de houder van een leveringsvergunning moet voldoen
Onderafdeling I. - De voorwaarden betreffende financiële en technische capaciteit
Art. 3.2.1-3.2.3
Onderafdeling II. - De voorwaarden betreffende professionele betrouwbaarheid
Art. 3.2.4
Onderafdeling III. - De voorwaarden betreffende capaciteit om aan de behoeften van de klant te voldoen
Art. 3.2.5-3.2.6
Onderafdeling IV. - De voorwaarden betreffende de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid van de houder van een leveringsvergunning ten opzichte van de netbeheerders
Art. 3.2.7
Afdeling II. - De procedure tot toekenning van een leveringsvergunning
Art. 3.2.8-3.2.13
Afdeling III. - Opheffing van de leveringsvergunning
Art. 3.2.14
Afdeling IV. - Controlewijziging, fusie of splitsing
Art. 3.2.15
Afdeling V. - Informatieverstrekking door de houder van een leveringsvergunning
Art. 3.2.16-3.2.18
TITEL III/1. [1 - De organisatie van de werking van warmte- en koudenetten en warmtemetingen in het Vlaamse Gewest]1
HOOFDSTUK I. [1 - Uitzonderingen op de plaatsing van individuele verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik]1
Art. 3/1.1.1
HOOFDSTUK II. [1 - Voorwaarden waaraan verbruiksmeters [2 en warmtekostenverdelers]2 voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik moeten voldoen]1
Afdeling I. [1 - Voorwaarden voor individuele en centrale verbruiksmeters [2 en warmtekostenverdelers]2 voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik]1
Art. 3/1.2.1
Afdeling II. [1 - Specifieke voorwaarden voor individuele verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik]1
Art. 3/1.2.2
HOOFDSTUK III. [1 - Meldingsplicht aan de VREG]1
Art. 3/1.3.1
HOOFDSTUK IV. [1 - Informatieverstrekking door de warmte- of koudeleverancier [2 , of beheerder van de centrale bron]2]1
Art. 3/1.4.1
HOOFDSTUK V. [1 - Verdeling van de kosten van het thermische of warmwaterverbruik]1
Art. 3/1.5.1
TITEL IV. [1 - Energiefraude]1
Afdeling I. [1 - Procedure voor het afsluiten van de toevoer van elektriciteit of aardgas voor regularisatie]1
Art. 4.1.1
Afdeling I/1. [1 - Procedure voor de afsluiting van de toevoer van thermische energie voor regularisatie]1
Art. 4.1.1/1
Afdeling II. [1 - Berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel]1
Art. 4.1.2
Afdeling III. [1 - Verwerking van persoonsgegevens]1
Art. 4.1.3-4.1.4
TITEL V. - Sociale energiemaatregelen
HOOFDSTUK I. - Beschermingsmaatregelen bij wanbetaling ten opzichte van een leverancier
Art. 5.1.1-5.1.5
HOOFDSTUK II. - Beschermingsmaatregelen bij opzegging van het leveringscontract door de leverancier
Art. 5.2.1-5.2.3
HOOFDSTUK III. - Budgetmeter voor elektriciteit
Afdeling I. - Plaatsen, inschakelen en uitschakelen van de budgetmeter voor elektriciteit bij wanbetaling ten opzichte van de elektriciteitsdistributienetbeheerder
Art. 5.3.1-5.3.4
Afdeling II. - Minimale levering van elektriciteit
Art. 5.3.5-5.3.6
Afdeling III. - Het opladen van de budgetmeter voor elektriciteit
Art. 5.3.7-5.3.8
Afdeling IV. - Uitschakelen en herinschakelen van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit
Art. 5.3.9-5.3.11
Afdeling V. - Schuldafbouw via de budgetmeter voor elektriciteit
Art. 5.3.12
Afdeling VI. - Het indienen van een verzoek tot afsluiting van de elektriciteitstoevoer bij wanbetaling
Art. 5.3.13-5.3.16
HOOFDSTUK IV. - Budgetmeter voor aardgas
Afdeling I. - Plaatsen, inschakelen en uitschakelen van de budgetmeter voor aardgas bij wanbetaling ten opzichte van de aardgasdistributienetbeheerder
Art. 5.4.1-5.4.5
Afdeling II. - Minimale levering van aardgas
Art. 5.4.6-5.4.10
Afdeling III. - Het opladen van de budgetmeter voor aardgas
Art. 5.4.11-5.4.12
Afdeling IV. - Schuldafbouw via de budgetmeter voor aardgas
Art. 5.4.13
Afdeling V. - Het indienen van een verzoek tot afsluiting van de aardgastoevoer bij wanbetaling ten opzichte van de aardgasdistributienetbeheerder als er geen budgetmeter voor aardgas is geplaatst
Art. 5.4.14-5.4.17
HOOFDSTUK V. - Afsluiten en heraansluiten van de elektriciteits- en aardgastoevoer
Afdeling I. - Afname van elektriciteit of aardgas zonder leveringscontract na een verhuizing
Art. 5.5.1-5.5.2
Afdeling II. - Fraude
Art. 5.5.3
Afdeling III. - Leegstaande woning
Art. 5.5.4
Afdeling IV. - Afsluiten van de elektriciteits- en aardgastoevoer als het leveringscontract van de huishoudelijke afnemer werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling
Art. 5.5.5
Afdeling V. - Afsluiten in de winterperiode
Art. 5.5.6
Afdeling VI. - Heraansluiten van de elektriciteits- en aardgastoevoer
Art. 5.5.7
Afdeling VII. - Uitwisseling van gegevens
Art. 5.5.8
Afdeling VIII. [1 - Afsluiten van de elektriciteits- en aardgastoevoer via een oplaadblokkade]1
Art. 5.5.9
HOOFDSTUK VI. - Overige sociale openbaredienstverplichtingen
Art. 5.6.1-5.6.4
HOOFDSTUK VII. - Sociale statistieken
Art. 5.7.1
TITEL V/1. [1 - Sociale energiemaatregelen voor warmte- of koudenetten]1
HOOFDSTUK I. [1 - Toepassingsgebied]1
Art. 5/1.1.1
HOOFDSTUK II. [1 - Beschermingsmaatregelen bij wanbetaling ten opzichte van een warmte- of koudeleverancier]1
Art. 5/1.2.1, 5/1.2.2, 5/1.2.3, 5/1.2.4, 5/1.2.5, 5/1.2.6
HOOFDSTUK III. [1 - Beschermingsmaatregelen bij opzegging van het leveringscontract door de warmte- of koudeleverancier]1
Art. 5/1.3.1, 5/1.3.2, 5/1.3.3, 5/1.3.4
HOOFDSTUK IV. [1 - Afsluiten en heraansluiten van de toevoer van thermische energie]1
Afdeling I. [1 - Afname van thermische energie zonder leveringscontract na een verhuizing]1
Art. 5/1.4.1
Afdeling II. [1 - Gezamenlijke afsluiting]1
Art. 5/1.4.2
Afdeling III. [1 - Leegstaande woning]1
Art. 5/1.4.3
Afdeling IV. [1 - Afsluiten in de winterperiode]1
Art. 5/1.4.4
Afdeling V. [1 - Heraansluiten van de toevoer van thermische energie]1
Art. 5/1.4.5
Afdeling VI. [1 - Uitwisseling van gegevens]1
Art. 5/1.4.6
HOOFDSTUK V. [1 - Overige sociale openbaredienstverplichtingen]1
Art. 5/1.5.1, 5/1.5.2
HOOFDSTUK VI. [1 - Sociale statistieken]1
Art. 5/1.6.1
HOOFDSTUK VII. [1 - Financiering van de openbaredienstverplichtingen voor thermische energie]1
Art. 5/1.7.1. [1 § 1. De kosten voor de openbaredienstverplichtingen, opgelegd door of krachtens de artikelen 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, en 6.2.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, waaronder de kosten van de verplichtingen die de vergoedingen overschrijden, zijn een financiële openbaredienstverplichting voor de warmte- of koudeleveranciers en de warmte- of koudenetbeheerders.
TITEL VI. - Milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik
HOOFDSTUK I. - Groenestroomcertificaten
Afdeling I. - Definities
Art. 6.1.1
Afdeling II. - [1 De behandeling van standaard- en expertisedossiers inzake groenestroomcertificaten]1
Onderafdeling I. - [1 Het aanvragen van groenestroomcertificaten]1
Art. 6.1.2
Onderafdeling II. - De voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten
Art. 6.1.3, 6.1.3/1, 6.1.3/2, 6.1.3/3, 6.1.4-6.1.6
Onderafdeling III. [1 De berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten]1
Art. 6.1.7-6.1.12, 6.1.12/1, 6.1.13
Afdeling III. - [1 De toekenning en registratie van groenestroomcertificaten]1
Art. 6.1.14
Afdeling IV. - Het gebruik van de groenestroomcertificaten
Onderafdeling I. - Het gebruik van de groenestroomcertificaten in het kader van de certificatenverplichting
Art. 6.1.15-6.1.16
Onderafdeling II.
Art. 6.1.17-6.1.22
Onderafdeling III. - De handel in groenestroomcertificaten
Art. 6.1.23-6.1.24
HOOFDSTUK II. - Warmtekrachtcertificaten
Afdeling I. - Definities
Art. 6.2.1
Afdeling II. - [1 De behandeling van expertisedossiers met betrekking tot warmtekrachtcertificaten]1
Onderafdeling I. - [1 Het aanvragen van warmte-krachtcertificaten]1
Art. 6.2.2
Onderafdeling II. - De voorwaarden voor toekenning van warmtekrachtcertificaten
Art. 6.2.3, 6.2.3/1, 6.2.4-6.2.6
Onderafdeling III. - [1 Onderafdeling III. De berekening van het aantal toe te kennen warmtekrachtcertificaten]1
Art. 6.2.7-6.2.10
Afdeling III. - [1 De toekenning en registratie van warmte-krachtcertificaten]1
Art. 6.2.11
Afdeling IV. - Het gebruik van warmtekrachtcertificaten
Onderafdeling I Het gebruik van de warmtekrachtcertificaten in het kader van de certificatenverplichting
Art. 6.2.12
Onderafdeling II.
Art. 6.2.13-6.2.17
Onderafdeling III. - Handel in warmtekrachtcertificaten
Art. 6.2.18-6.2.19
HOOFDSTUK II/1. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren door het [2 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]2]1
Afdeling I. [1 - Gemeenschappelijke bepalingen]1
Art. 6.2/1.1
Afdeling II. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren voor groenestroom- en warmtekrachtkoppeling voor projecten uit representatieve projectcategorieën met startdatum vanaf 1 januari 2013]1
Onderafdeling I. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor nieuwe groenestroomprojecten]1
Art. 6.2/1.2
Onderafdeling II. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor lopende groenestroomprojecten]1
Art. 6.2/1.3
Onderafdeling III. [1 - Berekening van de bandingfactoren voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling voor projecten
Art. 6.2/1.4, 6.2/1.4/1
Onderafdeling IV. [1 - Rapport van het [2 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]2]1
Art. 6.2/1.5
Onderafdeling V. [1 - Vastlegging van de bandingfactoren]1
Art. 6.2/1.6
Afdeling II. [1 - Berekening van projectspecifieke onrendabele toppen en bandingfactoren voor projecten uit niet-representatieve projectcategorieën met startdatum vanaf 1 januari 2013]1
Art. 6.2/1.7
Afdeling III. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor groenestroomprojecten met startdatum voor 1 januari 2013]1
Art. 6.2/1.8, 6.2/1.8/1
HOOFDSTUK II/2. [1 - Rapport van de VREG betreffende de groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten]1
Art. 6.2/2.1
HOOFDSTUK II/3. [1 - Garanties van oorsprong]1
Afdeling I. [1 Algemene bepalingen over de aanvraag en de berekening van de energieproductie die recht geeft op de toekenning van garanties van oorsprong]1
Onderafdeling I. [1 Behandeling van de aanvraag tot toekenning van garanties van oorsprong]1
Art. 6.2/3.1
Onderafdeling II. [1 Maandelijkse berekening van de productie die recht geeft op garanties van oorsprong]1
Art. 6.2/3.2
Onderafdeling III. [1 Voorwaarden tot toekenning van garanties van oorsprong]1
Art. 6.2/3.3
Onderafdeling IV. [1 Vereiste berekeningen bij de toekenning van garanties van oorsprong]1
Art. 6.2/3.4, 6.2/3.5
Onderafdeling V. [1 Melding van wijzigingen]1
Art. 6.2/3.6
Onderafdeling VI. [1 Controle door de productieregistrator]1
Art. 6.2/3.7
Onderafdeling VII. [1 Rol van de productiecoördinator]1
Art. 6.2/3.8
Afdeling II. [1 Specifieke bepalingen over de aanvraag en berekening van de energieproductie die recht geeft op de toekenning van garanties van oorsprong]1
Onderafdeling I. [1 Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling]1
Art. 6.2/3.9, 6.2/3.10, 6.2/3.11, 6.2/3.12, 6.2/3.13
Onderafdeling II. [1 Productie van gas uit hernieuwbare energiebronnen]1
Art. 6.2/3.14, 6.2/3.15
Onderafdeling III. [1 Productie van warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen]1
Art. 6.2/3.16, 6.2/3.17
Afdeling III. [1 Beheer, toekenning, handel, gebruik, verval en vernietiging van garanties van oorsprong]1
Art. 6.2/3.18, 6.2/3.19, 6.2/3.20, 6.2/3.21, 6.2/3.22, 6.2/3.23, 6.2/3.24, 6.2/3.25, 6.2/3.26, 6.2/3.27
HOOFDSTUK III. - Informatieverlening over oorsprong en milieugevolgen van geleverde elektriciteit
Art. 6.3.1-6.3.5
HOOFDSTUK IV. - Openbaredienstverplichtingen voor de leveranciers, distributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit ter stimulering van het rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
Afdeling I. - [1 Openbaredienstverplichtingen voor de distributienetbeheerders of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit ter stimulering van het rationeel energiegebruik]1
Onderafdeling 1. [1 - Actieverplichtingen]1
Art. 6.4.1, 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/4, 6.4.1/2, 6.4.1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/6, 6.4.1/7, 6.4.1/8, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1, 6.4.1/9/2, 6.4.1/10, 6.4.1/11
Onderafdeling 2. - [1 Financiering]1
Art. 6.4.1/12
Afdeling II. - [1 Openbaredienstverplichtingen voor de uitbouw van de infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen]1
Art. 6.4.2-6.4.12
Afdeling III. - [1 Actieverplichtingen voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit inzake het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten]1
Onderafdeling I. - Beperking van aansluitingskosten
Art. 6.4.13
Onderafdeling II. - Voorrang
Art. 6.4.14
Onderafdeling III. [1 - Banking van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit]1
Art. 6.4.14/1
Onderafdeling IV. [1 - Vergoeding voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de netbeheerders]1
Art. 6.4.14/2
Onderafdeling V. [1 - Vergoeding voor de opkoop van warmtekrachtcertificaten door de netbeheerders]1
Art. 6.4.14/3
Afdeling IV. - [1 Rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit]1
Onderafdeling I. - REG-actieplan
Art. 6.4.15-6.4.16
Onderafdeling II.
Art. 6.4.17-6.4.18
Onderafdeling III.
Art. 6.4.19-6.4.20
Afdeling V. - Actieverplichtingen voor de aardgasdistributienetbeheerders
Art. 6.4.21-6.4.22
Afdeling VI. - Actieverplichtingen voor de leveranciers van elektriciteit
Art. 6.4.23-6.4.24, 6.4.24/1
Afdeling VII. - Actieverplichtingen voor de leveranciers van aardgas
Art. 6.4.25, 6.4.25/1
Afdeling VIII. [1 - Toegang van de netbeheerders tot de energieprestatiedatabank en de energieprestatiecertificatendatabank]1
Art. 6.4.26
HOOFDSTUK IV/1. [1 - Openbaredienstverplichtingen voor de installateurs van hernieuwbare energiesystemen]1
Art. 6.4/1.1
HOOFDSTUK V. - Energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen
Afdeling I. - Opmaak en inhoud van de energieplannen en energiestudies
Art. 6.5.1-6.5.4
Afdeling II. - Conformverklaring van energieplannen
Art. 6.5.5
Afdeling III. - Aanvaarding van energiedeskundigen
Art. 6.5.6
Afdeling IV. - Actualisering van het energieplan
Art. 6.5.7
Afdeling V. - Overzichtrapport van de overheid
Art. 6.5.8
HOOFDSTUK VI. [1 - Beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten voor elektro-intensieve ondernemingen]1
Afdeling I. - Algemene bepalingen
Art. 6.6.1
Afdeling II. - - De voorwaarden van en de procedure tot het verkrijgen van de beperking van het op ondernemingsniveau of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten voor elektro-intensieve ondernemingen
Art. 6.6.2-6.6.4
TITEL VII. - Tegemoetkomingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen [1 ...]1
HOOFDSTUK I. [1 - Gemeenschappelijke bepalingen.]1
Art. 7.1.1-7.1.12
HOOFDSTUK II. - Steunprogramma's voor niet-commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen
Afdeling I. - Toekenning van een subsidie voor de plaatsing van micro-WKK's en warmtepompen
Art. 7.2.1-7.2.6
Afdeling II. - Toekenning van subsidies aan sociale verhuurkantoren voor de uitvoering van energiebesparende investeringen in residentiële gebouwen
Art. 7.2.7-7.2.13
Afdeling III. - Toekenning van subsidies aan energieconsulentenprojecten
Onderafdeling I. - Toepassingsgebied
Art. 7.2.14
Onderafdeling II. - Algemene voorwaarden
Art. 7.2.15
Onderafdeling III. - Procedure
Art. 7.2.16-7.2.17
Onderafdeling IV. - Beoordelingscriteria
Art. 7.2.18-7.2.19
Onderafdeling V. - Uitbetaling van de subsidie
Art. 7.2.20
Afdeling IV. [1 Toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen]1
Onderafdeling I. [1 - Algemene voorwaarden]1
Art. 7.2.21-7.2.22
Onderafdeling II. [1 - Procedure]1
Art. 7.2.23-7.2.24
Onderafdeling III. [1 - Beoordelingscriteria]1
Art. 7.2.25
Onderafdeling IV. [1 - Uitbetaling van de subsidie]1
Art. 7.2.26
Onderafdeling V. [1 - Opvolging en begeleiding]1
Art. 7.2.27
Onderafdeling VI. [1 - Controle en sanctie]1
Art. 7.2.28
HOOFDSTUK III. - Marktintroductieprogramma
Art. 7.3.1
HOOFDSTUK IV. - [1 Ondersteuning van nuttige groene warmte [2 ...]2]1
Afdeling I. - [1 Algemene bepalingen]1
Art. 7.4.1
Afdeling II. - [1 De voorwaarden voor toekenning van de ondersteuning]1
Art. 7.4.2
Afdeling III. - [1 Indienen en beoordelen van een steunaanvraag]1
Art. 7.4.3
Afdeling IV. - [1 Toekennen van de steun en controle]1
Art. 7.4.4
HOOFDSTUK V. [1 - Ondersteuning van restwarmte [2 en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling]2]1
Afdeling I. - [1 Algemene bepalingen]1
Art. 7.5.1
Afdeling II. - [1 De voorwaarden voor toekenning van de ondersteuning]1
Art. 7.5.2
Afdeling III. - [1 Indienen en beoordelen van een steunaanvraag]1
Art. 7.5.3
Afdeling IV. - [1 Toekennen van de steun en controle]1
Art. 7.5.4
HOOFDSTUK VI. [1 - Ondersteuning van de [2 productie en injectie]2 van biomethaan]1
Afdeling I. - [1 Algemene bepalingen]1
Art. 7.6.1
Afdeling II. - [1 De voorwaarden voor toekenning van de ondersteuning]1
Art. 7.6.2
Afdeling III. - [1 Indienen en beoordelen van een steunaanvraag]1
Art. 7.6.3
Afdeling IV. - [1 Toekennen van de steun en controle]1
Art. 7.6.4
HOOFDSTUK VII. [1 - Instrumenten ter ondersteuning van nuttige-groenewarmte-installaties, installaties voor de benutting van restwarmte en stadsverwarming en -koeling]1
Afdeling I. [1 - Algemene bepalingen]1
Art. 7.7.1
Afdeling II. [1 - Steun voor studies]1
Art. 7.7.2
Afdeling III.
Art. 7.7.3
Afdeling IV.
Art. 7.7.4.
HOOFDSTUK VIII. [1 - Premie voor zero-emissievoertuigen]1
Art. 7.8.1-7.8.2
HOOFDSTUK IX. [1 - Energieleningen]1
Afdeling I. [1 - Voorwaarden voor de energiehuizen]1
Art. 7.9.1
Afdeling II. [1 Afdeling II. - Taken van de energiehuizen]1
Onderafdeling I. [1 Energieleningen]1
Art. 7.9.2
Onderafdeling II. [1 - Andere basistaken van de energiehuizen]1
Art. 7.9.2/1. [1 § 1. Het energiehuis voorziet, naast het verstrekken en beheren van energieleningen, in elke stad of gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht in de volgende dienstverlening en activiteiten:
Afdeling III. [1 - Vergoedingen]1
Onderafdeling I. [1 Vergoedingen voor het verstrekken en beheren van energieleningen ]1
Art. 7.9.3
Onderafdeling II. [1 - Vergoedingen voor de basistaken ]1
Art. 7.9.3/1
Onderafdeling III. [1 - Vernieuwende en experimentele activiteiten]1
Art. 7.9.3/2
Afdeling IV. [1 - Kwijtschelding]1
Art. 7.9.4
HOOFDSTUK X. [1 - Premies voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties tot en met 10 kWe]1
Art. 7.10.1
HOOFDSTUK XI. [1 - Ondersteuning van kleine en middelgrote windturbines]1
Afdeling I. [1 - Algemene bepalingen]1
Art. 7.11.1
Afdeling II. [1 - Voorwaarden voor de toekenning van de ondersteuning]1
Art. 7.11.2
Afdeling III. [1 - Indienen en beoordelen van een steunaanvraag]1
Art. 7.11.3
Afdeling IV. [1 - Toekennen van de steun en controle]1
Art. 7.11.4
Art. 7.11.4 TOEKOMSTIG RECHT
HOOFDSTUK XIII. [1 - Sloop- en heropbouwpremie]1
Art. 7.12.1
HOOFDSTUK XIII. [1 - Het in mindering brengen van de elektrische productie van de afname en de minimale terugleververgoeding voor elektriciteit die opgewekt is uit hernieuwbare energiebronnen en WKK door decentrale productie-installaties met een nominaal vermogen van maximaal 10 kVA]1
Art. 7.13.1-7.13.2
HOOFDSTUK XIV. [1 - Premie voor stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit]1
Art. 7.14.1
TITEL VIII. - [1 Erkenning van energiedeskundigen, verslaggevers, opleidings- en exameninstellingen en de certificering van aannemers en installateurs]1
HOOFDSTUK I. - Erkenning als energiedeskundige type A, [1 ...]1 type C en type D
Art. 8.1.1, 8.1.1/1, 8.1.1/2, 8.1.2-8.1.3
HOOFDSTUK II. - Interne energiedeskundige voor publieke gebouwen
Art. 8.2.1
HOOFDSTUK III.
Afdeling I.
Art. 8.3.1
Afdeling II.
Art. 8.3.2.
HOOFDSTUK IV. - [1 Opleidings- en exameninstellingen voor de certificering van aannemers en installateurs]1
Art. 8.4.1
HOOFDSTUK V. - [1 Certificering van aannemers en installateurs]1
Art. 8.5.1
Hoofdstuk VI. - [1 Erkenning als verslaggever]1
Art. 8.6.1-8.6.4
HOOFDSTUK VII. [1 - Erkenning als exameninstelling voor energiedeskundigen en verslaggevers]1
Afdeling I.
Art. 8.7.1
Afdeling II.
Art. 8.7.2
HOOFDSTUK VIII. [1 - Erkenning als organisator van een kwaliteitskader voor de uitvoering van luchtdichtheidstesten of de opmaak van ventilatieverslagen]1
Art. 8.8.1-8.8.2
TITEL IX. - Energieprestatie van gebouwen
HOOFDSTUK I. - Energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen
Afdeling I. - Algemene bepalingen
Art. 9.1.1
Afdeling II. - EPB-eisen bij nieuwbouw
Onderafdeling I. - Thermische isolatie
Art. 9.1.2-9.1.5
Onderafdeling II. - Ventilatie
Art. 9.1.6-9.1.7
Onderafdeling III. - E-peil en oververhitting
Art. 9.1.8-9.1.11, 9.1.11/1, 9.1.12
Onderafdeling III/1. [1 - Netto-energiebehoefte voor verwarming]1
Art. 9.1.12/1
Onderafdeling III/2. [1 - Aandeel hernieuwbare energie]1
Art. 9.1.12/2, 9.1.12/3
Onderafdeling III/3. [1 - Eisen aan technische installaties]1
Art. 9.1.12/4
Onderafdeling III/4. [1 S-peil]1
Art. 9.1.12/5
Onderafdeling IV. - EPB-haalbaarheidsstudies voor alternatieve energiesystemen
Art. 9.1.13-9.1.14
Afdeling III. - [1 - EPB-eisen bij renovatie en functiewijziging]1
Onderafdeling I. [1 - Renovatie]1
Art. 9.1.15
Onderafdeling II.
Art. 9.1.16
Onderafdeling III. [1 Ingrijpende energetische renovatie]1
Art. 9.1.17-9.1.19
Afdeling IV. - Vrijstellingen en afwijkingen
Art. 9.1.20-9.1.22, 9.1.22/1, 9.1.23, 9.1.23/1, 9.1.24-9.1.29, 9.1.29/1, 9.1.30
Afdeling V. - Uitvoeringsmaatregelen
Art. 9.1.31-9.1.32, 9.1.32/1, 9.1.32/2
Afdeling VI.
Art. 9.1.33
HOOFDSTUK II. - Energieprestatiecertificaten
Afdeling I. - Het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen
Onderafdeling I. - Opmaak van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen
Art. 9.2.1-9.2.2
Onderafdeling II. - Overdracht van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur
Art. 9.2.3-9.2.5
Afdeling I/1. [1 - Het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen]1
Art. 9.2.5/1, 9.2.5/2, 9.2.5/3
Afdeling II. - Het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen
Onderafdeling I. - Opmaak van het energieprestatiecertificaat [1 grote]1 niet-residentiële gebouwen
Art. 9.2.6-9.2.7
Onderafdeling I/1. [1 - Het energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen]1
Art. 9.2.7/1, 9.2.7/2
Onderafdeling II. - Overdracht van het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur
Art. 9.2.8-9.2.10, 9.2.10/1
Afdeling III. - Het energieprestatiecertificaat bouw
Art. 9.2.11
Afdeling IV. - Het energieprestatiecertificaat publieke gebouwen
Onderafdeling I. - Opmaak van het energieprestatiecertificaat publieke gebouwen
Art. 9.2.12, 9.2.12/1, 9.2.12/2, 9.2.13
Onderafdeling II. - Berekening van het kengetal publiek
Art. 9.2.14-9.2.16
HOOFDSTUK III.
Art. 9.3.1-9.3.2
TITEL X. - Energiebeleidsrapportering
Art. 10.1.1, 10.1.1/1, 10.1.2-10.1.10
TITEL X/1. [1 - Regelluwe zones voor energie]1
HOOFDSTUK I. [1 - Procedure en voorwaarden voor de erkenning als regelluwe zone voor energie]1
Art. 10/1.1.1, 10/1.1.2, 10/1.1.3, 10/1.1.4
HOOFDSTUK II. [1 - Verlenging van de erkenning als regelluwe zone voor energie]1
Art. 10/1.2.1
HOOFDSTUK III. [1 - Schorsing, intrekking en stopzetting van de erkenning als regelluwe zone voor energie]1
Art. 10/1.3.1, 10/1.3.2, 10/1.3.3
HOOFDSTUK IV. [1 - Rapporteringsverplichtingen]1
Art. 10/1.4.1
TITEL XI. - Toezicht en sancties
HOOFDSTUK I. - Toezicht door het [1 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]1.
Afdeling I. - [1 Controle op de gevolgde opleidingen van [2 de verslaggevers,]2 de energiedeskundigen type A, [3 ...]3 type C, type D en de interne energiedeskundigen, op de erkende opleidings- en exameninstellingen en op de certificaten van bekwaamheid. ]1
Art. 11.1.1
HOOFDSTUK I/1. [1 Toezicht door de VREG]1
Art. 11.1/1.1
HOOFDSTUK I/2. [1 Toezicht door de afdeling, bevoegd voor milieu-inspectie]1
Art. 11.1/2.1
Afdeling II. - Controle op de energiebeleidsrapportering
Art. 11.1.2
Afdeling III. [1 - Controle op de naleving van de banking van groenestroomcertificaten [3 en warmtekrachtcertificaten]3 door de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit [2 en op de vergoeding voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de netbeheerders]2]1
Art. 11.1.3
Afdeling IV. [1 Controle op de openbaredienstverplichtingen voor de distributienetbeheerders of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit ter stimulering van het rationeel energiegebruik]1
Art. 11.1.4
Afdeling V. - [1 Controle betreffende de berekening van groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten, onrendabele toppen en bandingfactoren]1
Art. 11.1.5
Afdeling VI. [1 - Controle op de naleving van de vergoedingen aan de energiehuizen]1
Art. 11.1.6
Afdeling VII. [1 - Controle voor de sloop- en heropbouwpremie]1
Art. 11.1.7
HOOFDSTUK I/3. [1 - Toezicht door de netbeheerders]1
Art. 11.1/3.1, 11.1/3.2, 11.1/3.3
HOOFDSTUK II. - Administratieve sancties opgelegd door het [1 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]1
Afdeling I. - Schorsing of intrekking van de erkenning van energiedeskundigen
Art. 11.2.1-11.2.3
Afdeling II. - Sanctieprocedure bij niet - naleving van beleidsrapportering
Art. 11.2.4
Afdeling III. - Dwangbevel
Art. 11.2.5
Afdeling IV. - [1 Intrekking van de erkenning van een opleidings- en exameninstelling]1
Art. 11.2.6. [1 Het [4 VEKA]4 kan de erkenning van een opleidings- of [2 exameninstelling, vermeld in artikel 8.4.1 of artikel 8.7.1]2, intrekken in een van volgende gevallen :
Afdeling V. - [1 Intrekking van het certificaat van bekwaamheid en certificaat van bekwaamheid aspirant]1
Art. 11.2.7. [1 Wanneer het [4 VEKA]4 vaststelt dat het [2 door hem zelf uitgevoerde werk of het door hem gevalideerde werk]2 van een met toepassing van artikel 8.5.1 gecertificeerde aannemer of installateur van onvoldoende kwaliteit getuigt, of wanneer een gecertificeerde aannemer of installateur de voorwaarden van de certificering, vermeld in artikel 8.5.1, § 3 [3 ...]3, niet naleeft, dan kan het agentschap het hem toegekende certificaat van bekwaamheid [3 ...]3 intrekken. Het [4 VEKA]4 kan in dit kader een beroep doen op externe expertise.
Afdeling VI. - [1 Schorsing en intrekking van de erkenning van de verslaggever]1
Art. 11.2.8
TITEL XII. - Wijzigings-, opheffings-, overgangs- en slotbepalingen
HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen
Afdeling I. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning
Art. 12.1.1-12.1.3
Afdeling II. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen
Art. 12.1.4
Afdeling III. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
Art. 12.1.5
Afdeling IV. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas
Art. 12.1.6-12.1.8
Afdeling V. - Wijziging aan het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie
Art. 12.1.9
Afdeling VI. - Wijziging aan het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen
Art. 12.1.10
Afdeling VII. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding
Art. 12.1.11-12.1.12
Afdeling VIII. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten
Art. 12.1.13
Afdeling IX. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen
Art. 12.1.14-12.1.23
Afdeling X. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen
Art. 12.1.24-12.1.27
Afdeling XI. - Wijziging aan het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering
Art. 12.1.28
HOOFDSTUK II. - Opheffingsbepalingen
Art. 12.2.1
HOOFDSTUK III. - Overgangsbepalingen
Art. 12.3.1-12.3.17, 12.3.17/1, 12.3.18-12.3.22
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen
Art. 12.4.1-12.4.4
BIJLAGEN.
Art. N1, N1/1, N2-N3, N3/1, N3/2, N3/3, N3/4, N4, N4/1, N5-N13

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepalingen

  Artikel 1.1.1 § 1. De begrippen en definities, vermeld in het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, zijn van toepassing op dit besluit.
  § 2. In dit besluit wordt verstaan onder :
  1° aangesloten wooneenheid of residentieel gebouw : wooneenheid of residentieel gebouw, aangesloten op het distributienet;
  2° aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning : de aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning als vermeld in artikel 4.2.1 van [24 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals dat artikel gold voor de wijziging ervan bij het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning]24;
  [19 2/1° aardwarmte uit de diepe ondergrond: aardwarmte vanaf een diepte van ten minste 500 meter ten opzichte van het TAW-referentiepunt (Tweede Algemene Waterpassing);]19
  3° afrekeningsfactuur : de factuur voor de afrekening van een gemeten, geschatte of conventioneel overeengekomen verbruik over een bepaalde periode, met uitzondering van de facturen voor de betaling van voorschotten;
  [40 3° /0 afvalwarmte en -koude: de warmte of koude die onvermijdelijk als bijproduct in industriële of stroomopwekkingsinstallaties of in de tertiaire sector wordt opgewekt, die ongebruikt zou terechtkomen in lucht of water zonder verbinding met een stadsverwarmings- of -koelingssysteem, als een warmte-krachtkoppelingsproces is gebruikt of zal worden gebruikt of als warmtekrachtkoppeling niet haalbaar is;]40
  3/1° [19 Algemene Groepsvrijstellingsverordening: verordening EG nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, en alle latere wijzigingen;]19
  [23 3/2° appartementengebouw of multifunctioneel gebouw: een gebouw met minstens twee wooneenheden, een wooneenheid en minstens een andere eenheid, of minstens twee andere eenheden waarover de energiefactuur voor verwarming, koeling of warmwatervoorziening verdeeld moet worden;]23
  4° [46 ...]46
  [31 4° /1 [34 ...]34]31
  5° [21 batterij elektrisch voertuig : een motorvoertuig, uitgerust met een aandrijving die bestaat uit uitsluitend een niet-perifere elektromotor als energieomzetter met een elektrisch oplaadbaar energieopslagsysteem, dat extern kan worden opgeladen;]21
  6° [4 ...]4;
  7° beschermde afnemer : huishoudelijke eindafnemer [36 of huishoudelijke eindafnemer van thermische energie]36 waarbij op het adres van de aansluiting minstens één persoon gedomicilieerd is die behoort tot de lijst van residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, vermeld in artikel 4 van de Programmawet van 27 april 2007, in artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare positie en artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare positie.;
  8° [18 besluit 2012/21/EU: het besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen;]18
  [37 8° /1 beveiligde zending: een van de hierna volgende betekeningswijzen:
   a) een aangetekend schrijven;
   b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
   c) een andere door de Vlaamse Regering of de minister toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;]37
  9° biomassa : de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsook de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval;
  [11 9/1° biomethaan : [40 een gas uit organisch-biologische stof dat geproduceerd is met hernieuwbare energiebronnen]40 waarvan de eigenschappen werden gewijzigd als gevolg van een fysische en/of chemische behandeling om het uitwisselbaar te maken met aardgas van het net of het aardgas gebruikt voor voertuigen;]11
  10° biotransportbrandstof : biomassa die wordt aangewend om een voertuig aan te drijven;
  [31 10° /1 brandstofcelwagen: een motorvoertuig, uitgerust met een aandrijving die bestaat uit uitsluitend een niet-perifere elektromotor als energieomzetter, gevoed door een brandstofcel;]31
  11° bruikbare vloeroppervlakte : de som van de brutovloeroppervlakten van alle vloerniveaus binnen het beschermde volume van het gebouw, berekend volgens de door het [49 VEKA]49 vastgelegde specificaties;
  [45 11° /0 bruto nominaal (elektrisch) vermogen: het bruto geïnstalleerd elektrisch vermogen dat de productie-installatie maximaal kan leveren, en dat niet softwarematig of op een andere manier wordt begrensd;]45
  [10 11/1° bruto thermisch vermogen : het door de constructeur in de technische specificaties van de installatie vermelde maximaal thermisch vermogen, met uitsluiting van het ingaand thermisch vermogen;]10
  [28 11/1/1° burgerparticipatie: het betrekken van minstens 200 burgers door hen financieel te laten participeren, bijvoorbeeld door het aanbieden van aandelen via een coöperatieve vennootschap, of door het aanbieden van een obligatielening;]28
  [21 11/2° cataloguswaarde : de aanbevolen catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, exclusief opties en inclusief werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Indien het voertuig zonder batterij wordt verkocht, maar deze batterij wordt gehuurd of geleased, dan wordt bij de cataloguswaarde standaard de huurprijs van de batterij, inclusief BTW, voor een periode van 36 maanden gerekend;]21
  [23 11/3° centrale verbruiksmeter voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik: een warmtemeter of een warmwatermeter om het verbruik van verwarming, koeling en warm water te meten, op te slaan en weer te geven, geïnstalleerd bij de warmtewisselaar of het leveringspunt als de verwarming, de koeling of de warmwatervoorziening van een gebouw geleverd wordt door een warmte- of koudenet of door een centrale bron die verschillende gebouwen bedient;]23
  12° certificaatgerechtigde : natuurlijke persoon of rechtspersoon die recht heeft op groenestroomcertificaten, overeenkomstig artikel 7.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, of op warmtekrachtcertificaten, overeenkomstig artikel 7.1.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  13° certificatenverplichting : verplichting tot het inleveren van een aantal groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten, als vermeld in respectievelijk artikel 7.1.10 en 7.1.11 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  14° [34 certificatiesoftware niet-residentieel: de software die ter beschikking wordt gesteld door het [49 VEKA]49 aan de energiedeskundigen type D voor de certificering van een of meer types van bestaande grote niet-residentiële gebouwen, waarmee het energieprestatiecertificaat grote niet-residentiële gebouwen kan worden opgesteld en waarmee de berekende resultaten en de gegevens die aan de grondslag liggen van het energieprestatiecertificaat grote niet-residentiële gebouwen, kunnen worden doorgestuurd naar de energieprestatiecertificatendatabank;]34
  15° [34 certificatiesoftware residentieel: de software die ter beschikking wordt gesteld door het [49 VEKA]49 aan de energiedeskundigen type A voor de certificering van bestaande residentiële gebouwen en bestaande kleine niet-residentiële gebouwen, en waarmee het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen, het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen en het energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen kan worden opgesteld en waarmee de berekende resultaten en de gegevens die aan de grondslag liggen van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen, het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen en het energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen kunnen worden doorgestuurd naar de energieprestatiecertificatendatabank;]34
  16° collectieve huisvesting : huisvesting waarbij verschillende personen buiten gezinsverband in hetzelfde residentiële gebouw zijn gedomicilieerd;
  [7 16/1° DABM : het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;]7
  17° dagmeter : elektriciteitsmeter waarmee het verbruik wordt gemeten tijdens de normale uren, zoals vastgelegd door de netbeheerder;
  18° [41 ...]41
  [15 18/1° [26 de afdeling, bevoegd voor milieu-inspectie: de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor de uitvoering van de milieuhandhaving;]26]15
  [37 18/2° [49 ...]49;]37
  19° [26 ...]26
  20° [4 ...]4;
  21° dominerende aandeelhouder : elke natuurlijke of rechtspersoon die geen gemeente [15 of provincie]15 is en elke groep van personen die in onderling overleg optreden, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste 10 procent bezitten van het kapitaal van de netbeheerder of van de stemrechten, verbonden aan de effecten die door hem zijn uitgegeven;
  [32 21/1° dunningen: het selectief of systematisch verwijderen van bomen uit een min of meer gelijkjarig bos met het doel de (dikte)groei en gezondheid van de resterende bomen te bevorderen;
   21/2° dunningshout: hout dat afkomstig is van de bomen die bij de uitvoering van een dunning zijn geveld;
   21/3° duurzaam bosbeheer: het beheer en gebruik van bossen en beboste gebieden op een manier (en met een intensiteit) die hun productiviteit, biologische diversiteit, regeneratiecapaciteit en vitaliteit behouden, evenals het vermogen om nu en in de toekomst de relevante economische, ecologische en sociale functies op lokaal, nationaal en mondiaal niveau te vervullen, waarbij koolstofvoorraden op lange termijn behouden of vergroot worden en geen schade aan andere ecosystemen wordt toegebracht;]32
  22° EAN-code : code die bestaat uit 18 cijfers voor de unieke identificatie van een toegangspunt op het elektriciteits- of aardgasnet (European Article Numbering);
  23° economisch aantoonbare vraag : de vraag die de behoefte aan warmte of koeling niet overstijgt en waaraan anders onder marktvoorwaarden zou worden voldaan door andere processen van energieopwekking [10 ...]10 ;
  24° [46 eindgebruiker van thermische energie: de natuurlijke of rechtspersonen die verwarming, koeling of warm water voor hun eigen eindgebruik aankopen, of de natuurlijke of rechtspersonen die bewoner zijn van een afzonderlijk gebouw of van een eenheid in een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw dat beschikt over een warmte- of koudenet of een centrale bron voor verwarming, koeling of warm water en die geen rechtstreekse of individuele overeenkomst met de energieleverancier hebben;]46
  25° elektrisch rendement : netto-elektriciteitsproductie, gedeeld door het totale brandstofverbruik, uitgedrukt op de onderste verbrandingswaarde;
  [22 25/1° Elektrisch voertuig: een motorvoertuig, uitgerust met een aandrijving die bestaat uit ten minste één niet-perifere elektromotor als energieomzetter met een elektrisch oplaadbaar energieopslagsysteem, dat extern kan worden opgeladen;]22
  26° energieaudit : doorlichting van een gebouw, domein of infrastructuur, waarbij het besparingspotentieel wordt onderzocht. Een energieaudit gaat gepaard met een uitgebreid rapport met gedetailleerde gegevens over economisch verantwoorde maatregelen om geld en energie te besparen door efficiënter met energie om te gaan, zonder het comfortniveau te verlagen. Het rapport omvat :
  a) de huidige toestand van het gebouw en de installaties;
  b) het energieverbruik (elektriciteit en brandstof), uitgezet tegen algemene referentiewaarden;
  c) het huidige comfort van de gebruikers, uitgezet tegen het gewenste comfortniveau;
  d) concrete energiebesparende maatregelen;
  27° [46 ...]46
  28° energieconsulentenproject : een samenhangend geheel van activiteiten voor een specifieke doelgroep die gericht zijn op de bevordering van rationeel energiegebruik en -beheer via het voeren van campagnes en acties of informatieverzameling en -verstrekking inzake rationeel energiegebruik of de organisatie van vorming over rationeel energiegebruik;
  29° energiedeskundige type A : de natuurlijke persoon, onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandige, of de bezoldigde medewerker van een rechtspersoon, die het energieprestatiecertificaat voor residentiële gebouwen [34 , het energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen, en het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen]34 opmaakt;
  30° [46 ...]46
  31° energiedeskundige type C : de natuurlijke persoon, onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandige, of de bezoldigde medewerker van een rechtspersoon, die energieadvies over publieke gebouwen verstrekt;
  32° energiedeskundige type D : de natuurlijke persoon, onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandige, of de bezoldigde medewerker van een rechtspersoon, die het energieprestatiecertificaat voor [34 grote]34 niet-residentiële gebouwen opmaakt;
  [35 32° /1 energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling: een netwerk voor stadsverwarming of -koeling dat gebruik maakt van een van de volgende energiebronnen of technologieën:
   a) ten minste 50% warmte uit hernieuwbare energiebronnen;
   b) ten minste 50% restwarmte, die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.5.1, § 6, tweede lid, 1°, a), 2°, a) en 3° ;
   c) ten minste 50% uit een combinatie van de energiebronnen of technologieën, vermeld in punt a) of b);]35
  33° energiegebruik : het primaire elektriciteitsgebruik en het primaire energetische gebruik van energiedragers en niet het non-energetische gebruik van energiedragers in de vorm van als grondstof ingezette energiedragers;
  [18 33/1° energiehuis: lokale entiteit, zoals vermeld in [27 titel VIII]27 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten hetzij als kredietbemiddelaar, hetzij als kredietgever energiediensten gericht op energiebesparende investeringen aanbiedt aan de klant, en die in hoedanigheid van kredietgever en kredietbemiddelaar aan de volgende voorwaarden voldoet:
   a) over rechtspersoonlijkheid beschikken;
   b) over de nodige expertise en kritische capaciteit beschikken op technisch, juridisch, financieel en boekhoudkundig vlak;
   c) kunnen werken volgens het derde investeerderprincipe en fungeren als lokale ESCO in het kader van de financiering van tussenkomsten voor de doelgroep;
   d) de sociale begeleiding van de doelgroep kunnen garanderen;]18
  34° energie-intensieve inrichting : inrichting met een jaarlijks energiegebruik van ten minste 0,1 PJ;
  35° energieprestatiecertificaat bij de bouw : het certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een nieuw gebouw, uitgedrukt in een of meer numerieke indicatoren;
  [34 35° /1 energieprestatiecertificaat grote niet-residentiële gebouwen: het certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening of meting van de totale energie-efficiëntie van een bestaand grote niet-residentiële eenheid, uitgedrukt in een of meer numerieke indicatoren;]34
  [34 35° /2 energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen: het certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een bestaand kleine niet-residentiële eenheid, uitgedrukt in een of meer numerieke indicatoren;]34
  [34 35° /3 energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen: het certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de energie-efficiëntie van de gemeenschappelijke delen van een bestaand appartementsgebouw, uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren;]34
  36° [34 energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen: het energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen of het energieprestatiecertificaat grote niet-residentiële gebouwen;]34
  37° energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen : het certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een bestaand residentieel gebouw, uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren;
  38° [29 energiescan: een doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op het vlak van gebouwschil, verwarming, sanitair warm water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag, en waarbij tijdens het eerste bezoek de energiefactuur kan worden gescreend met het oog op optimalisatie op basis van onder meer een leveranciersvergelijking, premies voor energiebesparende investeringen kunnen worden toegelicht en op de plaatsen waar dat zinvol wordt geacht, spaarlampen, een spaardouchekop, radiatorfolie, buisisolatie, tochtstrips, een timer voor een waterboiler, een stroomverdeeldoos met schakelaar kunnen worden geplaatst en radiatoren kunnen worden ontlucht, of een daaropvolgende dienstverlening ofwel eenmalig een dienstverlening gericht op begeleiding op maat voor kwetsbare groepen ofwel dienstverlening gericht op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen. In tegenstelling tot het eerste type dienstverlening kan het tweede type dienstverlening wel meerdere malen uitgevoerd worden op voorwaarde dat hierbij telkens andere soorten investeringen beoogd worden;]29
  39° energiezorgsysteem : een systeem dat systematisch het energieverbruik in eigen beheer controleert en dat tot eenvoudige ingrepen leidt om onnodig energieverbruik te vermijden en het duurzame energiebeleid te versterken. De energieboekhouding vormt het geraamte van energiezorg. Een energieaudit van een of meer entiteiten kan ook een onderdeel zijn van een energiezorgsysteem voor zover de resultaten ervan leiden tot concrete besparingsmaatregelen met controleerbare effecten. Ook de effectieve besparingsmaatregelen vormen een onderdeel van een energiezorgsysteem;
  40° EPB-haalbaarheidsstudie : studie waaruit blijkt dat de technische, milieukundige en economische haalbaarheid van alternatieve energiesystemen voor de start van de bouw in aanmerking werd genomen;
  [12 40/1° EPN-eenheid : elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen, die het voorwerp zijn van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt en die een niet-residentiële bestemming hebben met uitzondering van industriële gebouwen;]12
  [12 40/2° EPW-eenheid : elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen, die het voorwerp zijn van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt, die een residentiële bestemming hebben en slechts één wooneenheid bevatten;]12
  [16 40/3° [33 voor de toepassing van titel VII, hoofdstuk IX van dit besluit is het energiehuis de ESCO, en werkt volgens het derde-investeerdersprincipe voor de prioritaire doelgroep en waarbij de terugbetaling van de energielening gebeurt op basis van de terugverdientijd van de investering]33;]27]16
  [27 40/3/1° expertisedossier: een dossier over de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong aan een warmte-krachtinstallatie of installatie die elektriciteit produceert uit hernieuwbare energiebronnen, met uitzondering van zonne-energie, met inbegrip van de wijzigingen, rapporteringen en controles in dit dossier na de goedkeuring ervan;]27
  [20 40/4° externe warmtelevering : voor de toepassing van titel IX worden volgende gevallen als externe warmtelevering beschouwd : de stadsverwarming of -koeling [41 die minstens twee gebouwen bedient waarvan minstens één zich niet op de eigen site bevindt]41;]20
  41° [9 feitelijke waarde : de broeikasgasemissiereductie die bereikt wordt met bepaalde of met alle stappen van een specifiek productieproces voor biobrandstof of vloeibare biomassa als berekend volgens de werkwijze in deel C van bijlage XI;]9
  42° [4 [32 gasvormige biomassa: een gasvormige brandstof voor andere energiedoeleinden dan vervoer, waaronder elektriciteit, verwarming en koeling, die geproduceerd is uit biomassa;]32]4;
  43° [13 ...]13;
  44° gebouw : voor de toepassing van titel VIII en IX, elk gebouw in zijn geheel of delen ervan die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt en waarvoor energie verbruikt wordt om [13 ...]13 een specifieke binnentemperatuur te bereiken;
  [34 44/1° gebouweenheid: de kleinste eenheid binnen een gebouw die voldoet aan al de volgende voorwaarden:
   a) geschikt zijn voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden of een gemeenschappelijk deel zijn;
   b) ontsloten worden via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte;
   c) in functioneel opzicht zelfstandig zijn;]34
  45° gebouwsite : een of meer gebouwen op dezelfde locatie die geheel of gedeeltelijk door een publieke organisatie worden gebruikt, en die minstens één gemeenschappelijke teller gebruiken;
  46° [4 ...]4;
  [25 46/2° gedeeltelijke herbouw: het bouwen van een nieuw gebouw na voorafgaande sloopwerken van een deel van een bestaand gebouw, al dan niet gecombineerd met de renovatie van overblijvende delen van het bestaande gebouw, waarbij het nieuwe deel een beschermd volume heeft dat groter is dan 800mü of minstens een wooneenheid bevat of een renovatie van een bestaand gebouw, waarbij minstens 75% van de scheidingsconstructies die het totale beschermd volume van het gebouw na de werken omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, nieuw zijn;]25
  47° gezondheidsvoorziening : een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefent op het gebied van de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de preventieve gezondheidszorg, vermeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van de voorzieningen werkzaam op het vlak van de medisch verantwoorde sportbeoefening;
  [34 47°/1 grote niet-residentiële eenheid is "een gebouweenheid met niet-residentiële en niet-industriële bestemming die geen kleine niet-residentiële eenheid is;]34
  [25 [34 47° /2]34 herbouw: het bouwen van een nieuw gebouw na de voorafgaande volledige sloop van een bestaand gebouw.]25
  [32 47/2° houtplantage: bos bestaande uit gelijkjarige bomen van één of enkele soorten, meestal exoten, aangelegd in een gelijkmatig verband door planten of zaaien met houtproductie als doel;]32
  48° huishoudelijke eindafnemer : ofwel elke natuurlijke persoon die elektriciteit afneemt om te voorzien in zijn behoeften of die van de personen die samen met hem in de woning in kwestie verblijven, behalve als het leveringscontract voor de levering van elektriciteit op het afnamepunt in kwestie werd gesloten door een rechtspersoon, ofwel de eigenaar van de woning in kwestie, behalve als het leveringscontract voor de levering van elektriciteit op het afnamepunt in kwestie werd gesloten door een rechtspersoon;
  [23 48/1° individuele verbruiksmeter voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik: een instrument dat ontworpen is om het verbruik van verwarming, koeling en warm water in een eenheid te meten, op te slaan en weer te geven;]23
  49° industrieel gebouw : gebouw dat bestemd is voor de productie, de bewerking, de opslag of manipulatie van goederen;
  50° [14 ingrijpende energetische renovatie : een renovatie [25 functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m3 of een]25 waarbij [25 minstens de opwekkers]25 om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen [25 ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw]25 betreft;]14
  51° inspectieprotocol niet-residentieel : het document dat het [49 VEKA]49 ter beschikking stelt aan de energiedeskundige type D en dat vastlegt op welke wijze de inspectie ter plaatse wordt uitgevoerd, alsook de manier waarop de energiedeskundige type D de gegevens op een uniforme manier moet meten en omzetten bij gebruik van de certificatiesoftware niet-residentieel;
  52° inspectieprotocol residentieel : het document dat het [49 VEKA]49 ter beschikking stelt aan de energiedeskundige type A en dat vastlegt op welke wijze de inspectie ter plaatse wordt uitgevoerd, alsook de manier waarop de energiedeskundige type A de gegevens op een uniforme manier moet meten en omzetten bij gebruik van de certificatiesoftware residentieel;
  53° Inspectieprotocol : inspectieprotocol residentieel of inspectieprotocol niet-residentieel;
  54° [39 intern verzelfstandigd agentschap: een agentschap als vermeld in artikel III.1, tweede lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018;]39
  55° [1 inventaris van het bouwkundig erfgoed : de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vermeld in artikel [17 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013]17;]1
  56° kantoorgebouw : gebouw dat bestemd is voor een dienstverleningsfunctie, waarin voornamelijk administratief werk wordt verricht, en waaronder ook de gebouwen vallen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep als vermeld in [18 artikel I.8, 35° van het Wetboek van economisch recht (tweede vermelding)]18;
  [15 56/2° gesloten industrieel net: gesloten industrieel net, vermeld in artikel 2, 41° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;]15
  57° kengetal niet-residentieel : de verhouding tussen enerzijds het primaire energieverbruik dat nodig is voor onder meer de verwarming, de sanitaire warmwatervoorziening, de koeling, de ventilatie en de ingebouwde lichtinstallatie van een niet-residentieel gebouw, en anderzijds de bruikbare vloeroppervlakte van het niet-residentiële gebouw, namelijk de som van de brutovloeroppervlakten van alle vloerniveaus binnen het beschermde volume van het niet-residentiële gebouw, zoals berekend volgens de door het [49 VEKA]49 vastgelegde specificaties;
  58° kengetal publiek : de verhouding tussen enerzijds het bijgehouden gemeten globaal energieverbruik voor de verwarming, de warmtapwatervoorziening, de koeling, de ventilatie, de verlichting van een publiek gebouw en andere energieverbruik, en anderzijds de bruikbare vloeroppervlakte van het publieke gebouw;
  59° kengetal residentieel : de verhouding tussen enerzijds het primair energieverbruik dat nodig is voor de verwarming, de sanitairwarmwatervoorziening, de koeling en de ventilatie van een residentieel gebouw, en anderzijds de bruikbare vloeroppervlakte van het residentiële gebouw, namelijk de som van de brutovloeroppervlakten van alle vloerniveaus binnen het beschermde volume van het residentiële gebouw, zoals berekend volgens de door het [49 VEKA]49 vastgelegde specificaties;
  60° klantenkantoor : elk permanent kantoor dat toegankelijk is voor de eindafnemers die bij een elektriciteitsdistributienetbeheerder zijn aangesloten, waar onder andere informatie verstrekt wordt over aansluitingsmogelijkheden, elektriciteitstarieven of tarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet;
  [34 60° /1 kleine niet-residentiële eenheid: een gebouweenheid met niet-residentiële en niet-industriële bestemming met een bruikbare vloeroppervlakte die niet groter is dan 500 m2 en waarbij het aaneengesloten geheel van niet-residentiële gebouweenheden binnen een zelfde gebouw waarvan de gebouweenheid deel uitmaakt een bruikbare vloeroppervlakte heeft die niet groter is dan 1000 m2;]34
  61° kleinschalige warmtekrachtkoppeling : productie, afkomstig van warmtekrachtkoppelingseenheden met een geïnstalleerd vermogen van minder dan 1 MWe;
  [38 61° /1 kleinverbruiksmeetinrichting: de meetinrichting waarmee een kleinverbruiksmeting elektriciteit wordt uitgevoerd;]38
  [38 61° /2 kleinverbruiksmeting elektriciteit: meting bij een elektriciteitsdistributienetgebruiker met een aansluitingsvermogen onder de 56 kVA;]38
  62° korteomloophout : hout van snelgroeiende houtachtige gewassen, waarbij de bovengrondse biomassa periodiek tot maximaal acht jaar na de aanplanting of na de vorige oogst in haar totaliteit wordt geoogst;
  [22 62/1° Oplaadpunt voor een elektrisch voertuig: een aansluiting, waarmee telkens één elektrisch voertuig kan worden opgeladen of waarmee de batterij van telkens één elektrisch voertuig kan worden vervangen;]22
  63° laagspanning : spanningsniveau van 1 000 V of lager;
  64° leesrecht : recht op toegang tot de centrale databank als vermeld in artikel 6.1.14 en 6.2.11, om gegevens over bepaalde groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten te consulteren;
  [32 64/1° levering: een hoeveelheid biomassa die wordt ingezet voor energieproductie en waarvoor de fysieke en duurzaamheidseigenschappen voor de gehele levering gelijk zijn. (Een levering is hiermee niet hetzelfde als een fysieke levering. Het is mogelijk dat een levering uit meerdere ladingen van vrachtwagens of schepen bestaat als de genoemde eigenschappen maar gelijk zijn. Ook kan één fysieke lading uit meerdere leveringen bestaan, aangezien de massabalanseisen mengen van gelijke materialen niet verbiedt.);]32
  [44 "64° /2 leveringscontract: contract dat de relatie regelt tussen de netgebruiker en zijn leverancier van energie;]44
  65° leveringsvergunning : vergunning voor de levering van elektriciteit of aardgas, als vermeld in artikel 4.3.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  65/1° [18 ...]18
  [7 65/2° mest en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen : 1) dierlijke mest, 2) land- en tuinbouwproducten van plantaardige of dierlijke oorsprong, met name gewassen of delen van gewassen geteeld op een land- en tuinbouwbedrijf die niet als afval beschouwd worden en dierlijke producten afkomstig van veeteelt die niet als afval beschouwd worden en 3) land- en tuinbouwafval van plantaardige of dierlijke oorsprong, inclusief natuur- en bermmaaisel, waarbij dit land- en tuinbouwafval enkel een bewerking mag ondergaan hebben met als doel het te scheiden van land- en tuinbouwproducten die bestemd zijn voor rechtstreekse consumptie of voor verdere verwerking of met als doel het te kunnen transporteren;]7
  66° micro-WKK : warmtekrachtkoppelingseenheid met een maximumcapaciteit van minder dan 50 kWe;
  67° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid;
  68° nachtmeter : elektriciteitsmeter waarmee het verbruik wordt gemeten tijdens de stille uren, zoals vastgelegd door de netbeheerder;
  [14 68/1° Na-isoleren : het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de buitenzijde van, de binnenzijde van of tussen de bestaande scheidingsconstructie die het beschermd volume omhult;]14
  [32 68/2° natuurlijk bos: bos dat van nature is ontstaan en zich langs natuurlijke weg heeft ontwikkeld;]32
  69° nettoafname : de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit, verminderd met de geïnjecteerde hoeveelheid elektriciteit op hetzelfde aansluitingspunt;
  70° netto-elektriciteitsproductie :
  a) voor de toepassing van titel VI, de geproduceerde elektriciteit, verminderd met de gemeten elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de utiliteitsvoorzieningen die horen bij de productie-installatie. Als die utiliteitsvoorzieningen andere energiebronnen dan elektriciteit, mechanische energie of thermische energie gebruiken, wordt de equivalente elektriciteitsafname berekend [16 ...]16 als de elektriciteit die in een referentie-installatie met dezelfde hoeveelheid energie kan worden opgewekt. Voorzieningen die nodig zijn om de brandstof voor de productie-installatie te produceren, uitgaande van dierlijke mest, afvalwater of organisch-biologische afvalstoffen, worden niet als utiliteitsvoorzieningen beschouwd op voorwaarde dat [16 ...]16 wordt aangetoond dat het energieverbruik van die voorzieningen ook noodzakelijk is als ze niet zouden worden aangewend voor energierecuperatie;
  b) voor de toepassing van titel X, de brutogeproduceerde elektriciteit, verminderd met de elektriciteitsafname van de utiliteitsvoorzieningen die bij de productie-installatie horen;
  71° niet-huishoudelijke eindafnemer : elke eindafnemer die niet voldoet aan de definitie van huishoudelijke eindafnemer;
  72° niet-residentieel gebouw : alle gebouwen met uitzondering van residentiële gebouwen, alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m2, tijdelijke gebouwen die in principe niet langer dan twee jaar worden gebruikt, gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten, [14 industriële gebouwen]14, werkplaatsen [46 , vrijstaande opslagplaatsen voor niet-industrieel gebruik,]46 of niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf;
  [42 72° /1 noodkoopwoning: een woning die uitsluitend door één of meer noodkopers en hun inwonende gezinsleden, die met de noodkopers een gemeenschappelijke huishouding voeren, als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt zoals blijkt uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister en die gekenmerkt wordt door structurele problemen op het vlak van veiligheid, gezondheid en/of kwaliteit en waaraan belangrijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:
   a) die gericht zijn op een verbetering van de energieprestaties, gecombineerd met structurele en bouwfysische ingrepen en die tot doel hebben om het goed te laten beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, vermeld in [47 artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021]47 en;
   b) waarvan de financiering middels een marktconforme lening aanleiding zou geven tot afbetalingsproblemen voor de eigenaar-bewoner(s), zoals blijkt uit een solvabiliteitsonderzoek door het OCMW;]42
  [42 72°/1/1 noodkoper: de natuurlijke persoon die alleen of samen met andere noodkopers voor de geheelheid volle eigenaar is van een noodkoopwoning en die deze woning als hoofdverblijfplaats gebruikt zoals blijkt uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister.]42
  [10 [42 72° /1/2]42 nuttige groene warmte : [35 groene warmte]35 die voor ruimteverwarming of -koeling of als proceswarmte wordt aangewend, en die wordt geproduceerd [35 ...]35 om aan een economisch aantoonbare vraag te voldoen;
   72/2° nuttige-groenewarmte-installatie : een installatie, gelegen in het Vlaamse Gewest die nuttige groene warmte opwekt en waarbij het geheel of een gedeelte van de in de installatie opgewekte warmte niet wordt gebruikt in een kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallatie of waarbij het geheel of een gedeelte van de in de installatie gebruikte warmte niet afkomstig is van een kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallatie;]10
  73° nuttige warmte : warmte die in een warmtekrachtinstallatie wordt geproduceerd om aan een economisch aantoonbare vraag te voldoen;
  [24 73/1° omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen : de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 2, eerste lid, 7°, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;]24
  [34 73° /2 Omgevingsvergunningenbesluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;]34
  74° onafhankelijke bestuurder : elke bestuurder die een natuurlijke persoon of een eenpersoonsvennootschap met een natuurlijke persoon als aandeelhouder is en die :
  a) geen goederen of diensten levert aan en geen significant vermogensbelang heeft in een vennootschap of vereniging die goederen of diensten levert aan de netbeheerder, zijn werkmaatschappij of aan met de netbeheerder verbonden of geassocieerde ondernemingen;
  b) geen lid is van het orgaan dat belast is met de dagelijkse leiding van de netbeheerder en die geen familiebanden tot en met de derde graad heeft met een lid van dat orgaan;
  c) [38 geen enkele functie of activiteit uitoefent, al dan niet bezoldigd, voor een producent, een invoerder van buitenlands aardgas, een houder van een leveringsvergunning, een tussenpersoon, een aanbieder van energiediensten, een ESCO, een aggregator of een dominerende aandeelhouder, en die zo'n functie of activiteit niet heeft uitgeoefend tijdens de twaalf maanden voor zijn benoeming als bestuurder van de netbeheerder;]38
  d) geen enkele andere, directe of indirecte, relatie onderhoudt met een van de personen, vermeld in punt c), of met daarmee verbonden of geassocieerde ondernemingen die, volgens de VREG, zijn oordeel kunnen beïnvloeden;
  75° onderste verbrandingswaarde : de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de volledige verbranding van een brandstof, zonder condensatie van de waterdamp in de verbrandingsgassen;
  76° onderwijsinstelling : alle scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en voor basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding, hogescholen en universiteiten, die gefinancierd, gesubsidieerd of erkend zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming;
  77° openbare verlichting : de verlichting die gelegen is boven, onder, op of langs wegen, paden, pleinen, bruggen, tunnels en waterlopen, waarbij die wegen, paden, pleinen, bruggen, tunnels of waterlopen onder het beheer van een gemeente of een autonoom gemeentebedrijf vallen;
  [22 77/1° Oplaadpunt voor hoog vermogen: een oplaadpunt met een vermogen boven 22 kW waarmee elektriciteit kan worden overgebracht op een elektrisch voertuig; oplaadpunten voor hoog vermogen met wisselstroom (AC) voor elektrische voertuigen dienen vanwege de interoperabiliteit ten minste te zijn uitgerust met connectoren van het type 2, zoals nader omschreven in norm EN62196-2; oplaadpunten voor hoog vermogen met gelijkstroom (DC) voor elektrische voertuigen dienen vanwege de interoperabiliteit ten minste te zijn uitgerust met connectoren van het gecombineerde AC/DC laadsysteem van het type "Combo 2", zoals nader omschreven in norm EN62196-3.]22
  [22 77/2° oplaadpunt voor normaal vermogen: een oplaadpunt met een vermogen van hoogstens 22 kW, waarmee elektriciteit kan worden overgebracht op een elektrisch voertuig, met uitzondering van voorzieningen met een vermogen van hoogstens 3,7 kW, die in particuliere huishoudens zijn geïnstalleerd of waarvan de voornaamste doelstelling er niet in bestaat elektrische voertuigen op te laden, die niet publiek toegankelijk zijn en die uitgerust zijn met contactdozen of voertuigconnectoren van het type 2, zoals nader omschreven in norm EN62196-2;]22
  78° [7 organisch-biologische stoffen of afvalstoffen : organische stoffen van biologische oorsprong of afvalstoffen van biologische oorsprong, meer bepaald stoffen die via natuurlijke biologische processen in een korte tijdspanne kunnen worden omgezet in elementaire chemische bouwstenen;]7
  79° personen die in onderling overleg optreden : alle natuurlijke of rechtspersonen waartussen een akkoord bestaat met als doel of gevolg dat ze een parallelle gedragslijn volgen voor de uitoefening van hun stemrechten binnen de netbeheerder;
  80° petroleumproducten : lpg, benzine, kerosine, lamppetroleum, gas- en dieselolie, zware stookolie, propaan en butaan;
  81° primaire energiebesparing : relatieve besparing ten opzichte van het normale verloop van het primaire energieverbruik als geen REG-actieplan wordt uitgevoerd;
  [10 81/1° [27 prioritaire doelgroep van de energieleningen : de groep van :
   a) beschermde afnemers;
   b) de natuurlijke personen die aan de voorwaarden voldoen om een verwarmingstoelage te ontvangen, die wordt toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vermeld in titel 10, hoofdstuk 3 van de programmawet van 22 december 2008;
   c) personen waarvan het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat, in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont,[33 , en verminderd met 1.300 euro per persoon ten laste]33 niet meer bedraagt dan 25.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks met ingang van 1 januari 2018 aangepast aan de ontwikkeling van de gezondheidsindex. De basisindex is die van de maand oktober 2006. De nieuwe index is die van de maand oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de index aangepast wordt. Alle bedragen worden afgerond naar het hogere tiental;]27]10
  [33 81° /1/1 privaat huishouden: een persoon die gewoonlijk alleen leeft, of twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden verbonden, gewoonlijk dezelfde woning betrekken en er samen leven, uitgezonderd de personen die in een collectief huishouden verblijven zoals kloostergemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- of arbeidershuizen.]33
  [27 81° /2° proceswarmte: de warmte of de koude die voor een bepaald proces wordt opgewekt, behalve voor de opwekking van elektriciteit;]27
  [32 81/2° productiebos: bosgebied dat primair bestemd is voor de productie van hout, vezels, bio-energie of andere bosproducten dan hout;]32
  [40 81° /3 productiecoördinator: de instantie die het overzicht bewaart op de hoeveelheid energie die recht geeft op de toekenning van garanties van oorsprong en die de consistentie en kwaliteit bewaakt van de activiteiten van de productieregistratoren;]40
  [40 81° /4 productieregistrator: de instantie die de aanvraag tot toekenning van garanties van oorsprong behandelt en de hoeveelheid elektriciteit, gas, warmte of koude die in de installatie wordt geproduceerd, registreert en controleert;]40
  82° promotor : een niet-commerciële instelling die een projectvoorstel indient, die het project coördineert en die de eindverantwoordelijkheid draagt van het project;
  83° publiek gebouw : gebouw dat vaak door het publiek wordt bezocht omdat er een publieke organisatie in is gevestigd;
  84° publieke organisatie : de federale overheid, inclusief de parastatalen, de Vlaamse overheid, inclusief de intern en extern verzelfstandigde agentschappen, de provinciale overheden, de gemeentelijke overheden, inclusief de O.C.M.W.'s, overheidsbedrijven en onderwijsinstellingen, welzijns- of gezondheidsvoorzieningen;
  [22 84/1° Publiek toegankelijk oplaadpunt voor een elektrisch voertuig: een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig dat op niet-discriminerende basis gedurende elke dag van de week en vierentwintig uur per dag toegang verleent aan gebruikers in de hele Europese Unie. Publiek toegankelijke oplaadpunten kunnen oplaadpunten zijn in particulier bezit; of voorzieningen die voor het publiek toegankelijk zijn via registratiekaarten of tegen betaling; of oplaadpunten van autodeelconcepten, waartoe derden toegang krijgen via een abonnement; of oplaadpunten op openbare parkeerterreinen. De toegang op niet-discriminerende basis kan verschillende vormen van authenticatie, gebruik en betaling inhouden. Alle publiek toegankelijke oplaadpunten moeten gebruikers van elektrische voertuigen ook een ad-hoc oplaadmogelijkheid bieden zonder dat een contract moet worden gesloten met de betrokken elektriciteitsleverancier of exploitant.]22
  85° referentie-installatie : installatie voor elektriciteitsproductie of voor warmteproductie, die gebruikmaakt van de best beschikbare technologie die algemeen toepasbaar is;
  86° relatieve primaire energiebesparing : verhouding tussen enerzijds de warmtekrachtbesparing, en anderzijds het energieverbruik van de referentie-installatie of de best beschikbare aandrijftechnologie om dezelfde hoeveelheid elektriciteit, mechanische energie of nuttige warmte op te wekken;
  87° residentieel gebouw : elk gebouw dat bestemd is voor individuele of collectieve bewoning;
  [43 87° /1 residu: een stof die niet het rechtstreekse doel van een productieproces zijnde eindproduct is en geen hoofddoel van het productieproces vormt en het proces is niet opzettelijk gewijzigd voor het produceren ervan;]43
  [40 [43 87° /2]43 residuele mix: de totale jaarlijkse energiemix van de elektriciteitsleveringen in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van het aandeel dat gestaafd is met de inlevering van garanties van oorsprong;]40
  88° [8 restafval : de fractie van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die bij de producent niet-selectief is ingezameld en waarop, met uitzondering van het vervoeren, de opslag en/of de overslag, geen enkele be- of verwerking is uitgevoerd;]8
  [32 88/1° rondhout: onbewerkt hout van de stam van een boom; niet van de takken, stronk of wortel;
   88/2° rotatieperiode: in geval van vlaktegewijze kap, de periode tussen aanleg en eindkap. In geval van een uitkapbos, de periode tussen twee oogsten. Deze laatste wordt ook kapcyclus genoemd;]32
  89° R-waarde : warmteweerstand van een constructieonderdeel;
  90° [4 ...]4;
  91° schoolgebouw : gebouw dat bestemd is voor een onderwijsfunctie;
  92° schrijfrecht : recht op toegang tot de centrale databank, vermeld in artikel 6.1.14 en 6.2.11, om gegevens over bepaalde groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten te consulteren en die gegevens aan te passen;
  [32 92/1° semi natuurlijk bos: bos waarbij de natuurlijke processen een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling;]32
  93° sensibilisering en algemene informatieverspreiding : actie die gericht is op de verspreiding van informatie over rationeel energiegebruik en de promotie ervan, door middel van onder meer brochures, publicaties en uitzendingen in de geschreven en audiovisuele pers, deelname aan beurzen en andere evenementen;
  94° site : de locatie van een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie of een verzameling kwalitatieve warmtekrachtinstallaties voor de productie van mechanische energie of elektriciteit, dan wel een installatie of verzameling installaties voor de productie van elektriciteit op basis van dezelfde hernieuwbare energiebron en dezelfde productiemethode, waarbij de geproduceerde elektriciteit ter plaatse verbruikt of geleverd wordt aan het distributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of het transmissienet of aan directe lijnen via één aansluitingspunt en waarvoor de overeenstemmende warmtekrachtcertificaten of groenestroomcertificaten toekomen aan één certificaatgerechtigde;
  95° sociale maximumprijs voor aardgas : de aardgasprijs, vermeld in artikel 15/10, § 2 en § 3, 4° en 5°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
  96° sociale maximumprijs voor elektriciteit : de elektriciteitsprijs, vermeld in artikel 20, § 2 en § 3, 4°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  97° specifiek energiegebruik : het energiegebruik per eenheid van product van een bepaalde kwaliteit;
  [7 97/1° statut de la garantie d'origine : le statut, mentionné à l'article 6.2/2.5., § 1er, 12°;]7
  [16 97/2° standaarddossier: dossier inzake de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong aan een installatie die elektriciteit produceert uit zonne-energie, met inbegrip van de wijzigingen, rapporteringen en controles in dit dossier na de goedkeuring ervan;]16
  [9 [16 97/3°]16 (oud 97/2°) standaardwaarde : een waarde die is afgeleid van een typische waarde middels toepassing van tevoren vastgestelde factoren en die, onder welomschreven voorwaarden, gebruikt mag worden in plaats van een feitelijke waarde;]9
  98° stedenbouwkundige vergunning : de stedenbouwkundige vergunning, vermeld in artikel 4.2.1 van [24 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals dat artikel gold voor de wijziging ervan bij het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning]24;
  [32 98/1° stronk: het gedeelte van een boom dat aan de wortel blijft vastzitten nadat de stam is geveld;]32
  99° SVK : sociaal verhuurkantoor, erkend door de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, met toepassing van [48 boek 4, deel 1, titel 4, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021]48;
  [32 99/1° tak: een uitspruitsel uit een stam of stengel of een secundaire stam of stengel die uit de hoofdstam of -stengel van een plant voortkomt;]32
  [41 99/1° taxidiensten: de taxidiensten vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg;]41
  [38 99/2° tariefperiode: een weerkerende periode in de tijd waarover meetgegevens gecumuleerd worden en waarop een overeenkomstig nettarief toegepast kan worden;]38
  [44 99° /3 terugleveringscontract: contract dat de relatie regelt tussen de netgebruiker en de koper van de elektriciteit die de netgebruiker injecteert in het net;]44
  100° thermisch rendement : nuttige warmte, gedeeld door het totale brandstofverbruik, uitgedrukt op de onderste verbrandingswaarde;
  [9 100/1° typische waarde : een raming van de representatieve broeikasgasemissiereductie die kenmerkend is voor een bepaalde productieroute van biobrandstoffen of vloeibare biomassa;]9
  [32 100/2° uitkapbos: ongelijkjarig en meestal meersoortig bos waaruit periodiek bomen worden geoogst terwijl het bos tot in lengte van jaren in stand blijft. Hier vindt dus geen vlaktegewijze eindkap plaats;]32
  101° unieke code : een code die op een unieke wijze het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen of niet-residentiële gebouwen identificeert en onder andere een unieke identificatie van de ligging van het gebouw en van de energiedeskundige respectievelijk type A of type D bevat;
  102° utiliteitsvoorzieningen : voorzieningen die nodig zijn voor de goede werking van de warmtekrachtinstallatie of de installatie voor productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen, of die nodig zijn om de gebruikte energiebron voor de opwekking van elektriciteit of mechanische energie geschikt te maken;
  [32 102/1° van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw afkomstige residuen: de residuen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de landbouw, de aquacultuur, de visserij of de bosbouw, met uitsluiting van residuen van aanverwante bedrijfstakken of van verwerking;]32
  [32 102/2° vaste biomassa: vaste brandstof voor andere energiedoeleinden dan vervoer, waaronder elektriciteit, verwarming en koeling, die geproduceerd is uit biomassa;]32
  103° verhuur :
  a) de gewone huur, als het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de woninghuur van residentiële gebouwen;
  b) de gewone huur, als het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de handelshuur, de onroerende leasing en de concessies van niet-residentiële gebouwen;
  [30 103° /1 verificatiebureau: de onafhankelijke en neutrale organisatie opgericht bij artikel 4 van de Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie;]30
  104° verkoop : de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom van een residentieel gebouw dat niet door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard of van een niet-residentieel gebouw;
  [20 104/1° vernieuwd constructieonderdeel : het constructieonderdeel waarvan de bestaande dragende structuur geheel of gedeeltelijk wordt vervangen;]20
  [34 104° /2 Verordening 1407/2013/EU: Verordening 1407/2013/EU van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;]34
  [46 104° /3 verwarmingssysteem: een combinatie van de bestanddelen die nodig zijn voor een vorm van inpandige luchtbehandeling, waardoor de temperatuur wordt verhoogd;]46
  105° vestigingseenheid : een plaats die geografisch gezien geïdentificeerd kan worden door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of vanwaaruit de activiteit wordt uitgeoefend, als vermeld in [18 artikel I.2, 16° van het Wetboek van economisch recht]18;
  [9 105/1° VLAREL : het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu;]9
  [34 105° /1/1. Voertuigdelen: het systematisch en beurtelings door vooraf bepaalde personen gebruiken van één of meerdere voertuigen tegen betaling via een vereniging voor voertuigdelen, met uitzondering van het gebruik van voertuigen bestemd voor gewone verhuur of huurkoop;]34
  [23 105/2° warmtekostenverdeler: een instrument om het energieverbruik van verwarmingsradiatoren onderling te verdelen;]23
  [46 105° /2/1 warmteopwekker: het onderdeel van een verwarmingssysteem dat nuttige warmte genereert via één of meerdere van de volgende processen:
   a) de verbranding van brandstof in bijvoorbeeld een cv-ketel;
   b) het joule-effect, dat plaatsvindt in de verwarmingselementen van een verwarmingssysteem met elektrische weerstand;
   c) het opvangen van warmte uit de lucht, ventilatieafvoerlucht, of een water- of aardwarmtebron met behulp van een warmtepomp.]46
  [32 105/3° waterrijke gebieden: de gebieden met moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer dan zes meter bedraagt;]32
  106° welzijnsvoorziening : een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefent op het gebied van het gezin, het maatschappelijk welzijn, het onthaal en de integratie van inwijkelingen, de mindervaliden, de bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie, vermeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
  107° werkdag : elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en de wettelijke feestdagen;
  108° Wonen-Vlaanderen : het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen;
  [4 108/1° [27 woning: wat hoofdstuk IX van titel VII betreft: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting, dat dient als hoofdverblijfplaats van een gezin of alleenstaande en waarvan één of meer uitsluitend natuurlijke personen eigenaar zijn;]27]4
  [27 108°/2° woongebouw: wat hoofdstuk IV van titel VI betreft: elk residentieel gebouw dat bestemd is voor collectieve huisvesting;]27
  109° zelfopwekkingsinstallatie : een elektriciteitsopwekkingsinstallatie, zonder warmtebenuttiging, waarmee een natuurlijke of rechtspersoon elektriciteit produceert die hoofdzakelijk bestemd is voor eigen gebruik;
  [21 109/1° zero-emissie voertuig : een batterij elektrisch voertuig of een voertuig uitsluitend aangedreven door een elektrische motor gevoed door een brandstofcel;]21
  [3 110° nieuwbouw : het optrekken van een nieuw gebouw of het optrekken van een groot nieuw deel aan een bestaand gebouw met een beschermd volume dat groter is dan 800 m3, of met minstens een wooneenheid, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken [25 , gedeeltelijke herbouw, herbouw]25 , of het ontmantelen van een gebouw;
  111° ontmantelen : het verbouwen van een gebouw met een beschermd volume dat [14 , voorafgaand aan de werken,]14 groter is dan 3 000 m3, waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft, maar waarbij de installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren en [25 minstens 75% van de scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving worden vervangen]25;
  112° [25 renovatie: voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw, herbouw of ingrijpende energetisch renovatie betreft:
   a) het uitvoeren van aanpassingswerkzaamheden aan een bestaand gebouw, met inbegrip van het bouwen van een klein nieuw deel aan een bestaand gebouw, waarbij het nieuwe deel een beschermd volume heeft dat kleiner is dan of gelijk is aan 800 mü en geen extra wooneenheden bevat, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken;
   b) een functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800mü]25;
  113° [25 functiewijziging: de wijziging van de functie van een bestaand gebouw of een deel ervan, waarbij na de functiewijziging, in tegenstelling tot voordien energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen of de wijziging van industrie naar residentieel of niet-residentieel gebouw, als het geen ontmanteling betreft.]25
  ----------
  (1)<BVR 2011-06-10/14, art. 63, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
  (2)<BVR 2011-05-20/14, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 08-09-2011>
  (3)<BVR 2011-05-20/14, art. 19, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (4)<BVR 2011-09-23/12, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
  (5)<BVR 2012-03-02/09, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 14-04-2012>
  (6)<BVR 2012-09-07/13, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>
  (7)<BVR 2012-12-21/02, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (8)<BVR 2012-12-21/02, art. 1,5°, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (9)<BVR 2013-07-19/72, art. 1, 016; Inwerkingtreding : 08-10-2013>
  (10)<BVR 2013-09-13/31, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 30-11-2013>
  (11)<BVR 2013-09-13/32, art. 1, 018; Inwerkingtreding : 30-11-2013>
  (12)<BVR 2013-11-29/19, art. 1,1°, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (13)<BVR 2013-11-29/19, art. 1,2°-1,3°, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (14)<BVR 2013-11-29/19, art. 1,4°-1,8°, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (15)<BVR 2014-05-09/03, art. 1, 025; Inwerkingtreding : 03-06-2014>
  (16)<BVR 2014-05-09/03, art. 1,3°, 5°, 6°, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (17)<BVR 2014-05-16/42, art. 13.1.53, 026; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (18)<BVR 2015-07-10/09, art. 1, 029; Inwerkingtreding : 30-08-2015>
  (19)<BVR 2015-07-17/56, art. 1, 030; Inwerkingtreding : 05-09-2015>
  (20)<BVR 2015-12-18/11, art. 1,2°, 031; Inwerkingtreding : 07-01-2016>
  (20)<BVR 2015-12-18/11, art. 1,1°, 031; Inwerkingtreding : 25-11-2016>
  (21)<BVR 2016-01-08/02, art. 1, 032; Inwerkingtreding : 14-01-2016>
  (22)<BVR 2016-03-25/16, art. 2, 033; Inwerkingtreding : 23-04-2016>
  (23)<BVR 2016-12-16/10, art. 1, 037; Inwerkingtreding : 02-02-2017>
  (24)<BVR 2015-11-27/29, art. 694, 038; Inwerkingtreding : 23-02-2017>
  (25)<BVR 2017-01-13/13, art. 1, 039; Inwerkingtreding : 01-03-2017>
  (26)<BVR 2017-02-24/16, art. 169, 040; Inwerkingtreding : 01-04-2017>
  (27)<BVR 2017-05-19/03, art. 1, 042; Inwerkingtreding : 16-06-2017>
  (28)<BVR 2017-12-15/19, art. 1, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (29)<BVR 2017-12-01/20, art. 1, 049; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (30)<BVR 2018-02-23/28, art. 1, 052; Inwerkingtreding : 29-03-2018>
  (31)<BVR 2018-03-09/06, art. 1, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (32)<BVR 2017-05-12/15, art. 1, 043; Inwerkingtreding : 22-07-2019>
  (33)<BVR 2018-12-14/07, art. 1, 056; Inwerkingtreding : 21-01-2019>
  (34)<BVR 2018-11-30/15, art. 1, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>
  (35)<BVR 2018-11-30/26, art. 1, 058; Inwerkingtreding : 03-03-2019>
  (36)<BVR 2019-02-01/11, art. 12, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
  (37)<BVR 2019-04-05/07, art. 1, 061; Inwerkingtreding : 29-04-2019>
  (38)<BVR 2019-05-17/33, art. 1, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>
  (39)<BVR 2019-05-10/12, art. 115, 065; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (40)<BVR 2019-05-17/54, art. 2, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>
  (41)<BVR 2019-06-28/34, art. 2, 067; Inwerkingtreding : 07-09-2019>
  (42)<BVR 2019-05-17/72, art. 1, 068; Inwerkingtreding : 22-09-2019>
  (43)<BVR 2020-04-03/19, art. 2, 070; Inwerkingtreding : 28-04-2020>
  (44)<BVR 2020-09-18/11, art. 1, 074; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  (45)<BVR 2020-10-09/04, art. 2,2°, 075; Inwerkingtreding : 28-10-2020>
  (46)<BVR 2020-10-09/04, art. 2,1°, 3°-8°, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>
  (47)<BVR 2020-07-17/73, art. 82, 076; InwerkingtredinG : 01-01-2021>
  (48)<BVR 2020-09-11/17, art. 7.4, 078; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  (49)<BVR 2020-12-11/07, art. 15, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 1.1.2.[1 Dit besluit voorziet, voor wat de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest betreft, in de gehele of gedeeltelijke omzetting van:
   1° de Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG;
   2° de Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG;
   3° de Richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG;
   4° de Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen [4 , zoals gewijzigd door richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018]4;
   5° de Richtlijn 2012/27/EU van de Europese Unie van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG [4 , zoals gewijzigd door richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018]4;
   6° de Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.]1
  [2 7° de Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.]2
  [3 8° de richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU.]3
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2017-01-13/13, art. 2, 039; Inwerkingtreding : 01-03-2017>
  (2)<BVR 2017-05-12/15, art. 2, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (3)<BVR 2020-07-17/44, art. 1, 072; Inwerkingtreding : 29-08-2020>
  (4)<BVR 2020-10-09/04, art. 3, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>

  TITEL II. - Het [1 "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap "]1
  ----------
  (1)<BVR 2020-12-11/07, art. 16, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  HOOFDSTUK I. - Benaming, doel en taakstelling van het [1 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]1
  ----------
  (1)<BVR 2020-12-11/07, art. 18, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.1.1.§ 1. Binnen het Vlaams ministerie van [2 Omgeving]2 wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht, onder de benaming [3 het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, afgekort als "VEKA"]3.
  Alle officiële akten, officiële aankondigingen of andere officiële stukken, uitgaande van het [3 VEKA ]3, moeten de benaming van het agentschap vermelden, met onmiddellijk daarvoor of daarna, de volgende leesbaar en voluit geschreven woorden : "intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid". Die verplichting geldt niet voor informatieverstrekking om promotionele of voorlichtingsredenen.
  § 2. Het [3 VEKA ]3 wordt opgericht voor de uitvoering van een op duurzaamheid gericht energiebeleid.
  § 3. Het [3 VEKA ]3 behoort tot het beleidsdomein [1 Omgeving]1.
  § 4. Het [3 VEKA ]3 heeft een centrale zetel waarvan de vestigingsplaats wordt bepaald door de minister. Het hoofd van het agentschap kan beslissen om een of meerdere vestigingen buiten de centrale zetel op te richten.
  ----------
  (1)<BVR 2017-02-24/16, art. 170, 040; Inwerkingtreding : 01-04-2017>
  (2)<BVR 2020-10-09/04, art. 4, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 18, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.1.2.[1 Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact ]1.
  ----------
  (1)<BVR 2020-12-11/07, art. 19, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.1.3.[1 Het VEKA heeft de volgende taken:
   1° de langetermijnvisies over energie en klimaat, de Vlaamse Energie- en Klimaatplannen en het Vlaamse energie- en klimaatbeleid onderbouwen en voorbereiden, coördineren en uitvoeren, evalueren en erover rapporteren;
   2° in het bovengewestelijk besluitvormingsproces rond energie en klimaat participeren, door proactieve deelname aan de Belgische, Europese en internationale besluitvorming, implementatie en rapportering en, waar mogelijk binnen de beschikbare middelen, aan grensoverschrijdende samenwerking;
   3° beleidsinstrumenten en adequate oplossingsgerichte maatregelpakketten voor het energie en klimaatbeleid en de efficiënte en effectieve uitvoering daarvan, ontwikkelen, waaronder:
   a) de milieuvriendelijke energieproductie bevorderen en de middelen en fondsen beheren die daarvoor bestemd zijn, inbegrepen de voorbereiding, uitvoering, monitoring en controle van de steunverlening aan groenestroom-, warmtekracht- en groenewarmte-installaties;
   b) het efficiënte en flexibele energiegebruik bevorderen, inclusief opslag en de middelen en fondsen beheren die daarvoor bestemd zijn;
   4° zo laag mogelijke energiesysteemkosten nastreven door flexibiliteit in te schakelen en beleidsinstrumenten regelmatig te evalueren;
   5° de regelgeving in verband met het efficiënte beheer en de uitbouw van distributienetten van elektriciteit, gas en warmte, en van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit voorbereiden en toepassen;
   6° via het ontwikkelen van dataplatformen alle data over energie (productie, distributie, opslag en verbruik) en klimaat (broeikasgasemissies) systematisch verzamelen en gebruiken voor beleidsvoorbereiding, studies, rapporteringen en beleidsuitvoering;
   7° het beleid over energie en klimaat onderbouwen door onder meer analyses aan te sturen, beleidsindicatoren te ontwikkelen en op te volgen, modellen en methodologische tools, beleidsscenario's en prognoses te ontwikkelen en toe te passen;
   8° de inzet van de middelen van het Vlaams Klimaatfonds en het Energiefonds beheren en coördineren;
   9° bijdragen tot de optimale benutting van fondsen die de Europese en andere supranationale instellingen ter beschikking stellen;
   10° aan een draagvlak bouwen voor een energiebewuste en klimaatneutrale samenleving, informatie verspreiden en sensibiliserings- en communicatieacties over milieuvriendelijke energieproductie, efficiënt en flexibel energiegebruik en klimaatbewust gedrag voeren en uitbesteden;
   11° gestructureerd samenwerken en overleggen met publieke en private stakeholders rond energie en klimaat;
   12° marktonderzoek in het kader van minstens het duurzame energie- en klimaatbeleid, de milieuvriendelijke energieproductie, het efficiënt en flexibel energiegebruik, en het sociaal energiebeleid uitvoeren of laten uitvoeren;
   13° alle andere taken, dan de taken, vermeld in punt 1° tot en met 12°, betreffende het energie- en klimaatbeleid die bij of krachtens decreet of door de Vlaamse Regering aan het agentschap zijn en worden toevertrouwd ]1.
  ----------
  (1)<BVR 2020-12-11/07, art. 20, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.1.4.De concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen, met strategische en operationele doelstellingen, beschreven aan de hand van meetbare criteria, wordt geregeld in [1 het ondernemingsplan]1, vermeld in artikel 2.2.2.
  ----------
  (1)<BVR 2018-11-30/15, art. 2, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>

  Art. 2.1.5. Bij de uitoefening van zijn missie en taken treedt het agentschap op namens de rechtspersoon Vlaamse Gewest.

  HOOFDSTUK II. - Aansturing en leiding van het [1 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]1
  ----------
  (1)<BVR 2020-12-11/07, art. 21, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.2.1.Het [1 VEKA ]1 ressorteert onder het hiërarchische gezag van de minister.
  ----------
  (1)<BVR 2020-12-11/07, art. 22, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.2.2.De minister stuurt het [2 VEKA]2 aan, [1 inzonderheid door het ondernemingsplan]1.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<BVR 2018-11-30/15, art. 3, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 23, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.2.3.Het hoofd van het agentschap is belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van het [1VEKA ]1.
  ----------
  (1)<BVR 2020-12-11/07, art. 24, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  HOOFDSTUK III. - Delegatie van beslissingsbevoegdheden

  Art. 2.3.1.Naast de delegatie van beslissingsbevoegdheden voor de aangelegenheden die zijn vastgelegd in het [2 besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen]2, worden aan het hoofd van het agentschap de volgende specifieke delegaties verleend :
  1° de delegatie tot de toekenning van attesten, vermeld in artikel 49 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid met betrekking tot de investeringsaftrek voor activa, zoals bedoeld in artikel 69, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
  2° [1 ...]1
  ----------
  (1)<BVR 2015-07-10/09, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 30-08-2015>
  (2)<BVR 2018-11-30/15, art. 4, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>

  HOOFDSTUK IV. - Controle, opvolging en toezicht

  Art. 2.4.1.De minister is verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het [1 "VEKA"]1.
  ----------
  (1)<BVR 2020-12-11/07, art. 25, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.4.2.Het [1 "VEKA"]1 is belast met de interne controle van zijn bedrijfsprocessen en activiteiten.
  ----------
  (1)<BVR 2020-12-11/07, art. 14, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.4.3.[1 Audit Vlaanderen]1 evalueert de interne controlesystemen van het [2 "VEKA"]2 en kan in voorkomend geval [1 forensische audits]1 instellen.
  ----------
  (1)<BVR 2013-10-18/26, art. 37, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 27, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.4.4. De daartoe aangewezen diensten van het beleidsdomein Financiën en Begroting, zijn bevoegd voor de financiële controle en de certificering van de rekeningen.

  Art. 2.4.5.De informatieverstrekking en de rapportering door het [2 VEKA ]2 omvatten ten minste :
  1° [1 een jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan;]1
  2° een periodiek rapport over het gebruik van de verleende delegaties;
  3° [1 ...]1
  ----------
  (1)<BVR 2018-11-30/15, art. 5, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 28, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 2.4.6. De minister kan, in het kader van de opvolging en de uitoefening van het toezicht, op ieder ogenblik aan het hoofd van het agentschap informatie, rapportering en verantwoording vragen over bepaalde aangelegenheden, zowel op geaggregeerd niveau als op niveau van individuele onderwerpen en dossiers.

  TITEL III. - Organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt

  HOOFDSTUK I. - Het beheer van de distributienetten en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest

  Afdeling I. - De voorwaarden waaraan de netbeheerder moet voldoen

  Onderafdeling I. [1 - De voorwaarden betreffende financiële, technische en organisatorische capaciteit]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 2, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.1.De netbeheerder beschikt over voldoende financiële [1 , technische en organisatorische]1 capaciteit om de activiteiten als netbeheerder uit te oefenen.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 3, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.2. De financiële capaciteit kan onder meer aangetoond worden met de volgende documenten :
  1° passende bankverklaringen;
  2° balansen, uittreksels uit de balansen of jaarrekeningen, als de wetgeving van het land waar de netbeheerder gevestigd is de bekendmaking van de balansen voorschrijft;
  3° een verklaring over de omzet van de laatste drie boekjaren.

  Art. 3.1.3.De technische capaciteit kan onder meer aangetoond worden door de volgende documenten :
  1° een lijst met de relevante studie- en beroepskwalificaties van de personeelsleden;
  2° een lijst met de belangrijkste activiteiten in de laatste drie jaar;
  3° een verklaring die de vermelding bevat van de werktuigen, het materiaal en de technische uitrusting waarover de netbeheerder beschikt voor het beheer van het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit [1 en voor de activiteiten inzake databeheer]1;
  4° een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaar;
  5° een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de netbeheerder, ter beschikking staan van de netbeheerder voor het beheer van het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit [1 en voor de activiteiten inzake databeheer]1;
  [1 6° een lijst van de gebruikte software en een beschrijving van de manier waarop die software voldoet aan de vereisten voor informatieveiligheid.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 4, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.3/1. [1 De organisatorische capaciteit kan onder meer aangetoond worden door de volgende documenten:
   1° de statuten;
   2° een organogram van de organisatie;
   3° een goedgekeurd personeelsplan waarin de personeelsbehoefte wordt weergegeven en waaruit blijkt dat een optimale personeelsbezetting en -inzet worden gegarandeerd;
   4° een ondernemingsplan dat de VREG gecontroleerd heeft.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 5, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Onderafdeling II. - De voorwaarden betreffende de professionele betrouwbaarheid

  Art. 3.1.4. De netbeheerder geeft blijk van voldoende professionele betrouwbaarheid om de activiteiten als netbeheerder uit te oefenen.

  Art. 3.1.5. Er wordt geen blijk gegeven van professionele betrouwbaarheid door degene :
  1° die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure die bestaat in de wetgevingen en reglementeringen van de lidstaten van de Europese Unie;
  2° die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, of die het voorwerp is van een soortgelijke procedure die bestaat in de wetgevingen en reglementeringen van de lidstaten van de Europese Unie.

  Art. 3.1.6.De VREG kan beslissen dat er geen blijk van professionele betrouwbaarheid wordt gegeven door degene :
  1° die zelf, of waarvan een bestuurs- of directielid, bij een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
  2° die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de VREG aannemelijk kan maken;
  3° die niet voldaan heeft aan de verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid die op hem rusten overeenkomstig de Belgische wetgeving of de wetgeving van het land waar hij gevestigd is;
  4° die niet voldaan heeft aan de verplichtingen inzake de betaling van belastingen die op hem rusten overeenkomstig de Belgische wetgeving of de wetgeving van het land waar hij gevestigd is;
  5° die zich schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die op grond van [1 titels IV, V, VI en hoofdstuk I tot en met IV van titel VII van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en de uitvoeringsbesluiten]1 ervan verstrekt moeten worden;
  6° die een gerechtelijk akkoord heeft verkregen, voor wie een procedure van gerechtelijk akkoord aanhangig is, of die het voorwerp is van een soortgelijke procedure die bestaat in de wetgevingen en reglementeringen van de lidstaten van de Europese Unie.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 3, 025; Inwerkingtreding : 03-06-2014>

  Art. 3.1.7. Het bewijs dat iemand zich niet bevindt in een van de gevallen, vermeld in artikel 3.1.5 of 3.1.6, kan, onder meer, geleverd worden door de volgende stukken :
  1° voor artikel 3.1.5,1° : een bewijs van niet-faillissement en een bewijs van inschrijving, of evenwaardige documenten, uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;
  2° voor artikel 3.1.5, 2°, en artikel 3.1.6, 1° en 6° : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;
  3° voor artikel 3.1.6, 3° en 4° : een getuigschrift, uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land in kwestie.
  Als een van de documenten of getuigschriften, vermeld in het eerste lid, niet uitgereikt wordt in het land in kwestie, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, voor een notaris of voor een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

  Onderafdeling III. - De voorwaarden betreffende het eigendoms- of exploitatierecht op het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

  Art. 3.1.8. De netbeheerder beschikt over de volle eigendom op, of het exploitatierecht van, het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit waarvoor hij de aanvraag ingediend heeft.

  Onderafdeling IV. [1 - De voorwaarden betreffende de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid van de netbeheerder ten aanzien van producenten, houders van een leveringsvergunning, tussenpersonen, aanbieders van energiediensten, ESCO's, aggregatoren en aardgasinvoerders]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 6, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.9.De voorwaarden die in deze onderafdeling worden opgelegd betreffende de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid van de netbeheerder ten aanzien van invoerders van buitenlands aardgas, producenten, houders van een leveringsvergunning [1 , tussenpersonen, aanbieders van energiediensten, ESCO's en aggregatoren]1, gelden niet voor netbeheerders voor de productie en leveringsactiviteiten die zij uitoefenen op grond van artikel 4.1.7 en 4.1.22 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, op grond van het technische reglement, vermeld in artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en op grond van de gedragscode, vermeld in artikel 15/5undecies van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 7, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.10.De netbeheerder en de werkmaatschappijen mogen geen andere activiteiten ondernemen inzake [1 de productie van energie en de levering van aardgas of elektriciteit]1 dan de activiteiten, vermeld in artikel [1 4.1.8,]1 4.1.20 en 4.1.22 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, in het technische reglement, vermeld in artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in de gedragscode, vermeld in artikel 15/5undecies van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 8, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.11.[1 Voor de uitoefening van zijn taken vermeld in artikel 4.1.6/1, eerste lid, en artikel 4.1.8/3, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 kan de netbeheerder of zijn werkmaatschappij een beroep doen op de statutairen die op 1 april 2019 personeelslid zijn van een opdrachthoudende vereniging met eenzelfde maatschappelijk doel als de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij of met een maatschappelijk doel dat de ondersteuning van de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij omvat.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 9, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.12.Producenten, invoerders van buitenlands aardgas, houders van een leveringsvergunning, tussenpersonen [1 ,aanbieder van energiediensten, ESCO's, aggregatoren]1 of de met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen bezitten alleen of gezamenlijk ten hoogste 30 % van het kapitaal van de netbeheerder en de werkmaatschappij.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 10, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.13.De netbeheerder en de werkmaatschappijen houden geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan, in welke vorm ook, in producenten, invoerders van buitenlands aardgas, houders van een leveringsvergunning, tussenpersonen [1 , aanbieders van energiediensten, ESCO's, aggregatoren]1 of in de met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 11, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.14.De netbeheerder en de werkmaatschappijen bevoordelen geen enkele producent, invoerder van buitenlands aardgas, houder van een leveringsvergunning, tussenpersoon [1 , aanbieder van energiediensten, ESCO, aggregator]1 of met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen boven andere ondernemingen en kennen geen voordelen toe die verder gaan dan in het normale handelsverkeer gebruikelijk is.
  Het is de netbeheerder en de werkmaatschappijen in ieder geval verboden :
  1° een onderneming goederen of diensten te verstrekken tegen een vergoeding die lager is dan de redelijkerwijze daaraan toe te rekenen kosten, verhoogd met een redelijke winstmarge;
  2° van een onderneming goederen of diensten aan te kopen tegen een vergoeding die hoger is dan de redelijkerwijze daaraan toe te rekenen kosten, verhoogd met een redelijke winstmarge;
  3° rechtstreeks of onrechtstreeks een onderneming inzicht te verstrekken in de informatie, vermeld in artikel 3.1.19;
  4° een onderneming toe te staan de naam en het beeldmerk van de netbeheerder te gebruiken.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 12, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.15. § 1. Als de gemeenten rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 % van het kapitaal bezitten van een distributienetbeheerder die een distributienet beheert op een spanningsniveau, lager dan 20 kV, bepalen de statuten van die distributienetbeheerder met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan dat het minstens voor 70 % samengesteld is uit bestuurders die voorgedragen worden door de gemeenten-aandeelhouders. Het bestuursorgaan is minstens voor de helft samengesteld uit onafhankelijke bestuurders.
  In alle andere gevallen bepalen de statuten van de netbeheerder met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan dat het minstens voor de helft samengesteld is uit onafhankelijke bestuurders.
  § 2. Als de netbeheerder die beantwoordt aan de vereisten, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, een beroep doet op een werkmaatschappij, moet het bestuursorgaan van de werkmaatschappij minstens voor 70 % samengesteld zijn uit onafhankelijke bestuurders.
  § 3. Als de netbeheerder die beantwoordt aan de vereisten, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, een beroep doet op een werkmaatschappij, moet het orgaan, vermeld in artikel 3.1.28, tweede lid, volledig samengesteld zijn uit bestuurders die voorgedragen zijn door de gemeenten-aandeelhouders van de distributienetbeheerder. In alle andere gevallen moet het dat orgaan volledig samengesteld zijn uit onafhankelijke bestuurders.

  Art. 3.1.16.De bestuurders die voorgedragen worden door de gemeenten-aandeelhouders, mogen geen enkele functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, voor een producent, een invoerder van buitenlands aardgas, een houder van een leveringsvergunning [1 een tussenpersoon, een aanbieder van energiediensten, een ESCO of een aggregator]1.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 13, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.17.Met betrekking tot de werking van het bestuursorgaan van een netbeheerder bepalen de statuten ervan minstens dat :
  1° bij het bestuursorgaan een corporategovernancecomité wordt opgericht dat uitsluitend is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders en dat onder meer belast is met de volgende taken :
  a) op verzoek van elke onafhankelijke bestuurder of van het orgaan dat belast is met de dagelijkse leiding van de netbeheerder, elk belangenconflict onderzoeken tussen de netbeheerder enerzijds, en een gemeente-aandeelhouder, een dominerende aandeelhouder, met een dominerende aandeelhouder verbonden of geassocieerde ondernemingen, of de werkmaatschappijen anderzijds, en daarover jaarlijks verslag uitbrengen aan het bestuursorgaan;
  b) zich uitspreken over de gevallen van onverenigbaarheid wat betreft de personeelsleden van de netbeheerder of van de werkmaatschappijen;
  c) binnen de netbeheerder en binnen de werkmaatschappijen toezien op de naleving van de bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de uitvoeringsbesluiten ervan, de doeltreffendheid ervan evalueren ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beheer van het distributienet [2 en de activiteiten inzake databeheer]2 en elk jaar daarover verslag uitbrengen aan het bestuursorgaan;
  d) de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;
  e) de auditwerkzaamheden controleren;
  f) de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren;
  g) de interne controle organiseren en daarop toezicht uitoefenen;
  2° het bestuursorgaan verplicht is het advies van het corporategovernancecomité te vragen voor het een beslissing neemt over de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging van de leden van het orgaan dat belast is met de dagelijkse leiding van de netbeheerder en van de werkmaatschappijen;
  3° het comité de bevoegdheid heeft een onderzoek in te stellen in elke aangelegenheid die onder zijn bevoegdheid valt en daarom toegang heeft tot alle informatie, met uitzondering van de persoonlijke en commerciële gegevens over de netgebruikers, ook als die zich bevindt bij de werkmaatschappijen;
  4° het comité over de mogelijkheid beschikt om, op verzoek van ten minste een derde van de leden, het advies van externe en onafhankelijke deskundigen in te winnen op kosten van de netbeheerder;
  5° het comité, op verzoek van ten minste een derde van de leden, het recht heeft een vergadering van de raad van bestuur samen te roepen, overeenkomstig de oproepingsformaliteiten, bepaald in de statuten;
  [2 6° de functionaris voor gegevensbescherming door het bestuursorgaan van de netbeheerder tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.]2
  [1 In afwijking van het eerste lid hoeft er door de netbeheerder geen corporategovernancecomité te worden opgericht wanneer zijn bestuursorgaan louter bestaat uit onafhankelijke bestuurders. De statuten van de netbeheerder bepalen evenwel dat van zodra niet-onafhankelijke bestuurders toetreden tot het bestuursorgaan onmiddellijk moet worden overgegaan tot de oprichting van een corporategovernancecomité, als vermeld in het eerste lid.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-03-30/05, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 04-05-2012>
  (2)<BVR 2019-05-17/33, art. 14, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.18.Met betrekking tot de besluitvorming binnen het bestuursorgaan van de netbeheerder bepalen de statuten minstens dat :
  1° met behoud van de toepassing van de wettelijke bepalingen over de vereiste aanwezigheid van bestuurders, de instemming of aanwezigheid van een of meer bestuurders niet als voorwaarde kan worden gesteld voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de netbeheerder een meerderheid bestaat;
  2° [1 met behoud van de toepassing van de bepalingen van punt 1°, de beslissingen van het bestuursorgaan die betrekking hebben op de aangelegenheden, vermeld in artikel 4.1.6/1, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, de instemming van een meerderheid van de onafhankelijke bestuurders vereisen en de beslissingen van het bestuursorgaan die betrekking hebben op de aangelegenheden, vermeld in 4.1.8/3, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, de instemming van een twee derde-meerderheid.]1
  Met betrekking tot de besluitvorming binnen het bestuursorgaan van de werkmaatschappijen bepalen de statuten van die werkmaatschappijen minstens dat, met behoud van de [1 toepassing]1 van de wettelijke bepalingen over de vereiste aanwezigheid van bestuurders, de instemming of aanwezigheid van een of meer bestuurders niet als voorwaarde kan worden gesteld voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de werkmaatschappijen een meerderheid bestaat.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 15, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.19. Met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de netbeheerder nemen de netbeheerder en de werkmaatschappijen de maatregelen die nodig zijn om de toegang tot de persoonlijke en commerciële gegevens over de netgebruikers en tot de verwerking van die gegevens te beperken tot de leden van het orgaan, belast met de dagelijkse leiding van de netbeheerder, en tot de personeelsleden die die informatie nodig hebben om hun taken uit te oefenen.

  Art. 3.1.20.De leden van het orgaan dat belast is met de dagelijkse leiding van de netbeheerder of van een werkmaatschappij, en de personeelsleden van de netbeheerder of van een werkmaatschappij mogen geen enkele functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, voor een producent, een invoerder van buitenlands aardgas, een houder van een leveringsvergunning, een tussenpersoon [2 , aanbieders van energiediensten, ESCO's, aggregatoren]2 of met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen uitoefenen als die functie of activiteit niet voor een netbeheerder is [1 ...]1.
  ----------
  (1)<BVR 2018-11-30/15, art. 6, 057; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (2)<BVR 2019-05-17/33, art. 16, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Onderafdeling V. [1 - De voorwaarden betreffende capaciteit om bij de uitoefening van activiteiten inzake databeheer te voldoen aan de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 17, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.20/1. [1 De functionaris voor gegevensbescherming die wordt aangesteld door de netbeheerder brengt over zijn activiteiten rechtstreeks verslag uit aan de leden van het bestuursorgaan van de netbeheerder en bezorgt hen tevens alle verslagen die hij opstelt in het kader van zijn activiteiten en alle aanbevelingen die hij doet inzake de aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De verslagen worden bewaard zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling of voor het uitoefenen van de taken van de functionaris van gegevensbescherming die hem worden opgelegd in artikel 39.1 van de algemene verordening gegevensbescherming.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 17, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Onderafdeling VI. [1 - De voorwaarden betreffende de capaciteit om de uniforme voorwaarden voor een continu risicobeheersingssysteem na te leven]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 17, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.20/2. [1 De netbeheerder is in staat om de uniforme voorwaarden voor een continu risicobeheersingssysteem na te leven, vermeld in artikel 3.1.61.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 17, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Afdeling II. - De procedure tot aanwijzing van een netbeheerder

  Onderafdeling I. - Algemene bepalingen

  Art. 3.1.21.Het opstarten van de procedure tot aanwijzing van een of meer netbeheerders wordt door de VREG bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad met een aankondiging.
  De aankondiging vermeldt onder meer :
  1° de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer van de VREG;
  2° de termijn waarin de aanvragen tot aanwijzing als netbeheerder ingediend moeten worden;
  3° de stukken die nodig zijn om na te gaan of de kandidaat-netbeheerder :
  a) over een voldoende [1 technische, financiële en organisatorische]1 capaciteit beschikt;
  b) voldoet aan de voorwaarden betreffende professionele betrouwbaarheid;
  c) over de volle eigendom of een exploitatierecht over het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit beschikt of zal beschikken op het ogenblik van zijn aanwijzing;
  d) voldoet aan de voorwaarden betreffende beheersmatige en juridische onafhankelijkheid ten aanzien van producenten, invoerders van buitenlands aardgas, houders van een leveringsvergunning [1 , aanbieders van energiediensten, ESCO's en aggregatoren]1;
  [1 e) beschikt over een voldoende capaciteit om bij de uitoefening van zijn activiteiten inzake databeheer te voldoen aan de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming;]1
  [1 f) beschikt over een voldoende capaciteit om de uniforme voorwaarden na te leven voor een continu risicobeheersingssysteem met betrekking tot de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.]1
  4° de wijze waarop het dossier van de kandidaat-netbeheerders samengesteld moet zijn.
  Met behoud van de toepassing van de bepalingen in lid 2, 3°, bevat het dossier minstens :
  1° een schriftelijk en door de gemeente of groep van gemeenten ondertekend voorstel tot aanwijzing, als de kandidaat-netbeheerder, overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, voorgesteld wordt door een gemeente of een groep van gemeenten;
  2° een gedetailleerde omschrijving van het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 18, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.22. De aanvraag tot aanwijzing als netbeheerder wordt gericht aan de VREG, en wordt ingediend met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

  Art. 3.1.23. De VREG gaat na of de aanvraag volledig is.
  Als de aanvraag niet volledig is, brengt de VREG binnen een maand na de ontvangst van de aanvraag de kandidaat-netbeheerder daarvan per aangetekende brief op de hoogte. Daarbij worden de redenen vermeld waarom de aanvraag niet volledig werd bevonden en de termijn waarin de kandidaat-netbeheerder, op straffe van verval van de aanvraag, het dossier kan vervolledigen.

  Art. 3.1.24.De VREG gaat op grond van de inlichtingen over de eigen situatie van iedere kandidaat-netbeheerder en van de inlichtingen en documenten waarover ze beschikt na of de kandidaat-netbeheerder voldoet aan [1 de voorwaarden vermeld in artikel 3.1.1 tot en met 3.1.20/2 en aan de openbaredienstverplichtingen, opgelegd op grond van artikel 4.1.8/2, 4.1.20, 4.1.21 en 4.1.22 van het Energiedecreet van 8 mei 2009]1.
  Als de kandidaat-netbeheerder niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, brengt de VREG binnen drie maanden na de ontvangst van de volledige aanvraag de kandidaat-netbeheerder daarvan per aangetekende brief op de hoogte. Daarbij worden de redenen vermeld waarom niet aan de voorwaarden werd voldaan, en de termijn waarin de kandidaat-netbeheerder, op straffe van verval van de aanvraag, aan die voorwaarden kan voldoen.
  In afwijking van het tweede lid kan de VREG de kandidaat-aardgasdistributienetbeheerder in het gebied van de gemeente Baarle-Hertog, dat volledig omgeven is door Nederlands grondgebied, aanwijzen als netbeheerder, zelfs als niet voldaan is aan alle voorwaarden, vermeld in het eerste lid, als daarvoor een technische of financiële noodzaak bestaat. De aanwijzingsbeslissing bepaalt de voorwaarden, vermeld in het eerste lid waaraan voldaan moet worden.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 19, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.25. De naam en het adres van de netbeheerder, de gebiedsomschrijving, alsook de datum van de aanvang van de periode waarvoor de netbeheerder aangewezen is, worden door de VREG bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Onderafdeling II. - De voorwaardelijke aanwijzing als netbeheerder

  Art. 3.1.26. De VREG kan in een gemotiveerde beslissing overgaan tot aanwijzing van een kandidaat als netbeheerder hoewel die niet voldoet aan alle voorwaarden van dit besluit.
  Van die mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, kan alleen gebruikgemaakt worden als voor het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in kwestie geen enkele kandidaat voldoet aan alle voorwaarden, in dit besluit vermeld, en als de kandidaat, vermeld in het eerste lid, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in titel III, hoofdstuk I, afdeling I, onderafdelingen I, II en III.
  Als de met toepassing van dit artikel aangestelde netbeheerder niet binnen een jaar na zijn aanwijzing aan alle voorwaarden van dit besluit voldoet, beslist de VREG tot beëindiging van zijn aanwijzing.

  Onderafdeling III. - Beëindiging van de aanwijzing als netbeheerder

  Art. 3.1.27. Als de aanwijzing van een netbeheerder wordt beëindigd met toepassing van artikel 4.1.4 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wijst de VREG een nieuwe netbeheerder aan overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 3.1.21 tot en met 3.1.25 of, in voorkomend geval, overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 3.1.26. De aanwijzing heeft betrekking op de resterende duurtijd van de aanwijzing die beëindigd werd.

  Afdeling III. - De voorwaarden van en de procedure tot het verkrijgen van de toestemming om een beroep te doen op een werkmaatschappij

  Art. 3.1.28.Als de netbeheerder een beroep doet op een werkmaatschappij, mag geen afbreuk worden gedaan aan de onafhankelijkheid van de netbeheerder en moet de netbeheerder daarvan de garanties geven als vermeld in artikel 3.1.10 tot en met 3.1.15 en artikel 3.1.17 tot en met 3.1.20.
  De werkmaatschappij van de netbeheerder voorziet in alle gevallen minstens in de oprichting van een orgaan dat bevoegd is voor de voorbereiding van de beslissingen over de voor het netbeheer strategische en vertrouwelijke aangelegenheden, vermeld in 3.1.11.
  [1 In afwijking van het tweede lid hoeft er door de werkmaatschappij van de netbeheerder geen orgaan bevoegd voor de voorbereiding van de beslissingen over de voor het netbeheer strategische en vertrouwelijke aangelegenheden, vermeld in artikel 3.1.11, te worden opgericht wanneer zijn bestuursorgaan louter bestaat uit onafhankelijke bestuurders. De statuten van de werkmaatschappij bepalen evenwel dat van zodra niet-onafhankelijke bestuurders toetreden tot het bestuursorgaan, onmiddellijk moet worden overgegaan tot oprichting van een orgaan, als vermeld in het tweede lid.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 3.1.29. Binnen een maand nadat in het ter zake bevoegde bestuursorgaan van de netbeheerder beslist wordt om een beroep te doen op een werkmaatschappij, vraagt de netbeheerder de toestemming van de VREG daarvoor aan per aangetekende brief. In deze brief geeft de netbeheerder aan hoelang hij een beroep wil doen op deze werkmaatschappij.

  Art. 3.1.30. Nadat de VREG de aanvraag, vermeld in 3.1.29, ontvangen heeft, meldt ze aan de netbeheerder welke stukken bezorgd moeten worden om na te gaan of de werkmaatschappij voldoet aan de vereisten vermeld in artikel 3.1.10 tot en met 3.1.20, en binnen welke termijn die stukken bezorgd moeten worden.
  De netbeheerder dient het aanvraagdossier per aangetekende brief in of geeft het tegen ontvangstbewijs af bij de VREG.
  De VREG gaat na of het aanvraagdossier volledig is. Als het aanvraagdossier niet volledig is, brengt de VREG de netbeheerder per aangetekende brief op de hoogte binnen een maand na ontvangst van het aanvraagdossier. Daarbij worden de redenen vermeld waarom het aanvraagdossier niet volledig werd bevonden en de termijn waarin de netbeheerder, op straffe van verval van de aanvraag, het dossier kan vervolledigen.

  Art. 3.1.31. Na de ontvangst van een volledig aanvraagdossier gaat de VREG op grond van de inlichtingen over de eigen situatie van de werkmaatschappij in kwestie of op grond van de inlichtingen en documenten waarover ze beschikt, na of de werkmaatschappij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.1.10 tot en met 3.1.20. In voorkomend geval geeft ze de netbeheerder de toestemming om een beroep te doen op de werkmaatschappij binnen drie maanden na de ontvangst van het volledige aanvraagdossier.
  Als de werkmaatschappij niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, brengt de VREG de netbeheerder daarvan per aangetekende brief op de hoogte binnen drie maanden na de ontvangst van het volledige dossier. Daarbij worden de redenen vermeld waarom niet aan de voorwaarden werd voldaan alsook de termijn waarin de netbeheerder, op straffe van verval van de aanvraag, aan die voorwaarden moet voldoen.
  Als de werkmaatschappij in kwestie nog niet opgericht is op het ogenblik van de kennisgeving, vermeld in artikel 3.1.29, vangt de termijn van drie maanden, vermeld in het tweede lid, pas aan op het ogenblik waarop de VREG in kennis gesteld werd van de datum van de oprichting van de werkmaatschappij en hiervan de nodige bewijsstukken ontvangen heeft. In dat geval moet de netbeheerder de VREG ter gelegenheid van de kennisgeving van de oprichting ook in het bezit stellen van alle stukken die ze nodig heeft om na te gaan of de werkmaatschappij voldoet aan de gestelde eisen. De VREG bepaalt welke stukken ze daarvoor nodig heeft.
  De VREG maakt haar beslissing waarmee de toestemming verleend wordt aan de netbeheerder om een beroep te doen op de werkmaatschappij, alsook de naam en het adres van de netbeheerder en de werkmaatschappij in kwestie bekend in het Belgisch Staatsblad.

  Afdeling IV. - Informatieverstrekking door de netbeheerder

  Art. 3.1.32.Het bestuursorgaan van de netbeheerder bezorgt jaarlijks, op een door de VREG te bepalen datum, aan de VREG een verslag over de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden van afdeling I, of, voor de netbeheerders die aangewezen zijn conform artikel 3.1.24, derde lid, aan de voorwaarden van de aanwijzingsbeslissing.
  Met betrekking tot de vertrouwelijke en strategische aangelegenheden, vermeld in [1 artikel 4.1.6/1 en artikel 4.1.8/3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009]1, worden in het verslag gegevens aangereikt over de wijze waarop derden bij de besluitvorming en de uitvoering van de beslissingen van de netbeheerder betrokken werden, wie die derden zijn, welke de aard en de omvang was van de aan hen toevertrouwde opdrachten en welke vergoedingen daarvoor werden betaald.
  Met betrekking tot de persoonlijke en commerciële gegevens, vermeld in artikel 3.1.19, bevat het verslag minstens :
  1° een gedetailleerde classificatie van de informatie die als vertrouwelijk wordt behandeld;
  2° een opsomming van de categorieën van personeelsleden die tot die vertrouwelijke informatie toegang hebben, alsook de aspecten van die informatie waartoe ze toegang hebben;
  3° een overzicht van de procedures en voorzorgsmaatregelen die de vertrouwelijkheid van die informatie waarborgen.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 20, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.33. Het bestuursorgaan van de netbeheerder bezorgt jaarlijks aan de VREG de goedgekeurde jaarrekening van de netbeheerder, met een bijgevoegde toelichting waaruit onder meer blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.1.12 en 3.1.13.

  Art. 3.1.34. Met behoud van de toepassing van de verplichtingen, vermeld in artikel 3.1.32 en 3.1.33, bezorgt het bestuursorgaan van de netbeheerder aan de VREG de volgende informatie :
  1° elke wijziging van de statuten van de netbeheerder zoals ze bij de aanvraag tot aanwijzing zijn gevoegd, alsook de notulen van de vergadering van het orgaan dat tot de statutenwijziging beslist heeft;
  2° elke wijziging van het aandeelhouderschap van de netbeheerder;
  3° elke wijziging in de samenstelling van het bestuursorgaan van de netbeheerder;
  4° elke andere belangrijke wijziging die gevolgen kan hebben voor de wijze waarop de netbeheerder voldoet aan de voorwaarden van dit hoofdstuk.
  Met behoud van de toepassing van de verplichtingen, vermeld in artikel 3.1.32 en 3.1.33, kan de VREG voor de informatie die de netbeheerders moeten verstrekken, vermeld in het eerste lid en in artikel 3.1.32 en 3.1.33, zich ook wenden tot de werkmaatschappijen, zonder dat het informatieverstrekkingsrecht en de informatieverstrekkingsplicht van de netbeheerder zelf daardoor kunnen worden aangetast.

  Afdeling V. - Openbaredienstverplichtingen, opgelegd aan de netbeheerder

  Onderafdeling I. [1 - Tijdsafhankelijke tarieven]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 21, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.35.Iedere elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit zorgt ervoor dat elke afnemer op laagspanning de mogelijkheid heeft om een [1 meetinrichting te krijgen die het bepalen van minstens twee verschillende tariefperiodes ondersteunt en voorziet hiertoe de nodige systemen om verbruiken over de desbetreffende periodes te bepalen]1.
  [1 De onderhoudskosten van de meetinrichting, vermeld in het eerste lid,]1 bij de afnemer worden gedragen door de afnemer.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 22, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.36.In overeenstemming met het technisch reglement distributie elektriciteit bepaalt de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit de tijdstippen waarop de [1 tariefperiodes ter ondersteuning van het tijdsafhankelijk tarief aanvangen en stoppen]1.
  De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit zorgt ervoor dat het elektriciteitsverbruik van elke afnemer op laagspanning [1 die kiest voor de toepassing van minstens twee verschillende tariefperiodes,]1 gedurende het hele weekend, van zaterdagmorgen tot zondagavond, geregistreerd wordt op [1 deze tariefperiode van de verschillende van toepassing zijnde tariefperiodes die is verbonden aan het laagste tarief]1.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 23, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.37.De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit informeert de afnemers op laagspanning over [1 de eventuele kosten en baten die gepaard gaan met de keuze voor verschillende tariefperiodes dan wel een uniforme tariefperiode voor de aanrekening van het tijdsafhankelijke tarief]1.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/33, art. 24, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.38. De kosten voor de investeringen, vermeld in artikel 3.1.35, eerste lid, en 3.1.36, en de kosten voor de informatievoorziening, vermeld in 3.1.37, worden beschouwd als kosten ten gevolge van de openbaredienstverplichtingen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

  Art. 3.1.38/1. [1 Als de elektriciteitsleverancier op het toegangspunt dynamische prijzen aanbiedt, informeert hij de netgebruiker op laagspanning over de al dan niet dynamische tariefperiodes en de dynamische energieprijzen die daarop van toepassing zijn, inclusief de mogelijke prijsschommelingen en de implicaties ervan.
   Op voorwaarde dat de netgebruiker een overeenkomst sluit met de leverancier voor de aanrekening van dynamische energieprijzen en op voorwaarde dat de meetinrichting het mogelijk maakt voor de netgebruiker om te kiezen voor een meetregime waarbij verbruiksgegevens per elementaire periode beschikbaar worden gesteld, stelt de distributienetbeheerder vanaf 1 januari 2021 gevalideerde verbruiksgegevens per kwartier, die de basis vormen voor de aanrekening van de dynamische energieprijzen door de leverancier, ter beschikking aan de toegangshouder voor het desbetreffende toegangspunt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 25, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Onderafdeling II. - Openbare verlichting

  Art. 3.1.39. Iedere elektriciteitsdistributienetbeheerder die de netten tot 15.000 volt beheert, draagt zorg voor de exploitatie van de openbare verlichting in het geografische gebied van de netbeheerder, vermeld in artikel 1.1.3, 32° van het Energiedecreet van 8 mei 2009.

  Art. 3.1.40.De werkzaamheden die worden verstaan onder exploitatie, vermeld in artikel 3.1.39, zijn :
  1° de werkzaamheden voor het onderhoud van de elektriciteitskabels, de verlichtingspalen, de palen, ankers, buizen, steunen, moffen, kasten en andere benodigdheden ter ondersteuning of ter bescherming van de verlichtingsinfrastructuur, de verlichtingsarmaturen en de lampen, de schakelaars, de meet-, regel- en communicatieapparatuur en de eventuele transformatoren;
  2° de organisatie en de bemanning van een meldpunt voor defecte, gestoorde of storende openbare verlichting;
  3° het opstellen van de aanbestedingsdossiers voor de aankoop van de openbareverlichtingsinfrastructuur en van de vervangstukken;
  4° het verlenen van bijstand aan de betreffende gemeenten bij het opstellen van hun aanbestedingsdossier voor de energieaankoop voor de openbare verlichting;
  5° het vijfjaarlijks uitvoeren of laten uitvoeren van een energieaudit met betrekking tot de openbare verlichting in het geografische gebied van de netbeheerder;
  6° [1 ...]1
  7° het sensibiliseren van de gemeenten die gelegen zijn in het geografische gebied van de netbeheerder, op het vlak van de lichthinder van openbare verlichting.
  De vijfjaarlijkse audit, vermeld in het eerste lid, 5°, werd voor de eerste maal uitgevoerd in 2005. Het rapport dat wordt opgesteld naar aanleiding van een energieaudit, wordt telkens vóór 1 juni bezorgd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid. De minister legt vast welke gegevens in het rapport moeten worden opgenomen.
  ----------
  (1)<BVR 2011-09-23/12, art. 6, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  Art. 3.1.41. De kosten voor de werkzaamheden, vermeld in artikel 3.1.40, eerste lid, 1° tot en met 7°, worden beschouwd als kosten tengevolge van de openbaredienstverplichtingen van de netbeheerder.
  Alle andere kosten en in het bijzonder de kosten voor de plaatsing of de uitbreiding van de openbare verlichting, de kosten van de vervangstukken inclusief lampen, de kosten voor de energielevering, de aansluitkosten van het verlichtingsnet op het distributienet en de transport- en distributiekosten van de benodigde elektrische energie vallen niet onder de kosten, vermeld in het eerste lid.

  Afdeling VI. [1 Gebruik van het openbaar domein door de netbeheerder]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-10-12/11, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2012>

  Art. 3.1.42. [1 Voor de netbeheerder een aanvraag tot het verkrijgen van een domeintoelating, vermeld in artikel 4.1.27 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, indient, pleegt hij voor complexe dossiers vooraf overleg met de betrokken domeinbeheerders.
   De minister kan nadere regels vastleggen betreffende de vorm en inhoud van het overleg, vermeld in het eerste lid.
   Als complexe dossiers, vermeld in het eerste lid, worden minstens de volgende types van werkzaamheden beschouwd :
   1° het kruisen van bevaarbare waterlopen en kanalen door middel van ondergrondse lijnen of leidingen;
   2° het aanleggen van langsleidingen langs de oevers van bevaarbare waterlopen en kanalen;
   3° het dwarsen van gewestwegen en autosnelwegen door middel van ondergrondse lijnen of leidingen;
   4° het aanleggen van ondergrondse leidingen of lijnen binnen de strook van dertig meter naast autosnelwegen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-10-12/11, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2012>

  Afdeling VII. [1 - Voorwaarden en procedures voor de forfaitaire vergoedingsplichten van de netbeheerder]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2015-07-10/09, art. 3, 029; Inwerkingtreding : 20-08-2015>

  Art. 3.1.43. [1 § 1. De netgebruiker dient de aanvraag voor de vergoeding, vermeld in artikel 4.1.11/3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, in bij de distributienetbeheerder, op straffe van onontvankelijkheid, binnen dertig kalenderdagen die volgen op de realisatie van de aansluiting.
   De aanvraag moet melding maken van het nummer van de aanvaarde offerte of de factuur voor de bestelde aansluiting.
   § 2. De netgebruiker dient de aanvraag voor de vergoeding, vermeld in artikel 4.1.11/4. van het Energiedecreet van 8 mei 2009, in bij de distributienetbeheerder, op straffe van onontvankelijkheid, binnen dertig kalenderdagen die volgen op de realisatie van de heraansluiting.
   De aanvraag moet melding maken van de datum van afsluiting.
   § 3. De netgebruiker dient de aanvraag voor de vergoeding, vermeld in artikel 4.1.11/5. van het Energiedecreet van 8 mei 2009, in bij de distributienetbeheerder, op straffe van onontvankelijkheid, binnen dertig kalenderdagen die volgen op de langdurige onderbreking.
   De aanvraag moet melding maken van de datum van de stroomonderbreking, alsook van het startuur en het einduur ervan.
   § 4. De netbeheerder bevestigt de ontvangst van de aanvraag, vermeld in paragraaf 1, 2 en 3, binnen de tien werkdagen.
   Als de aanvraag onontvankelijk of onvolledig is, brengt de distributienetbeheerder de aanvrager daarvan binnen zestig kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag schriftelijk op de hoogte. Bij die kennisgeving worden de redenen vermeld waarom de aanvraag onontvankelijk of onvolledig is bevonden en in geval van onvolledigheid de termijn waarin de aanvrager, op straffe van verval van de aanvraag, het aanvraagdossier kan vervolledigen. Die termijn moet ten minste dertig kalenderdagen omvatten.
   De vergoeding wordt door de distributienetbeheerder aan de aanvrager betaald binnen zestig kalenderdagen die volgen op de indiening van een volledige aanvraag, als de aanvraag ontvankelijk en gegrond is. De distributienetbeheerder brengt de aanvrager daarvan ook schriftelijk op de hoogte, waarbij de berekeningswijze van het uitbetaalde bedrag wordt weergegeven.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2015-07-10/09, art. 4, 029; Inwerkingtreding : 20-08-2015>

  Afdeling VIII. [1 - Uitzonderingen op de tenlasteneming van een rendabel deel van de kosten door de distributienetbeheerder]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2017-04-28/09, art. 1, 041; Inwerkingtreding : 05-06-2017>

  Art. 3.1.44. [1 Er is geen tenlasteneming van een rendabel deel van de kosten door de aardgasdistributienetbeheerder als vermeld in artikel 4.1.16, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, in de volgende gevallen:
   1° langs de openbare weg is een biogasnet aanwezig;
   2° langs de openbare weg is een warmtenet aanwezig dat gevoed wordt op basis van restwarmte, hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling;
   3° de wooneenheid of het gebouw ligt in een verkaveling als vermeld in het tweede lid, 3°.
   Er is geen tenlasteneming van een rendabel deel van de kosten door de aardgasdistributienetbeheerder als vermeld in artikel 4.1.16, tweede lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, in de volgende gevallen:
   1° in de verkaveling is een biogasnet aanwezig of gepland;
   2° in de verkaveling is een warmtenet aanwezig of gepland dat gevoed wordt op basis van restwarmte, hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling;
   3° de verkaveling bestaat volledig uit wooneenheden of gebouwen die ofwel een energieprestatiepeil lager dan E20 hebben, ofwel in hun volledige verwarmingsbehoefte voorzien met hernieuwbare energiebronnen of met een elektrische warmtepomp.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2017-04-28/09, art. 1, 041; Inwerkingtreding : 05-06-2017>

  Afdeling IX. [1 - Digitale meters]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-02-23/25, art. 1, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>

  Onderafdeling I. - Digitale meter voor elektriciteit

  Art. 3.1.45.[1 § 1. De digitale meter voor elektriciteit die de distributienetbeheerder plaatst, is geschikt om:
   1° het actuele actieve vermogen in watt en het actuele reactieve vermogen in VAr zowel bij afname als bij injectie te registreren en het actuele actieve vermogen in watt weer te geven op de display van de meter;
   2° de actuele meterstand in kWh en kVArh voor de afgenomen elektriciteit en voor de geïnjecteerde elektriciteit voor de verschillende gebruiksperioden te registreren en de actuele meterstand in kWh weer te geven op de display van de meter;
   3° als fijnste granulariteit elk kwartier de gegevens, vermeld in punt 2°, te registreren;
   4° de geldende gebruiksperiode weer te geven op de display van de meter;
   5° de kwaliteit van de elektriciteitslevering te registreren en minstens de geleverde spanning in volt weer te geven op de display van de meter;
   6° de status van de meetinrichting te registreren en weer te geven op de display van de meter;
   7° misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe te registreren;
   8° voor wat betreft afnamepunten in voorafbetalingsmodus te werken.
   § 2. De digitale meter voor elektriciteit is voorzien van een gebruikerspoort waardoor deze meter enerzijds geschikt is om applicaties op aan te sluiten bij de elektriciteitsdistributienetgebruiker en aan die applicaties informatie door te sturen, zodat die informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die bevoegd is om die informatie te verwerken en anderzijds geschikt is om de niet geïnterpreteerde meetwaarden spanning en stroom met een frequentie van ten minste 2 kHz beschikbaar te stellen [3 dit tweede voor zover de kostprijs van deze functionaliteit niet leidt tot een meerkost van meer dan 6 procent ten opzichte van de kostprijs van eenzelfde type meter zonder die functionaliteit]3.
   De volgende meetgegevens worden per seconde en per geldende tariefperiode doorgestuurd naar de gebruikerspoort:
   1° het actuele actieve vermogen, vermeld in paragraaf 1, 1° ;
   2° de actuele meterstanden in kWh, vermeld in paragraaf 1, 2° ;
   3° de geldende gebruiksperiode, vermeld in paragraaf 1, 4° ;
   4° de kwaliteit van de elektriciteitslevering, vermeld in paragraaf 1, 5° ;
   5° de status van de meetinrichting, vermeld in paragraaf 1, 6°.
   [3 Indien beschikbaar,]3 worden de niet geïnterpreteerde meetwaarden spanning en stroom ook met een hogere frequentie dan secondewaarden doorgestuurd. Deze frequentie bedraagt ten minste 2 kHz.
  [2 Bij de standaardinstelling van elke gebruikerspoort waarover de digitale meter beschikt, zijn de meetgegevens niet lokaal uitleesbaar.
   Bij de plaatsing van de digitale meter wordt aan de betrokkene duidelijk gemeld dat de gebruikerspoort niet lokaal uitleesbaar is bij plaatsing. De betrokkene kan evenwel steeds vragen dat de distributienetbeheerder gegevens kosteloos lokaal uitleesbaar instelt. Dit gebeurt bij voorkeur via het webportaal, vermeld in artikel 3.1.58. De distributienetbeheerder vermeldt evenwel steeds de verschillende mogelijke communicatiemiddelen.]2
   § 3. De communicatie met de meetinrichting is geschikt om:
   1° het actuele actieve vermogen in watt en het actuele reactieve vermogen in VAr door te sturen naar de databeheersystemen die worden beheerd door de [2 distributienetbeheerder]2;
   2° de actuele meterstand in kWh en kVArh voor de afgenomen elektriciteit en voor de geïnjecteerde elektriciteit voor de verschillende gebruiksperioden door te sturen naar de databeheersystemen die worden beheerd door de [2 distributienetbeheerder]2;
   3° ten minste dagelijks de geregistreerde kwartiergegevens, vermeld in punt 2°, op afstand met de databeheerder uit te wisselen, zodat de [2 distributienetbeheerder]2 de uitgewisselde gegevens kan lezen en gebruiken;
   4° de geldende gebruiksperioden van de elektriciteitsdistributienetbeheerder door te sturen naar de meetinrichting;
   5° op afstand besturings- en toepassingsprogrammatuur van de meetinrichting te laten aanpassen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;
   6° op afstand de toegang tot het elektriciteitsdistributienet te laten verlenen en onderbreken door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;
   7° op afstand het vermogen of de daarmee overeenkomstige maximale stroom, uitgedrukt in ampère, te laten instellen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;
   8° de kwaliteit van de elektriciteitslevering beschikbaar te stellen;
   9° informatie over misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe op afstand uit te wisselen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder;
   10° informatie van een andere meetinrichting als separate gegevensstroom te ontvangen, te registreren en door te sturen, zodat die informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die bevoegd is om die informatie te verwerken.
   Voor het toepassen van de functionaliteit, bedoeld in het eerste lid, 6°, en voor zover de veilige en betrouwbare werking van zijn net in het gedrang komt, bepaalt de elektriciteitsdistributienetbeheerder in welke gevallen een manuele bevestiging door de elektriciteitsdistributienetgebruiker noodzakelijk is alvorens de levering of injectie kan worden hervat.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-02-23/25, art. 1, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>
  (2)<BVR 2019-05-17/33, art. 26, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>
  (3)<BVR 2020-07-17/44, art. 2, 072; Inwerkingtreding : 29-08-2020>

  Art. 3.1.46. [1 De digitale meter voor elektriciteit in voorafbetalingsmodus ondersteunt samen met een centraal beheersysteem, de verrekening van geregistreerde verbruiken en maakt die op een gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk voor de elektriciteitsdistributienetgebruiker.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-02-23/25, art. 1, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>

  Art. 3.1.47. [1 De registratie van de informatie, de uitwisseling van gegevens en de fysieke aansluitingen gebeuren conform internationale open standaarden en via een veilige gegevenscommunicatie. De elektriciteitsdistributienetbeheerders leggen samen de standaard vast voor de communicatie met de gebruikerspoort.
   De inhoud van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de wijze van uitvoeren van elke andere verplichting die de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het meetsysteem wordt opgelegd ingevolge de algemene verordening gegevensbescherming is afhankelijk van de specifieke risicograad voor de rechten en vrijheden van de betrokkene van elke functionaliteit van de digitale meter voor elektriciteit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-02-23/25, art. 1, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>

  Onderafdeling II. - Digitale meter voor aardgas

  Art. 3.1.48.[1 § 1. De digitale meter voor aardgas die de elektriciteitsdistributienetbeheerder plaatst, is geschikt om:
   1° de actuele meterstand in mü per telwerk te registreren en weer te geven op de display van de meter;
   2° ten minste elk uur de gegevens, vermeld in punt 1°, te registreren;
   3° de status van de meetinrichting te registreren en weer te geven;
   4° misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe te registreren;
   5° in voorafbetalingsmodus te werken.
   § 2. De communicatie met de meetinrichting is geschikt om:
   1° de actuele meterstand in mü per telwerk door te sturen naar de databeheersystemen dat beheerd wordt door de [2 distributienetbeheerder]2;
   2° ten minste elk uur de gegevens, vermeld in punt 1°, te registreren en die gegevens ten minste dagelijks op afstand met de databeheerder uit te wisselen, zodat de [2 distributienetbeheerder]2 de uitgewisselde gegevens kan lezen en gebruiken;
   3° op afstand besturings- en toepassingsprogrammatuur van de meetinrichting te laten aanpassen door de aardgasdistributienetbeheerder;
   4° op afstand de toegang tot het aardgasdistributienet te laten onderbreken en te laten verlenen door de aardgasdistributienetbeheerder. Dat geldt niet voor een meetinrichting voor aardgas die wordt gebruikt bij een aansluiting met aansluitingscapaciteit van meer dan 10 mü(n) per uur.;
   5° informatie over misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe op afstand uit te wisselen met de aardgasdistributienetbeheerder;
   6° de gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1° en 3°, door te sturen naar de gebruikerspoort van de digitale meter voor elektriciteit die geschikt is om daarop applicaties aan te sluiten, en aan die applicaties informatie op zodanige wijze door te sturen dat die informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die bevoegd is om die informatie te verwerken.
   Voor het toepassen van de functionaliteit, bedoeld in het eerste lid, 4°, en voor zover de veilige en betrouwbare werking van zijn net in het gedrang komt, bepaalt de aardgasdistributienetbeheerder in welke gevallen een manuele bevestiging door de aardgasdistributienetgebruiker noodzakelijk is alvorens de levering of injectie kan worden hervat.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-02-23/25, art. 1, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>
  (2)<BVR 2019-05-17/33, art. 27, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.49. [1 De digitale meter voor aardgas in voorafbetalingsmodus ondersteunt de verrekening van de geregistreerde verbruiken en maakt die op een gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk voor de aardgasdistributienetgebruiker.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-02-23/25, art. 1, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>

  Art. 3.1.50. [1 De meetinrichting voor aardgas die is aangesloten op een meetinrichting voor elektriciteit, kan voor de informatieverplichtingen, vermeld in artikel 3.1.48, § 2, eerste lid, 1° tot en met 6°, gebruikmaken van de meetinrichting voor elektriciteit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-02-23/25, art. 1, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>

  Art. 3.1.51. [1 De registratie van de informatie, de uitwisseling van gegevens en de fysieke aansluitingen gebeuren conform internationale open standaarden en via een veilige gegevenscommunicatie.
   De inhoud van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de wijze van uitvoeren van elke andere verplichting die de aardgasdistributienetbeheerder of de beheerder van het meetsysteem wordt opgelegd ingevolge de algemene verordening gegevensbescherming is afhankelijk van de specifieke risicograad voor de rechten en vrijheden van de betrokkene van elke functionaliteit van de digitale meter voor aardgas.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-02-23/25, art. 1, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>

  Onderafdeling III. [1 - Plaatsing]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 28, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.52.[1 § 1. De distributienetbeheerder plaatst vanaf 1 juli 2019 een digitale meter in geval van een kleinverbruiksmeting voor elektriciteit, zodat uiterlijk op [2 1 juli 2029]2 alle kleinverbruiksmeetinrichtingen over een digitale meter beschikken.
   In geval van nieuwe budgetmeters worden de meters vervangen zoals wordt bepaald in artikel 5.3.1 of artikel 5.4.1 van dit besluit. De oude budgetmeter wordt verwijderd.
   Bestaande actieve budgetmeters en de meters die geplaatst of geactiveerd werden in het proefproject slimme meters en in het proefproject digitale budgetmeter van de distributienetbeheerders worden uiterlijk tegen 31 december 2021 vervangen door een digitale meter. De oude budgetmeter wordt verwijderd. Bij de plaatsing moet worden voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 5.3.1, § 7 of artikel 5.4.1, § 7 van dit besluit.
   Bij bestaande prosumenten worden de meters uiterlijk tegen 31 december 2022 vervangen door een digitale meter. Bij de plaatsing bij bestaande prosumenten wordt het verschil in meterstand ten opzichte van de laatste afrekeningsfactuur ten gevolge van de compensatie verbonden aan de terugdraaiende teller meegenomen naar de eerstvolgende afrekeningsfactuur. De distributienetbeheerder zorgt ervoor dat bij elke prosument een digitale meter geplaatst is op het moment dat het recht op het jaarlijks in mindering brengen van de geproduceerde elektriciteit die geïnjecteerd wordt op het distributienet van de afname, zoals vermeld in artikel 15.3.5/12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, verstrijkt.
   Bij aanmelding van nieuwe decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA, bijkomende installaties of een uitbreiding van bestaande installaties worden de digitale meters geplaatst binnen de negentig dagen na de aanmelding van de nieuwe installatie, bijkomende installatie of uitbreiding van de bestaande installatie. Onverminderd hetgeen bepaald is in het vierde lid, in fine, zal indien het een nieuwe aanmelding betreft bij bestaande prosumenten, ook hier bij de plaatsing het verschil in meterstand ten opzichte van de laatste afrekeningsfactuur ten gevolge van de compensatie verbonden aan de terugdraaiende teller meegenomen worden naar de eerstvolgende afrekeningsfactuur.
   In geval van nieuwe decentrale productie-installaties met een AC-vermogen van meer dan 10 kVA, wordt tot 1 januari 2021 bij een verplichte metervervanging tijdelijk een AMR-meter geplaatst.
   Als er een meetinrichting in gebruik is voor registratie van het verbruik aan uitsluitend nachttarief, wordt deze ook vervangen.
   De meetinrichting voor registratie van het verbruik aan uitsluitend nachttarief die niet meer in gebruik is, wordt verwijderd.
   Als de plaatsing van een digitale meter technisch onmogelijk of economisch onhaalbaar blijkt omwille van slechte of geen draadloze communicatiemogelijkheid met de meter, kan de distributienetbeheerder de plaatsing uitstellen tot wanneer aan de technische onmogelijkheid of economische onhaalbaarheid verholpen is, hetzij door een nieuwe aanbesteding van de digitale meter waarin de distributienetbeheerder deze situaties zal meenemen, hetzij door fysische ingrepen van de netgebruiker wanneer dit eerder is. [2 In elk geval gebeurt de plaatsing van een digitale meter voor 1 juli 2029. In de gevallen, vermeld in het derde en het vierde lid, gebeurt de plaatsing in elk geval voor 1 januari 2024.]2.
   Als de plaatsing van een digitale meter voor elektriciteit technisch onmogelijk of economisch onhaalbaar blijkt omwille van het feit dat de elektriciteitsdistributienetgebruiker over een elektriciteitsaansluiting beschikt met een nominale stroom meer dan 80 A, kan de distributienetbeheerder de plaatsing uitstellen en een AMR-meter plaatsen tot wanneer aan de technische onmogelijkheid of economische onhaalbaarheid verholpen is door een nieuwe aanbesteding van de digitale meter waarin de distributienetbeheerder deze situaties zal meenemen of door fysische ingrepen van de netgebruiker wanneer dit eerder is. [2 In elk geval gebeurt de plaatsing van een digitale meter voor 1 juli 2029.]2.
   Elke netgebruiker heeft [2 uiterlijk vanaf]2 1 januari 2023 het recht te kiezen voor de plaatsing van een digitale meter die communiceert met de distributienetbeheerder via bekabeling.
   § 2. Als er een aardgasaansluiting is, plaatst de distributienetbeheerder op het ogenblik dat hij een digitale meter bij een kleinverbruiksmeting elektriciteit plaatst, ook een digitale meter voor aardgas. Als de aardgasaansluiting aan de oorsprong ligt van het plaatsen van een digitale meter voor aardgas, vervangt hij ook de meetinrichting voor elektriciteit en plaatst daar dus een digitale meter voor elektriciteit.
   Als de plaatsing van een digitale meter voor aardgas technisch onmogelijk of economisch onhaalbaar blijkt omwille van het feit dat de distributienetgebruiker beschikt over een aardgasaansluiting van meer dan 10 m3 (n) per uur kan de distributienetbeheerder de plaatsing van de digitale meter voor aardgas uitstellen tot wanneer aan de technische onmogelijkheid of economische onhaalbaarheid verholpen is door een nieuwe aanbesteding van de digitale meter waarin de distributienetbeheerder deze situaties zal meenemen of door fysische ingrepen van de netgebruiker wanneer dit eerder is. [2 In elk geval gebeurt de plaatsing van een digitale meter voor 1 juli 2029]2.
   § 3. Onverminderd de artikelen 5.3.4 en 5.4.5 van dit besluit, staat de distributienetbeheerder in voor de kosten van de plaatsing en indienststelling, inclusief de meterkast indien nodig, en inclusief de kosten voor de beperkte demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties indien deze noodzakelijk blijken voor de plaatsing en indienststelling, alsook voor de kosten voor de heropstart of het opnieuw afstellen van de centrale verwarmingsinstallatie als gevolg van de plaatsing van een digitale meter voor aardgas indien de ketel gekeurd is in overeenstemming met artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.
   In afwijking van het eerste lid, staat de netgebruiker in voor de meerkost van de meter ten opzichte van de standaard digitale meter, alsook voor de kosten voor de plaatsing en indienststelling die worden gegenereerd in het geval hij gebruik maakt van de mogelijkheid, vermeld in paragraaf 1, laatste lid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 28, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>
  (2)<BVR 2020-07-17/44, art. 3, 072; Inwerkingtreding : 29-08-2020>

  Art. 3.1.53.[1 [2 ...]2. [2 De distributienetbeheerder plaatst minstens 80% van het totale aantal te plaatsen digitale meters tegen 31 december 2024.]2. De distributienetbeheerder stelt een algemene uitrolplanning voor de komende vijf jaar en een gedetailleerde projectplanning voor het komende jaar ter beschikking op zijn website.
   [2 ...]2
   Op de website, vermeld in het eerste lid, wordt ook ten minste vermeld dat bij de plaatsing:
   1° de meterlocatie moet worden vrijgemaakt in overeenstemming met de technische voorschriften, inclusief de beschrijving van de wijze waarop de meterlocatie moet worden vrijgemaakt, en de vermelding dat, indien dit niet het geval is, deze door de distributienetbeheerder zal worden vrijgemaakt, en dat in dat geval de distributienetbeheerder instaat voor de kost hiervoor, zoals bepaald in het artikel 3.1.52, § 3 van dit besluit;
   2° de centrale verwarmingsketel gekeurd moet zijn in overeenstemming met artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater en enkel indien dit het geval is de distributienetbeheerder instaat voor de eventuele kost voor heropstart of het opnieuw afstellen van de ketel, zoals bepaald in artikel 3.1.52, § 3 van dit besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 28, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>
  (2)<BVR 2020-07-17/44, art. 4, 072; Inwerkingtreding : 29-08-2020>

  Art. 3.1.54.[1 In geval van een nieuwe budgetmeter verloopt de plaatsing van de digitale meter zoals bepaald in artikel 3.1.52, § 1, tweede lid van dit besluit.
   Met uitzondering van de gevallen vermeld in het eerste lid en artikel 3.1.55 van dit besluit, brengt de distributienetbeheerder de individuele netgebruiker [2 minstens twee weken op voorhand schriftelijk of elektronisch]2 op de hoogte van het specifieke moment dat deze zal langskomen voor het plaatsen van de digitale meter, desgevallend meters. [2 Die termijn van twee weken kan worden ingekort als de netgebruiker daarmee akkoord gaat.]2
   De [2 ...]2 communicatie, vermeld in het tweedelid, vermeldt ten minste dat:
   1° de meterlocatie moet worden vrijgemaakt in overeenstemming met de technische voorschriften, inclusief de beschrijving van de wijze waarop de meterlocatie moet worden vrijgemaakt, en de vermelding dat, indien dit niet het geval is, deze door de distributienetbeheerder zal worden vrijgemaakt, en dat in dat geval de distributienetbeheerder instaat voor de kost hiervoor, zoals bepaald in artikel 3.1.52, § 3 van dit besluit;
   2° de centrale verwarmingsketel gekeurd moet zijn in overeenstemming met artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater en enkel indien dit het geval is de distributienetbeheerder instaat voor de eventuele kost voor heropstart of het opnieuw afstellen van de ketel, zoals bepaald in artikel 3.1.52, § 3 van dit besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 28, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>
  (2)<BVR 2020-07-17/44, art. 5, 072; Inwerkingtreding : 29-08-2020>

  Art. 3.1.55. [1 Als een netgebruiker verzoekt om een digitale meter te plaatsen, zoals vermeld in artikel 4.1.22/2, 1° en 7° van het Energiedecreet van 8 mei 2009, bezorgt de distributienetbeheerder een offerte binnen tien werkdagen nadat hij de aanvraag van de netgebruiker heeft ontvangen.
   De offerte, vermeld in het eerste lid, vermeldt ten minste dat de centrale verwarmingsketel gekeurd moet zijn in overeenstemming met artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater en dat enkel indien dit het geval is, de distributienetbeheerder instaat voor de eventuele kost voor heropstart of het opnieuw afstellen van de ketel, zoals bepaald in het vijfde lid.
   In geval van nieuwe decentrale productie-installaties met een AC-vermogen van meer dan 10 kVA, wordt tot 1 januari 2021 bij een metervervanging op verzoek van de netgebruiker een AMR-meter geplaatst.
   In geval de plaatsing een expliciete vraag tot vervroegde plaatsing van een digitale meter voor elektriciteit of aardgas betreft, zoals vermeld in artikel 4.1.22/2, eerste lid, 7° van het Energiedecreet, wordt de digitale meter voor aardgas respectievelijk elektriciteit op hetzelfde moment geplaatst en staat de distributienetbeheerder in voor de kosten van de plaatsing en indienststelling van de meter die niet expliciet werd aangevraagd door de netgebruiker.
   Binnen dertig werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde offerte, neemt de distributienetbeheerder de oude meetinrichting weg en plaatst hij een digitale meter.
   Indien er kosten ontstaan voor de heropstart of het opnieuw afstellen van de centrale verwarmingsinstallatie als gevolg van de plaatsing van een digitale meter voor aardgas staat de distributienetbeheerder hiervoor in, indien de ketel gekeurd is in overeenstemming met artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 28, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.56.[1 § 1.De distributienetbeheerders rapporteren jaarlijks uiterlijk op 1 februari aan de minister en de VREG over de uitrol van de digitale meters.
   De rapportering omvat minstens:
   1° een overzicht van het aantal geplaatste digitale meters per distributienetbeheerder, per jaar en per doelgroep als bepaald door of krachtens artikel 4.1.22/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
   2° een overzicht van het aantal digitale meters waarvan de plaatsing werd uitgesteld [2 ...]2 alsook de reden waarom;
   3° een stand van zaken over het doelbereik, de hinderpalen, [2 de kosten,]2 de kwaliteit van de communicatie over de digitale meter met de distributienetbeheerder en de gevoerde communicatiecampagnes;
   4° suggesties voor bijkomende doelgroepen;
   5° een algemene projectplanning voor de komende vijf jaar en een gedetailleerde projectplanning voor het komende jaar;
   6° een toelichting en motivatie van de wijzigingen in de aanpak ten aanzien van de originele projectplanning.
   Bijkomend wordt het overzicht, vermeld in het tweede lid, 2°, [2 driemaandelijks]2 gerapporteerd aan de minister.
   § 2. Op basis van de jaarlijkse rapporteringen evalueert het [3 VEKA ]3 minstens tweejaarlijks de uitrol van de digitale meters. De resultaten van die evaluatie worden dat jaar voor 15 mei voorgelegd aan de minister. De minister kan op basis hiervan aan de Vlaamse Regering een voorstel tot aanpassing van de snelheid van de uitrol voorleggen of nieuwe prioritaire doelgroepen definiëren conform artikel 4.1.22/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de kosten-batenanalyse laten actualiseren.
   § 3. De minister kan nadere regels vastleggen voor de praktische uitvoering van de rapportering en evaluatie, vermeld in paragraaf 1 en 2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 28, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>
  (2)<BVR 2020-07-17/44, art. 6, 072; Inwerkingtreding : 29-08-2020>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 29, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling IV. [1 - Uitlezen van de digitale meter]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 29, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.57. [1 De distributienetbeheerder leest ten minste één keer per dag de actuele meterstand uit voor de afname of injectie voor de verschillende tariefperiodes op de toegangspunten die voorzien zijn van een digitale meter.
   Op verzoek van de netgebruiker leest de distributienetbeheerder vanaf 1 januari 2021 ten minste één keer per dag de geregistreerde kwartiergegevens voor elektriciteit en de geregistreerde uurgegevens voor gas uit voor de verschillende tariefperiodes van de afname en, indien van toepassing, de injectie op de toegangspunten die voorzien zijn van een digitale meter. Vanaf 1 januari 2021 kan de netgebruiker zijn geïnjecteerde elektriciteit vermarkten indien deze een meetinrichting heeft die in staat is de geïnjecteerde elektriciteit apart te meten en op voorwaarde dat de afnemer geen gebruik maakt van de regeling vermeld in artikel 15.3.5/12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
   De distributienetbeheerder kan, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn taken met betrekking tot het netbeheer, vermeld in artikel 4.1.6, § 1, 1°, 2°, 5°, 8° en 11°, § 2, § 3, 2°, 3° en 4° van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de operationele veiligheid van het net, en met toepassing van artikel 4.1.4, § 2, 6° van het Energiedecreet van 8 mei 2009 juncto artikel 3.1.61 van dit besluit over de gevallen waarin en de wijze waarop een gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient te worden uitgevoerd, de geregistreerde kwartiergegevens voor elektriciteit en de geregistreerde uurgegevens voor gas uitlezen voor de verschillende tariefperiodes van de afname en, indien van toepassing, de injectie op de toegangspunten die voorzien zijn van een digitale meter.
   In het kader van het verstrekken van de nodige gegevens aan andere netbeheerders, de beheerder van het transmissienet, de vervoeronderneming en de beheerder van het plaatselijk vervoernet en indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken met betrekking tot het netbeheer, vermeld in artikel 4.1.6, § 1, 1°, 2°, 5°, 8° en 11°, § 2, § 3, 2°, 3° en 4° van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de operationele veiligheid van het net, en met toepassing van artikel 4.1.4, § 2, 6° van het Energiedecreet van 8 mei 2009 juncto artikel 3.1.61 van dit besluit over de gevallen waarin en de wijze waarop een gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient te worden uitgevoerd, kan de distributienetbeheerder de geregistreerde kwartiergegevens voor elektriciteit en de geregistreerde uurgegevens voor gas uitlezen voor de verschillende tariefperiodes van de afname en, indien van toepassing, de injectie op de toegangspunten die voorzien zijn van een digitale meter.
   De minister kan nadere voorwaarden bepalen met betrekking tot de uitlezing en de vermarkting.
   Op de toegangspunten die voorzien zijn van een digitale meter waarvan de budgetmeterfunctionaliteit actief is zal na uitlezing minstens eenmaal per dag via het door de budgetmeterklant gekozen communicatiemiddel worden gecommuniceerd naar de budgetmeterklant wat het resterende krediet bedraagt en indien het resterende krediet voor een gemiddelde klant nog maximaal één dag zou meegaan wordt er meteen uitdrukkelijk gemeld dat het aangewezen is om extra krediet op te laden. Indien het een digitale budgetmeter voor elektriciteit betreft, wordt ook steeds gecommuniceerd of het noodkrediet is geactiveerd en desgevallend wat het restbedrag van het noodkrediet bedraagt, en desgevallend of de digitale budgetmeter voor elektriciteit in 10 ampèrefunctie werkt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 29, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Afdeling X. [1 - Verwerking van gegevens]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 30, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Onderafdeling I. [1 - Recht op informatie van de netgebruiker]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 30, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.58.[1 De netgebruiker en elke andere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om van de netbeheerder inzage te krijgen in aanvullende informatie, vermeld in het tweede lid, over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze informatie wordt kosteloos ter beschikking gesteld via een persoonlijk webportaal.
   Het webportaal, vermeld in het eerste lid, geeft toegang tot:
   1° informatie over mogelijkheden en status van de gebruikerspoorten van de netgebruiker, vermeld in artikel 3.1.45, § 2;
   2° de mogelijkheid om de gebruikerspoorten kosteloos open te zetten of te sluiten;
   3° informatie over de status van het meetregime van de digitale meter;
   4° een overzicht van de partijen die toegang hebben gekregen tot de gegevens van de netgebruiker en de natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, alsook tot welke gegevens, de doeleinden van de verwerkingen en de betrokken gegevenscategorieën;
   5° de verwijzing en hyperlink naar het overzicht van gemandateerde partijen dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de VREG, zoals vermeld in artikel 3.1.59, derde lid van dit besluit;
   6° aanvullende informatie over zijn verbruiksverleden. Dat omvat de cumulatieve gegevens over de periode van ten minste drie voorafgaande jaren of over de periode sinds het tijdstip dat de netgebruiker in het toegangsregister geregistreerd staat op het toegangspunt indien deze korter is. De gegevens hebben betrekking op de termijnen waarvoor frequente factureringsinformatie is verstrekt. In geval de afnemer over een digitale meter beschikt, omvat vanaf 1 april 2020 de aanvullende informatie over zijn verbruiksverleden ook gedetailleerde gegevens over het verbruik per tariefperiode voor elke dag, week, maand en elk jaar. Die gegevens worden onverwijld ter beschikking gesteld, voor ten minste de voorgaande vierentwintig maanden of voor de periode sinds de afnemer over een digitale meter beschikt, als die korter is. [2 Op verzoek van de netgebruiker worden de voormelde gegevens beschikbaar gesteld aan een door die netgebruiker aangewezen aanbieder van energiediensten.]2
   Indien de netgebruiker zijn gebruikerspoorten wenst te openen of te sluiten, voert de distributienetbeheerder binnen 24u na ontvangst van het verzoek van de netgebruiker de nodige handelingen uit om tegemoet te komen aan het verzoek van de netgebruiker.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 30, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>
  (2)<BVR 2020-10-09/04, art. 6, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>

  Art. 3.1.59. [1 De netgebruiker wordt voorafgaand aan de verwerkingsactiviteiten van de partijen, vermeld in artikel 4.1.22/6 tot en met artikel 4.1.22/12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, geïnformeerd over die verwerkingsactiviteiten.
   De partijen, vermeld in het eerste lid, bieden op hun website een overzicht aan van de verwerkingsactiviteiten die ze uitvoeren met betrekking tot de technische gegevens, relationele gegevens en meetgegevens die worden verkregen door of krachtens het Energiedecreet van 8 mei 2009.
   De VREG stelt op zijn website een overzicht ter beschikking van de partijen aan wie de netbeheerder toegang verleent tot de gegevens van de digitale, elektronische of analoge meter, de relevante wettelijke basis, de toegangsprocedures en de toegangsvoorwaarden, de doeleinden van de verwerkingen en de betrokken gegevenscategorieën en houdt dat overzicht up-to-date.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 30, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Onderafdeling II. [1 - Voorwaarden waaronder de netbeheerder een beroep kan doen op derden om persoonsgegevens te verwerken]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 30, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 3.1.60. [1 Als de netbeheerder voor de verwerking van relationele gegevens, technische gegevens en meetgegevens die ook persoonsgegevens zijn, die deel uitmaakt van de uitoefening van zijn taken, vermeld in artikel 4.1.8/2, eerste lid, 1° en 3°, van het Energiedecreet van 8 mei 2006, een beroep doet op een verwerker, sluit de netbeheerder, hierin bijgestaan door de functionaris voor gegevensbescherming, een schriftelijke overeenkomst met die verwerker conform artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming. Die overeenkomst bepaalt:
   1° het onderwerp en de duur van de verwerking;
   2° de aard en het doel van de verwerking;
   3° de soort persoonsgegevens die worden verwerkt;
   4° de categorieën van betrokkenen;
   5° dat de verwerker garandeert om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen conform artikel 32 van de algemene verordening gegevensbescherming ter bescherming van de persoonsgegevens in kwestie;
   6° dat de verwerker alleen handelt op basis van schriftelijke instructies van de netbeheerder;
   7° dat de verwerker de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelt en de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat zijn personeel gebonden is door dezelfde vertrouwelijkheidsverbintenis;
   8° dat de verwerker geen andere verwerker in dienst neemt zonder voorafgaande algemene of specifieke schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke;
   9° dat de verwerker in voorkomend geval bijstand en hulp verleent aan de netbeheerder;
   10° dat de verwerker na afloop van de verwerkingsactiviteit, naargelang de keuze van de netbeheerder, alle persoonsgegevens wist of aan de netbeheerder terugbezorgt en bestaande kopieën verwijdert, tenzij verdere opslag door de verwerker wettelijk verplicht is.
   Onder de voorwaarde van het verkrijgen van de algemene toestemming van de netbeheerder, vermeld in het eerste lid, 8°, kan de verwerker op wie de netbeheerder een beroep doet, zelf een beroep doen op een verwerker. In dat geval wordt dat opgenomen in de overeenkomst tussen de netbeheerder en de verwerker op wie hij een beroep doet. De verwerker informeert de netbeheerder over de beoogde toevoegingen of wijzigingen van andere verwerkers, waarbij de netbeheerder de mogelijkheid krijgt tegen die veranderingen bezwaar te maken. In voorkomend geval sluit de verwerker ook met zijn verwerkers een schriftelijke overeenkomst conform artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming.
   Telkens als de verwerker op wie de netbeheerder een beroep doet, zelf een beroep doet op een verwerker, is de specifieke toestemming van de netbeheerder vereist, vermeld in het eerste lid, 8°.
   De verwerker op wie de netbeheerder een beroep doet, verleent bijstand en hulp aan de netbeheerder als vermeld in het eerste lid, 9°, in de volgende gevallen:
   1° bij het beantwoorden van een verzoek van de betrokkene om zijn rechten uit te oefenen op grond van de algemene verordening gegevensbescherming;
   2° bij het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokken toezichthoudende autoriteit of de betrokkene;
   3° bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de eventuele voorafgaande raadpleging van de gegevensbeschermingsautoriteit;
   4° bij het uitvoeren van een audit of een inspectie door de netbeheerder of door een persoon die daarvoor gemachtigd is door de netbeheerder.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 30, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Onderafdeling III. [1 - Risicobeheersingssysteem]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 30, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

   Art. 3.1.61. [1 § 1. In dit artikel wordt verstaan onder pseudonimiseren: het toepassen van pseudonimisering als vermeld in artikel 4, 5), van de algemene verordening gegevensbescherming.
   De partijen, vermeld in artikel 4.1.22/6 tot en met artikel 4.1.22/12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, voeren voorafgaand aan de toegang tot de persoonsgegevens, vermeld in artikel 4.1.22/5 van het voormelde decreet, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens en het vaststellen van de beveiligingseisen te beoordelen.
   Na het uitvoeren van de voorafgaande gegevensbeschermingseffectbeoordeling, vermeld in het eerste lid, voeren de partijen, vermeld in artikel 4.1.22/6 tot en met artikel 4.1.22/12 van het voormelde decreet, een continue risico-opvolging uit, waarbij enerzijds de risico's die tijdens de voorafgaande gegevensbeschermingseffectbeoordeling geïdentificeerd zijn, opnieuw worden geanalyseerd, en anderzijds de nieuwe risico's worden geanalyseerd.
   Minstens om de twee jaar en met behoud van de toepassing van artikel 35 van de algemene verordening gegevensbescherming wordt een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd. Daarnaast wordt een bijkomende gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd in de volgende gevallen:
   1° bij beduidende veranderingen in de toepassing van de digitale meters, zoals veranderingen in gebruik van de persoonsgegevens die verder gaan dan de initieel vooropgestelde doeleinden;
   2° bij de verwerking van nieuwe categorieën van persoonsgegevens;
   3° na een onverwachte inbreuk op persoonsgegevens met verregaande gevolgen, waarbij het risico op de inbreuk niet voorzien was in de gegevensbeschermingseffectbeoordeling die eraan voorafgegaan is;
   4° bij beduidende veranderingen in de technische organisatie van de digitale meters en de verwerkingsactiviteit;
   5° bij beduidende veranderingen in het meetregime van de digitale meters.
   § 2. De gegevensbeschermingseffectbeoordeling, vermeld in paragraaf 1, wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team met kennis en ervaring in:
   1° IT-architectuur en systeemkunde;
   2° informatieveiligheid;
   3° regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
   4° recht;
   5° projectmanagement.
   Het multidisciplinair team wordt voorafgaandelijk en tijdens het uitvoeren van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling geadviseerd door de functionaris voor gegevensbescherming.
   De functionaris voor gegevensbescherming die is aangesteld door de netbeheerder maakt van zijn advies, vermeld in het tweede lid, een schriftelijk verslag op. Na het uitvoeren van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling kijkt de functionaris voor gegevensbescherming die is aangesteld door de netbeheerder toe op de uitvoering ervan. Hij neemt zijn bevindingen op in een schriftelijk verslag.
   § 3. De netbeheerder zorgt ervoor dat de gegevens verzameld uit de digitale, elektronische of analoge meters overeenkomstig artikel 4.1.8/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, worden bewaard in een afzonderlijke databank, in de zin van artikel I.13, 6° Wetboek Economisch Recht, die op geen enkele wijze gelinkt wordt met andere databanken, bestanden en/of gegevens van de netbeheerder, tenzij dit noodzakelijk zou zijn ingevolge de uitvoering van zijn taken voortvloeiend uit het Energiedecreet van 8 mei 2009, dit besluit of ter nakoming van enige andere wettelijke verplichting.
   De gegevens in de databank, vermeld in het eerste lid, zijn alleen toegankelijk voor de partijen opgesomd in artikel 4.1.22/5 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
   De partijen die overeenkomstig artikel 4.1.22/5 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 toegang hebben tot de gegevens die door de netbeheerder overeenkomstig artikel 4.1.8/2 van hetzelfde decreet worden af- en uitgelezen, zorgen ervoor dat deze gegevens enkel verwerkt worden om de taken vermeld in artikel 4.1.22/6 tot en met 4.1.22/12 van het voormelde decreet uit te voeren of om te voldoen aan enige andere wettelijke verplichting. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens die de partij reeds verwerkt, tenzij dit vereist is om voormelde taken uit te voeren of te voldoen aan enige andere wettelijke verplichting.
   De netbeheerder stelt op zijn website een lijst ter beschikking van de situaties waarin wettelijk bepaald is dat databanken mogen worden gecombineerd.
   De gegevens worden beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen om de informatieveiligheid te garanderen. De persoonsgegevens die de partijen, vermeld in artikel 4.1.22/6 tot en met artikel 4.1.22/12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, verwerken, worden zo veel mogelijk gepseudonimiseerd en versleuteld.
   § 4. De aanwerving van een functionaris voor gegevensbescherming, als dat vereist is conform artikel 37 algemene verordening gegevensbescherming, verloopt transparant. De aanwervings- en selectieprocedure wordt op voorhand bekendgemaakt door degene die een functionaris voor gegevensbescherming aanwerft.
   § 5. De partijen, vermeld in artikel 4.1.22/6 tot en met artikel 4.1.22/12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, werken een interne procedure uit om een inbreuk op persoonsgegevens te identificeren, te evalueren en te melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit en, in voorkomend geval, de betrokkenen.
   De partijen, vermeld in artikel 4.1.22/6 tot en met artikel 4.1.22/12, wijzen een contactpersoon aan, maken via hun website bekend aan de betrokkenen wie die contactpersoon is, en installeren een procedure waardoor de betrokkenen de rechten die hun op grond van de algemene verordening gegevensbescherming worden toegekend, op eenvoudige wijze kunnen uitoefenen. Deze contactpersoon kan de functionaris voor gegevensbescherming zijn.
   De partijen, vermeld in het tweede lid, wijzen ook een contactpersoon aan die functioneert als aanspreekpunt voor de gegevensbeschermingsautoriteit.
   De functionaris voor gegevensbescherming die is aangesteld door de netbeheerder fungeert voor de netbeheerder als contactpersoon ten aanzien van de betrokkenen aangaande vragen en klachten van de betrokkenen in verband met de bescherming van persoonsgegevens. De netbeheerder maakt via zijn website de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bekend.
   De functionaris voor gegevensbescherming is tevens het aanspreekpunt voor de gegevensbeschermingsautoriteit binnen de netbeheerder.
   § 6. De partijen, vermeld in artikel 4.1.22/6 tot en met artikel 4.1.22/12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, nemen de nodige organisatorische maatregelen om op continue basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te garanderen en om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid en toegang tot de databank te herstellen.
   Op gepaste tijdstippen voeren de partijen, vermeld in het eerste lid, testen, beoordelingen en evaluaties uit van de doeltreffendheid en gepastheid van de technische en organisatorische maatregelen die ze hebben genomen. Het personeelsplan wordt geëvalueerd om te kunnen beoordelen of de personeelsbezetting op het vlak van IT optimaal is.
   De netbeheerder voert deze testen, beoordelingen en evaluaties vermeld in het tweede lid in ieder geval minstens twee keer per jaar uit.
   De partijen, vermeld in het eerste lid, documenteren jaarlijks uitvoerig en gedetailleerd in een centraal bestand de technische en organisatorische maatregelen die ze nemen.
   Op basis van de uitgevoerde beoordelingen en evaluaties, vermeld in het tweede lid, worden de bestaande IT-infrastructuur en het organisatorische beleid voor de verwerkingsactiviteiten aangepast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/33, art. 30, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  HOOFDSTUK II. - Levering

  Afdeling I. - De voorwaarden waaraan de houder van een leveringsvergunning moet voldoen

  Onderafdeling I. - De voorwaarden betreffende financiële en technische capaciteit

  Art. 3.2.1. De houder van een leveringsvergunning beschikt over voldoende financiële en technische capaciteit om de levering van elektriciteit of aardgas aan zijn klanten te verzekeren.

  Art. 3.2.2. De financiële capaciteit kan, onder meer, aangetoond worden door de documenten, vermeld in artikel 3.1.2.

  Art. 3.2.3. De technische capaciteit kan onder meer aangetoond worden met de volgende documenten :
  1° een lijst met de relevante studie- en beroepskwalificaties van de personeelsleden;
  2° een lijst met de belangrijkste activiteiten in de laatste drie jaar;
  3° een verklaring over de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en over de omvang van het personeelskader weergeeft tijdens de laatste drie jaar.

  Onderafdeling II. - De voorwaarden betreffende professionele betrouwbaarheid

  Art. 3.2.4. De houder van een leveringsvergunning geeft blijk van voldoende professionele betrouwbaarheid om de levering van elektriciteit of aardgas aan zijn klanten te verzekeren als vermeld in artikel 3.1.5 tot en met 3.1.7.

  Onderafdeling III. - De voorwaarden betreffende capaciteit om aan de behoeften van de klant te voldoen

  Art. 3.2.5. De houder van een leveringsvergunning beschikt over voldoende capaciteit om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen bij de levering van elektriciteit of aardgas.

  Art. 3.2.6. De capaciteit om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen voor de levering van elektriciteit kan onder meer aangetoond worden met de volgende documenten :
  1° een beschrijving van de hoeveelheid elektriciteit die zelf opgewekt wordt of aangekocht wordt bij derden, alsook de productiewijze en de productieplaats;
  2° een beschrijving van de hoeveelheid en de aard van de geleverde elektriciteit;
  3° een beschrijving van de manier waarop het evenwicht tussen geproduceerde en geleverde elektriciteit gerealiseerd wordt.
  De capaciteit om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen voor de levering van aardgas kan onder meer aangetoond worden met de volgende documenten :
  1° een beschrijving van de hoeveelheid aardgas die zelf ingevoerd wordt of aangekocht wordt bij derden, alsook de oorsprong van het aardgas;
  2° een beschrijving van de hoeveelheid en de aard van het geleverde aardgas;
  3° een beschrijving van de manier waarop het evenwicht tussen het ingevoerde of gekochte aardgas en het geleverde aardgas gerealiseerd wordt.

  Onderafdeling IV. - De voorwaarden betreffende de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid van de houder van een leveringsvergunning ten opzichte van de netbeheerders

  Art. 3.2.7. De houder van een leveringsvergunning voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 en 3.1.20.

  Afdeling II. - De procedure tot toekenning van een leveringsvergunning

  Art. 3.2.8. De aanvraag tot toekenning van een leveringsvergunning wordt gericht aan de VREG. De aanvraag wordt ingediend per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.
  De aanvrager bezorgt daarbij een dossier waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden van dit hoofdstuk.

  Art. 3.2.9. De VREG gaat na of de aanvraag volledig is.
  Als de aanvraag niet volledig is, brengt de VREG, binnen een maand na ontvangst van de aanvraag, de aanvrager daarvan per aangetekende brief op de hoogte. Daarbij worden de redenen vermeld waarom de aanvraag niet volledig werd bevonden en de termijn waarin de aanvrager, op straffe van verval van de aanvraag, het dossier kan vervolledigen.

  Art. 3.2.10. De VREG gaat op grond van de inlichtingen over de eigen situatie van iedere aanvrager en van de inlichtingen en documenten waarover ze beschikt, na of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, vermeld Titel III, Hoofdstuk II, afdeling I, en aan de openbaredienstverplichtingen opgelegd op grond van artikel 4.3.2. van het Energiedecreet van 8 mei 2009.

  Art. 3.2.11. Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.2.10, brengt de VREG, binnen twee maanden na de ontvangst van het volledige dossier, de aanvrager per aangetekende brief op de hoogte van haar beslissing tot toekenning van de leveringsvergunning.
  Als de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.2.10, brengt de VREG binnen twee maanden na de ontvangst van het volledige dossier de aanvrager op de hoogte van de beslissing om geen leveringsvergunning toe te kennen. Daarbij worden de redenen vermeld waarom niet aan de voorwaarden werd voldaan en de termijn waarin de aanvrager, op straffe van verval van de aanvraag, alsnog aan die voorwaarden kan voldoen.

  Art. 3.2.12. Een leveringsvergunning wordt toegekend voor onbepaalde termijn.

  Art. 3.2.13. De beslissing tot toekenning van een leveringsvergunning wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met vermelding van de naam en het adres van de houder van een leveringsvergunning.

  Afdeling III. - Opheffing van de leveringsvergunning

  Art. 3.2.14.Als de VREG van oordeel is dat een houder van een leveringsvergunning niet meer aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoet, brengt ze de houder van de leveringsvergunning daarvan per aangetekende brief op de hoogte. daarbij worden de redenen vermeld waarom niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.
  Als de houder van een leveringsvergunning niet de nodige handelingen stelt in door de VREG te bepalen termijn, om aan de voorwaarden van dit hoofdstuk te voldoen, zal de VREG, op voorwaarde dat de houder van de leveringsvergunning werd gehoord of naar behoren werd opgeroepen, de leveringsvergunning opheffen.
  [1 De VREG kan een leveringsvergunning enkel op vraag van de houder ervan opheffen nadat deze aan de VREG het bewijs heeft voorgelegd dat hij al zijn klanten heeft overgedragen aan een of meerdere andere leveranciers.]1
  De gemotiveerde beslissing van de VREG om de leveringsvergunning op te heffen, wordt per aangetekende brief bekendgemaakt aan de aanvrager. Die beslissing en de datum waarop de opheffing ingaat, worden door de VREG ook bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  ----------
  (1)<BVR 2018-11-30/15, art. 7, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>

  Afdeling IV. - Controlewijziging, fusie of splitsing

  Art. 3.2.15. De houder van een leveringsvergunning meldt iedere controlewijziging, fusie of splitsing waarbij hij betrokken is, onmiddellijk aan de VREG. Hij kan daarbij een aanvraag indienen tot behoud van de leveringsvergunning.
  De leveringsvergunning kan behouden blijven, als de houder van een leveringsvergunning aan de voorwaarden van afdeling I blijft voldoen.
  Als de houder van een leveringvergunning niet meer aan de voorwaarden van Titel III, Hoofdstuk II, afdeling I voldoet, zal de VREG de procedure instellen, vermeld in artikel 3.2.14.
  De VREG brengt de houder van een leveringsvergunning, binnen een maand na ontvangst van de aanvraag tot behoud, op de hoogte van haar beslissing tot behoud van de leveringsvergunning of het instellen van de procedure, vermeld in artikel 3.2.14.

  Afdeling V. - Informatieverstrekking door de houder van een leveringsvergunning

  Art. 3.2.16. De houder van een leveringsvergunning bezorgt de VREG jaarlijks, op een door de VREG te bepalen datum, een verslag over de wijze waarop aan de voorwaarden van dit besluit is voldaan.

  Art. 3.2.17. Met behoud van de toepassing van de verplichting, vermeld in artikel 3.2.16, bezorgt de houder van een leveringsvergunning de volgende informatie onmiddellijk aan de VREG :
  1° elke wijziging van de statuten van de houder van een leveringsvergunning, alsook de notulen van de vergadering van het orgaan dat tot de statutenwijziging beslist heeft;
  2° elke andere belangrijke wijziging die gevolgen kan hebben voor de wijze waarop de houder van een leveringsvergunning voldoet aan de voorwaarden van dit besluit.

  Art. 3.2.18. [1 Elke leverancier:
   1° bezorgt aan alle [3 niet-huishoudelijke]3 afnemers van elektriciteit, aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, op basis van het werkelijke verbruik minstens jaarlijks een totale afrekeningsfactuur voor de verkoop en het vervoer van elektriciteit, op voorwaarde dat de leverancier over de nodige meetgegevens beschikt;
  [3 1/1° bezorgt aan alle huishoudelijke afnemers van elektriciteit, aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, op basis van het werkelijke verbruik jaarlijks, of op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer meer dan eens per jaar, een totale afrekeningsfactuur voor de verkoop en het vervoer van elektriciteit, op voorwaarde dat de leverancier over de nodige meetgegevens beschikt. Indien de afnemer het contract opzegt, wordt op het einde van het contract en na ontvangst van de nodige meetgegevens van de netbeheerder een slotfactuur opgemaakt;]3
   2° bezorgt aan alle [3 niet-huishoudelijke]3 afnemers van aardgas, aangesloten op het aardgasdistributienet, op basis van het werkelijke verbruik minstens jaarlijks een totale afrekeningsfactuur voor de verkoop en het vervoer van aardgas, op voorwaarde dat de leverancier over de nodige meetgegevens beschikt;
  [3 2/1° bezorgt aan alle huishoudelijke afnemers van aardgas, aangesloten op het aardgasdistributienet, op basis van het werkelijke verbruik jaarlijks, of op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer meer dan eens per jaar, een totale afrekeningsfactuur voor de verkoop en het vervoer van aardgas, op voorwaarde dat de leverancier over de nodige meetgegevens beschikt. Indien de afnemer het contract opzegt, wordt op het einde van het contract en na ontvangst van de nodige meetgegevens van de distributienetbeheerder een slotfactuur opgemaakt;]3
   3° stuurt [5 duidelijke en]5 begrijpbare facturen, en herinneringsbrieven en ingebrekestellingen, als vermeld in titel V;
   4° biedt de afnemer flexibele betalingsmogelijkheden, waaronder wat huishoudelijke afnemers betreffen in ieder geval
   a) betalingen per maand of per kwartaal, en
   b) betalingen via overschrijving en domiciliëring;
   5° stuurt de factuur [5 en de factureringsinformatie]5 op de door de afnemer gevraagde wijze, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch kosteloos zowel naar de afnemer zelf als, wat betreft huishoudelijke afnemers, naar een derde partij, aangewezen door die huishoudelijke afnemer;
  [5 5/1° stuurt, voor zover er gegevens over de energiefacturering van de afnemer beschikbaar zijn, op verzoek van de afnemer deze door naar een door hem aangewezen aanbieder van energiediensten;]5
   6° biedt alle afnemers de mogelijkheid om telefonisch of via een ander communicatiemiddel uitleg te vragen over de factuur;
   7° geeft alle afnemers de mogelijkheid om inlichtingen te vragen en klachten in te dienen over de levering en facturatie van elektriciteit of aardgas en die te registreren en daarover te rapporteren aan de VREG conform de methode, bepaald door de VREG, in het kader van de uitvoering van zijn opdracht, vermeld in artikel 3.1.3, eerste lid, 1°, d), van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
   8° bezorgt een leveringscontract, behalve als het leveringen van de standaardleverancier betreft, waarin minstens de volgende gegevens zijn opgenomen:
   a) de identiteit en het adres van de leverancier en de distributienetbeheerder;
   b) de geleverde diensten en de bijbehorende prijs;
   c) de duur van het contract;
   d) wat huishoudelijke afnemers betreffen, de voorwaarden voor de verlenging en de beëindiging van het contract;
   e) wat huishoudelijke afnemers betreffen, het bestaan van het recht op opzegging;
   f) de methode om een klacht in te dienen bij de leverancier;
   g) de methode om procedures voor de beslechting van geschillen met de leverancier in te leiden;
   h) alle vergoedingen en terugbetalingsregelingen die gelden indien de contractuele kwaliteitsniveaus van de diensten niet worden gehaald, met inbegrip van onnauwkeurige en te late facturering;
  [4 8° /1 bezorgt in voorkomend geval een terugleveringscontract, waarin minstens de volgende gegevens zijn opgenomen:
   a) de identiteit en het adres van de leverancier en de distributienetbeheerder;
   b) de geleverde diensten en de bijbehorende vergoeding;
   c) de duur van het contract;
   d) de voorwaarden voor de verlenging en de beëindiging van het contract;
   e) het bestaan van het recht op opzegging;
   f) de methode om een klacht in te dienen bij de leverancier;
   g) de methode om procedures voor de beslechting van geschillen met de leverancier in te leiden;
   h) alle vergoedingen die gelden indien de contractuele kwaliteitsniveaus van de diensten niet worden gehaald, met inbegrip van onnauwkeurige en te late facturering;
   i) de evenwichtsverantwoordelijke die instaat voor de geïnjecteerde elektriciteit op het toegangspunt indien deze een andere partij is dan de leverancier;]4
   9° voorziet in een telefoonnummer dat tijdens de kantooruren bereikbaar is voor afnemers, en in een e-mailadres;
   10° zorgt ervoor dat hetzij minstens tweemaal per jaar, hetzij wanneer de afnemer gekozen heeft voor elektronische facturering of op zijn vraag minstens vier keer per jaar, [5 betrouwbare en]5 nauwkeurige verbruiksinformatie die op het werkelijke verbruik gebaseerd is beschikbaar wordt gesteld. De leverancier mag geen extra kosten aanrekenen om die informatie te verstrekken. De informatie wordt [3 bij voorkeur elektronisch]3 op een overzichtelijke en gemakkelijk begrijpbare manier beschikbaar gesteld via een voor de afnemer gepast communicatiekanaal. De leverancier vermeldt de mogelijkheid op zijn website;
  [3 10° /1 zorgt ervoor dat aan afnemers met digitale meters maandelijks nauwkeurige verbruiksinformatie die op het werkelijke verbruik gebaseerd is beschikbaar wordt gesteld. De leverancier mag geen extra kosten aanrekenen om die informatie te verstrekken. De informatie wordt bij voorkeur elektronisch op een overzichtelijke en gemakkelijk begrijpbare manier beschikbaar gesteld via een door de afnemer gekozen communicatiekanaal. De leverancier vermeldt de mogelijkheid op zijn website;]3
   11° brengt bij het versturen en wijzigen van overeenkomsten, en in de facturen die klanten ontvangen, of op websites voor individuele klanten zijn klanten op een duidelijke en begrijpelijke manier op de hoogte van de contactinformatie van onafhankelijke consumentenadviescentra, de VREG en het [6 VEKA ]6, met inbegrip van hun internetadressen, waar de klanten advies over de beschikbare energie-efficiëntiemaatregelen, benchmarkprofielen van hun energieverbruik en technische details van energieverbruikende apparaten kunnen krijgen om het verbruik van die apparaten te helpen verminderen.
  [2 12° vermeldt op de afrekenings- en slotfactuur duidelijk de precieze vergoeding die de afnemer van elektriciteit verschuldigd is, de heffingsgrondslag en de berekeningswijze van de heffing, vermeld in titel XIV van het Energiedecreet van 8 mei 2009.]2
  [5 13° bezorgt op verzoek van de afnemer tijdig informatie en energiekostenramingen op een overzichtelijke en gemakkelijk begrijpbare manier, die een vergelijking van aanbiedingen op basis van gelijke criteria mogelijk maakt.]5
   Aan de verplichting, vermeld in het eerste lid, 10°, kan worden voldaan met een systeem van zelf uitlezen door de afnemer, die de uitgelezen metergegevens meedeelt aan de leverancier. Afnemers van gesloten distributienetten kunnen beschikken over de verbruiksinformatie op de wijze zoals vermeld in het eerste lid, 10° wanneer zij aan hun leverancier de uitgelezen meetgegevens meedelen.
  [2 De minister kan nadere regels vastleggen aangaande de vermelding van de berekeningswijze, vermeld in het eerste lid, 12°, op de afrekenings- en slotfactuur.]2
   Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de levering van elektriciteit en aardgas door:
   1° de distributienetbeheerder in het kader van de uitvoering van hun taken, als vermeld in titel V met uitzondering van de situatie, vermeld in artikel 5.5.2, tweede lid;
   2° leveranciers die voldoen aan de eisen die gesteld worden door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of de Waalse of Brusselse bevoegde overheid in verband met de levering van elektriciteit of aardgas, als vermeld in artikel 4.3.1, § 1, eerste lid van het Energiedecreet van 8 mei 2009.]1
  [4 Het eerste lid, 8° /1 is van overeenkomstige toepassing op een rechtspersoon of natuurlijke persoon, ander dan een leverancier, waarmee een netgebruiker conform artikel 7.13.2, § 2 een terugleveringscontract afsluit.]4
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2016-07-15/40, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 15-09-2016>
  (2)<BVR 2017-01-13/02, art. 1, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (3)<BVR 2019-05-17/33, art. 31, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>
  (4)<BVR 2020-09-18/11, art. 2, 074; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  (5)<BVR 2020-10-09/04, art. 7, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>
  (6)<BVR 2020-12-11/07, art. 30, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  TITEL III/1. [1 - De organisatie van de werking van warmte- en koudenetten en warmtemetingen in het Vlaamse Gewest]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2016-12-16/10, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 02-02-2017>

  HOOFDSTUK I. [1 - Uitzonderingen op de plaatsing van individuele verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2016-12-16/10, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 02-02-2017>

  Art. 3/1.1.1.[1 § 1. Met behoud van de vervangingsplicht bedoeld in [3 de artikelen 3/1.2.1, § 1/1 en § 2]3 en 3/1.2.2 is het plaatsen van individuele verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik vermeld in [2 artikel 4/1.2.2, § 3]2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 niet verplicht voor bestaande appartementengebouwen en bestaande multifunctionele gebouwen met een centrale verwarmings- of koelingsbron of met levering vanuit een stadsverwarmingsnet waar, uiterlijk op 31 december 2016, al individuele meters geplaatst zijn die, bij de plaatsing, voldeden aan de op dat moment geldende vereisten van het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten of het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.
   § 2. In bestaande appartementengebouwen en bestaande multifunctionele gebouwen met een centrale verwarmings- of koelingsbron of met levering vanuit een stadsverwarmingsnet kan de plaatsing van een individuele verbruiksmeter voor het verwarmingsverbruik vervangen worden door de plaatsing van warmtekostenverdelers op de radiatoren in de volgende gevallen:
   1° het warme water voor verwarming wordt aangevoerd op verschillende punten in het appartement of wordt afgevoerd op verschillende punten in het appartement;
   2° door plaatsgebrek zijn aanpassingen van de verwarmingsleidingen noodzakelijk om de individuele verbruiksmeter te plaatsen;
   3° de eenheden beschikken op 31 december 2016 reeds over individuele warmtekostenverdelers.
   § 3. In bestaande appartementengebouwen en bestaande multifunctionele gebouwen met een centrale verwarmings- of koelingsbron of met levering vanuit een stadsverwarmingsnet hoeft geen individuele verbruiksmeter voor het koelingsverbruik te worden geplaatst in de volgende gevallen:
   1° het koude water voor koeling wordt aangevoerd op verschillende punten in het appartement of wordt afgevoerd op verschillende punten in het appartement;
   2° door plaatsgebrek zijn aanpassingen van de koelleidingen noodzakelijk om de individuele verbruiksmeter te plaatsen.
   § 4. In bestaande appartementengebouwen en bestaande multifunctionele gebouwen met een centrale verwarmings- of koelingsbron of met levering vanuit een stadsverwarmingsnet hoeft geen individuele verbruiksmeter voor het warmwaterverbruik te worden geplaatst in de volgende gevallen:
   1° het warme tapwater wordt aangevoerd op verschillende punten in het appartement;
   2° door plaatsgebrek zijn aanpassingen van de warmwaterleidingen noodzakelijk om de individuele verbruiksmeter te plaatsen;
   3° de eenheden beschikken op 31 december 2016 reeds over individuele warmtekostenverdelers.
   § 5. In afwijking van paragraaf 1 tot en met 4 is de plaatsing van individuele verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik verplicht als een bestaand appartementengebouw of een multifunctioneel gebouw met een centrale verwarmings- of koelingsbron of met levering vanuit een stadsverwarmingsnet een ingrijpende energetische renovatie ondergaat, of als de bestaande warmtekostenverdelers of centrale of individuele verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik in de voormelde gebouwen worden vervangen.
   § 6. De minister kan nadere regels vastleggen om het plaatsgebrek, vermeld in paragrafen 2, 3 en 4 van dit artikel, vast te stellen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2016-12-16/10, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 02-02-2017>
  (2)<BVR 2019-02-01/11, art. 13, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
  (3)<BVR 2020-10-09/04, art. 8, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>

  HOOFDSTUK II. [1 - Voorwaarden waaraan verbruiksmeters [2 en warmtekostenverdelers]2 voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik moeten voldoen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2016-12-16/10, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 02-02-2017>
  (2)<BVR 2020-10-09/04, art. 9, 075; Inwerkingtreding : 28-10-2020>

  Afdeling I. [1 - Voorwaarden voor individuele en centrale verbruiksmeters [2 en warmtekostenverdelers]2 voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2016-12-16/10, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 02-02-2017>
  (2)<BVR 2020-10-09/04, art. 10, 075; Inwerkingtreding : 28-10-2020>

  Art. 3/1.2.1.[1 § 1. De verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik die geplaatst worden ter uitvoering van [2 artikel 4/1.2.2, § 1 en § 3]2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, moeten voldoen aan de eisen, vermeld in het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.
   De verbruiksmeters zijn meters van het integrale type: ze zijn uitgerust met een elektronische rekeneenheid die de numerieke integratie uitvoert van het gemeten waterdebiet en het verschil in watertemperatuur tussen de vertrek- en retourleiding.
   De maximaal toelaatbare fout van de verbruiksmeter moet voldoen aan nauwkeurigheidsklasse 2 voor thermische energiemeters, bepaald conform de regels, vermeld in het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.
  [3 Bij warmwatervoorziening vanuit een warmtenet of een centrale bron die verschillende gebouwen of verschillende verbruikers binnen één gebouw bedient, kan het individueel warmwaterverbruik, in afwijking van het eerste, tweede en derde lid, gemeten worden met een watermeter op voorwaarde dat het totaal van het verbruik voor warm water van de eenheden waar een watermeter wordt gebruikt centraal gemeten wordt met een verbruiksmeter voor het warm waterverbruik van het integrale type, die voldoet aan de vereisten gesteld in het eerste, tweede en derde lid. De watermeter moet voldoen aan de vereiste nauwkeurigheidsklasse, vermeld in het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.]3
  [3 § 1/1. Elke nieuwe verbruiksmeter is uitgerust met een voorziening waarmee de gemeten hoeveelheden zowel ter plaatste als op afstand uitgelezen kunnen worden. Elke bestaande verbruiksmeter dient ten laatste op 1 januari 2027 op afstand uitleesbaar gemaakt of vervangen te worden door een verbruiksmeter die op afstand uitleesbaar is.
   Elke nieuwe warmtekostenverdeler, die na 25 oktober 2020 geïnstalleerd wordt, is uitgerust met een voorziening waarmee de gemeten hoeveelheden zowel ter plaatse als op afstand uitgelezen kunnen worden. Elke bestaande warmtekostenverdeler dient ten laatste op 1 januari 2027 op afstand leesbaar gemaakt of vervangen te worden door een verbruiksmeter die op afstand uitleesbaar is.
   Voor het uitlezen van op afstand uitleesbare verbruiksmeters en warmtekostenverdelers is geen toegang tot afzonderlijke appartementen en eenheden nodig.]3
   § 2. Waar verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik of warmtekostenverdelers worden geïnstalleerd, moeten ze continu werken en correct worden onderhouden en wordt minstens elke tien jaar geverifieerd of voldaan is aan de technische specificaties van het product wat betreft de nauwkeurigheid van de meting. Deze verificatie kan gebeuren met steekproeven. [3 Als vastgesteld wordt dat een verbruiksmeter of warmtekostenverdeler niet meer voldoet aan de in paragraaf 1 vermelde technische specificaties, wordt die vervangen door een verbruiksmeter of warmtekostenverdeler die op afstand uitleesbaar is en voldoet aan de technische specificaties.]3
   § 3. De minister kan nadere regels voor de verificatie van de nauwkeurigheid van verbruiksmeters en warmtekostenverdelers vastleggen.[3 De minister kan bijkomende regels vaststellen voor de minimumvereisten waaraan een op afstand uitleesbare verbruiksmeter of warmtekostenverdeler moet voldoen.]3]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2016-12-16/10, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 02-02-2017>
  (2)<BVR 2019-02-01/11, art. 14, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
  (3)<BVR 2020-10-09/04, art. 11, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>

  Afdeling II. [1 - Specifieke voorwaarden voor individuele verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2016-12-16/10, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 02-02-2017>

  Art. 3/1.2.2. [1 In afwijking van artikel 3/1.2.1, § 1, van dit besluit wordt in bestaande gebouwen waar uiterlijk op 31 december 2016 al individuele meters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik zijn geplaatst die, bij de plaatsing, voldeden aan de op dat moment geldende vereisten van het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten of het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten, alleen overgegaan tot vervanging als de verbruiksmeters niet meer voldoen aan de vereiste nauwkeurigheidsklasse, vermeld in respectievelijk het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten of het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten. In dat geval is artikel 3/1.2.1, § 1, van overeenkomstige toepassing op de vervanging van de verbruiksmeters.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2016-12-16/10, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 02-02-2017>

  HOOFDSTUK III. [1 - Meldingsplicht aan de VREG]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 15, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 3/1.3.1. [1 De warmte- of koudenetbeheerder meldt binnen dertig dagen na de indienstneming of uitbreiding van een warmte- of koudenet, de volgende gegevens aan de VREG:
   1° de identiteit en het adres van de warmte- of koudenetbeheerder;
   2° de locatie of ligging van het warmte- of koudenet dat de warmte- of koudenetbeheerder beheert;
   3° wijzigingen van of uitbreidingen aan het warmte- of koudenet dat de warmte- of koudenetbeheerder beheert;
   4° de identiteit en het adres van de warmte- of koudeleveranciers die thermische energie leveren vanuit het warmte- of koudenet dat de warmte- of koudenetbeheerder beheert.
   De minister kan de lijst van te melden gegevens, vermeld in het eerste lid, verder specificeren en aanvullen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 15, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  HOOFDSTUK IV. [1 - Informatieverstrekking door de warmte- of koudeleverancier [2 , of beheerder van de centrale bron]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 16, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
  (2)<BVR 2020-10-09/04, art. 12, 075; Inwerkingtreding : 28-10-2020>

  Art. 3/1.4.1.[1 Voor de toepassing van dit artikel wordt een beheerder van een centrale bron, die een natuurlijke of rechtspersoon kan zijn, en die warmte, koude of warm water binnen een appartementengebouw of multifunctioneel gebouw verder verdeelt bij verschillende eindgebruikers van thermische energie, beschouwd als een warmte- of koudeleverancier, vermeld in artikel 1.1.3, 133° /1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
   Elke warmte- of koudeleverancier:
   1° bezorgt aan alle eindgebruikers van thermische energie, op basis van het werkelijke verbruik of de totale warmtekosten en meetgegevens van de warmtekostenverdelers minstens jaarlijks een totale afrekeningsfactuur voor de verkoop en het vervoer van thermische energie, op voorwaarde dat de warmte- of koudeleverancier over de nodige meetgegevens beschikt;
   1/1° bezorgt aan alle eindgebruikers van thermische energie, minstens jaarlijks een factuur indien deze niet gebaseerd is op het werkelijke verbruik of op meetgegevens van warmtekostenverdelers. De factuur bevat duidelijke en begrijpbare uitleg over de wijze waarop het in de factuur genoemde bedrag is berekend;
   2° stuurt aan alle eindgebruikers van thermische energie in een warmte- of koudenet duidelijke en begrijpbare facturen, en herinneringsbrieven en ingebrekestellingen, als vermeld in artikel 5/1.2.3 en artikel 5/1.2.4;
   3° biedt de afnemers van thermische energie flexibele betalingsmogelijkheden, waaronder voor huishoudelijke afnemers van thermische energie in ieder geval:
   a) betalingen per maand of per kwartaal;
   b) betalingen via overschrijving en domiciliëring;
   4/1° zorgt ervoor dat de afnemers van thermische energie kunnen kiezen voor elektronische factureringsinformatie en facturering;
   4/2° stuurt, voor zover er gegevens over de energiefacturering en het verbruiksverleden van de afnemer van thermische energie beschikbaar zijn, op verzoek van de afnemer van thermische energie die gegevens door naar een door hem aangewezen aanbieder van energiediensten van thermische energie;
   5° biedt alle eindgebruikers van thermische energie de mogelijkheid om telefonisch of via een ander communicatiemiddel uitleg te vragen over de factuur;
   6° geeft alle eindgebruikers van thermische energie in een warmte- of koudenet de mogelijkheid om inlichtingen te vragen en klachten in te dienen over de levering en facturatie van thermische energie en die te registreren en daarover te rapporteren aan de VREG conform de methode, bepaald door de VREG, in het kader van de uitvoering van zijn opdracht, vermeld in artikel 3.1.3, eerste lid, 1°, j), van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
   7° bezorgt aan alle afnemers van thermische energie in een warmte- of koudenet een leveringscontract waarin minstens de volgende gegevens zijn opgenomen:
   a) de identiteit en het adres van de warmte- of koudeleverancier en de warmte- of koudenetbeheerder;
   b) de geleverde diensten en de bijbehorende prijs;
   c) de duur van het contract;
   d) voor afnemers van thermische energie, de voorwaarden voor de verlenging en de beëindiging van het contract;
   e) voor afnemers van thermische energie, het bestaan van het recht op opzegging;
   f) de methode om een klacht in te dienen bij de warmte- of koudeleverancier,;
   g) de methode om procedures voor de beslechting van geschillen met de warmte- of koudeleverancier in te leiden;
   h) alle vergoedingen en terugbetalingsregelingen die gelden als de contractuele kwaliteitsniveaus van de diensten niet worden gehaald, met inbegrip van onnauwkeurige en te late facturering;
   8° voorziet in een telefoonnummer dat tijdens de kantooruren bereikbaar is voor eindgebruikers van thermische energie, en in een e-mailadres;
   9° zorgt ervoor dat hetzij minstens tweemaal per jaar, hetzij wanneer de afnemer van thermische energie gekozen heeft voor elektronische facturering en op zijn vraag minstens elk kwartaal, betrouwbare en nauwkeurige informatie over de facturering of het verbruik kosteloos aan de eindgebruikers van thermische energie wordt verstrekt op basis van het werkelijke verbruik of de meetgegevens van warmtekostenverdelers van alle eindgebruikers van thermische energie.
   Vanaf 1 januari 2022 moet deze informatie minstens maandelijks kosteloos worden verstrekt aan de eindgebruikers van thermische energie wanneer op afstand uitleesbare meters of warmtekostenverdelers zijn geïnstalleerd. De informatie wordt op een overzichtelijke en gemakkelijk begrijpbare manier beschikbaar gesteld via een voor de eindgebruiker van thermische energie gepast communicatiekanaal. De warmte- of koudeleverancier vermeldt de mogelijkheid op zijn website.
   10° brengt bij het versturen en wijzigen van overeenkomsten, en in de facturen die eindgebruikers van thermische energie ontvangen, of op websites voor individuele klanten zijn eindgebruikers van thermische energie op een duidelijke en begrijpelijke manier op de hoogte van de contactinformatie van onafhankelijke consumentenadviescentra, de VREG en het [2 VEKA ]2, met inbegrip van hun internetadressen, waar de klanten advies over de beschikbare energie-efficiëntiemaatregelen, benchmarkprofielen van hun energieverbruik en technische details van energieverbruikende apparaten kunnen krijgen om het verbruik van die apparaten te helpen verminderen;
   11° zorgt ervoor dat eindgebruikers van thermische energie in of bij elke factuur die is gebaseerd op het werkelijk verbruik of de meetgegevens van de warmtekostenverdelers de huidige actuele prijzen en het werkelijke verbruik van energie of de totale warmtekosten en meetgegevens van de warmtekostenverdelers weergeeft, samen met informatie over de gebruikte brandstofmix en de bijhorende jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen, een beschrijving van de verschillende belastingen, heffingen en tarieven, vergelijkingen van het huidige energieverbruik van de eindgebruikers van thermische energie met hun verbruik over dezelfde periode van het voorgaande jaar, in grafiekvorm met een klimaatcorrectie voor verwarming en koeling, en vergelijkingen met benchmarkprofielen van dezelfde verbruikerscategorie;
   12° stelt in of bij de factuur informatie ter beschikking aan alle eindgebruikers van thermische energie over relevante klachtenprocedures, ombudsdiensten of alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen.
   Aan de verplichting, vermeld in het tweede lid, 9°, kan, behalve in het geval van verbruik vastgesteld via individuele bemetering op basis van warmtekostenverdelers, worden voldaan met een systeem van zelf uitlezen door de afnemer van thermische energie of de eindgebruiker van thermische energie, die de uitgelezen metergegevens meedeelt aan de warmte- of koudeleverancier. Alleen indien de afnemer van thermische energie of de eindgebruiker van thermische energie voor een bepaalde factureringsperiode geen metergegevens heeft verstrekt, wordt de facturering gebaseerd op het geschatte verbruik of op een vast tarief.
   De beheerder van een centrale bron kan de in het tweede lid bedoelde verplichtingen ook delegeren aan een derde partij. In geval van uitbesteding aan een derde partij blijft de beheerder van een centrale bron de eindverantwoordelijke voor die verplichtingen. De kosten in verband met de factureringsinformatie betreffende het individuele verbruik van verwarming, koeling en warm water voor huishoudelijk gebruik in appartementsgebouwen en multifunctionele gebouwen mogen, voor zover redelijk, worden doorberekend aan de eindgebruikers van thermische energie ingeval het meten, verdelen en berekenen van het werkelijke individuele verbruik van verwarming, koeling en warm water in appartementengebouwen of multifunctionele gebouwen, wordt uitbesteed aan een derde partij, bijvoorbeeld een dienstenverlener of de lokale energieleverancier.]1
  ----------
  (1)<BVR 2020-10-09/04, art. 13, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 31, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  HOOFDSTUK V. [1 - Verdeling van de kosten van het thermische of warmwaterverbruik]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-10-09/04, art. 14, 075; Inwerkingtreding : 28-10-2020>

  Art. 3/1.5.1. [1 § 1. De verdeling van de kosten van het thermische of warmwaterverbruik bij appartementengebouwen en multifunctionele gebouwen met een centrale bron voor verwarming, koeling of warmwatervoorziening die verschillende verbruikers binnen één gebouw bedient of met levering vanuit een warmte- of koudenet of een centrale bron die verschillende gebouwen bedient, gebeurt op basis van de in dit artikel bepaalde wijze.
   § 2. De kosten voor het thermische of warmwaterverbruik bij appartementengebouwen en multifunctionele gebouwen met een centrale bron voor verwarming, koeling of warmwatervoorziening die verschillende verbruikers binnen één gebouw bedient of met levering vanuit een warmte- of koudenet of een centrale bron die verschillende gebouwen bedient, worden onderverdeeld in energiekosten, onderhoudskosten, kosten voor hulpverbruik gerelateerd aan de geleverde verwarming, koeling of warmwatervoorziening en overige vaste kosten:
   1° Onder energiekosten worden de kosten voor de afname van thermische energie uit een warmte- of koudenet of een centrale bron die verschillende gebouwen bedient, de brandstofkosten voor een centrale bron voor verwarming, koeling of warmwatervoorziening die verschillende verbruikers binnen één gebouw bedient of de kosten voor elektriciteit voor een centrale bron voor verwarming, koeling of warmwatervoorziening die elektriciteit verbruikt en waarbij water of koelmiddel gebruikt wordt voor het transporteren van de thermische energie naar de individuele eenheden in appartementengebouwen en multifunctionele gebouwen, verstaan. Deze energiekosten worden onderverdeeld in een deel voor verwarming, een deel voor koeling en een deel voor warmwatervoorziening, voor zover van toepassing.
   2° Onder onderhoudskosten worden de kosten voor het onderhouden en keuren van de benodigde installaties verstaan, voor zover deze enkel bedoeld zijn voor de verwarming, koeling of warm watervoorziening in het appartementengebouw of multifunctioneel gebouw waarvoor de kosten verdeeld worden.
   3° Onder kosten voor hulpverbruik worden kosten verstaan voor het energieverbruik dat nodig is voor de werking van de centrale bron voor verwarming, koeling of warmwatervoorziening die verschillende verbruikers bedient, of de warmtewisselaar of het leveringspunt in geval thermische energie geleverd wordt door een warmte- of koudenet of een centrale bron die verschillende gebouwen bedient, maar dat niet in hoofdzaak bijdraagt tot de geleverde energiedienst. Het energieverbruik nodig voor het transporteren van de thermische energie van de centrale bron voor verwarming en koeling of van de warmtewisselaar of het leveringspunt naar de individuele eenheden in appartementengebouwen en multifunctionele gebouwen wordt ook beschouwd als hulpverbruik.
   4° Onder overige vaste kosten worden alle andere kosten, die niet onder de energiekosten, de onderhoudskosten of de kosten voor hulpverbruik gerekend kunnen worden, verstaan, maar die wel noodzakelijk zijn voor de verwarming, koeling of warmwatervoorziening en die betrekking hebben op het gebouw waarvoor de kosten verdeeld worden.
   § 3. Indien verwarming, koeling en/of warmwatervoorziening door dezelfde installatie worden verzorgd, moeten de energiekosten voor die installatie worden verdeeld in energiekosten voor verwarming, energiekosten voor koeling en energiekosten voor warmwatervoorziening. Afhankelijk van de beschikbare meetapparaten moet deze verdeling gebeuren op één van volgende manieren:
   1° Indien er afzonderlijke verbruiksmeters geplaatst zijn ter hoogte van deze gemeenschappelijke installatie, die toelaten de geleverde hoeveelheid thermische energie per voorziening te kennen, namelijk voor verwarming, koeling en/of warmwatervoorziening, worden de energiekosten per voorziening verdeeld in verhouding met deze geleverde hoeveelheden thermische energie.
   2° Indien er geen afzonderlijke verbruiksmeters geplaatst zijn ter hoogte van de gemeenschappelijke installatie, maar er wel individuele verbruiksmeters van het integrale type voor alle geleverde voorzieningen geïnstalleerd zijn, dan worden de energiekosten per voorziening verdeeld in verhouding tot de som van de individuele energiemetingen per voorziening, namelijk verwarming, koeling en/of warm water.
   3° Indien er geen afzonderlijke verbruiksmeters geplaatst zijn ter hoogte van de gemeenschappelijke installatie, en er geen individuele verbruiksmeters van het integrale type voor alle geleverde voorzieningen beschikbaar zijn, dan moet er op een andere, voor de eindgebruikers van thermische energie transparante manier een schatting gemaakt worden van de verdeling van de energiekosten over de verschillende voorzieningen, namelijk verwarming, koeling en/of warm water. Waar mogelijk wordt wel gebruik gemaakt van de som van eventuele individuele verbruiksmeters van het integrale type, of een inschatting van de benodigde thermische energie voor warmwatervoorziening op basis van het geleverde volume aan warm water en de temperatuur van het water. De minister kan bijkomende voorwaarden bepalen voor de schatting van de verdeling van de energiekosten over de verschillende voorzieningen.
   § 4. De energiekosten voor verwarming of koeling worden opgedeeld in een deel variabele kost, en een deel vaste kost. Het deel van de energiekosten dat als variabele kost beschouwd wordt, is minstens 40% van deze kosten en ten hoogste 90%. Het overige deel is de vaste kost.
   Het gedeelte dat als variabele kost beschouwd wordt, wordt verdeeld over de eindgebruikers van thermische energie in verhouding tot het verbruik, dat door de individuele verbruiksmeters voor het warmte- of koelingsverbruik, zoals bedoeld in artikel 1.1.1, § 2, 48/1°, gemeten wordt.
   Het gedeelte dat als vaste kost beschouwd wordt, wordt verdeeld over de eindgebruikers van thermische energie zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek wat betreft mede-eigendom, of indien van toepassing zoals bepaald in de basisakte van de mede-eigendom, namelijk het aandeel in de mede-eigendom.
   Indien er geen individuele verbruiksmeters voor verwarming zijn geïnstalleerd, wordt het gedeelte van de energiekosten voor verwarming dat als variabele kost beschouwd wordt, verdeeld volgens de aangegeven waarden op de warmtekostenverdelers. De eindgebruiker draagt bij in het variabele deel van de energiekosten in verhouding tot de som van de afgelezen waarden van de warmtekostenverdelers in zijn eigendom, rekening houdend met het afgiftevermogen van iedere radiator, in vergelijking met de som van de metingen van alle warmtekostenverdelers in het gebouw. Het afgiftevermogen van de radiator kan in rekening gebracht worden door een aangepaste schaal per warmtekostenverdeler, of via een evenredigheidsfactor in functie van het afgiftevermogen van de radiator.
   Indien er geen individuele verbruiksmeters voor koeling zijn geïnstalleerd, worden de energiekosten voor koeling volledig beschouwd als een vaste kost.
   § 5. De energiekosten voor de warmwatervoorziening worden volledig verdeeld in verhouding met het gemeten warmwaterverbruik dat ofwel gebaseerd is op de meetgegevens van individuele verbruiksmeters voor het warmwaterverbruik ofwel op basis van de meetgegevens van individuele watermeters, zoals vermeld in artikel 3/1.2.1, § 1, vierde lid. Indien er geen individuele verbruiksmeters of watermeters voor de warmwatervoorziening zijn geïnstalleerd, worden de energiekosten voor warmwatervoorziening volledig beschouwd als een vaste kost.
   § 6. De onderhoudskosten, kosten voor hulpverbruik en overige vaste kosten worden verdeeld zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek wat betreft mede- eigendom, of indien van toepassing zoals bepaald in de basisakte van de mede-eigendom, namelijk het aandeel in de mede-eigendom.
   § 7. Het resultaat van de verdeling van de kosten van het thermische of warmwaterverbruik wordt minstens jaarlijks op een duidelijke manier aan de eindgebruikers van thermische energie bezorgd, rekening houdend met de bepalingen uit artikel 3/1.4.1, tweede lid, punt 1° en 1/1°. Daarbij worden de verbruikte eenheden aan warmte, koude en warm water en de bijbehorende eenheidsprijs vermeld. De verbruikte eenheden worden minstens weergegeven in kWh wanneer er individuele verbruiksmetingen voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik beschikbaar zijn, in een dimensieloze grootheid bij warmtekostenverdelers en minstens in m3 voor metingen op basis van een warmwatermeter.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-10-09/04, art. 14, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>

  TITEL IV. [1 - Energiefraude]1
  ----------
  (1)<BVR 2018-01-26/35, art. 1, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>

  Afdeling I. [1 - Procedure voor het afsluiten van de toevoer van elektriciteit of aardgas voor regularisatie]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-01-26/35, art. 1, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>

  Art. 4.1.1.[1 § 1. Als, nadat technieken als datamining of profilering toegepast zijn, blijkt dat er een reeks van aanwijzingen bestaan die doen vermoeden dat er sprake is van energiefraude door een netgebruiker, gaat de netbeheerder ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De netbeheerder geeft aan de netgebruiker toelichting over de reden van het bezoek en vermeldt dat er is gebruikgemaakt van technieken als datamining of profilering.
   Als de netgebruiker niet aanwezig is of zich verzet tegen de poging van de netbeheerder om de nodige vaststellingen ter plaatse te doen nadat technieken als datamining of profilering zijn toegepast, laat de netbeheerder een document achter, waarin gevraagd wordt om binnen zeven kalenderdagen een afspraak te maken voor een nieuw bezoek om de objectieve vaststellingen te kunnen doen.
   Als de netgebruiker niet ingaat op het verzoek, vermeld in het tweede lid, stuurt de netbeheerder een herinneringsbrief, acht kalenderdagen na het eerste bezoek. De herinneringsbrief vermeldt het verdere verloop van de procedure.
   Als de netgebruiker zeven kalenderdagen na de verzending van de herinneringsbrief nog niet is ingegaan op het verzoek van de netbeheerder of zich blijft verzetten tegen de poging van de netbeheerder om de nodige vaststellingen te doen, stelt de netbeheerder de netgebruiker met een aangetekende zending in gebreke. Indien de netgebruiker binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de ingebrekestelling geen nieuwe afspraak maakt voor een nieuw bezoek om de objectieve vaststellingen te kunnen doen, wordt de energiefraude door de netgebruiker als objectief vastgesteld geacht en dit tot tegenbewijs geleverd wordt.
   De netbeheerders nemen het resultaat van datamininganalyses of profilering op in een verslag van vaststelling. In het geval de netbeheerder ter plaatse is gegaan om de nodige vaststellingen te doen neemt de netbeheerder bovendien de interpretatie van deze resultaten op in het verslag van vaststelling gecombineerd met de vaststellingen die werden gedaan. Het verslag van vaststelling bevat altijd de volgende informatie over het voorspellende model dat werd gehanteerd :
   1° de graad van performantie;
   2° de foutenmarge.
   De netbeheerder bezorgt een kopie van dit verslag van vaststelling aan de betrokken netgebruiker.
   § 2. Als de netbeheerder objectief vaststelt, in een verslag van vaststelling, dat de netgebruiker energiefraude pleegt, neemt hij de nodige maatregelen om een einde te stellen aan die energiefraude, door de installatie te laten aanpassen conform het aansluitingsreglement van de netbeheerder en de gegevensbestanden in overeenstemming te brengen met de wettelijke situatie.
   § 3. Als de netgebruiker zich verzet tegen de poging van de netbeheerder om een einde te stellen aan de energiefraude, laat de netbeheerder een document achter, waarin gevraagd wordt om binnen veertien kalenderdagen een afspraak te maken voor een nieuw bezoek om de situatie te regulariseren.
   Als de netgebruiker niet ingaat op het verzoek, vermeld in het eerste lid, stuurt de netbeheerder een ingebrekestelling met een aangetekende zending, vijftien kalenderdagen na het eerste bezoek. De netgebruiker wordt geacht te reageren binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de ingebrekestelling.
   § 4. Het model en de inhoud van het document, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, de herinneringsbrief, vermeld in paragraaf 1, derde lid, de ingebrekestelling, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, het document, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, en de ingebrekestelling, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, worden vastgelegd door de minister.
   Het document, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, bevat de reden van het bezoek van de netbeheerder en de vermelding dat er is gebruikgemaakt van technieken als datamining of profilering.
   § 5. Als de netgebruiker binnen de termijn, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, niet reageert op de ingebrekestelling, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, is de netbeheerder gemachtigd om onmiddellijk over te gaan tot de afsluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer, vermeld in artikel 5.1.2 of 6.1.2, § 1, eerste lid, 3°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
   Als de situatie geregulariseerd is, wordt de toevoer van elektriciteit of aardgas hersteld. De termijnen, vermeld in artikel 5.5.7, § 2, zijn van overeenkomstige toepassing.]1
  ----------
  (1)<BVR 2018-01-26/35, art. 1, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>

  Afdeling I/1. [1 - Procedure voor de afsluiting van de toevoer van thermische energie voor regularisatie]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 17, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 4.1.1/1. [1 § 1. Als, nadat technieken als datamining of profilering toegepast zijn, blijkt dat er een reeks van aanwijzingen bestaan die doen vermoeden dat er sprake is van energiefraude door een warmte- of koudenetgebruiker, gaat de warmte- of koudenetbeheerder ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De warmte- of koudenetbeheerder geeft aan de warmte- of koudenetgebruiker toelichting over de reden van het bezoek en vermeldt dat er is gebruikgemaakt van technieken als datamining of profilering.
   Als de warmte- of koudenetgebruiker niet aanwezig is of zich verzet tegen de poging van de warmte- of koudenetbeheerder om de nodige vaststellingen ter plaatse te doen nadat technieken als datamining of profilering zijn toegepast, laat de warmte- of koudenetbeheerder een document achter, waarin gevraagd wordt om binnen zeven kalenderdagen een afspraak te maken voor een nieuw bezoek om de objectieve vaststellingen te kunnen doen.
   Als de warmte- of koudenetgebruiker niet ingaat op het verzoek, vermeld in het tweede lid, stuurt de warmte- of koudenetbeheerder een herinneringsbrief, acht kalenderdagen na het eerste bezoek. De herinneringsbrief vermeldt het verdere verloop van de procedure.
   Als de warmte- of koudenetgebruiker zeven kalenderdagen na de verzending van de herinneringsbrief nog niet is ingegaan op het verzoek van de warmte- of koudenetbeheerder of zich blijft verzetten tegen de poging van de warmte- of koudenetbeheerder om de nodige vaststellingen te doen, stelt de warmte- of koudenetbeheerder de warmte- of koudenetgebruiker met een aangetekende zending in gebreke. Als de warmte- of koudenetgebruiker binnen de zeven kalenderdagen nadat de ingebrekestelling is verstuurd geen nieuwe afspraak maakt voor een nieuw bezoek om de objectieve vaststellingen te kunnen doen, wordt de energiefraude door de warmte- of koudenetgebruiker als objectief vastgesteld geacht tot tegenbewijs geleverd wordt.
   De warmte- of koudenetbeheerders nemen het resultaat van datamininganalyses of profilering op in een verslag van vaststelling. In het geval de warmte- of koudenetbeheerder ter plaatse is gegaan om de nodige vaststellingen te doen neemt de warmte- of koudenetbeheerder bovendien de interpretatie van deze resultaten op in het verslag van vaststelling gecombineerd met de vaststellingen die werden gedaan. Het verslag van vaststelling bevat altijd de volgende informatie over het voorspellende model dat werd gehanteerd:
   1° de graad van performantie;
   2° de foutenmarge.
   De warmte- of koudenetbeheerder bezorgt een kopie van dit verslag van vaststelling aan de betrokken netgebruiker.
   § 2. Als de warmte- of koudenetbeheerder objectief vaststelt dat de warmte- of koudenetgebruiker energiefraude pleegt, neemt hij de nodige maatregelen om een einde te stellen aan die energiefraude, door de installatie te laten aanpassen conform het aansluitingsreglement van de warmte- of koudenetbeheerder en de gegevensbestanden in overeenstemming te brengen met de wettelijke situatie.
   § 3. Als de warmte- of koudenetgebruiker zich verzet tegen de poging van de warmte- of koudenetbeheerder om een einde te stellen aan de energiefraude, laat de warmte- of koudenetbeheerder een document achter, waarin gevraagd wordt om binnen veertien kalenderdagen een afspraak te maken voor een nieuw bezoek om de situatie te regulariseren.
   Als de warmte- of koudenetgebruiker niet ingaat op het verzoek, vermeld in het eerste lid, stuurt de warmte- of koudenetbeheerder een ingebrekestelling met een aangetekende zending, vijftien kalenderdagen na het eerste bezoek. De warmte- of koudenetgebruiker wordt geacht te reageren binnen de zeven kalenderdagen nadat de ingebrekestelling is verstuurd.
   § 4. Het model en de inhoud van het document, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, de herinneringsbrief, vermeld in paragraaf 1, derde lid, de ingebrekestelling, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, het document, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, en de ingebrekestelling, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, worden vastgelegd door de minister.
   Het document, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, bevat de reden van het bezoek van de warmte- of koudenetbeheerder en de vermelding dat er is gebruikgemaakt van technieken als datamining of profilering.
   § 5. Als de warmte- of koudenetgebruiker binnen de termijn, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, niet reageert op de ingebrekestelling, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, is de warmte- of koudenetbeheerder gemachtigd om onmiddellijk over te gaan tot de afsluiting van de toevoer van thermische energie, vermeld in artikel 5.1.2 of 6.2.2, § 1, eerste lid, 3°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
   Als de situatie geregulariseerd is, wordt de toevoer van thermische energie hersteld. De termijnen, vermeld in artikel 5/1.3.4, § 2, zijn van overeenkomstige toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 17, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Afdeling II. [1 - Berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-01-26/35, art. 1, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>

  Art. 4.1.2.[1 § 1. Het onrechtmatige voordeel, vermeld in artikel 5.1.2 en 5.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wordt, naargelang het geval, berekend door het product te nemen van een of meer van de volgende factoren :
   1° een vastgelegde prijs;
   2° een ingeschat afname-, injectie-, of productievolume;
   3° de duur van de energiefraude.
   De berekening, vermeld in het eerste lid, wordt altijd geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex. Dat gebeurt door het berekende onrechtmatige voordeel te vermenigvuldigen met de verhouding van de index van de consumptieprijzen op 1 januari van het jaar waarin de energiefraude is vastgesteld en de index van de consumptieprijzen op 1 januari van het jaar waarin de energiefraude heeft plaatsgevonden.
   Het onrechtmatig verkregen voordeel kan betrekking hebben op een of meer van de volgende aangelegenheden :
   1° de ontdoken kosten bij oneigenlijk gebruik van het distributienet of het plaatselijke vervoernet van elektriciteit [2 of het warmte- of koudenet]2;
   2° de ontdoken kosten voor het gebruik van het distributienet of het plaatselijke vervoernet van elektriciteit [2 of het warmte- of koudenet]2;
   3° de ontdoken kosten voor een aansluiting op het distributienet [2 of het warmte- of koudenet]2 of een wijziging daarvan;
   4° de ontdoken kosten voor de geleverde energie;
   5° de onterecht toegekende groenestroomcertificaten of de geldelijke tegenwaarde van de onterecht toegekende certificaten;
   6° de onterecht toegekende warmte-krachtcertificaten of de geldelijke tegenwaarde van de onterecht toegekende certificaten;
   7° de onterecht uitbetaalde energiepremies.
   § 2. In het geval, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, 2° en 3°, is de berekening gebaseerd op de tarieven voor de aansluiting op of het gebruik van [2 het warmte- of koudenet,]2 het distributienet of het plaatselijke vervoernet van elektriciteit, zoals vastgesteld volgens de betrokken tariefmethodologie, inclusief belastingen, heffingen en btw.
   De berekening, vermeld in het eerste lid, is gebaseerd op de volledige duur van de energiefraude waarbij het moment van aanvang wordt bepaald door objectieve elementen, vastgesteld door de netbeheerder [2 of de warmte- of koudenetbeheerder]2.
   § 3. In het geval, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 4°, wordt de hoeveelheid geleverde energie geschat volgens de schattingsmethode, zoals vastgesteld in de technische reglementen.
   In geval van een hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht wordt het verbruik geschat op basis van de methode, vastgesteld in bijlage I/1, die bij dit besluit is gevoegd.
   De prijs die bij de berekening wordt gehanteerd voor onrechtmatig afgenomen elektriciteit of aardgas, is de elektriciteitsprijs of gasprijs van fraude, goedgekeurd door de bevoegde regulator, die wordt vastgesteld conform artikel 20, § 1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt of conform artikel 15/10, § 1, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, inclusief belastingen, heffingen en btw.
   De berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel is voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, gebaseerd op de volledige duur van de energiefraude, waarbij het moment van aanvang wordt bepaald door objectieve elementen die de [2 netbeheerder of de warmte- of koudenetbeheerder]2 heeft vastgesteld.
   § 4. In het geval, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 5° en 6°, wordt de omvang van de onterecht uitbetaalde minimumsteun voor groenestroomcertificaten berekend conform artikel 6.1.7 tot en met 6.1.13 of artikel 6.2.7 tot en met 6.2.10 voor warmte-krachtcertificaten en op basis van de individuele verkoopprijs ervan.
   § 5. In het geval, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 7°, wordt de omvang van onterecht uitbetaalde energiepremies berekend conform artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/5.
   § 6. De netbeheerders [2 en de warmte- of koudenetbeheerders]2 nemen de berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel en het resultaat van de berekening op in een verslag van vaststelling waarvan ze een kopie bezorgen aan de betrokkene en waarvan ze in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 5° en 6°, een kopie aan de VREG bezorgen.]1
  ----------
  (1)<BVR 2018-01-26/35, art. 1, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (2)<BVR 2019-02-01/11, art. 18, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Afdeling III. [1 - Verwerking van persoonsgegevens]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-01-26/35, art. 1, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>

  Art. 4.1.3.[1 Met het oog op de bestrijding van energiefraude vergelijken en kruisen [2 de netbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders]2 gegevens uit verschillende bronnen.
   Voor de bestrijding van energiefraude verwerken [2 de netbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders]2 de gegevens waarover ze voor de uitoefening van hun taken beschikken, alsook de volgende gegevens die voor hen, in het kader van een specifieke vergelijking of kruising, voor zover dat technisch mogelijk is, toegankelijk zijn of worden gemaakt door de volgende personen en diensten :
   1° het [3 VEKA ]3 : de persoonsgegevens van de personen die er ingevolge de geldende energieprestatieregelgeving toe gehouden zijn om bepaalde formaliteiten te respecteren en van de personen die eigenaar zijn van een productie-installatie en ingevolge de geldende groenestroom- en warmte-krachtcertificatenregeling recht hebben op de bijbehorende certificaten;
   2° de toegangshouders : de gegevens over de identificatie van netgebruikers;
   3° het Rijksregister van de natuurlijke personen : het rijksregisternummer en, als dat noodzakelijk is, de identificatiegegevens van natuurlijke personen;
   4° de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid : de identificatiegegevens van natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister;
   5° de Kruispuntbank van Ondernemingen : de identificatiegegevens van ondernemingen.
   Elke partij die persoonsgegevens aanlevert, is en blijft verantwoordelijk voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid van die gegevens.
   [2 de netbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders]2 nemen het resultaat van de bestandskruising op in een verslag van vaststelling waarvan ze een kopie aan de betrokkene bezorgen.
   [2 de netbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders]2 bewaren het resultaat van de bestandkruising totdat het dossier is afgerond. Dat is na verloop van een termijn van tien jaar die volgt op de recuperatie van de onrechtmatig verkregen voordelen.]1
  ----------
  (1)<BVR 2018-01-26/35, art. 1, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (2)<BVR 2019-02-01/11, art. 19, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 32, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 4.1.4.[1 [2 de distributienetbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders]2 kunnen bij de bestrijding van energiefraude ook gebruikmaken van technieken als datamining en profilering, op voorwaarde dat ze zich daarbij houden aan de eisen, vermeld in het tweede tot en met het vijfde lid.
   Als [2 de distributienetbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders]2 bij de verwerking van persoonsgegevens om energiefraude te detecteren en vast te stellen, gebruikmaken van voorspellende modellen, werken ze in twee fases, namelijk een voorafgaande fase waarin een model wordt opgesteld en getraind aan de hand van zo anoniem mogelijke gegevens, en een fase van operationele toepassing van het model waarin alleen de gegevens worden verwerkt waarvan in de eerste fase is gebleken dat ze significant bijdragen aan de voorspellingen van het model. Het model en de fases worden ter beschikking gehouden van de toezichthouders, zowel inzake energie als op het vlak van gegevensbescherming.
   Om de efficiëntie van fraudeonderzoeken te waarborgen in het algemeen belang, wordt de informatie over de algoritmes die [2 de distributienetbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders]2 in voorkomend geval gebruiken met het oog op datamining of profilering, ter beschikking gehouden van de toezichthouders, zowel inzake energie als op het vlak van gegevensbescherming.
   Voor de verwerkingen in het kader van de strijd tegen energiefraude zijn [2 de distributienetbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders]2 binnen hun eigen werkgebied verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.
   Als bij fraudeonderzoeken de analyses op het vlak van datamining of profilering leiden tot resultaten die vals positief blijken te zijn, worden de resultaten van de analyses onmiddellijk verwijderd. De andere resultaten worden bewaard totdat het dossier is afgerond. Dat is na verloop van een termijn van tien jaar die volgt op de recuperatie van de onrechtmatig verkregen voordelen. Daarbij dragen [2 de distributienetbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders]2 er zorg voor dat ze de verkregen resultaten zo snel mogelijk bevestigen of verwijderen.]1
  ----------
  (1)<BVR 2018-01-26/35, art. 1, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (2)<BVR 2019-02-01/11, art. 20, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  TITEL V. - Sociale energiemaatregelen

  HOOFDSTUK I. - Beschermingsmaatregelen bij wanbetaling ten opzichte van een leverancier

  Art. 5.1.1. Als de huishoudelijke afnemer na het verstrijken van de uiterste datum voor betaling, vermeld op de factuur of het betalingsverzoek, maar met een minimumtermijn van vijftien kalenderdagen na ontvangst van de factuur of het betalingsverzoek, niet heeft betaald, stuurt de leverancier een herinneringsbrief. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na de dag van de verzending ervan.
  In de herinneringsbrief vermeldt de leverancier de procedure voor ingebrekestelling, vermeld in artikel 5.1.2.

  Art. 5.1.2. Als de huishoudelijke afnemer na het verstrijken van de uiterste datum voor het treffen van een regeling voor de betaling van de openstaande rekeningen, maar met een minimumtermijn van vijftien kalenderdagen na de verzending van de herinneringsbrief, nog geen regeling heeft getroffen voor de betaling van de openstaande rekeningen, stelt de leverancier met een aangetekende brief de huishoudelijke afnemer in gebreke.

  Art. 5.1.3. § 1. De leverancier vermeldt zowel in de herinneringsbrief als in de ingebrekestelling :
  1° de naam en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst;
  2° de mogelijkheden om in geval van betalingsmoeilijkheden een regeling te treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen. Die mogelijkheden zijn :
  a) de uitwerking van een afbetalingsplan met de leverancier;
  b) de uitwerking van een afbetalingsplan via het OCMW;
  c) de uitwerking van een afbetalingsplan via een erkende instelling voor schuldbemiddeling;
  3° de mogelijkheid die hij heeft om het leveringscontract voor elektriciteit of aardgas op te zeggen en de gevolgen daarvan;
  4° de procedure voor de levering van elektriciteit en aardgas door de distributienetbeheerder, de plaatsing van de budgetmeter voor elektriciteit en voor aardgas en de procedure voor minimale levering van elektriciteit, vermeld in artikel 5.3.1 tot en met 5.4.17;
  5° de procedure voor de afsluiting van de toevoer van elektriciteit of aardgas en de uitschakeling van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit, vermeld in artikel 5.3.1 tot en met 5.4.17;
  6° de voordelen voor beschermde afnemers, vermeld in artikel 5.1.4.
  § 2. Als de huishoudelijke afnemer ervoor kiest om een afbetalingsplan uit te werken via het OCMW of via een erkende instelling voor schuldbemiddeling, stuurt de leverancier het dossier onmiddellijk voor verder onderzoek door naar het OCMW van de woonplaats van de huishoudelijke afnemer of naar de door de huishoudelijke afnemer aangewezen erkende instelling voor schuldbemiddeling.
  De huishoudelijke afnemer deelt uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling zijn keuze schriftelijk mee aan de leverancier.
  § 3. De minister kan nadere regels bepalen voor de vorm en de inhoud van de herinneringsbrief en de ingebrekestelling.

  Art. 5.1.4. De kosten die verbonden zijn aan het versturen van de herinneringsbrief en ingebrekestelling aan een beschermde afnemer, vallen ten laste van de leverancier.
  De minister kan nadere regels vastleggen voor de indieningsprocedure en de vorm en inhoud van de bewijsstukken, waaruit blijkt dat de huishoudelijke afnemer een beschermde afnemer is.

  Art. 5.1.5. De eventuele nalatigheidsinterest die door de leverancier wordt aangerekend, mag niet meer bedragen dan de wettelijke interest.

  HOOFDSTUK II. - Beschermingsmaatregelen bij opzegging van het leveringscontract door de leverancier

  Art. 5.2.1. § 1. Een leverancier kan een contract voor de levering van elektriciteit of aardgas alleen opzeggen als hij een opzeggingstermijn van ten minste zestig kalenderdagen in acht neemt.
  § 2. In geval van wanbetaling kan een leverancier pas overgaan tot opzegging van het leveringscontract met een huishoudelijke afnemer in de volgende gevallen :
  1° de huishoudelijke afnemer heeft binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling niet schriftelijk meegedeeld welke regeling hij wil treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen;
  2° de huishoudelijke afnemer heeft binnen vijftien kalenderdagen nadat hij schriftelijk heeft meegedeeld welke regeling hij wil treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen, geen van de volgende acties ondernomen :
  a) zijn vervallen factuur betaald;
  b) een afbetalingsplan aanvaard;
  3° de huishoudelijke afnemer komt, na de aanvaarding van een afbetalingsplan, zijn afbetalingsverplichtingen niet na.

  Art. 5.2.2.§ 1. Als de leverancier een leveringscontract met een huishoudelijke afnemer opzegt, brengt de leverancier via een opzeggingsbrief de huishoudelijke afnemer op de hoogte van de datum van het einde van de opzeggingstermijn en van het feit dat de klant een nieuw leveringscontract moet sluiten dat ingaat op het einde van de opzeggingstermijn, uiterlijk binnen acht kalenderdagen voor het einde van de opzeggingstermijn. In de opzeggingsbrief vermeldt de leverancier ook de gevolgen als de huishoudelijke afnemer geen nieuw leveringscontract sluit dat ingaat op de datum van het einde van de opzeggingstermijn.
  § 2. De leverancier brengt de distributienetbeheerder minstens zestig kalenderdagen voor het einde van de opzeggingstermijn op de hoogte van de opzegging van het leveringscontract.
  § 3. Uiterlijk binnen tien kalenderdagen na de ontvangst van het bericht, vermeld in paragraaf 2, brengt de distributienetbeheerder op zijn beurt de huishoudelijke afnemer schriftelijk op de hoogte van de datum van het einde van de opzeggingstermijn en van het feit dat de klant een nieuwe leverancier moet zoeken uiterlijk acht kalenderdagen voor het einde van de opzeggingstermijn. In die brief vermeldt de distributienetbeheerder ook de gevolgen als de huishoudelijke afnemer geen nieuw leveringscontract sluit, dat ingaat op de datum van het einde van de opzeggingstermijn. [1 De distributienetbeheerder vermeldt in die brief, voor zover deze gericht is aan niet-beschermde afnemers, ook de indicatieve totale kosten op jaarbasis voor elektriciteit en/of gas van een gezin met een gemiddeld verbruik aangerekend tegen zowel het tarief van de distributienetbeheerder als tegen het laagste tarief van de commerciële leveranciers.]1
  § 4. De minister kan nadere regels bepalen voor de manier waarop de informatie uitgewisseld wordt tussen de leverancier en de huishoudelijke afnemer, tussen de leverancier en de distributienetbeheerder, en tussen de distributienetbeheerder en de huishoudelijke afnemer.
  § 5. De minister kan nadere regels vastleggen voor de vorm en de inhoud van respectievelijk de opzeggingsbrief, vermeld in paragraaf 1, en de brief, vermeld in paragraaf 3.
  ----------
  (1)<BVR 2012-09-07/13, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 01-02-2013 (zie MB 2013-01-18/02, art. 1)>

  Art. 5.2.3. § 1. Als een leveringscontract met een huishoudelijke afnemer werd opgezegd en die afnemer uiterlijk acht kalenderdagen voor het einde van de opzeggingstermijn geen leveringscontract met een nieuwe leverancier heeft gesloten, dat ingaat vanaf het einde van de opzeggingstermijn, wordt de huishoudelijke afnemer vanaf de afloop van de opzeggingstermijn verder van elektriciteit of van aardgas beleverd door zijn distributienetbeheerder.
  § 2. De meteropname vindt plaats uiterlijk dertig kalenderdagen na het einde van de opzeggingstermijn van het leveringscontract. Op basis van die meteropname maakt de distributienetbeheerder afhankelijk van het profiel van de betreffende afnemer een schatting van de meterstand op het einde van de opzeggingstermijn. De geschatte meterstand wordt onmiddellijk doorgegeven aan de betrokken leverancier voor de opmaak van een eindafrekening. De leverancier bezorgt de huishoudelijke afnemer uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van de metergegevens een eindafrekening.

  HOOFDSTUK III. - Budgetmeter voor elektriciteit

  Afdeling I. - Plaatsen, inschakelen en uitschakelen van de budgetmeter voor elektriciteit bij wanbetaling ten opzichte van de elektriciteitsdistributienetbeheerder

  Art. 5.3.1.[1 § 1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit bezorgt de huishoudelijke elektriciteitsafnemer maandelijks voor de levering van elektriciteit een factuur die vervalt vijftien dagen na de verzending. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de dag van de verzending ervan.
   Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer zijn openstaande rekeningen niet heeft betaald na het verstrijken van de betalingstermijn, stuurt de elektriciteitsnetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet ten vroegste eenentwintig dagen na de verzending van de factuur voor elektriciteit een betalingsherinnering met vermelding van het niet betaalde vervallen factuurbedrag, en dit bij voorkeur samen met de volgende maandelijkse factuur.
   § 2. De betalingsherinnering, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, vermeldt ook dat als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer binnen een termijn van eenentwintig dagen na de verzending van de betalingsherinnering zijn openstaande rekeningen niet heeft betaald, de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit binnen 60 kalenderdagen na het verstrijken van die termijn van eenentwintig dagen een budgetmeter voor elektriciteit zal plaatsen of inschakelen.
   Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer zijn openstaande rekeningen niet betaald blijkt te hebben vijftien dagen na verzending van de betalingsherinnering, stuurt de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit ten vroegste eenentwintig dagen na de verzending van de betalingsherinnering, een ingebrekestelling met een overzicht van de niet betaalde vervallen factuurbedragen, en dit bij voorkeur samen met de volgende maandelijkse factuur.
   De minister kan nadere regels bepalen voor de vorm en de inhoud van de betalingsherinnering en de ingebrekestelling.
   De kosten die verbonden zijn aan het versturen van de betalingsherinnering en de ingebrekestelling aan een beschermde afnemer vallen ten laste van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.
   § 3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit plaatst of schakelt de budgetmeter voor elektriciteit in binnen zestig kalenderdagen als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer binnen eenentwintig kalenderdagen na de verzending van de betalingsherinnering, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, zijn openstaande rekeningen niet heeft betaald, op voorwaarde dat hij normale toegang heeft tot de ruimte waarin de budgetmeter voor elektriciteit zal worden opgesteld of staat opgesteld.
  [2 Bij het activeren van de budgetmetermodus op de digitale meter voor elektriciteit voorziet de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet in een in-homedisplay als dat noodzakelijk blijkt om de netgebruiker op een gebruiksvriendelijke manier inzicht te geven in zijn saldo van het opgeladen bedrag. De minister kan nadere voorwaarden bepalen met betrekking tot de noodzaak van het in-homedisplay en de gebruiksvriendelijkheid van de budgetmeter.]2
   De minister kan de verdere werkwijze voor de plaatsing van de budgetmeter voor elektriciteit vastleggen.
   De elektriciteitsafnemer wordt zonder enige beperking beleverd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Bij wanbetaling volgen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit de procedure, vermeld in artikel 5.3.13 tot en met 5.3.16.]1
  § 4. Als het technisch gezien niet mogelijk is om een budgetmeter voor elektriciteit bij de betreffende huishoudelijke elektriciteitsafnemer te plaatsen, wordt een autonome stroombegrenzer geplaatst in plaats van een budgetmeter voor elektriciteit. Bij wanbetaling volgen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit de procedure, vermeld in artikel 5.3.13 tot en met 5.3.16.
  § 5. Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer geen normale toegang geeft tot de ruimte waarover hij het gebruiks- of eigendomsrecht heeft en waarin de elektriciteitsmeter is opgesteld, voor de plaatsing, de controle of meteropname van de meter, inclusief de budgetmeter voor elektriciteit en de autonome stroombegrenzer, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een verzoek tot afsluiting van de elektriciteitstoevoer indienen bij de lokale adviescommissie.
  § 6. De budgetmeter voor elektriciteit wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit zodanig ingesteld dat een hulpkrediet voor een bedrag dat overeenkomt met de waarde van 200 kWh tegen de sociale maximumprijs voor elektriciteit, ter beschikking wordt gesteld van de huishoudelijke elektriciteitsafnemer.
  § 7. De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit stelt bij de plaatsing of inschakeling van de budgetmeter voor elektriciteit minstens de volgende informatie ter beschikking van de betrokken huishoudelijke elektriciteitsafnemer :
  1° een gebruikshandleiding [3 , met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van de oplaadmogelijkheden]3;
  2° een telefoonnummer [3 en website]3 voor het melden van problemen en voor noodgevallen;
  3° een lijst met de plaats en de toegankelijkheid van de dichtstbijzijnde oplaadmogelijkheden;
  4° gedetailleerde informatie en instructies over [3 de toegang tot de gegevens met betrekking tot zijn verbruik, het noodkrediet en de inschakeling van de 10 ampèrefunctie]3;
  5° het toegepaste elektriciteitstarief;
  6° de minimale levering van elektriciteit die ter beschikking wordt gesteld, en de manier waarop het elektriciteitsverbruik dat verbonden is aan de minimale levering, wordt verrekend bij het opladen van de budgetmeter voor elektriciteit;
  7° het ter beschikking gestelde hulpkrediet en de manier waarop het hulpkrediet wordt verrekend bij het opladen van de budgetmeter voor elektriciteit;
  8° de beoordeling van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit om vast te stellen dat de huishoudelijke elektriciteitsafnemer al dan niet op de minimale levering van elektriciteit is overgeschakeld als hij gedurende een periode van zestig kalenderdagen zijn budgetmeter voor elektriciteit niet oplaadt, en de mogelijke gevolgen daarvan;
  [3 9° in geval van een budgetmeter in de vorm van een digitale meter in budgetmetermodus, de aanmeldingsgegevens voor het online webportaal.]3
  [3 Bij de plaatsing van een budgetmeter in de vorm van een digitale meter in budgetmetermodus of de inschakeling van deze modus wordt de budgetmeterklant geïnformeerd over de concrete werking van de budgetmeter en de keuze tussen de verschillende communicatiemogelijkheden, zoals vermeld in paragraaf 3, tweede lid.]3
  § 8. Op vraag van het OCMW bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit het OCMW een lijst met geplaatste actieve budgetmeters voor elektriciteit uit de gemeente waarin het OCMW actief is.
  ----------
  (1)<BVR 2013-11-29/03, art. 8, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (2)<BVR 2018-02-23/25, art. 2, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>
  (3)<BVR 2019-05-17/33, art. 32, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 5.3.2. Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer zijn openstaande rekeningen bij zijn elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit heeft betaald en een contract voor de levering van elektriciteit heeft geloten met een leverancier, wordt de huishoudelijke elektriciteitsafnemer verder van elektriciteit beleverd door zijn leverancier.
  In dat geval gaat de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit over tot uitschakeling van de budgetmeter voor elektriciteit of wegneming van de autonome stroombegrenzer, daar waar een ingeschakelde budgetmeter of een autonome begrenzer aanwezig is.

  Art. 5.3.3. § 1. Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer bij wie een budgetmeter voor elektriciteit werd geplaatst, verhuist, wordt van de budgetmeter voor elektriciteit op het oude adres als volgt uitgeschakeld :
  1° door de nieuwe huishoudelijke elektriciteitsafnemer zelf door middel van een specifiek daarvoor bedoelde kaart of te volgen procedure of een combinatie van beide. Die kaart en procedure worden hem toegestuurd per post binnen twee werkdagen na de aanvraag of worden hem ter beschikking gesteld in de klantenkantoren van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, waarbij de kaart en procedure op zijn vroegst bezorgd kunnen worden vanaf de verhuisdatum;
  2° door de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, na afspraak met de nieuwe huishoudelijke elektriciteitsafnemer die kan eisen dat de afspraak plaatsvindt binnen vijf werkdagen na de melding van de verhuizing door de nieuwe bewoner, waarbij de afspraak op zijn vroegst kan plaatsvinden vanaf de verhuisdatum.
  Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer bij wie een autonome stroombegrenzer werd geplaatst, verhuist, wordt de autonome stroombegrenzer weggenomen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, na afspraak met de nieuwe huishoudelijke elektriciteitsafnemer die kan eisen dat de afspraak plaatsvindt binnen vijf werkdagen na de melding van de verhuizing door de nieuwe bewoner, waarbij de afspraak op zijn vroegst kan plaatsvinden vanaf de verhuisdatum.
  § 2. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit het nieuwe adres kent van de huishoudelijke elektriciteitsafnemer die verhuist en die over een budgetmeter voor elektriciteit of over een autonome stroombegrenzer beschikt op zijn oude adres, of op verzoek van de huishoudelijke elektriciteitsafnemer die verhuist en die over een budgetmeter voor elektriciteit of over een autonome stroombegrenzer beschikt, plaatst de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een budgetmeter voor elektriciteit, schakelt hij een budgetmeter voor elektriciteit in of plaatst hij een autonome stroombegrenzer op het nieuwe adres, naargelang van het geval.

  Art. 5.3.4. De kosten die verbonden zijn aan de budgetmeter voor elektriciteit, met inbegrip van de plaatsing, de inschakeling en de uitschakeling van de budgetmeter voor elektriciteit, en de kosten die verbonden zijn aan de autonome stroombegrenzer, met inbegrip van de plaatsing en het wegnemen van de autonome stroombegrenzer, vallen altijd ten laste van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.
  De kosten die verbonden zijn aan het wegnemen van de budgetmeter voor elektriciteit, vallen altijd ten laste van de aanvrager van het wegnemen van een budgetmeter.

  Afdeling II. - Minimale levering van elektriciteit

  Art. 5.3.5. De huishoudelijke elektriciteitsafnemer kan overschakelen op de minimale levering van elektriciteit zodra het bedrag waarmee de budgetmeter voor elektriciteit werd opgeladen, alsook het hulpkrediet waarmee die uitgerust is, opgebruikt zijn.

  Art. 5.3.6. De minimale levering van elektriciteit wordt vastgesteld op een vermogen dat overeenstemt met tien ampère onder eenmaal 230 volt.
  Het elektriciteitsverbruik dat verbonden is aan de minimale levering van elektriciteit, valt ten laste van de huishoudelijke elektriciteitsafnemer.

  Afdeling III. - Het opladen van de budgetmeter voor elektriciteit

  Art. 5.3.7. Iedere elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit zorgt binnen zijn distributienetgebied voor de terbeschikkingstelling van een systeem voor het opladen van budgetmeters voor elektriciteit.
  Voor de betaling van de opladingen worden verschillende betalingsmogelijkheden aan de huishoudelijke elektriciteitsafnemer aangeboden. De minister kan de betalingsmogelijkheden nader bepalen.
  De minister kan technische vereisten vaststellen waaraan het systeem voor het opladen van de budgetmeters voor elektriciteit moet voldoen.

  Art. 5.3.8. In iedere gemeente waar een budgetmeter voor elektriciteit in gebruik is, is minstens één oplaadmogelijkheid aanwezig. Afhankelijk van de behoeften, kan de minister aanvullende vereisten opleggen voor de organisatie van oplaadmogelijkheden.

  Afdeling IV. - Uitschakelen en herinschakelen van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit

  Art. 5.3.9.§ 1. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit vaststelt dat een huishoudelijke elektriciteitsafnemer gedurende een periode van zestig kalenderdagen zijn budgetmeter voor elektriciteit niet oplaadt, maakt de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een inschatting van het verbruik na de laatste oplading en beoordeelt hij of de betreffende elektriciteitsafnemer op de minimale levering van elektriciteit is overgeschakeld.
  § 2. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit vermoedt dat de betreffende elektriciteitsafnemer op de minimale levering van elektriciteit is overgeschakeld, stuurt de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit op basis van de beoordeling, vermeld in paragraaf 1, een brief naar de huishoudelijke elektriciteitsafnemer met de vraag om binnen vijftien kalenderdagen contact op te nemen. De elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit vermeldt de naam, het adres en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst.
  § 3. Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer niet reageert op die brief, vermeld in paragraaf 2, stuurt de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit de huishoudelijke elektriciteitsafnemer [2 opnieuw]2 een [1 ...]1 brief met de vraag om binnen vijftien kalenderdagen contact op te nemen.
  § 4. De kosten die verbonden zijn aan het versturen van de brieven, vermeld in paragrafen 2 en 3, zijn ten laste van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.
  § 5. Als na het contact tussen de huishoudelijke elektriciteitsafnemer met de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit blijkt dat de huishoudelijke elektriciteitsafnemer overgeschakeld is op de minimale levering van elektriciteit, dient de huishoudelijke elektriciteitsafnemer met de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een regeling te treffen voor de betaling van het elektriciteitsverbruik uit het verleden voor zover de elektriciteit werd verbruikt vanaf 1 juli 2003 en geleverd werd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.
  ----------
  (1)<BVR 2013-11-29/03, art. 9, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (2)<BVR 2015-07-10/09, art. 5, 029; Inwerkingtreding : 30-08-2015>

  Art. 5.3.10.§ 1. Als geen regeling getroffen wordt binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de [1 ...]1 brief [1 , zoals vermeld in artikel 5.3.9, § 3,]1 en op voorwaarde dat de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een normale toegang heeft tot de budgetmeter voor elektriciteit, wordt de huishoudelijke elektriciteitsafnemer niet afgesloten. De elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit kan een verzoek tot uitschakeling van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit indienen bij de lokale adviescommissie. Daarbij zal de huishoudelijke elektriciteitsafnemer alleen elektriciteit kunnen verbruiken als de budgetmeter voor elektriciteit opgeladen is.
  De minister kan de verdere werkwijze, onder meer de manier waarop contact opgenomen wordt met de huishoudelijke elektriciteitsafnemer, vastleggen voor de uitschakeling van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit.
  § 2. Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer geen normale toegang geeft tot de ruimte waarin de budgetmeter voor elektriciteit is opgesteld, om de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit uit te schakelen, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een verzoek tot afsluiting indienen bij de lokale adviescommissie.
  [1 § 3. Als de huishoudelijke afnemer met een budgetmeter voor elektriciteit met uitgeschakelde stroombegrenzer in de periode van november tot en met maart gedurende een periode van dertig kalenderdagen zijn budgetmeter voor elektriciteit niet oplaadt, beoordeelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder op basis van het bekende oplaadgedrag en verbruikspatroon uit het verleden het risico dat de huishoudelijke afnemer in kwestie loopt op onderbreking van de elektriciteitslevering, nadat het hulpkrediet voor elektriciteit is verbruikt.
   Ingeval de elektriciteitsdistributienetbeheerder de kans reëel acht dat de huishoudelijke afnemer binnen een termijn van tien dagen zonder elektriciteitslevering valt, stuurt de elektriciteitsdistributienetbeheerder op basis van de beoordeling, vermeld in het eerste lid, een brief naar de huishoudelijke afnemer met de vraag om de budgetmeter binnen tien kalenderdagen op te laden of, als dat niet lukt of er volgens de huishoudelijke afnemer geen noodzaak toe is, binnen de tien kalenderdagen contact op te nemen. De elektriciteitsdistributienetbeheerder vermeldt de naam, het adres en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst.
   De elektriciteitsdistributienetbeheerder bezorgt het OCMW wekelijks een lijst van huishoudelijke afnemers die op basis van deze beoordeling een risico lopen op onderbreking van de elektriciteitslevering, met uitzondering van diegenen die gemeld hebben dat daar geen noodzaak toe is, en van de huishoudelijke afnemers die binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen contact hebben opgenomen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.]1
  ----------
  (1)<BVR 2013-11-29/03, art. 10, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 5.3.11. De elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit schakelt de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit op verzoek van de huishoudelijke elektriciteitsafnemer opnieuw in als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer 50 % van de openstaande rekeningen bij zijn elektriciteitsdistributienetbeheerder of bij de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit betaald heeft. Op verzoek van de huishoudelijke elektriciteitsafnemer of zijn aangestelde en na overleg met de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit kan vroeger overgegaan worden tot de herinschakeling van de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit als daarvoor specifieke redenen zijn.
  De stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit wordt opnieuw ingeschakeld vijf werkdagen na de aanvraag van de huishoudelijke elektriciteitsafnemer.
  De minister kan nadere regels vastleggen om de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit vroeger in te schakelen.

  Afdeling V. - Schuldafbouw via de budgetmeter voor elektriciteit

  Art. 5.3.12.§ 1. Voor niet-betaald elektriciteitsverbruik en voor de kosten die gerelateerd zijn aan onbetaalde verbruiksfacturen voor elektriciteit voor een bedrag vanaf 750 euro, geleverd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of door een andere elektriciteitsdistributienetbeheerder onder dezelfde werkmaatschappij, voordat een budgetmeter voor elektriciteit geplaatst is, zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een dossier indienen bij de lokale adviescommissie. Het dossier zal niet worden ingediend als met de klant een afspraak tot stand kwam om de betaling van de schuld te regelen.
  Ingeval er voor dezelfde huishoudelijke afnemer gelijktijdig met de schuld, vermeld in het eerste lid, ook schulden voor niet-betaald aardgasverbruik en kosten gerelateerd aan onbetaalde verbruiksfacturen voor aardgas bestaan en voor zover dat aardgas wordt geleverd door dezelfde netbeheerder of door een netbeheerder onder dezelfde werkmaatschappij, tevens optredend als aardgasdistributienetbeheerder, voordat een budgetmeter voor aardgas geplaatst werd, zal deze voor een bedrag van de gezamenlijke schuld voor dit aardgas- en elektriciteitsverbruik vanaf 1 000 euro, een dossier indienen bij de lokale adviescommissie. Het dossier zal niet worden ingediend als met de klant een afspraak tot stand kwam om de betaling van de schuld te regelen.
  § 2. Voor niet-betaald elektriciteitsverbruik en voor de kosten die gerelateerd zijn aan onbetaalde verbruiksfacturen voor elektriciteit tot een bedrag van 750 euro, geleverd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of door een andere elektriciteitsdistributienetbeheerder onder dezelfde werkmaatschappij, voordat een budgetmeter voor elektriciteit geplaatst is, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in de budgetmeter voor elektriciteit een afbetalingsplan activeren dat de schuld afbouwt met 5 euro per week.
  De elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit brengt de huishoudelijke afnemer minstens dertig kalenderdagen voor het begin van dit afbetalingsplan per brief op de hoogte. In de brief vermeldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit dat de huishoudelijke afnemer de mogelijkheid heeft om tot vijf dagen voor het vastgestelde begin van het afbetalingsplan contact kan opnemen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit om een andere regeling voor de betaling van de schulden uit te werken.
  § 3. Ook als de huishoudelijke afnemer de budgetmeter voor elektriciteit niet tijdig of onvoldoende oplaadt en het verbruikskrediet in de budgetmeter voor elektriciteit negatief wordt, loopt het afbetalingsplan voor 5 euro per week verder.
  Bij het opladen van de budgetmeter voor elektriciteit kan dan een gedeelte van het opgeladen bedrag gebruikt worden voor de betaling van niet-betaald elektriciteitsverbruik en van de kosten die gerelateerd zijn aan onbetaalde verbruiksfacturen voor elektriciteit, zoals geregeld werd via het geactiveerde afbetalingsplan, vermeld in paragraaf 2 en voor zover dat van toepassing is, voor het verbruikte deel van het hulpkrediet, vermeld in [2 artikel 5.3.1]2, § 6, en voor het verbruik van de minimale levering, vermeld in [2 artikel 5.3.5 en 5.3.6]2.
  Het gedeelte van het opgeladen bedrag, vermeld in het tweede lid, bedraagt 35 % voor opladingen tot en met een oplaadbedrag van 50 euro. Voor oplaadbedragen die groter zijn dan 50 euro, kan het gedeelte boven dat bedrag integraal gebruikt worden voor de schuldafbouw.
  [1 § 4. De distributienetbeheerders bezorgen de huishoudelijke afnemers die ze beleveren minstens jaarlijks een transparant overzicht van de totale schulden voor niet-betaald elektriciteitsverbruik en voor de kosten die gerelateerd zijn aan onbetaalde verbruiksfacturen voor elektriciteit die ze bij de distributienetbeheerder hebben.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-09-07/13, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>
  (2)<BVR 2013-11-29/03, art. 11, 021; Inwerkingtreding : 29-12-2013>

  Afdeling VI. - Het indienen van een verzoek tot afsluiting van de elektriciteitstoevoer bij wanbetaling

  Art. 5.3.13.[1 Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit verder blijft leveren via de gewone elektriciteitsmeter of als bij de huishoudelijke elektriciteitsafnemer een autonome stroombegrenzer werd geplaatst omdat het technisch niet mogelijk is om een budgetmeter voor elektriciteit te plaatsen als vermeld in artikel 5.3.1, § 4, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit de huishoudelijke elektriciteitsafnemer maandelijks voor de levering van elektriciteit een factuur die vervalt vijftien dagen na de verzending. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de dag van de verzending ervan.
   Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer zijn openstaande rekeningen niet heeft betaald na het verstrijken van de betalingstermijn, stuurt de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit ten vroegste eenentwintig dagen na de verzending van de factuur een betalingsherinnering met vermelding van het niet betaalde vervallen factuurbedrag, en dit bij voorkeur samen met de volgende maandelijkse factuur.]1
  ----------
  (1)<BVR 2013-11-29/03, art. 12, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 5.3.14.[1 Als de huishoudelijke elektriciteitsafnemer zijn openstaande rekeningen niet betaald blijkt te hebben vijftien dagen na verzending van de betalingsherinnering, stuurt de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit ten vroegste eenentwintig dagen na de verzending van de betalingsherinnering een ingebrekestelling met een overzicht van de niet betaalde vervallen factuurbedragen, en dit bij voorkeur samen met de volgende maandelijkse factuur.]1
  ----------
  (1)<BVR 2013-11-29/03, art. 13, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 5.3.15. § 1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit vermelden zowel in de herinneringsbrief als in de ingebrekestelling :
  1° de naam en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst;
  2° de mogelijkheden om in geval van betalingsmoeilijkheden een regeling te treffen voor de betaling van de openstaande facturen.
  Die mogelijkheden zijn :
  a) de uitwerking van een afbetalingsplan met de elektriciteitsdistributienetbeheerder;
  b) de uitwerking van een afbetalingsplan via het OCMW;
  c) de uitwerking van een afbetalingsplan via een erkende instelling voor schuldbemiddeling;
  3° de mogelijkheid die hij heeft om een verzoek tot afsluiting in te dienen bij de lokale adviescommissie.
  § 2. De minister kan nadere regels bepalen voor de vorm en de inhoud van de herinneringsbrief en de ingebrekestelling.
  § 3. De kosten die verbonden zijn aan het versturen van de herinneringsbrieven en ingebrekestellingen aan beschermde afnemers, vallen ten laste van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

  Art. 5.3.16. De elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit kan bij wanbetaling pas overgaan tot het indienen van een verzoek tot afsluiting van de elektriciteitstoevoer bij de lokale adviescommissie in de volgende gevallen :
  1° de huishoudelijke elektriciteitsafnemer heeft binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling niet schriftelijk meegedeeld welke regeling hij wil treffen voor de betaling van de openstaande facturen;
  2° de huishoudelijke elektriciteitsafnemer heeft binnen vijftien kalenderdagen nadat hij schriftelijk heeft meegedeeld welke regeling hij wil treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen geen van de volgende acties ondernomen :
  a) zijn vervallen factuur betaald;
  b) een afbetalingsplan aanvaard;
  3° de huishoudelijke elektriciteitsafnemer komt, na de aanvaarding van een afbetalingsplan, zijn afbetalingsverplichtingen niet na.

  HOOFDSTUK IV. - Budgetmeter voor aardgas

  Afdeling I. - Plaatsen, inschakelen en uitschakelen van de budgetmeter voor aardgas bij wanbetaling ten opzichte van de aardgasdistributienetbeheerder

  Art. 5.4.1.[1 § 1. De aardgasdistributienetbeheerder bezorgt de huishoudelijke aardgasafnemer maandelijks voor de levering van aardgas een factuur die vervalt vijftien dagen na de verzending. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de dag van de verzending ervan.
   Als de huishoudelijke aardgasafnemer zijn openstaande rekeningen niet heeft betaald na het verstrijken van de betalingstermijn, stuurt de aardgasdistributienetbeheerder ten vroegste eenentwintig dagen na de verzending van de factuur voor aardgas een betalingsherinnering met vermelding van het niet betaalde vervallen factuurbedrag, en dit bij voorkeur samen met de volgende maandelijkse factuur.
   § 2. De betalingsherinnering, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, vermeldt ook dat als de huishoudelijke aardgasafnemer binnen een termijn van eenentwintig dagen na de verzending van de betalingsherinnering zijn openstaande rekeningen niet heeft betaald, de aardgasdistributienetbeheerder binnen 60 kalenderdagen na het verstrijken van die termijn van eenentwintig dagen een budgetmeter voor aardgas zal plaatsen of inschakelen.
   Als de huishoudelijke aardgasafnemer zijn openstaande rekeningen niet betaald blijkt te hebben vijftien dagen na verzending van de betalingsherinnering, stuurt de aardgasdistributienetbeheerder ten vroegste eenentwintig dagen na de verzending van de betalingsherinnering, een ingebrekestelling met een overzicht van de niet betaalde vervallen factuurbedragen, en dit bij voorkeur samen met de volgende maandelijkse factuur.
   De minister kan nadere regels bepalen voor de vorm en de inhoud van de herinneringsbrief en de ingebrekestelling.
   De kosten die verbonden zijn aan het versturen van de herinneringsbrief en de ingebrekestelling aan een beschermde afnemer vallen ten laste van de aardgasdistributienetbeheerder.
   § 3. De aardgasdistributienetbeheerder plaatst de budgetmeter voor aardgas of schakelt de budgetmeter voor aardgas in binnen zestig kalenderdagen als de huishoudelijke aardgasafnemer binnen eenentwintig kalenderdagen na de verzending van de betalingsherinnering, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, zijn openstaande rekeningen niet heeft betaald, op voorwaarde dat hij normale toegang heeft tot de ruimte waarin de budgetmeter voor aardgas zal worden opgesteld of staat opgesteld.
   In afwijking van het eerste lid, is de aardgasdistributienetbeheerder voor het gebied van de gemeente Baarle-Hertog, dat volledig is omgeven door Nederlands grondgebied, ertoe gehouden om, als de leverancier het contract voor de levering van aardgas aan de huishoudelijke afnemer heeft opgezegd en als de huishoudelijke afnemer uiterlijk acht kalenderdagen voor het einde van de opzegtermijn, overeenkomstig artikel 5.2.1, geen nieuwe leverancier heeft gevonden, een budgetmeter te plaatsen bij de huishoudelijke afnemer, op voorwaarde dat de aardgasdistributienetbeheerder normale toegang heeft tot de woning.
  [2 Bij het activeren van de budgetmetermodus op de digitale meter voor aardgas voorziet de aardgasdistributienetbeheerder in een in-homedisplay als dat noodzakelijk blijkt om de netgebruiker op een gebruiksvriendelijke manier inzicht te geven in zijn saldo van het opgeladen bedrag. De minister kan nadere voorwaarden bepalen met betrekking tot de noodzaak van het in-homedisplay en de gebruiksvriendelijkheid van de budgetmeter.]2
   De minister kan de verdere werkwijze voor de plaatsing van de budgetmeter voor aardgas vastleggen.
   De aardgasafnemer wordt zonder enige beperking beleverd door de aardgasdistributienetbeheerder. Bij wanbetaling volgt de aardgasdistributienetbeheerder de procedure, vermeld in artikel 5.4.14 tot en met 5.4.17.]1
  § 4. Als het technisch gezien niet mogelijk is om een budgetmeter voor aardgas bij de betreffende huishoudelijke aardgasafnemer te plaatsen, levert de aardgasdistributienetbeheerder verder via de gewone aardgasmeter. Bij wanbetaling volgt de aardgasdistributienetbeheerder de procedure, vermeld in artikel 5.4.14 tot en met 5.4.17.
  § 5. Als de huishoudelijke aardgasafnemer geen normale toegang geeft tot de ruimte waarover hij het gebruiks- of eigendomsrecht heeft en waarin de aardgasmeter is opgesteld, voor de plaatsing, de controle of meteropname van de meter, inclusief de budgetmeter voor aardgas, kan de aardgasdistributienetbeheerder een verzoek tot afsluiting van de aardgastoevoer indienen bij de lokale adviescommissie.
  § 6. De budgetmeter voor aardgas wordt door de aardgasdistributienetbeheerder zodanig ingesteld dat een hulpkrediet voor een bedrag dat overeenkomt met de waarde van 1 000 kWh tegen de sociale maximumprijs voor aardgas, ter beschikking wordt gesteld van de huishoudelijke aardgasafnemer.
  § 7. De aardgasdistributienetbeheerder stelt bij de plaatsing of inschakeling van de budgetmeter voor aardgas minstens de volgende informatie ter beschikking van de betrokken huishoudelijke aardgasafnemer :
  1° een gebruikshandleiding [3 , met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van de oplaadmogelijkheden]3;
  2° een telefoonnummer [3 en website]3 voor het melden van problemen en voor noodgevallen;
  3° een lijst met de plaats en de toegankelijkheid van de dichtstbijzijnde oplaadmogelijkheden;
  4° gedetailleerde informatie en instructies over [3 de toegang tot de gegevens met betrekking tot zijn verbruik en het noodkrediet]3;
  5° het toegepaste aardgastarief;
  6° het ter beschikking gestelde hulpkrediet en de manier waarop het hulpkrediet wordt verrekend bij het opladen van de budgetmeter voor aardgas;
  [3 7° in geval van een budgetmeter in de vorm van een digitale meter in budgetmetermodus, de aanmeldingsgegevens voor het online webportaal.]3
  [3 Bij de plaatsing van een budgetmeter in de vorm van een digitale meter in budgetmetermodus of inschakeling van deze modus wordt de budgetmeterklant geïnformeerd over de concrete werking van de budgetmeter en de keuze tussen de verschillende communicatiemogelijkheden, zoals vermeld in paragraaf 3, tweede lid.]3
  § 8. Op vraag van het OCMW bezorgt de aardgasdistributienetbeheerder het OCMW een lijst met geplaatste actieve budgetmeters voor aardgas uit de gemeente waarin het OCMW actief is.
  ----------
  (1)<BVR 2013-11-29/03, art. 14, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (2)<BVR 2018-02-23/25, art. 3, 051; Inwerkingtreding : 06-04-2018>
  (3)<BVR 2019-05-17/33, art. 33, 063; Inwerkingtreding : 21-06-2019>

  Art. 5.4.2. Als de huishoudelijke afnemer in de periode van november tot en met maart gedurende een periode van dertig kalenderdagen zijn budgetmeter voor aardgas niet oplaadt, beoordeelt de aardgasdistributienetbeheerder op basis van het bekende oplaadgedrag en verbruikspatroon uit het verleden het risico dat de huishoudelijke afnemer in kwestie loopt op onderbreking van de aardgaslevering, nadat het hulpkrediet voor aardgas is verbruikt.
  Ingeval de aardgasdistributienetbeheerder de kans reëel acht dat de huishoudelijke afnemer binnen een termijn van tien dagen zonder aardgaslevering valt, stuurt de aardgasdistributienetbeheerder op basis van de beoordeling, vermeld in het eerste lid, een brief naar de huishoudelijke afnemer met de vraag om de budgetmeter binnen tien kalenderdagen op te laden of, als dat niet lukt of er volgens de huishoudelijke afnemer geen noodzaak toe is, binnen de tien kalenderdagen contact op te nemen. De aardgasdistributienetbeheerder vermeldt de naam, het adres en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst.
  De aardgasdistributienetbeheerder bezorgt het OCMW wekelijks een lijst van huishoudelijke afnemers die binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, niet opladen, met uitzondering van diegenen die gemeld hebben dat daar geen noodzaak toe is, en van de huishoudelijke afnemers die binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen contact hebben opgenomen met de aardgasdistributienetbeheerder.

  Art. 5.4.3. De aardgasdistributienetbeheerder schakelt de budgetmeter voor aardgas uit als de huishoudelijke aardgasafnemer zijn openstaande rekeningen bij zijn aardgasdistributienetbeheerder heeft betaald en een contract voor de levering van aardgas heeft gesloten met een leverancier. Vanaf dat moment wordt de huishoudelijke aardgasafnemer verder van aardgas beleverd door zijn leverancier.

  Art. 5.4.4. § 1. Als de huishoudelijke aardgasafnemer bij wie een budgetmeter voor aardgas werd geplaatst, verhuist, wordt de budgetmeter voor aardgas op het oude adres als volgt uitgeschakeld :
  1° door de nieuwe huishoudelijke aardgasafnemer zelf door middel van een specifiek daarvoor bedoelde kaart of te volgen procedure of een combinatie van beide. Die kaart en procedure worden hem toegestuurd per post binnen twee werkdagen na de aanvraag of worden hem ter beschikking gesteld in de klantenkantoren, waarbij de kaart en procedure op zijn vroegst bezorgd kunnen worden vanaf de verhuisdatum;
  2° door de aardgasdistributienetbeheerder na afspraak met de nieuwe huishoudelijke aardgasafnemer die kan eisen dat de afspraak plaatsvindt binnen vijf werkdagen na de melding van de verhuizing door de nieuwe bewoner, waarbij de afspraak op zijn vroegst kan plaatsvinden vanaf de verhuisdatum.
  § 2. Als de aardgasdistributienetbeheerder het nieuwe adres van de oude huishoudelijke aardgasafnemer die verhuist en die over een budgetmeter voor aardgas beschikt, kent, of op verzoek van de oude huishoudelijke aardgasafnemer die verhuist en die over een budgetmeter voor aardgas beschikt, plaatst de aardgasdistributienetbeheerder een budgetmeter voor aardgas of schakelt hij er een in op het nieuwe adres.

  Art. 5.4.5. De kosten die verbonden zijn aan de budgetmeter voor aardgas, met inbegrip van de plaatsing en de inschakeling en uitschakeling van de budgetmeter voor aardgas, vallen altijd ten laste van de aardgasdistributienetbeheerder.
  De kosten die verbonden zijn aan het wegnemen van de budgetmeter voor aardgas, vallen altijd ten laste van de aanvrager van het wegnemen van de budgetmeter.

  Afdeling II. - Minimale levering van aardgas

  Art. 5.4.6.De huishoudelijke afnemer bij wie een budgetmeter voor aardgas werd geïnstalleerd, kan het OCMW ervan op de hoogte brengen dat hij niet beschikt over voldoende middelen om de budgetmeter voor aardgas op te laden waardoor de aardgaslevering tijdens de [1 periode van 1 november tot en met 31 maart]1 onderbroken dreigt te worden.
  ----------
  (1)<BVR 2016-07-15/40, art. 3, 034; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 5.4.7.Het OCMW kan er voor opteren gebruik te maken van een systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter.
  Het OCMW dat opteert voor het systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter, stelt voor de huishoudelijke afnemer, vermeld in artikel 5.4.2 en 5.4.6, op basis van een sociaal vooronderzoek binnen de termijn bepaald in de OCMW-wet vast of er een reëel probleem van energiearmoede bestaat waardoor de huishoudelijke afnemer niet over voldoende middelen beschikt om zijn budgetmeter voor aardgas tijdens de [1 periode van 1 november tot en met 31 maart]1 voldoende op te laden.
  Als er een reëel probleem van energiearmoede, zoals vermeld in het tweede lid, bestaat, kan het OCMW op basis van een tabel, vastgesteld door de minister, de kost bepalen van de hoeveelheid aardgas, die de huishoudelijke afnemer per veertien kalenderdagen nodig heeft om tot het einde van de [1 periode van 1 november tot en met 31 maart]1 te beschikken over een minimale verwarming van de woning.
  
  (NOTA : voor de tabel, vermeld in artikel 5.4.7, zie MB 2011-10-20/04, Bijlage 1, aangebracht bij MB 2011-10-20/04, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-12-2011)
  ----------
  (1)<BVR 2016-07-15/40, art. 4, 034; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 5.4.8.Het OCMW dat opteert voor het systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter, kan het bedrag dat overeenkomt met de kost, bedoeld in artikel 5.4.7, derde lid, per periode van veertien kalenderdagen ter beschikking stellen van de huishoudelijke afnemer tot maximaal het einde van de [1 periode van 1 november tot en met 31 maart]1.
  Het OCMW kan aan het ter beschikking stellen van het bedrag, vermeld in het eerste lid, voorwaarden verbinden op het vlak van :
  1° schuldbegeleiding en schuldafbouw;
  2° het nemen van maatregelen om het verbruik van energie door de huishoudelijke afnemer te verminderen;
  3° het verplicht opladen van de budgetmeter buiten de winterperiode.
  ----------
  (1)<BVR 2016-07-15/40, art. 5, 034; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 5.4.9. Het OCMW dat opteert voor het systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter, zoals beschreven in artikel 5.4.7 en 5.4.8, kan het bedrag, vermeld in artikel 5.4.8, eerste lid, dat via de oplading van de budgetmeterkaart door het OCMW ter beschikking wordt gesteld voor maximum 70 % recupereren bij de aardgasdistributienetbeheerder. Het resterende percentage kan het OCMW ofwel terugvorderen bij de huishoudelijke afnemer via een afbetalingsplan, ofwel kwijtschelden.
  De recuperatie door het OCMW bij de aardgasdistributienetbeheerder van maximaal 70 % van de gemaakte kosten, bedoeld in het eerste lid, is een openbaredienstverplichting van de aardgasdistributienetbeheerder zoals bedoeld in artikel 4.1.22 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.

  Art. 5.4.10.Het OCMW dat opteert voor het systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter, zoals beschreven in artikel 5.4.7 tot 5.4.9, kan de gemaakte kosten die overeenstemmen met de hoeveelheid aardgas die het toekent via de oplading van de budgetmeterkaart, vermeld in artikel 5.4.8, voor voor maximum 70 % recupereren bij de aardgasdistributienetbeheerder [1 tot uiterlijk drie maanden na het einde van de [2 periode van 1 november tot en met 31 maart]2.]1.
  Het resterende percentage kan het OCMW na de [2 periode van 1 november tot en met 31 maart]2 ofwel terugvorderen bij de huishoudelijke aardgasafnemer via een afbetalingsplan, ofwel kwijtschelden.
  ----------
  (1)<BVR 2013-11-29/03, art. 15, 021; Inwerkingtreding : 29-12-2013>
  (2)<BVR 2016-07-15/40, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Afdeling III. - Het opladen van de budgetmeter voor aardgas

  Art. 5.4.11. Iedere aardgasdistributienetbeheerder zorgt binnen zijn distributienetgebied voor de terbeschikkingstelling van een systeem voor het opladen van budgetmeters voor aardgas.
  Voor de betaling van de opladingen worden verschillende betalingsmogelijkheden aan de huishoudelijke aardgasafnemer aangeboden. De minister kan de betalingsmogelijkheden nader bepalen.
  De minister kan technische vereisten vaststellen waaraan het systeem voor het opladen van de budgetmeters voor aardgas moet voldoen.

  Art. 5.4.12. In iedere gemeente waar een budgetmeter voor aardgas in gebruik is, is minstens een oplaadmogelijkheid aanwezig. Afhankelijk van de behoeften kan de minister aanvullende vereisten opleggen voor de organisatie van oplaadmogelijkheden.

  Afdeling IV. - Schuldafbouw via de budgetmeter voor aardgas

  Art. 5.4.13.§ 1. Voor niet-betaald aardgasverbruik en voor de kosten die gerelateerd zijn aan onbetaalde verbruiksfacturen voor aardgas voor een bedrag vanaf 750 euro, geleverd door de aardgasdistributienetbeheerder of door een andere aardgasdistributienetbeheerder onder dezelfde werkmaatschappij, voordat een budgetmeter voor aardgas geplaatst is, zal de aardgasdistributienetbeheerder een dossier indienen bij de lokale adviescommissie. Het dossier zal niet worden ingediend als met de klant een afspraak tot stand kwam om de betaling van de schuld te regelen.
  Ingeval er voor eenzelfde huishoudelijke afnemer gelijktijdig met de schuld, vermeld in het eerste lid, ook schulden voor niet-betaald elektriciteitsverbruik en kosten gerelateerd aan onbetaalde verbruiksfacturen voor elektriciteit bestaan, voor zover geleverd door dezelfde aardgasdistributienetbeheerder, of door een netbeheerder onder dezelfde werkmaatschappij, tevens optredend als netbeheerder, voordat een budgetmeter voor elektriciteit geplaatst werd, zal deze voor een bedrag voor de gezamenlijke schuld voor dit aardgas- en elektriciteitsverbruik vanaf 1 000 euro, een dossier indienen bij de lokale adviescommissie. Het dossier zal niet worden ingediend als met de klant een afspraak tot stand kwam om de betaling van de schuld te regelen.
  § 2. Voor niet-betaald aardgasverbruik en kosten die gerelateerd zijn aan onbetaalde verbruiksfacturen voor aardgas tot een bedrag van 750 euro, geleverd door de aardgasdistributienetbeheerder of een andere netbeheerder onder dezelfde werkmaatschappij, voordat een budgetmeter voor aardgas geplaatst is, kan de aardgasdistributienetbeheerder in de budgetmeter voor aardgas een afbetalingsplan activeren dat de schuld afbouwt met 5 euro per week.
  De aardgasdistributienetbeheerder brengt de huishoudelijke afnemer minstens dertig kalenderdagen voor het begin van dit afbetalingsplan per brief op de hoogte. In de brief, gestandaardiseerd voor het hele Vlaamse Gewest, vermeldt de aardgasdistributienetbeheerder dat de huishoudelijke afnemer de mogelijkheid heeft om tot vijf dagen voor het vastgestelde begin van het afbetalingsplan contact kan opnemen met de aardgasdistributienetbeheerder om een andere regeling voor de betaling van de schulden uit te werken.
  § 3. Ook als de huishoudelijke afnemer de budgetmeter voor aardgas niet tijdig of onvoldoende oplaadt en het verbruikskrediet in de budgetmeter voor aardgas negatief wordt, loopt het afbetalingsplan voor 5 euro per week verder.
  Bij het opladen van de budgetmeter voor aardgas kan dan een gedeelte van het opgeladen bedrag gebruikt worden voor de betaling van niet-betaald aardgasverbruik en voor de kosten die gerelateerd zijn aan onbetaalde verbruiksfacturen voor aardgas, zoals geregeld werd via het geactiveerde afbetalingsplan, vermeld in paragraaf 2, en, voor zover dat van toepassing is, voor het verbruikte deel van het hulpkrediet, vermeld in [2 artikel 5.4.1, § 6]2.
  Het gedeelte van het opgeladen bedrag, vermeld in het tweede lid, bedraagt 35 % voor opladingen tot en met een oplaadbedrag van 50 euro. Voor oplaadbedragen die groter zijn dan 50 euro, kan het gedeelte boven dat bedrag integraal gebruikt worden voor de schuldafbouw.
  [1 § 4. De distributienetbeheerders bezorgen de huishoudelijke afnemers die ze beleveren minstens jaarlijks een transparant overzicht van de totale schulden voor niet-betaald aardgasverbruik en voor de kosten die gerelateerd zijn aan onbetaalde verbruiksfacturen voor aardgas die ze bij de distributienetbeheerder hebben.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-09-07/13, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>
  (2)<BVR 2013-11-29/03, art. 16, 021; Inwerkingtreding : 29-12-2013>

  Afdeling V. - Het indienen van een verzoek tot afsluiting van de aardgastoevoer bij wanbetaling ten opzichte van de aardgasdistributienetbeheerder als er geen budgetmeter voor aardgas is geplaatst

  Art. 5.4.14.[1 Als de aardgasdistributienetbeheerder verder blijft leveren via de gewone aardgasmeter bezorgt de aardgasdistributienetbeheerder de huishoudelijke aardgasafnemer maandelijks voor de levering van aardgas een factuur die vervalt vijftien dagen na de verzending. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de dag van de verzending ervan.
   Als de huishoudelijke aardgasafnemer zijn openstaande rekeningen niet heeft betaald na het verstrijken van de betalingstermijn, stuurt de aardgasdistributienetbeheerder ten vroegste eenentwintig dagen na de verzending van de factuur een betalingsherinnering met vermelding van het niet betaalde vervallen factuurbedrag, en dit bij voorkeur samen met de volgende maandelijkse factuur.]1
  ----------
  (1)<BVR 2013-11-29/03, art. 17, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 5.4.15.[1 Als de huishoudelijke aardgasafnemer zijn openstaande rekeningen niet betaald blijkt te hebben vijftien dagen na verzending van de betalingsherinnering, stuurt de aardgasdistributienetbeheerder ten vroegste eenentwintig dagen na de verzending van de betalingsherinnering een ingebrekestelling met een overzicht van de niet betaalde vervallen factuurbedragen, en dit bij voorkeur samen met de volgende maandelijkse factuur.]1
  ----------
  (1)<BVR 2013-11-29/03, art. 18, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 5.4.16. § 1. De aardgasdistributienetbeheerder vermeldt zowel in de herinneringsbrief als in de ingebrekestelling :
  1° de naam en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst;
  2° de mogelijkheden om in geval van betalingsmoeilijkheden een regeling te treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen.
  Die mogelijkheden zijn :
  a) de uitwerking van een afbetalingsplan met de aardgasdistributienetbeheerder;
  b) de uitwerking van een afbetalingsplan via het OCMW;
  c) de uitwerking van een afbetalingsplan via een erkende instelling voor schuldbemiddeling;
  3° de mogelijkheid die hij heeft om een verzoek tot afsluiting in te dienen bij de lokale adviescommissie.
  § 2. De minister kan nadere regels bepalen voor de vorm en de inhoud van de herinneringsbrief en de ingebrekestelling.
  § 3. De kosten die verbonden zijn aan het versturen van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen aan beschermde afnemers, vallen ten laste van de aardgasdistributienetbeheerder.

  Art. 5.4.17. De aardgasdistributienetbeheerder kan bij wanbetaling pas overgaan tot het indienen van een verzoek tot afsluiting van de aardgastoevoer bij de lokale adviescommissie in de volgende gevallen :
  1° de huishoudelijke aardgasafnemer heeft binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling niet schriftelijk meegedeeld welke regeling hij wil treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen;
  2° de huishoudelijke aardgasafnemer heeft binnen vijftien kalenderdagen nadat hij schriftelijk heeft meegedeeld welke regeling hij wil treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen geen van de volgende acties ondernomen :
  a) zijn vervallen factuur betaald;
  b) een afbetalingsplan aanvaard;
  3° de huishoudelijke aardgasafnemer komt, na de aanvaarding van een afbetalingsplan, zijn afbetalingsverplichtingen niet na.

  HOOFDSTUK V. - Afsluiten en heraansluiten van de elektriciteits- en aardgastoevoer

  Afdeling I. - Afname van elektriciteit of aardgas zonder leveringscontract na een verhuizing

  Art. 5.5.1. (het eerste oud art. 5.5.2 wordt vervangen door art. 5.5.1, zie BVR 2012-09-07/13, art. 5; 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012) § 1. Nadat een huishoudelijke afnemer zijn leverancier heeft ingelicht over zijn verhuizing en als die leverancier geen bericht van klant- en leverancierswissel heeft ontvangen van de leverancier van de nieuwe bewoner, meldt de leverancier uiterlijk binnen dertig kalenderdagen aan de distributienetbeheerder dat hij zijn levering op het oude adres van de huishoudelijke afnemer wil stopzetten uiterlijk binnen dertig kalenderdagen.
  Vanaf de verhuisdatum van de oude bewoner vallen alle kosten die vanaf die datum veroorzaakt worden door de levering van elektriciteit of aardgas, ten laste van de nieuwe bewoner of van de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner.
  § 2. De netbeheerder brengt op zijn beurt de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, schriftelijk op de hoogte van zijn plicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen tien kalenderdagen na de ontvangst van de brief een van de volgende acties te ondernemen :
  1° zijn huidige leverancier te verwittigen van zijn verhuizing;
  2° een leveringscontract te sluiten met een nieuwe leverancier;
  3° de elektriciteits- of aardgastoevoer te laten afsluiten door middel van verzegeling.
  De netbeheerder meldt ook de gevolgen, vermeld in artikel 5.5.2, als de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, niet reageert op de brief. De brief wordt geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na de dag van de verzending ervan.
  § 3. Als de nieuwe bewoner of de eigenaar niet reageert op de brief, vermeld in paragraaf 2, gaat de netbeheerder binnen vijftien kalenderdagen ter plaatse om een regularisatiedocument te laten ondertekenen. De netbeheerder brengt in dat geval de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, op de hoogte van de gevolgen, vermeld in artikel 5.5.2, als hij het document niet ondertekent.
  Het regularisatiedocument biedt aan de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, drie mogelijkheden :
  1° als de nieuwe bewoner over een geldig leveringscontract beschikt op zijn oude adres, maar zijn leverancier nog niet verwittigd heeft van zijn verhuizing, dan geeft hij de naam van zijn huidige leverancier door;
  2° als de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, nog niet over een geldig leveringscontract beschikt, wijst hij de laatst bekende leverancier van de vorige bewoner aan als zijn leverancier vanaf de verhuisdatum. Die leverancier belevert dan de betreffende huishoudelijke afnemer. Als hij een opzeggingstermijn van dertig kalenderdagen in acht neemt, kan de huishoudelijke afnemer overstappen naar een andere leverancier zonder dat hem een verbrekingsvergoeding wordt aangerekend;
  3° de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, laat de elektriciteits- of aardgastoevoer afsluiten door middel van verzegeling.
  De netbeheerder stuurt, indien nodig, het ingevulde en ondertekende regularisatiedocument binnen vijf werkdagen door naar de betreffende leverancier, die binnen vijf werkdagen de toestand van de betreffende huishoudelijke afnemer regulariseert.
  De minister kan nadere regels bepalen voor de vorm en de inhoud van het verhuisformulier en het regularisatiedocument.
  § 4. Als de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, niet thuis is op het ogenblik van het bezoek van de netbeheerder, laat die een document achter, waarin gevraagd wordt om binnen vijftien kalenderdagen een afspraak te maken voor een nieuw bezoek om de situatie te regelen.

  Art. 5.5.2. Als de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, weigert om het regularisatiedocument in te vullen en te ondertekenen, of als de nieuwe bewoner of de eigenaar niet reageert op de brieven of de documenten, vermeld in artikel 5.5.1, mag de netbeheerder de elektriciteits- of aardgastoevoer afsluiten, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, 4°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
  De leverancier levert gedurende maximaal dertig kalenderdagen na de melding dat hij de levering op het oude adres van de huishoudelijke afnemer wil stopzetten, verder aan de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner. Na die termijn levert de netbeheerder verder in afwachting van een regularisatie van de situatie of een afsluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer.

  Afdeling II. - Fraude

  Art. 5.5.3.
  <Opgeheven bij BVR 2018-01-26/35, art. 2, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>

  Afdeling III. - Leegstaande woning

  Art. 5.5.4. § 1. Als de netbeheerder na een bezoek van een personeelslid of een aangestelde een vermoeden heeft van leegstand van een aangesloten wooneenheid of residentieel gebouw, zoekt de distributienetbeheerder de identiteit van de eigenaar van de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw op via het kadaster.
  De netbeheerder verstuurt een brief naar de eigenaar van de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw met het verzoek om binnen vijftien kalenderdagen contact op te nemen met de netbeheerder om kenbaar te maken of de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw al dan niet bewoond is.
  Als de eigenaar van de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw reageert en bevestigt dat de wooneenheid of het residentiële gebouw leegstaat, wordt de eigenaar verzocht om binnen dertig kalenderdagen een leveringscontract te sluiten, dat met onmiddellijke ingang start, of de elektriciteits- of aardgastoevoer te laten afsluiten door middel van verzegeling.
  Als de eigenaar van de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw niet reageert, stuurt de distributienetbeheerder opnieuw een personeelslid of een aangestelde ter plaatste om nogmaals te verifiëren of er al dan niet een vermoeden is van bewoning.
  De minister kan nadere regels vastleggen om te bepalen of er al dan niet een vermoeden van bewoning is en voor de vorm en de inhoud van de brief, vermeld in het tweede lid.
  § 2. Tenzij de eigenaar de elektriciteits- of aardgastoevoer heeft laten afsluiten door middel van verzegeling, mag de netbeheerder in de volgende gevallen overgaan tot de afsluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, 2°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 :
  1° als de eigenaar bevestigt dat een aangesloten wooneenheid of residentieel gebouw leegstaat, en als hij binnen dertig kalenderdagen geen leveringscontract heeft gesloten dat met onmiddellijke ingang start;
  2° als de eigenaar niet gereageerd heeft op de brief, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, en als de controle, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, heeft plaatsgevonden en het vermoeden van leegstand heeft bevestigd.

  Afdeling IV. - Afsluiten van de elektriciteits- en aardgastoevoer als het leveringscontract van de huishoudelijke afnemer werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling

  Art. 5.5.5. § 1. Als het leveringscontract van een huishoudelijke afnemer werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling, dient de betreffende huishoudelijke afnemer een contract met een leverancier te sluiten binnen een periode van negentig kalenderdagen, te rekenen vanaf het moment dat de betreffende afnemer door de netbeheerder wordt beleverd. De netbeheerder brengt de betreffende huishoudelijke afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte binnen dertig kalenderdagen na het einde van de opzeggingstermijn van het vorige leveringscontract.
  § 2. Als de huishoudelijke afnemer geen nieuw leveringscontract sluit dat uiterlijk ingaat op het einde van de periode, vermeld in paragraaf 1, mag de netbeheerder een verzoek tot afsluiting indienen bij de lokale adviescommissie.

  Afdeling V. - Afsluiten in de winterperiode

  Art. 5.5.6. Bij de huishoudelijke afnemer kan in de gevallen, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, 5°, 6°, 7°en 8°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, de toevoer van elektriciteit of aardgas niet worden afgesloten tijdens de periode van 1 december tot 1 maart. De minister kan die periode afhankelijk van de weersomstandigheden verlengen.

  Afdeling VI. - Heraansluiten van de elektriciteits- en aardgastoevoer

  Art. 5.5.7.§ 1. De netbeheerder sluit de toevoer van elektriciteit of aardgas van een huishoudelijke afnemer opnieuw aan als aan minstens een van de volgende voorwaarden voldaan is :
  1° na het beëindigen van een situatie, als vermeld in 6.1.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  2° na een beslissing tot heraansluiting van de lokale adviescommissie, overeenkomstig de procedure, vermeld in hoofdstuk III, afdeling III, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water;
  3° op verzoek van de huishoudelijke afnemer op voorwaarde dat de huishoudelijke afnemer over een geldig leveringscontract beschikt voor de levering van elektriciteit en gas, met uitzondering van de afsluitingen om de redenen, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, 1° en 3°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en op voorwaarde dat de huishoudelijke afnemer geen schulden meer heeft bij de netbeheerder;
  [1 4° nadat de distributienetbeheerder of de VREG vaststelt dat de toevoer van elektriciteit of aardgas onterecht is afgesloten.]1
  In de gevallen, vermeld in [1 het eerste lid, 1°, 2° en 4°]1, levert de netbeheerder elektriciteit of aardgas als de betreffende huishoudelijke afnemer niet over een geldig leveringscontract voor elektriciteit of aardgas beschikt.
  § 2. [1 De heraansluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer vindt plaats binnen :
   1° vijf werkdagen na de aanvraag van de huishoudelijke afnemer in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 3°;
   2° vijf werkdagen na de beslissing van de lokale adviescommissie in het geval, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°;
   3° 24 uur in het geval, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 4°.]1
  § 3. De kosten van de heraansluiting vallen altijd ten laste van de huishoudelijke afnemer die aan de oorzaak ligt van de afsluiting.
  [1 § 4. De bepalingen, vermeld in paragraaf 1, 4° en paragraaf 2, 3°, zijn van overeenkomstige toepassing op niet-huishoudelijke afnemers.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-09-07/13, art. 6, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>

  Afdeling VII. - Uitwisseling van gegevens

  Art. 5.5.8.[1 De distributienetbeheerders bezorgen aan het OCMW wekelijks de gegevens van de huishoudelijke afnemers die recent zijn afgesloten of heraangesloten, opgesplitst naar elektriciteit en aardgas.
   De distributienetbeheerders bezorgen aan het OCMW jaarlijks tegen 1 oktober een lijst van alle huishoudelijke toegangspunten die afgesloten zijn, opgesplitst naar elektriciteit en aardgas.
   De distributienetbeheerders bezorgen aan het OCMW wekelijks een lijst van geplande afsluitingen van huishoudelijke afnemers waarvoor ze vaststelden dat ze een voorwaardelijke beslissing van de lokale adviescommissie tot afsluiting niet respecteren, opgesplitst naar elektriciteit en aardgas.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-09-07/13, art. 7, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>

  Afdeling VIII. [1 - Afsluiten van de elektriciteits- en aardgastoevoer via een oplaadblokkade]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-09-07/13, art. 8, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>

  Art. 5.5.9. [1 De distributienetbeheerder kan, als alternatief voor een fysieke afsluiting ter plaatse, de toevoer van elektriciteit of aardgas voor toegangspunten met een budgetmeter, alleen vanop afstand afsluiten via een oplaadblokkade in de gevallen, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, eerste lid, 2° tot en met 8°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-09-07/13, art. 8, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>

  HOOFDSTUK VI. - Overige sociale openbaredienstverplichtingen

  Art. 5.6.1.Elke leverancier is ertoe gehouden :
  [2 ...]2
  [1 9° te voorzien in een tijdens de kantooruren bereikbaar rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres dat voorbehouden is voor OCMW-medewerkers, sociale huisvestingsmaatschappijen en Centra voor Algemeen Welzijnswerk voor informatievragen in het kader van de begeleiding van klanten van de leverancier;
   10° geen enkele huishoudelijke afnemer te weigeren als klant, tenzij op basis van de volgende weigeringsgronden :
   a) de leverancier beperkt zich tot een geografisch omlijnde afzetmarkt;
   b) de afnemer is aangesloten op een distributienetgebied waar de leverancier nog niet levert;
   c) de leverancier levert alleen aan bepaalde segmenten van afnemers;
   d) de leverancier is actief als coöperatieve vennootschap en levert alleen aan vennoten;
   e) de huishoudelijke afnemer, of één van diens op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden, heeft nog openstaande schulden bij de leverancier.]1
  [1 Onverminderd het eerste lid, 10°, kan de minister bijkomende weigeringsgronden bepalen.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-09-07/13, art. 9, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>
  (2)<BVR 2016-07-15/40, art. 7, 034; Inwerkingtreding : 15-09-2016>

  Art. 5.6.2.Elke distributienetbeheerder is ertoe gehouden :
  1° speciale voorzieningen te treffen voor de ondubbelzinnige identificatie van personen die handelen in naam van de distributienetbeheerder en die zich bij de huishoudelijke afnemer aanbieden;
  2° de meteropname minstens tweejaarlijks ter plaatse te laten uitvoeren door een personeelslid of aangestelde van de distributienetbeheerder, of via afstandsmeting;
  3° op verzoek de meter zonder meerkosten te plaatsen op of te verplaatsen naar een goed toegankelijke, veilige en technisch en economisch verantwoorde plaats;
  [1 4° te voorzien in een procedure van klachtenbehandeling waarover gerapporteerd wordt aan de VREG conform de methode bepaald door de VREG, in het kader van de uitvoering van zijn opdracht zoals bepaald in artikel 3.1.3., 1°, e), van het Energiedecreet.]1
  De huishoudelijke afnemer of de eigenaar is verplicht om het personeelslid van de distributienetbeheerder of zijn aangestelde voor de meteropname, vermeld in het eerste lid, toegang te geven tot de ruimte waarin de meter, waarover de distributienetbeheerder het gebruiks- of eigendomsrecht heeft, is opgesteld, op voorwaarde dat het personeelslid of zijn aangestelde zich voldoende kan legitimeren.
  ----------
  (1)<BVR 2012-09-07/13, art. 10, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>

  Art. 5.6.3. [1 De distributienetbeheerder bezorgt jaarlijks aan de niet-beschermde klanten die hij belevert en die schuldenvrij zijn, een overzicht van de indicatieve kostprijs op jaarbasis die leveranciers aanrekenen met inbegrip van de kostprijs die de distributienetbeheerder aanrekent.
   De minister kan nadere regels bepalen voor de vorm en de inhoud van dat indicatieve overzicht.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-09-07/13, art. 11, 012; Inwerkingtreding : 01-07-2013 (zie MB 2013-01-18/02, art. 2)>

  Art. 5.6.4.
  <Opgeheven bij BVR 2012-09-07/13, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>

  HOOFDSTUK VII. - Sociale statistieken

  Art. 5.7.1.Jaarlijks worden voor 31 maart minstens de volgende gegevens over het vorige kalenderjaar ter beschikking gesteld aan de VREG :
  1° door de leverancier, [1 indien van toepassing]1 opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers :
  a) het aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers dat de sociale maximumprijs voor elektriciteit geniet op 31 december van het voorbije kalenderjaar;
  b) het aantal huishoudelijke aardgasafnemers dat de sociale maximumprijs voor aardgas geniet op 31 december van het voorbije kalenderjaar;
  c) het aantal huishoudelijke afnemers naar wie minstens één ingebrekestelling werd gestuurd;
  d) [1 het aantal betalingsplannen en het gemiddelde betalingsbedrag per maand, opgesplitst naar :
   1) betalingsplannen waarvoor in het betreffende kalenderjaar in een eerste aflossing werd voorzien;
   2) betalingsplannen waarvoor in het betreffende kalenderjaar minstens één aflossing moest gebeuren, ongeacht in welk kalenderjaar het afbetalingsplan werd opgestart;]1
  e) het aantal afbetalingsplannen dat minstens één keer niet of te laat betaald werd;
  f) [1 de gemiddelde uitstaande schuld bij het afsluiten van de betalingsplannen, van de betalingsplannen die in het betreffende kalenderjaar zijn opgestart;]1
  g) het aantal dossiers dat werd doorgestuurd naar een OCMW;
  h) het aantal dossiers dat werd doorgestuurd naar een erkende instelling voor schuldbemiddeling;
  i) [1 het aantal huishoudelijke afnemers waarvan het leveringscontract werd opgezegd, opgesplitst naar elektriciteit en gas;]1
  j) [1 het aantal huishoudelijke afnemers waarvan het leveringscontract werd opgezegd in het kader van wanbetaling, opgesplitst naar elektriciteit en gas;]1
  k) [1 het aantal huishoudelijke afnemers waarvan de opzegging van het leveringscontract werd geannuleerd, opgesplitst naar elektriciteit en gas; ]1
  [1 l) het aantal huishoudelijke afnemers waarvan de opzeg van het leveringscontract in het kader van wanbetaling werd geannuleerd, opgesplitst naar elektriciteit en gas;]1
  2° door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, telkens opgesplitst per gemeente en in beschermde en niet-beschermde afnemers :
  a) het aantal afsluitingen van de elektriciteitstoevoer tijdens het voorbije kalenderjaar naar aanleiding van een advies van de lokale adviescommissie, opgesplitst volgens de reden van de afsluiting, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, 5°, 6°, 7° en 8°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  b) het aantal afsluitingen van de elektriciteitstoevoer tijdens het voorbije kalenderjaar zonder een advies van de lokale adviescommissie, opgesplitst volgens de reden van de afsluiting, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  c) het aantal heraansluitingen van de elektriciteitstoevoer van afgesloten huishoudelijke elektriciteitsafnemers op hetzelfde toegangspunt tijdens het voorbije kalenderjaar naar aanleiding van een advies van de lokale adviescommissie en opgesplitst volgens de termijn waarin de heraansluiting werd uitgevoerd :
  1) in minder dan zeven kalenderdagen;
  2) in zeven tot en met dertig kalenderdagen;
  3) in meer dan dertig kalenderdagen;
  d) het aantal heraansluitingen van de elektriciteitstoevoer van afgesloten huishoudelijke elektriciteitsafnemers op hetzelfde toegangspunt tijdens het voorbije kalenderjaar, zonder een advies van de lokale adviescommissie en opgesplitst volgens de termijn waarin de heraansluiting werd uitgevoerd :
  1) in minder dan zeven kalenderdagen;
  2) in zeven tot en met dertig kalenderdagen;
  3) in meer dan dertig kalenderdagen;
  e) het totale aantal afgesloten huishoudelijke elektriciteitsafnemers op 31 december van het voorbije kalenderjaar;
  f) het aantal geplaatste budgetmeters voor elektriciteit tijdens het voorbije kalenderjaar;
  g) het aantal budgetmeters voor elektriciteit dat tijdens het voorbije kalenderjaar werd uitgeschakeld, opgesplitst volgens de reden van uitschakeling :
  1) verhuizing;
  2) het sluiten van een leveringscontract met een leverancier;
  h) het aantal uitgeschakelde budgetmeters voor elektriciteit dat tijdens het voorbije kalenderjaar opnieuw werd ingeschakeld;
  i) het aantal actieve budgetmeters voor elektriciteit waarvan de stroombegrenzerfunctie werd uitgeschakeld tijdens het voorbije kalenderjaar naar aanleiding van een beslissing van de lokale adviescommissie;
  j) het aantal actieve budgetmeters voor elektriciteit waarvan de stroombegrenzerfunctie opnieuw werd ingeschakeld tijdens het voorbije kalenderjaar, zonder een beslissing van de lokale adviescommissie;
  k) het totale aantal actieve budgetmeters voor elektriciteit waarvan de stroombegrenzerfunctie was ingeschakeld op 31 december van het voorbije kalenderjaar;
  l) het totale aantal actieve budgetmeters voor elektriciteit waarvan de stroombegrenzerfunctie was uitgeschakeld op 31 december van het voorbije kalenderjaar;
  [1 m) het aantal heraansluitingen van de elektriciteitstoevoer na de verhuizing van een afgesloten afnemer;]1
  [2 n) het aantal in het kader van artikel 5.3.10, § 3 aan het OCMW gerapporteerde gezinnen die in de periode november tot en met maart minstens 1 keer gedurende een periode van dertig kalenderdagen hun budgetmeter voor elektriciteit waarvan de stroombegrenzer werd uitgeschakeld niet oplaadden en die het risico lopen op onderbreking van de elektriciteitslevering.]2
  3° door de elektriciteitsdistributienetbeheerder :
  a) het totale aantal geplaatste budgetmeters voor elektriciteit op 31 december van het voorbije kalenderjaar per gemeente;
  b) het aantal oplaadmogelijkheden voor de budgetmeters voor elektriciteit per gemeente;
  c) het aantal geplaatste autonome stroombegrenzers tijdens het voorbije kalenderjaar, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  d) het aantal uitgeschakelde autonome stroombegrenzers tijdens het voorbije kalenderjaar, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  e) het totale aantal autonome stroombegrenzers op 31 december van het voorbije kalenderjaar;
  f) het totale aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers dat in de loop van het voorbije kalenderjaar door de elektriciteitsdistributienetbeheerder uitsluitend werd beleverd via de elektriciteitsmeter, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  g) het totale aantal huishoudelijke afnemers dat op 31 december van het voorbije kalenderjaar door de elektriciteitsdistributienetbeheerder werd beleverd via de elektriciteitsmeter, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  h) het totale aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers dat in de loop van het voorbije kalenderjaar opnieuw door een leverancier werd beleverd, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst op basis van de termijn waarin ze door de elektriciteitsdistributienetbeheerder werden beleverd :
  1) minder dan twee maanden;
  2) van twee tot en met zes maanden;
  3) langer dan zes maanden;
  [2 4) na verhuis van de vorige afnemer;]2
  i) het aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers dat beleverd werd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder op 31 december van het voorbije kalenderjaar en dat recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektriciteit;
  j) het totale aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers dat beleverd werd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder op 31 december van het voorbije kalenderjaar, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  k) het aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers waarvan het leveringscontract werd opgezegd door de leverancier, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  l) het aantal annuleringen van opgezegde leveringscontracten, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  m) het aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers dat voor het einde van de opzeggingstermijn van het leveringscontract een nieuw leveringscontract heeft gesloten, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  n) het aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers naar wie minstens één ingebrekestelling [2 in het kader van wanbetaling]2 werd gestuurd, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  o) [1 het aantal betalingsplannen en het gemiddelde betalingsbedrag per maand, opgesplitst naar :
   1) betalingsplannen waarvoor in het betreffende kalenderjaar in een eerste aflossing werd voorzien, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
   2) betalingsplannen waarvoor in het betreffende kalenderjaar minstens één aflossing moest gebeuren, ongeacht in welk kalenderjaar het afbetalingsplan werd opgestart, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;]1
  p) het aantal afbetalingsplannen dat minstens één keer niet of te laat betaald werd, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  q) de gemiddelde uitstaande schuld op het moment dat het afbetalingsplan werd gesloten, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  r) het aantal dossiers dat werd doorgestuurd naar de lokale adviescommissie, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst volgens de reden waarom het dossier werd doorgestuurd, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, 5°, 6°, 7° en 8°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  s) het aantal dossiers dat behandeld werd op de lokale adviescommissie, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst naar de reden van de behandeling, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, 5°, 6°, 7° en 8°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  t) het aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers waarvoor een dossier tot afsluiting werd behandeld op de lokale adviescommissie en dat aanwezig of vertegenwoordigd was;
  u) het aantal beslissingen van de lokale adviescommissie, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst per soort beslissing :
  1) positief advies;
  2) negatief advies;
  3) voorwaardelijk advies;
  v) het aantal zittingen van de lokale adviescommissie en het aantal behandelde dossiers gedurende het voorbije kalenderjaar, opgesplitst per gemeente;
  [1 w) het aantal dossiers dat werd doorgestuurd naar de lokale adviescommissie met het verzoek tot uitschakeling van de stroombegrenzerfunctie (10 ampère) in de budgetmeter;
   x) het aantal dossiers dat werd behandeld op de lokale adviescommissie met het verzoek tot uitschakeling van de stroombegrenzerfunctie (10 ampère) in de budgetmeter;
   y) het aantal huishoudelijke afnemers waarvoor een dossier tot uitschakeling van de stroombegrenzer werd behandeld op de lokale adviescommissie en dat aanwezig of vertegenwoordigd was;
   z) het aantal beslissingen van de lokale adviescommissie over het verzoek om uitschakeling van de stroombegrenzer, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst per soort beslissing :
   1) advies in het nadeel van de klant;
   2) advies in het voordeel van de klant;
   3) voorwaardelijk advies;]1
  [2 aa) het aantal lopende afbetalingsplannen waarvoor minstens één aflossing moest gebeuren, ongeacht het kalenderjaar waarin ze werden opgestart, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;]2
  4° door de aardgasdistributienetbeheerder, opgesplitst per gemeente en telkens in beschermde en niet-beschermde afnemers :
  a) het aantal afsluitingen van de aardgastoevoer tijdens het voorbije kalenderjaar naar aanleiding van een advies van de lokale adviescommissie, opgesplitst volgens de reden van afsluiting, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, [1 eerste lid, 5°, 7° en 8°,]1, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  b) het aantal afsluitingen van de aardgastoevoer tijdens het voorbije kalenderjaar zonder een advies van de lokale adviescommissie, opgesplitst volgens de reden van afsluiting, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, [1 eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°,]1, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  c) het aantal heraansluitingen van de aardgastoevoer van afgesloten huishoudelijke aardgasafnemers op hetzelfde toegangspunt tijdens het voorbije kalenderjaar naar aanleiding van een advies van de lokale adviescommissie, opgesplitst volgens de termijn waarbinnen de heraansluiting werd uitgevoerd :
  1) in minder dan zeven kalenderdagen;
  2) in zeven tot en met dertig kalenderdagen;
  3) in meer dan dertig kalenderdagen;
  d) het aantal heraansluitingen van de aardgastoevoer van afgesloten huishoudelijke aardgasafnemers op hetzelfde toegangspunt tijdens het voorbije kalenderjaar, zonder een advies van de lokale adviescommissie, opgesplitst volgens de termijn waarbinnen de heraansluiting werd uitgevoerd :
  1) in minder dan zeven kalenderdagen;
  2) in zeven tot en met dertig kalenderdagen;
  3) in meer dan dertig kalenderdagen;
  e) het totale aantal afgesloten huishoudelijke aardgasafnemers op 31 december van het voorbije kalenderjaar;
  f) het aantal geplaatste budgetmeters voor aardgas tijdens het voorbije kalenderjaar;
  g) het aantal budgetmeters voor aardgas dat tijdens het voorbije kalenderjaar werd uitgeschakeld, opgesplitst volgens de reden van uitschakeling :
  1) verhuis;
  2) het sluiten van een leveringscontract met een leverancier;
  h) het aantal uitgeschakelde budgetmeters voor aardgas dat tijdens het voorbije kalenderjaar opnieuw werd ingeschakeld;
  i) het totale aantal actieve budgetmeters voor aardgas op 31 december van het voorbije kalenderjaar;
  j) het aantal huishoudelijke afnemers waarvoor het OCMW een aanvraag tot recuperatie in het kader van [1 artikel 5.4.9]1 van dit besluit heeft ingediend bij de netbeheerder, opgesplitst naar de categorieën zoals bepaald in de indicatieve tabel op basis van de parameters;
  k) het gemiddelde bedrag dat aan deze klanten toegekend werd in het kader van [1 artikel 5.4.8]1 van dit besluit;
  l) het gemiddelde bedrag dat door de netbeheerders werd terugbetaald in het kader van artikel 5.4.9 van dit besluit;
  [1 m) het aantal heraansluitingen van de aardgastoevoer na de verhuizing van een afgesloten afnemer;]1
  [2 n) het aantal in het kader van artikel 5.4.2 aan het OCMW gerapporteerde gezinnen die in de periode november tot en met maart minstens 1 keer gedurende een periode van dertig kalenderdagen hun budgetmeter voor aardgas niet oplaadden en die het risico lopen op onderbreking van de aardgaslevering;]2
  5° door de aardgasdistributienetbeheerder :
  a) het totale aantal geplaatste budgetmeters voor aardgas op 31 december van het voorbije kalenderjaar per gemeente;
  b) het aantal oplaadmogelijkheden voor de budgetmeters voor aardgas per gemeente;
  c) het totale aantal huishoudelijke aardgasafnemers dat in de loop van het voorbije kalenderjaar door de aardgasdistributienetbeheerder uitsluitend werd beleverd via de aardgasmeter, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  d) het totale aantal huishoudelijke aardgasafnemers dat op 31 december van het voorbije kalenderjaar door de aardgasdistributienetbeheerder werd beleverd via de aardgasmeter, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  e) het totale aantal huishoudelijke aardgasafnemers dat in de loop van het voorbije kalenderjaar opnieuw door een leverancier werd beleverd, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst volgens de termijn waarin ze door de aardgasdistributienetbeheerder werden beleverd :
  1) minder dan twee maanden;
  2) van twee tot en met zes maanden;
  3) langer dan zes maanden;
  [2 4) na verhuis van de vorige afnemer;]2
  f) het aantal huishoudelijke aardgasafnemers dat beleverd werd door de aardgasdistributienetbeheerder op 31 december van het vorige kalenderjaar en dat recht heeft op de sociale maximumprijs voor aardgas;
  g) het totale aantal huishoudelijke aardgasafnemers dat beleverd werd door de aardgasdistributienetbeheerder op 31 december van het vorige kalenderjaar, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  h) het aantal huishoudelijke aardgasafnemers waarvan het leveringscontract werd opgezegd door de leverancier, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  i) het aantal annuleringen van opgezegde leveringscontracten, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  j) het aantal huishoudelijke aardgasafnemers dat voor het einde van de opzeggingstermijn van het leveringscontract een nieuw leveringscontract heeft gesloten, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  k) het aantal huishoudelijke aardgasafnemers naar wie minstens één ingebrekestelling [1 in het kader van wanbetaling]1 werd gestuurd, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  l) [1 het aantal betalingsplannen en het gemiddelde betalingsbedrag per maand, opgesplitst naar;
   1) betalingsplannen waarvoor in het betreffende kalenderjaar in een eerste aflossing werd voorzien, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
   2) betalingsplannen waarvoor in het betreffende kalenderjaar minstens één aflossing moest gebeuren, ongeacht in welk kalenderjaar het afbetalingsplan werd opgestart, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;]1
  m) het aantal afbetalingsplannen dat minstens één keer niet of te laat werd betaald;
  n) de gemiddelde uitstaande schuld op het moment dat het afbetalingsplan werd gesloten, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers;
  o) het aantal dossiers dat werd doorgestuurd naar de lokale adviescommissie, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst volgens de reden waarom het dossier werd doorgestuurd, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, [1 eerste lid, 5°, 7° en 8°,]1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  p) het aantal dossiers dat behandeld werd op de lokale adviescommissie, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst volgens de reden van de behandeling, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, 5°, 6°, 7° en 8° van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  q) het aantal huishoudelijke aardgasafnemers waarvoor een dossier tot afsluiting werd behandeld op de lokale adviescommissie, en dat aanwezig of vertegenwoordigd was;
  r) het aantal beslissingen van de lokale adviescommissie, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst per soort beslissing :
  1) positief advies;
  2) negatief advies;
  3) voorwaardelijk advies;
  s) het aantal zittingen van de lokale adviescommissie en het aantal behandelde dossiers gedurende het voorbije kalenderjaar, opgesplitst per gemeente;
  [2 t) het aantal lopende afbetalingsplannen waarvoor minstens één aflossing moest gebeuren, ongeacht het kalenderjaar waarin ze werden opgestart, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers.]2
  De VREG stelt die gegevens jaarlijks voor 31 mei ter beschikking van de minister.
  De minister kan de lijst met opgevraagde gegevens verder aanvullen en uitbreiden.
  ----------
  (1)<BVR 2012-09-07/13, art. 13, 012; Inwerkingtreding : 26-10-2012>
  (2)<BVR 2013-11-29/03, art. 19, 021; Inwerkingtreding : 29-12-2013>

  TITEL V/1. [1 - Sociale energiemaatregelen voor warmte- of koudenetten]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  HOOFDSTUK I. [1 - Toepassingsgebied]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.1.1. [1 Voor de toepassing van titel V/1 wordt een tussenpersoon, die een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan zijn, die thermische energie afneemt van een warmte- of koudeleverancier en die binnen een appartementengebouw verder verdeelt bij verschillende huishoudelijke afnemers van thermische energie, beschouwd als een warmte- of koudeleverancier, vermeld in artikel 1.1.3, 133° /1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  HOOFDSTUK II. [1 - Beschermingsmaatregelen bij wanbetaling ten opzichte van een warmte- of koudeleverancier]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.2.1. [1 Als de huishoudelijke afnemer van thermische energie na het verstrijken van de uiterste datum voor betaling, vermeld op de factuur of het betalingsverzoek, maar met een minimumtermijn van vijftien kalenderdagen na de ontvangst van de factuur of het betalingsverzoek, niet heeft betaald, stuurt de warmte- of koudeleverancier een herinneringsbrief. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na de dag van de verzending ervan.
   In de herinneringsbrief vermeldt de warmte- of koudeleverancier de procedure voor ingebrekestelling, vermeld in artikel 5/1.2.2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.2.2. [1 Als de huishoudelijke afnemer van thermische energie na het verstrijken van de uiterste datum voor het treffen van een regeling voor de betaling van de openstaande rekeningen, maar met een minimumtermijn van vijftien kalenderdagen na de verzending van de herinneringsbrief, nog geen regeling heeft getroffen voor de betaling van de openstaande rekeningen, stelt de warmte- of koudeleverancier de huishoudelijke afnemer van thermische energie met een aangetekende brief in gebreke.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.2.3. [1 § 1. De warmte- of koudeleverancier vermeldt zowel in de herinneringsbrief als in de ingebrekestelling :
   1° de naam en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst;
   2° de mogelijkheden om in geval van betalingsmoeilijkheden een regeling te treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen. Die mogelijkheden zijn :
   a) de uitwerking van een afbetalingsplan met de warmte- of koudeleverancier;
   b) de uitwerking van een afbetalingsplan via het OCMW;
   c) de uitwerking van een afbetalingsplan via een erkende instelling voor schuldbemiddeling;
   3° de mogelijkheid die hij heeft om het leveringscontract voor thermische energie op te zeggen en de gevolgen daarvan;
   4° de voordelen voor beschermde afnemers, vermeld in artikel 5/1.2.5.
   § 2. Als de huishoudelijke afnemer van thermische energie ervoor kiest om een afbetalingsplan uit te werken via het OCMW of via een erkende instelling voor schuldbemiddeling, stuurt de warmte- of koudeleverancier het dossier onmiddellijk voor verder onderzoek door naar het OCMW van de woonplaats van de huishoudelijke afnemer van thermische energie of naar de erkende instelling voor schuldbemiddeling die de huishoudelijke afnemer van thermische energie aangewezen heeft.
   De huishoudelijke afnemer van thermische energie deelt uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling zijn keuze schriftelijk mee aan de warmte- of koudeleverancier.
   § 3. De minister kan nadere regels bepalen voor de vorm en de inhoud van de herinneringsbrief en de ingebrekestelling.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.2.4. [1 Als de huishoudelijke afnemer van thermische energie na het verstrijken van de uiterste datum voor een betaling die is overeengekomen in het kader van een afbetalingsplan bij wanbetaling, vermeld op de factuur of het betalingsverzoek, maar met een minimumtermijn van vijftien kalenderdagen na de ontvangst van de factuur of het betalingsverzoek, niet heeft betaald, stuurt de warmte- of koudeleverancier een herinneringsbrief. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na de dag van de verzending ervan.
   In de herinneringsbrief vermeldt de warmte- of koudeleverancier:
   1° de naam en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst;
   2° de termijn, maar met een minimumtermijn van vijftien kalenderdagen na de verzending van de herinneringsbrief, waarin de huishoudelijke afnemer van thermische energie de niet-gerespecteerde schijven van het afbetalingsplan alsnog moet betalen;
   3° de mogelijkheid die hij heeft om het leveringscontract voor thermische energie op te zeggen en de gevolgen daarvan;
   4° de voordelen voor beschermde afnemers, vermeld in artikel 5/1.2.5.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.2.5. [1 De kosten die verbonden zijn aan het versturen van de herinneringsbrief en ingebrekestelling aan een beschermde afnemer, zijn ten laste van de warmte- of koudeleverancier.
   De minister kan nadere regels vastleggen voor de indieningsprocedure en de vorm en inhoud van de bewijsstukken, waaruit blijkt dat de huishoudelijke afnemer van thermische energie een beschermde afnemer is.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.2.6. [1 De eventuele nalatigheidsinterest die de warmte- of koudeleverancier aanrekent, mag niet meer bedragen dan de wettelijke interest.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

   HOOFDSTUK III. [1 - Beschermingsmaatregelen bij opzegging van het leveringscontract door de warmte- of koudeleverancier]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.3.1. [1 § 1. Een warmte- of koudeleverancier kan een contract voor de levering van thermische energie alleen, na de indiening van een verzoek tot afsluiting van de toevoer van thermische energie bij de lokale adviescommissie, om een andere reden dan wanbetaling opzeggen, als:
   1° bij een nieuw aangesloten wooneenheid de huishoudelijke afnemer van thermische energie binnen een termijn van dertig kalenderdagen volgende op het advies, vermeld in artikel 5/1.3.3, geen leveringscontract heeft gesloten met een warmte- of koudeleverancier;
   2° de warmte- of koudeleverancier zijn activiteiten wil stopzetten en de huishoudelijke afnemer van thermische energie binnen een termijn van dertig kalenderdagen volgende op het advies, vermeld in artikel 5/1.3.3, geen leveringscontract heeft gesloten met een andere warmte- of koudeleverancier.
   In afwijking van het eerste lid kan een warmte- of koudeleverancier een contract voor de levering van thermische energie niet opzeggen als maar één warmte- of koudeleverancier actief is op het warmte- of koudenet waardoor er de facto geen ander leveringscontract kan worden gesloten.
   De termijn van de opzegging, vermeld in het eerste lid, bedraagt minstens zestig kalenderdagen.
   De opzeg, vermeld in het eerste lid, 2°, kan enkel gebeuren voor alle huishoudelijke afnemers van thermische energie in een gebouw gezamenlijk.
   § 2. In geval van wanbetaling kan een warmte- of koudeleverancier pas overgaan tot opzegging van het leveringscontract met een huishoudelijke afnemer van thermische energie, na de indiening van een verzoek tot afsluiting van de toevoer van thermische energie bij de lokale adviescommissie, in de volgende gevallen :
   1° de huishoudelijke afnemer van thermische energie heeft binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling niet schriftelijk meegedeeld welke regeling hij wil treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen;
   2° de huishoudelijke afnemer van thermische energie heeft binnen vijftien kalenderdagen nadat hij schriftelijk heeft meegedeeld welke regeling hij wil treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen, geen van de volgende acties ondernomen :
   a) zijn vervallen factuur betaald;
   b) een afbetalingsplan aanvaard;
   3° de huishoudelijke afnemer van thermische energie komt, nadat hij een afbetalingsplan aanvaard heeft, zijn afbetalingsverplichtingen niet na en gaat na de herinnering, vermeld in artikel 5/1.2.4, niet in op de betaling van de niet-gerespecteerde schijven van het afbetalingsplan.
   De termijn van de opzegging, vermeld in het eerste lid, bedraagt minstens zestig kalenderdagen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.3.2. [1 De warmte- of koudeleverancier brengt de huishoudelijke afnemer van thermische energie met een kennisgevingsbrief op de hoogte van de indiening van het verzoek tot afsluiting van de toevoer van thermische energie bij de lokale adviescommissie, uiterlijk op de dag waarop hij het verzoek naar de lokale adviescommissie verzendt, en van zijn intentie om het leveringscontract van thermische energie op te zeggen na positief advies over het verzoek tot afsluiting bij de lokale adviescommissie. In de kennisgevingsbrief vermeldt de warmte- en koudeleverancier de procedure voor de afsluiting van de toevoer van thermische energie, waaronder de opzeggingsprocedure.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.3.3. [1 § 1. Als de lokale adviescommissie positief advies geeft over de afsluiting van de huishoudelijke afnemer van thermische energie, kan de warmte- of koudeleverancier het leveringscontract opzeggen. Als de warmte- of koudeleverancier een leveringscontract met een huishoudelijke afnemer opzegt, brengt de warmte- of koudeleverancier de huishoudelijke afnemer met een opzeggingsbrief op de hoogte van de datum van het einde van de opzeggingstermijn, vermeld in artikel 5/1.3.1.
   § 2. De minister kan nadere regels bepalen voor de manier waarop de informatie uitgewisseld wordt tussen de warmte- of koudeleverancier en de huishoudelijke afnemer van thermische energie.
   § 3. De minister kan nadere regels vastleggen voor de vorm en de inhoud van de opzeggingsbrief, vermeld in paragraaf 1.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.3.4. [1 § 1. De toevoer van thermische energie wordt afgesloten door middel van verzegeling door de warmte- of koudenetbeheerder en vindt, op verzoek van de warmte- of koudeleverancier, plaats na het einde van de opzeggingstermijn van het leveringscontract.
   § 2. Bij de afsluiting door middel van verzegeling van de toevoer van thermische energie voert de warmte- of koudenetbeheerder een meteropname uit. Als de warmte- of koudenetbeheerder niet optreedt als warmte- of koudeleverancier, bezorgt de warmte- of koudenetbeheerder onmiddellijk de meterstand aan de warmte- of koudeleverancier. De warmte- of koudeleverancier bezorgt de huishoudelijke afnemer van thermische energie uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de meteropname een eindafrekening.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  HOOFDSTUK IV. [1 - Afsluiten en heraansluiten van de toevoer van thermische energie]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Afdeling I. [1 - Afname van thermische energie zonder leveringscontract na een verhuizing]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.4.1. [1 § 1. De huishoudelijke afnemer van thermische energie en de nieuwe bewoner lichten de warmte- of koudeleverancier in over hun verhuizing.
   Vanaf de verhuisdatum van de oude bewoner zijn alle kosten die vanaf die datum veroorzaakt worden door de levering van thermische energie, ten laste van de nieuwe bewoner of van de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner.
   § 2. Als de huishoudelijke afnemer van thermische energie de warmte- of koudeleverancier heeft ingelicht over zijn verhuizing, en als die leverancier geen bericht van klantwissel heeft ontvangen van de nieuwe bewoner, brengt de warmte- of koudeleverancier de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, uiterlijk binnen dertig kalenderdagen schriftelijk op de hoogte van zijn plicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van de brief een van de volgende acties te ondernemen :
   1° een leveringscontract sluiten;
   2° de toevoer van thermische energie laten afsluiten door middel van verzegeling.
   De warmte- of koudeleverancier meldt ook de gevolgen, vermeld in artikel 5/1.4.1., § 3, als de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, niet reageert op de brief. De brief wordt geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na de dag van de verzending ervan.
   § 3. Tenzij de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, de toevoer van thermische energie heeft laten afsluiten door middel van verzegeling, mag de warmte- of koudenetbeheerder, op verzoek van de warmte- of koudeleverancier, in de volgende gevallen overgaan tot de afsluiting door middel van verzegeling van de toevoer van thermische energie, vermeld in artikel 6.2.2, § 1, 4°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009:
   1° als de eigenaar binnen dertig kalenderdagen geen leveringscontract voor de levering van thermische energie heeft gesloten dat met onmiddellijke ingang start;
   2° als de eigenaar niet gereageerd heeft op de brief, vermeld in paragraaf 2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Afdeling II. [1 - Gezamenlijke afsluiting]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.4.2. [1 In afwijking van artikel 5/1.3.4, artikel 5/1.4.1 en artikel 5/1.4.3 wordt een huishoudelijke afnemer van thermische energie niet afgesloten als dat ook de afsluiting van andere huishoudelijke afnemers zou betekenen, tenzij in geval van artikel 5/1.3.1, § 1 de leveringscontracten voor alle huishoudelijke afnemers van thermische energie in een gebouw samen worden opgezegd en de toevoer van thermische energie voor alle huishoudelijke afnemers van een gebouw samen wordt afgesloten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Afdeling III. [1 - Leegstaande woning]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.4.3. [1 § 1. Als de warmte- of koudenetbeheerder na een bezoek van een personeelslid of een aangestelde een vermoeden heeft van leegstand van een aangesloten wooneenheid of residentieel gebouw, zoekt de warmte- of koudenetbeheerder de identiteit van de eigenaar van de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw op via het kadaster.
   De warmte- of koudenetbeheerder verstuurt een brief naar de eigenaar van de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw met het verzoek om binnen vijftien kalenderdagen contact op te nemen met de warmte- of koudenetbeheerder om kenbaar te maken of de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw al dan niet bewoond is.
   Als de eigenaar van de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw reageert en bevestigt dat de wooneenheid of het residentiële gebouw leegstaat, wordt de eigenaar verzocht om binnen dertig kalenderdagen een leveringscontract voor de levering van thermische energie te sluiten, dat met onmiddellijke ingang start, of de toevoer van thermische energie te laten afsluiten door middel van verzegeling.
   Als de eigenaar van de aangesloten wooneenheid of het residentiële gebouw niet reageert, stuurt de warmte- of koudenetbeheerder opnieuw een personeelslid of een aangestelde ter plaatste om nogmaals te verifiëren of er al dan niet een vermoeden van bewoning is.
   De minister kan nadere regels vastleggen om te bepalen of er al dan niet een vermoeden van bewoning is en voor de vorm en de inhoud van de brief, vermeld in het tweede lid.
   § 2. Tenzij de eigenaar de toevoer van thermische energie heeft laten afsluiten door middel van verzegeling, mag de warmte- of koudenetbeheerder alleen overgaan tot de afsluiting door middel van verzegeling van de toevoer van thermische energie, vermeld in artikel 6.2.2, § 1, 2°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 als:
   1° de eigenaar bevestigt dat een aangesloten wooneenheid of residentieel gebouw leegstaat, en als hij binnen dertig kalenderdagen geen leveringscontract voor de levering van thermische energie heeft gesloten dat met onmiddellijke ingang start;
   2° de eigenaar niet gereageerd heeft op de brief, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, en als de controle, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, heeft plaatsgevonden en het vermoeden van leegstand heeft bevestigd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Afdeling IV. [1 - Afsluiten in de winterperiode]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.4.4. [1 Bij de huishoudelijke afnemer van thermische energie kan in de gevallen, vermeld in artikel 6.2.2, § 1, 5°, 6°, en 7°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, de toevoer van thermische energie niet worden afgesloten tijdens de periode van 1 december tot 1 maart. De minister kan die periode afhankelijk van de weersomstandigheden verlengen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Afdeling V. [1 - Heraansluiten van de toevoer van thermische energie]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.4.5. [1 § 1. De warmte- of koudenetbeheerder sluit de toevoer van thermische energie van een huishoudelijke afnemer van thermische energie opnieuw aan als aan minstens een van de volgende voorwaarden voldaan is :
   1° na de beëindiging van een situatie, als vermeld in 6.2.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
   2° na een beslissing tot heraansluiting van de lokale adviescommissie, overeenkomstig de procedure, vermeld in hoofdstuk III, afdeling III, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie;
   3° op verzoek van de huishoudelijke afnemer van thermische energie op voorwaarde dat de huishoudelijke afnemer van thermische energie over een geldig leveringscontract beschikt voor de levering van thermische energie, met uitzondering van de afsluitingen om de redenen, vermeld in artikel 6.2.2, § 1, 1° en 3°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en op voorwaarde dat de huishoudelijke afnemer geen schulden meer heeft bij de warmte- of koudeleverancier;
   4° nadat de warmte- of koudenetbeheerder of de VREG vaststelt dat de toevoer van thermische energie onterecht is afgesloten.
   § 2. De heraansluiting van de toevoer van thermische energie vindt plaats binnen :
   1° vijf werkdagen na de aanvraag van de huishoudelijke afnemer van thermische energie in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, 1° en 3° ;
   2° vijf werkdagen na de beslissing van de lokale adviescommissie in het geval, vermeld in paragraaf 1, 2° ;
   3° 24 uur in het geval, vermeld in paragraaf 1, 4°.
   § 3. De kosten van de heraansluiting zijn altijd ten laste van de huishoudelijke afnemer van thermische energie die aan de oorzaak ligt van de afsluiting.
   § 4. De bepalingen, vermeld in paragraaf 1, 4° en paragraaf 2, 3°, zijn van overeenkomstige toepassing op niet-huishoudelijke afnemers van thermische energie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Afdeling VI. [1 - Uitwisseling van gegevens]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.4.6. [1 De warmte- of koudenetbeheerders bezorgen aan het OCMW wekelijks de gegevens van de huishoudelijke afnemers van thermische energie die recent zijn afgesloten of heraangesloten.
   De warmte- of koudenetbeheerders bezorgen aan het OCMW jaarlijks tegen 1 oktober een lijst van alle huishoudelijke toegangspunten van thermische energie die afgesloten zijn.
   De warmte- of koudenetbeheerders bezorgen aan het OCMW wekelijks een lijst van geplande afsluitingen van huishoudelijke afnemers van thermische energie bij wie ze hebben vastgesteld dat ze een voorwaardelijke beslissing van de lokale adviescommissie tot afsluiting niet respecteren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  HOOFDSTUK V. [1 - Overige sociale openbaredienstverplichtingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.5.1. [1 Elke warmte- of koudeleverancier voorziet in een tijdens de kantooruren bereikbaar rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres dat voorbehouden is voor OCMW-medewerkers, sociale huisvestingsmaatschappijen en Centra voor Algemeen Welzijnswerk voor informatievragen in het kader van de begeleiding van klanten van de warmte- of koudeleverancier.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.5.2. [1 Elke warmte- of koudenetbeheerder is ertoe gehouden :
   1° speciale voorzieningen te treffen voor de ondubbelzinnige identificatie van personen die handelen in naam van de warmte- of koudenetbeheerder en die zich bij de huishoudelijke afnemer van thermische energie aanbieden;
   2° de meteropname minstens tweejaarlijks ter plaatse te laten uitvoeren door een personeelslid of aangestelde van de warmte- of koudenetbeheerder, of via afstandsmeting;
   3° te voorzien in een procedure van klachtenbehandeling waarover gerapporteerd wordt aan de VREG conform de methode bepaald door de VREG, in het kader van de uitvoering van zijn opdracht zoals bepaald in artikel 3.1.3., 1°, k), van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
   De huishoudelijke afnemer van thermische energie of de eigenaar is verplicht om het personeelslid van de warmte- of koudenetbeheerder of zijn aangestelde voor de meteropname, vermeld in het eerste lid, toegang te geven tot de ruimte waarin de meter, waarover de warmte- of koudenetbeheerder het gebruiks- of eigendomsrecht heeft, is opgesteld, op voorwaarde dat het personeelslid of zijn aangestelde zich voldoende kan legitimeren.
   De huishoudelijke afnemer van thermische energie of de eigenaar is verplicht om het personeelslid van de warmte- of koudenetbeheerder of zijn aangestelde voor het afsluiten door middel van verzegeling en het heraansluiten van de toevoer van thermische energie toegang te verlenen tot de ruimte waarin de warmtewisselaar of satellietboiler is opgesteld, op voorwaarde dat het personeelslid of zijn aangestelde zich voldoende kan legitimeren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  HOOFDSTUK VI. [1 - Sociale statistieken]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

  Art. 5/1.6.1. [1 Jaarlijks worden voor 31 maart minstens de volgende gegevens over het vorige kalenderjaar ter beschikking gesteld aan de VREG :
   1° door de warmte- of koudeleverancier, als dat van toepassing is opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers van thermische energie:
   a) het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie naar wie minstens één ingebrekestelling is gestuurd;
   b) het aantal afbetalingsplannen en het gemiddelde betalingsbedrag per maand, opgesplitst naar :
   1) afbetalingsplannen waarvoor in het betreffende kalenderjaar in een eerste aflossing is voorzien;
   2) afbetalingsplannen waarvoor in het betreffende kalenderjaar minstens één aflossing gedaan moest worden, ongeacht in welk kalenderjaar het afbetalingsplan werd opgestart;
   c) het aantal afbetalingsplannen dat minstens één keer niet of te laat betaald werd;
   d) de gemiddelde uitstaande schuld bij het afsluiten van de afbetalingsplannen, van de afbetalingsplannen die in het betreffende kalenderjaar zijn opgestart;
   e) het aantal dossiers dat is doorgestuurd naar een OCMW;
   f) het aantal dossiers dat is doorgestuurd naar een erkende instelling voor schuldbemiddeling;
   g) het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie van wie het leveringscontract is opgezegd;
   h) het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie van wie het leveringscontract is opgezegd in het kader van wanbetaling;
   i) het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie van wie de opzegging van het leveringscontract is geannuleerd;
   j) het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie van wie de opzeg van het leveringscontract in het kader van wanbetaling is geannuleerd;
   k) het aantal dossiers dat is doorgestuurd naar de lokale adviescommissie, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst volgens de reden waarom het dossier is doorgestuurd, vermeld in artikel 6.2.2, § 1, 5°, 6° en 7°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
   l) het aantal dossiers dat behandeld is op de lokale adviescommissie, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst volgens de reden van de behandeling, vermeld in artikel 6.2.2, § 1, 5°, 6° en 7°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
   m) het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie waarvoor een dossier tot afsluiting is behandeld op de lokale adviescommissie en dat aanwezig of vertegenwoordigd was;
   n) het aantal beslissingen van de lokale adviescommissie, opgesplitst in beschermde en niet-beschermde afnemers en telkens opgesplitst per soort beslissing :
   1) positief advies;
   2) negatief advies;
   3) voorwaardelijk advies;
   o) het aantal zittingen van de lokale adviescommissie en het aantal behandelde dossiers gedurende het voorbije kalenderjaar, opgesplitst per gemeente;
   2° door de warmte- of koudenetbeheerder, telkens opgesplitst per gemeente en in beschermde en niet-beschermde afnemers van thermische energie:
   a) het aantal afsluitingen van de toevoer van thermische energie tijdens het voorbije kalenderjaar naar aanleiding van een advies van de lokale adviescommissie, opgesplitst volgens de reden van de afsluiting, vermeld in artikel 6.2.2, § 1, 5°, 6° en 7°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
   b) het aantal appartementengebouwen of multifunctionele gebouwen waarin de toevoer van thermische energie voor alle huishoudelijke afnemers van thermische energie is afgesloten, vermeld in artikel 5/1.4.2;
   c) het aantal heraansluitingen van de toevoer van thermische energie van afgesloten huishoudelijke afnemers van thermische energie op hetzelfde toegangspunt van thermische energietijdens het voorbije kalenderjaar naar aanleiding van een advies van de lokale adviescommissie en opgesplitst volgens de termijn waarin de heraansluiting is uitgevoerd:
   1) in minder dan zeven kalenderdagen;
   2) in zeven tot en met dertig kalenderdagen;
   3) in meer dan dertig kalenderdagen;
   d) het aantal heraansluitingen van de toevoer van thermische energie van afgesloten huishoudelijke afnemers van thermische energie op hetzelfde toegangspunt van thermische energie tijdens het voorbije kalenderjaar, zonder een advies van de lokale adviescommissie en opgesplitst volgens de termijn waarin de heraansluiting is uitgevoerd :
   1) in minder dan zeven kalenderdagen;
   2) in zeven tot en met dertig kalenderdagen;
   3) in meer dan dertig kalenderdagen;
   e) het totale aantal afgesloten huishoudelijke afnemers van thermische energie op 31 december van het voorbije kalenderjaar;
   f) het aantal heraansluitingen van de toevoer van thermische energie na de verhuizing van een afgesloten afnemer van thermische energie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

   HOOFDSTUK VII. [1 - Financiering van de openbaredienstverplichtingen voor thermische energie]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>

   Art. 5/1.7.1. [1 § 1. De kosten voor de openbaredienstverplichtingen, opgelegd door of krachtens de artikelen 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, en 6.2.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, waaronder de kosten van de verplichtingen die de vergoedingen overschrijden, zijn een financiële openbaredienstverplichting voor de warmte- of koudeleveranciers en de warmte- of koudenetbeheerders.
   § 2. Voor de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, ingesteld door of krachtens de artikelen 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, eerste lid, 2° en 3°, en 6.2.2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wordt vanaf kalenderjaar 2019 een vergoeding toegekend aan de warmte- of koudeleveranciers en voor warmte- of koudenetbeheerders.
   De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de totale vergoeding voor alle warmte- of koudeleveranciers en voor alle warmte- of koudenetbeheerders, vermeld in het eerste lid, op basis van de middelen uit het Energiefonds die daarvoor beschikbaar gesteld zijn.
   De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de vergoeding per warmte- of koudeleverancier en per warmte- of koudenetbeheerder, vermeld in het eerste lid, door de daarvoor op het Energiefonds beschikbare middelen, te vermenigvuldigen met het aandeel van respectievelijk de betrokken warmte- of koudeleverancier of warmte- of koudenetbeheerder in het geheel van huishoudelijke afnemers en van huishoudelijke afnamepunten van thermische energie die op 31 december van het voorgaande jaar aangesloten zijn op de warmte- en koudennetten. De vergoeding wordt afgetopt op 10 euro per respectievelijk huishoudelijke afnemer van thermische energie of huishoudelijke afnamepunt voor thermische energie.
   § 3. Het [2 "VEKA"]2 is belast met de uitbetaling van de vergoedingen, vermeld in paragraaf 2. De minister kan nadere regels vastleggen voor de aanvraag- en uitbetalingsprocedure.
   § 4. Elke warmte- of koudeleverancier en elke warmte- of koudenetbeheerder bezorgt tegen uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende jaar aan het Vlaams Energieagentschap een overzicht van de in het voorgaande jaar daadwerkelijk gemaakte kosten voor de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, ingesteld door of krachtens de artikelen 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, eerste lid, 2° en 3°, en 6.2.2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Indien dat bedrag lager is dan het bedrag dat zij overeenkomstig paragraaf 2, derde lid ontving, dan wordt het verschil door die betrokken warmte- of koudeleverancier of warmte- of koudenetbeheerder tegen uiterlijk 1 mei aan het Energiefonds teruggestort.
   § 5. De financiering van de openbare dienstverplichtingen, ingesteld door of krachtens de artikelen 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, eerste lid, 2° en 3°, en 6.2.2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wordt op 1 januari 2021 via het energiefonds stopgezet. Voorafgaand aan de stopzetting evalueert de minister de financiering van de openbaredienstverplichting. De resultaten van die evaluatie worden meegedeeld aan de Vlaamse Regering.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-02-01/11, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 33, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  TITEL VI. - Milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik

  HOOFDSTUK I. - Groenestroomcertificaten

  Afdeling I. - Definities

  Art. 6.1.1.De begrippen en definities, vermeld in de onderstaande decreten, besluiten en reglementen, zijn van toepassing voor dit hoofdstuk :
  1° [1 het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;]1
  2° het Mestdecreet van 22 december 2006;
  3° [2 het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;]2
  4° [2 het Bosdecreet van 13 juni 1990;]2
  [2 5° het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;]2
  [2 6° het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen;]2
  [2 7° de technische reglementen.]2
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 4, 025; Inwerkingtreding : 03-06-2014>
  (2)<BVR 2017-05-12/15, art. 3, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>

  Afdeling II. - [1 De behandeling van standaard- en expertisedossiers inzake groenestroomcertificaten]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 5, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Onderafdeling I. - [1 Het aanvragen van groenestroomcertificaten]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 6, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 6.1.2.§ 1. [2 Een expertisedossier met betrekking tot groenestroomcertificaten]2 wordt ingediend door een aanvraagdossier op te sturen naar [2 het [4 "VEKA"]4]2. Het aanvraagdossier bestaat uit een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier, waarvan het model wordt bepaald door [2 het [4 "VEKA"]4]2, en de in het aanvraagformulier aangeduide documenten ter staving van de aanvraag. Als de elektriciteit wordt opgewekt uit afvalstoffen, wordt in het aanvraagdossier ook een correct en volledig ingevuld inlichtingenformulier, waarvan het model wordt bepaald door de OVAM, betreffende de verwerking van de afvalstoffen opgenomen. [2 Het [4 "VEKA"]4]2 kan verschillende modellen van aanvraagformulieren bepalen naargelang de energiebron.
  [1 Als het aanvraagdossier niet volledig is, brengt [2 het [4 "VEKA"]4]2 binnen twee maanden na de ontvangst van de aanvraag de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte. In die brief worden de redenen vermeld waarom de aanvraag niet volledig werd bevonden en de termijn waarin de aanvrager, op straffe van verval van de aanvraag, het aanvraagdossier kan vervolledigen. Die termijn kan op eenvoudig verzoek van de aanvrager verlengd worden tot maximaal drie jaar.
   Voor een productie-installatie die nog niet in werking is, kan de aanvrager een principe-aanvraag indienen bij [2 het [4 "VEKA"]4]2 aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier, waarvan het model wordt bepaald door [2 [4 "VEKA"]4]2. Als er minstens duidelijkheid bestaat over de gebruikte hernieuwbare energiebron en de productie van elektriciteit, neemt [2 het [4 "VEKA"]4]2 een [2 principebeslissing over het expertisedossier van]2 de productie-installatie in kwestie. In de principebeslissing geeft [2 het Vlaams Energieagentschap]2 op basis van de meegedeelde gegevens een verduidelijking over de uit te voeren metingen, en over de bepaling van de maandelijks opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zoals bedoeld in artikel 6.1.7, tweede lid en in artikel 12.3.2, § 1, eerste lid. De aanvrager kan zich beroepen op een principebeslissing van [2 het Vlaams Energieagentschap]2 gedurende de periode waarin de startdatum gerelateerd aan de principe-aanvraag van toepassing is, voor zover hiermee niet wordt ingegaan tegen de van toepassing zijnde wetgeving. Evenwel zal het aantal certificaten slechts bepaald worden bij definitieve goedkeuring op basis van de meest recente gegevens van de installatie.]1
  § 2. [1 [2 het [4 "VEKA"]4]2 beslist binnen twee maand na de ontvangst van het volledige aanvraagdossier of de elektriciteit, opgewekt door de betrokken productie-installatie, voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van groenestroomcertificaten, vermeld in artikel 7.1.1, § 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 6.1.3 en 6.1.4 van dit besluit, en op welke wijze de hoeveelheid toe te kennen groenestroomcertificaten zal worden berekend, overeenkomstig artikel 6.1.8 tot en met 6.1.13 van dit besluit, met inbegrip van de metingen die daarvoor nodig zijn. Hierbij wordt verwezen naar de projectcategorie die van toepassing is en waarvoor de bandingfactor door het Vlaams Energieagentschap wordt bepaald.]1
  § 3. Binnen vijf werkdagen nadat [2 het [4 "VEKA"]4]2 de beslissing, vermeld in paragraaf 2, heeft genomen, wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. Als de elektriciteit opgewekt wordt uit afvalstoffen, wordt de beslissing ook overgemaakt aan de OVAM.
  § 4. [2 Een standaarddossier wordt ingediend bij en behandeld door de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten of de beheerder van het net dat gekoppeld is aan het gesloten distributienet of gesloten industrieel net waarop de installatie is aangesloten.
   Standaarddossiers van installaties in eilandwerking worden ingediend bij en behandeld door de netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is aangewezen.
   De paragrafen 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing bij de behandeling van deze standaarddossiers door de beheerder van het net in kwestie.]2
  [3 § 5. Voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020 kunnen geen expertise- of standaarddossiers worden ingediend als de certificaatgerechtigde een onderneming in moeilijkheden is.]3
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 3, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 7, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2019-06-28/34, art. 3, 067; Inwerkingtreding : 07-09-2019>
  (4)<BVR 2020-12-11/07, art. 34, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling II. - De voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten

  Art. 6.1.3. Groenestroomcertificaten worden toegekend voor de elektriciteit, opgewekt in installaties die uitsluitend gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, alsook voor de elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in hybride installaties die ook met conventionele energiebronnen werken, met inbegrip van hernieuwbare elektriciteit voor accumulatiesystemen en met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van dergelijke systemen.
  Productie-installaties voor zonne-energie die na 1 januari 2010 in dienst worden genomen en die geïnstalleerd worden op residentiële gebouwen waarvan het dak of de zoldervloer binnen het beschermd volume van het gebouw volledig geïsoleerd is, komen in aanmerking voor de toekenning van groenestroomcertificaten die kunnen worden gebruikt voor de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.10 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, voor zover de totale isolatie van het dak en de zoldervloer een warmteweerstand Rd heeft van ten minste 3 m2K/W. De minister kan nadere regels bepalen voor de toepassing van deze verplichting en voor de bepaling van het beschermde volume dat betrekking heeft op de residentiële gebouwen om toch in aanmerking te komen.

  Art. 6.1.3/1.[1 Voor projecten die gebruikmaken van biogas of biomassa met een startdatum vanaf 1 januari 2020, wordt een maximaal aantal toe te kennen groenestroomcertificaten opgenomen in de beslissing van het [2 "VEKA"]2, vermeld in artikel 6.1.2, § 2, van dit besluit. Dit maximaal aantal wordt berekend door de volgende factoren te vermenigvuldigen met elkaar:
   1° de bandingfactor die van toepassing is;
   2° het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe * G * (1-EVGSC). De parameters G (groenfactor) en EVGSC worden daarbij overgenomen voor de representatieve projectcategorie en de startdatum in kwestie, vermeld in het definitieve rapport van het [2 "VEKA"]2 voor de berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5, § 2, van dit besluit, of uit de definitieve berekening van de betreffende onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7 van dit besluit;
   3° een van de volgende vollasturen:
   a) het aantal vollasturen voor de representatieve projectcategorie en de startdatum in kwestie, vermeld in het definitieve rapport van het [2 "VEKA"]2voor de berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5, § 2, van dit besluit;
   b) het aantal vollasturen dat toegepast wordt voor de berekening van de betreffende onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7 van dit besluit;
   4° het aantal jaren, gelijkgesteld aan vijftien jaar voor de projecten in de representatieve projectcategorie in kwestie, vermeld in artikel 6.2/1.2 of in de betreffende projectcategorie met specifieke onrendabele top vermeld in artikel 6.2/1.7 van dit besluit.
   Het [2 "VEKA"]2 controleert bij de maandelijkse berekening van het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend, dat het maximaal aantal groenestroomcertificaten niet overschreden wordt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-06-28/34, art. 4, 067; Inwerkingtreding : 07-09-2019>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 35, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.3/2.[1 Voor standaarddossiers en expertisedossiers, worden geen groenestroomcertificaten toegekend voor de productie gedurende de periodes waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief zijn gedurende minstens 6 opeenvolgende uren.
   Als de situatie, vermeld in het eerste lid, minstens één keer in een bepaalde kalendermaand voorkomt, dan informeert wat betreft expertisedossiers de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten het [2 "VEKA"]2 over de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren. Zij delen deze gegevens ten laatste de volgende kalendermaand mee aan het [2 "VEKA"]2. Het [2 "VEKA"]2 kan nadere regels bepalen met betrekking tot de wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld.
   Het aantal groenestroomcertificaten voor de betreffende kalendermaand zal in de gevallen, vermeld in het eerste en tweede lid, bij standaarddossiers en expertisedossiers vermenigvuldigd worden met een factor die berekend wordt als 1 verminderd met de verhouding tussen de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren en de totale elektriciteitsproductie van de installatie gedurende deze kalendermaand.
   De regeling, vermeld in het eerste tot en met derde lid, is niet van toepassing op installaties met een bruto nominaal elektrisch vermogen lager dan 500 kW zoals bepaald in de beslissing van het [2 "VEKA"]2, vermeld in artikel 6.1.2, § 2 voor expertisedossiers of zoals geregistreerd bij de behandeling van de aanvraag voor standaarddossiers.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-10/34, art. 1, 073; Inwerkingtreding : 31-08-2020>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 36, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.3/3.[2 § 1.]2 [1 Voor expertisedossiers voor projecten die gebruikmaken van windenergie, wordt een maximaal productievolume waarvoor het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten berekend wordt, opgenomen in de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, vermeld in artikel 6.1.2, § 2. Dit maximaal productievolume wordt berekend door de volgende factoren te vermenigvuldigen met elkaar:
   1° het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe;
   2° een van de volgende vollasturen:
   a) het aantal vollasturen voor de representatieve projectcategorie en de startdatum in kwestie, vermeld in het definitieve rapport van het [3 "VEKA"]3 voor de berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5, § 2;
   b) het aantal vollasturen dat toegepast wordt voor de berekening van de betreffende onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7;
   3° het aantal jaren, gelijkgesteld aan 20 jaar.
   Het [3 "VEKA"]3 controleert bij de maandelijkse berekening van het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend, dat het maximaal productievolume waarvoor het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten berekend wordt, niet overschreden wordt.
   § 2. De regeling, vermeld in paragraaf 1, is van overeenkomstige toepassing op standaarddossiers. In afwijking van § 1, eerste lid, wordt het maximaal aantal toe te kennen groenestroomcertificaten vastgelegd door de beheerder van het net in kwestie. In afwijking van § 1, [2 eerste lid, 1°]2 wordt het bruto nominaal elektrisch vermogen voor projecten die gebruikmaken van zonne-energie gelijkgesteld aan het piekvermogen van de zonnepanelen. Voor de toepassing van paragraaf 1, [2 eerste lid, 2°]2 wordt het aantal vollasturen toegepast dat overeenstemt met het piekvermogen van de zonnepanelen voor projecten die gebruikmaken van zonne-energie. In afwijking van § 1, [2 eerste lid, 3°]2 wordt het aantal jaren voor projecten die gebruikmaken van zonne-energie gelijkgesteld aan 10 jaar.
   De beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten, of in geval van eilandwerking de netbeheerder die overeenkomstig de federale elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is aangewezen, controleert bij de maandelijkse berekening van het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend, dat [2 het maximaal productievolume waarvoor het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten berekend wordt]2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-10/34, art. 1, 073; Inwerkingtreding : 31-08-2020>
  (2)<BVR 2020-10-09/04, art. 15, 075; Inwerkingtreding : 07-11-2020>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 37, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.4.§ 1. [1 Voor installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 200 kW, kunnen alleen groenestroomcertificaten toegekend worden als bij de [2 indiening van het expertisedossier]2 een keuringsverslag van de productie-installatie aan [2 het [5 "VEKA"]5]2 wordt voorgelegd. Dat keuringsverslag dient opgesteld te zijn door een keuringsinstantie met een accreditatie volgens NBN EN ISO/IEC 17020.]1
  Het keuringsverslag bevestigt dat de elektriciteit, geproduceerd door de productie-installatie in kwestie, opgewekt wordt uit een hernieuwbare energiebron. Het bevestigt ook dat de meting van de geproduceerde elektriciteit voldoet aan de nationale en internationale normen en voorschriften, en dat voor alle andere metingen die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, een ijkcertificaat kan worden voorgelegd, uitgereikt door een bevoegde instantie.
  [1 Installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1 MW, kunnen alleen groenestroomcertificaten blijven krijgen na de voorlegging van een nieuw keuringsverslag om de twee jaar.]1 [3 In afwijking daarvan is het voorleggen van een nieuw keuringsverslag om de twee jaar niet vereist voor installaties waar alle metingen die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, uitgevoerd worden door de netbeheerder of de transmissienetbeheerder.]3
  [2 Het [5 "VEKA"]5]2 kan op elk moment controleren of de vaststellingen, die opgenomen zijn in een keuringsverslag, overeenkomen met de werkelijkheid.
  [1 [2 Het [5 "VEKA"]5]2 kan een model voor dit keuringsverslag vastleggen waarvan de vorm verschillend kan zijn naargelang de gebruikte energiebron en technologie.]1
  § 2. [2 Het [5 "VEKA"]5]2 kan een productie-installatie die elektriciteit opwekt uit een hernieuwbare energiebron, op elk moment controleren om na te gaan of de elektriciteit wel opgewekt wordt uit een hernieuwbare energiebron en of de meting van de geproduceerde elektriciteit en andere metingen die noodzakelijk zijn om de productie uit hernieuwbare energiebronnen te bepalen, overeenstemmen met de werkelijkheid.
  [4 De minister kan nadere regels en de verdere werkwijze bepalen met het oog op het op onafhankelijke wijze aantonen van de informatie, vermeld in § 2.]4
  [1 § 3. De verplichting, vermeld in § 1, is niet van toepassing voor installaties die elektriciteit opwekken uit zonne-energie.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 8, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2015-07-10/09, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 30-08-2015>
  (4)<BVR 2018-11-30/15, art. 8, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>
  (5)<BVR 2020-12-11/07, art. 38, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.5.De certificaatgerechtigde [2 van een expertisedossier]2 meldt aan [2 het Vlaams Energieagentschap]2 onmiddellijk :
  1° alle wijzigingen die ervoor kunnen zorgen dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toekenning van groenestroomcertificaten, vermeld in de artikelen 6.1.3 en 6.1.4;
  2° alle wijzigingen die een invloed kunnen hebben op het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, vermeld in artikel 6.1.8 tot en met 6.1.13 [3 , of die een invloed kunnen hebben op de bepaling van de minimumsteun voor de toe te kennen certificaten, vermeld in artikel 7.1.6 van het Energiedecreet van 8 mei 2009]3;
  3° iedere wijziging met betrekking tot de natuurlijke of rechtspersoon waaraan de groenestroomcertificaten toegekend moeten worden, zoals vermeld in artikel 7.1.1.van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
  Bij wijzigingen als vermeld in het eerste lid, 1°, kan [2 het [6 "VEKA"]6]2 haar beslissing als vermeld in artikel 6.1.2, § 2, herroepen. Vanaf de herroeping van haar beslissing worden geen groenestroomcertificaten meer toegekend voor de elektriciteit, opgewekt in de productie-installatie in kwestie.
  Bij wijzigingen als vermeld in het eerste lid, 2°, kan [2 het [6 "VEKA"]6]2 haar beslissing, vermeld in artikel 6.1.2, § 2, wijzigen.
  [4 Als het [6 "VEKA"]6 gegronde argumenten heeft om te oordelen dat geen groenestroomcertificaten meer mogen worden toegekend aan de certificaatgerechtigde, kan het [6 "VEKA"]6 haar oorspronkelijke beslissing wijzigen of herroepen, al dan niet met terugwerkende kracht tot het ogenblik waarop het recht op de toekenning van groenestroomcertificaten moet ophouden.
   Als het [6 "VEKA"]6 vaststelt dat er meer of minder groenestroomcertificaten zijn toegekend dan waar de certificaatgerechtigde recht op had, dan kan het [6 "VEKA"]6, na de certificaatgerechtigde gehoord te hebben, haar oorspronkelijke beslissing met terugwerkende kracht wijzigen, inclusief een rechtzetting van de toegekende groenestroomcertificaten doorvoeren.
   [5 De certificaatgerechtigde kan binnen twintig dagen na de dag van de ontvangst van de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, met een aangetekende brief bij de minister een gemotiveerd beroep indienen tegen de beslissing van het [6"VEKA" ]6.]5]4
  [1 De certificaatgerechtigde voor een productie-installatie met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1 MW, legt een nieuw keuringsverslag voor als vermeld in artikel 6.1.4, bij de melding van een wijziging als vermeld in het eerste lid, 2°.]1
  [2 Wijzigingen in standaarddossiers, zoals vermeld in het eerste lid, worden door de certificaatgerechtigde gemeld aan de beheerder van het net, bedoeld in artikel 6.1.2., § 4. Het tweede, derde en vierde lid zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.]2
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 9, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2017-05-12/15, art. 4, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (4)<BVR 2017-12-15/19, art. 2, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (5)<BVR 2019-06-28/34, art. 5, 067; Inwerkingtreding : 07-09-2019>
  (6)<BVR 2020-12-11/07, art. 39, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.6.[1 § 1. De netbeheerder wordt gemachtigd om in een standaarddossier via een controle, al of niet ter plaatse, van de productie-installatie en de meterstanden na te gaan of aan de voorwaarden tot toekenning van groenestroomcertificaten vermeld in artikel 6.1.3 tot en met 6.1.5, is voldaan.
   Als de netbeheerder de toegang tot de installatie wordt geweigerd [4 of als de netbeheerder nadat zij aan de netgebruiker een ingebrekestelling heeft verstuurd nog steeds wordt verhinderd een digitale meter te plaatsen, als bedoeld in artikel 3.1.52,]4 of als de netbeheerder vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, meldt hij dat onmiddellijk aan het [5 "VEKA" ]5. De netbeheerder schorst vervolgens de uitbetaling van de minimumsteun voor de groenestroomcertificaten die uitgegeven zijn voor elektriciteit, opgewekt in de installatie in kwestie, totdat alsnog toegang wordt gegeven en wordt vastgesteld dat toch voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.1.3 tot en met 6.1.5 [2 ...]2 [4 , of totdat kan worden overgegaan tot de daadwerkelijke plaatsing van een digitale meter]4.
   § 2. [3 De VREG kan, op verzoek van het [5 "VEKA"]5, de toekenning van certificaten schorsen totdat de certificaatgerechtigde aantoont dat is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.1.3 tot en met 6.1.5.
   De eigenaar of uitbater van de installatie bezorgt die gegevens binnen een door het Vlaams Energieagentschap vooropgestelde termijn. Als binnen de voormelde termijn de gevraagde gegevens niet aan het [5 "VEKA"]5 worden bezorgd, of als de gegevens onvolledig of onduidelijk zijn, blijft de toekenning van certificaten geschorst. Het Vlaams Energieagentschap brengt de VREG daarvan onmiddellijk op de hoogte.
   Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.1.3 tot en met 6.1.5, trekt de VREG, op verzoek van het [5 "VEKA"]5 voor de expertisedossiers en op verzoek van de netbeheerder voor de standaarddossiers, de groenestroomcertificaten in kwestie in die nog niet verhandeld zijn en die nog niet gebruikt zijn in het kader van de certificatenverplichting of de minimumsteun. Als wordt vastgesteld dat een aantal van de onterecht toegekende groenestroomcertificaten toch al is verhandeld of is gebruikt voor de minimumsteun of de certificatenverplichting, wordt voor de productie-installatie in kwestie het aantal groenestroomcertificaten dat toegekend zal worden conform artikel 6.1.3, gecompenseerd met het aantal groenestroomcertificaten dat niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.1.3 tot en met 6.1.5.]3]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 10, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<BVR 2017-05-12/15, art. 5, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (3)<BVR 2017-12-15/19, art. 3, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (4)<BVR 2020-07-17/44, art. 7, 072; Inwerkingtreding : 29-08-2020>
  (5)<BVR 2020-12-11/07, art. 40, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling III. [1 De berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 11, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 6.1.7.De groenestroomcertificaten worden maandelijks toegekend voor de elektriciteit, geproduceerd in een productie-installatie waarvoor een aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten werd goedgekeurd.
  [1 [2 Het aantal groenestroomcertificaten dat maandelijks wordt toegekend aan een installatie, wordt berekend door het [3 "VEKA"]3]2 door de opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, uitgedrukt in MWh, te vermenigvuldigen met de voor die installatie vastgestelde bandingfactoren dit vervolgens op te tellen bij het eventuele overschot van de voorgaande maand. Het resultaat wordt naar beneden afgerond tot een geheel getal. Dit geheel getal is het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend. Het overschot, in MWh, bekomen door de afronding naar beneden van het resultaat van deze berekening tot een geheel aantal MWh, wordt overgedragen naar de volgende maand.]1
  De eerste groenestroomcertificaten worden toegekend op basis van de elektriciteit die is geproduceerd vanaf de datum van het volledige keuringsverslag, vermeld in artikel 6.1.4. [1 Aan installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen dat kleiner is of gelijk aan 200 kW, worden groenestroomcertificaten toegekend voor de elektriciteit die werd geproduceerd vanaf de datum van het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de controle van de technische installaties, vermeld in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, op voorwaarde dat [2 de aanvraag, vermeld in artikel 6.1.2, wordt ontvangen]2 binnen een jaar na de datum van het verslag]1. [2 Als de aanvraag, vermeld in artikel 6.1.2., niet binnen die termijn wordt ontvangen]2, worden de groenestroomcertificaten toegekend voor de elektriciteit die werd geproduceerd vanaf de datum van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten.
  [1 In afwijking van het vorige lid, worden, voor wat betreft de installaties die elektriciteit produceren uit zonne-energie, de eerste groenestroomcertificaten toegekend op basis van de elektriciteit die is geproduceerd vanaf de meterstand vermeld in het volledige verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de controle van de technische installaties, vermeld in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, behoudens voor wat betreft de installaties die elektriciteit produceren uit zonne-energie, met een maximaal vermogen van de omvormer groter dan 10 kW, die hun eerste groenestroomcertificaten toegekend krijgen op basis van de elektriciteit die is geproduceerd vanaf de plaatsing van de productiemeter door de netbeheerder.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 6, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 12, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 41, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.8.Het aantal toe te kennen certificaten wordt berekend op basis van de gegevens, vermeld in artikel 6.1.9 tot en met 6.1.13, [1 ...]1.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 13, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 6.1.9.§ 1. Voor installaties die per jaar meer dan 10 000 kWh elektriciteit opwekken uit een hernieuwbare energiebron, meet de netbeheerder of transmissienetbeheerder van het net waarop de productie-installatie is aangesloten, maandelijks per site de opgewekte elektriciteit.
  De netbeheerder of transmissienetbeheerder brengt [1 het [3 "VEKA"]3]1 maandelijks op de hoogte van die meetgegevens.
  [1 Het [3 "VEKA"]3]1 kan [1 in expertisedossiers]1, op eigen initiatief of op verzoek van de certificaatgerechtigde, beslissen om de meting, vermeld in het eerste lid, over te laten aan de certificaatgerechtigde. In dat geval brengt de certificaatgerechtigde [1 Het [3 "VEKA"]3]1 maandelijks op de hoogte van de meetgegevens met betrekking tot de opgewekte elektriciteit.
  [1 Het [3 "VEKA"]3]1 kan beslissen om de meting van de opgewekte elektriciteit aan te vullen met of te vervangen door andere metingen om de nettohoeveelheid geproduceerde elektriciteit te bepalen.
  § 2. Voor installaties die per jaar minder dan 10 000 kWh elektriciteit opwekken uit een hernieuwbare energiebron, meet de certificaatgerechtigde de in de productie-installatie opgewekte elektriciteit.
  [1 In standaarddossiers brengt de certificaatgerechtigde de beheerder van het net, vermeld in artikel 6.1.2, § 4]1 op de hoogte van de meetgegevens met betrekking tot de opgewekte elektriciteit [2 ...]2 uit een hernieuwbare energiebron. [2 In standaarddossiers brengt de beheerder van het net het [3 "VEKA"]3 minstens maandelijks op de hoogte van die door hem gevalideerde meterstanden.]2
  [1 In expertisedossiers brengt de certificaatgerechtigde het [3 "VEKA"]3 maandelijks op de hoogte van de meetgegevens, vermeld in het eerste lid.]1
  § 3. In afwijking van paragraaf 2 kan [1 het [3 "VEKA"]3]1, voor installaties die per jaar minder dan 10 000 kWh elektriciteit opwekken uit een hernieuwbare energiebron, beslissen dat de geproduceerde elektriciteit niet hoeft te worden gemeten. In die gevallen wordt de opgewekte hoeveelheid elektriciteit geschat door [1 het [3 "VEKA"]3]1.
  § 4. [1 Het [3 "VEKA"]3]1 kan nadere regels vastleggen voor de manier waarop de metingen, vermeld in paragrafen 1 en 2, worden uitgevoerd en meegedeeld worden aan [1 het [3 "VEKA"]3]1.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 14, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<BVR 2015-07-10/09, art. 7, 029; Inwerkingtreding : 30-08-2015>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 42, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.10.Voor productie-installaties die elektriciteit opwekken uit afvalstoffen, die al dan niet samen met andere energiebronnen worden verwerkt, bepaalt de OVAM de hoeveelheid energie die in aanmerking komt voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten. Daarbij wordt de elektriciteitsproductie uit het organisch-biologische deel van restafval met ingang van 1 juli 2009 gelijkgesteld met 47,78 % van de totale elektriciteitsproductie uit restafval. Om de drie jaar en met ingang van 2012 evalueert de Vlaamse Regering het betreffende aandeel.
  [1 het [2 "VEKA"]2]1 stuurt voor die productie-installaties een kopie van het aanvraagdossier, vermeld in artikel 6.1.2, of een kopie van de wijzigingen, vermeld in artikel 6.1.5, naar de OVAM. De OVAM deelt haar beslissing mee aan [1 het [2 "VEKA"]2]1 binnen een maand na de ontvangst van een kopie van het aanvraagdossier of de wijzigingen. [1 het [2 "VEKA"]2]1 kan alleen na akkoord van de OVAM afwijken van de beslissing.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 15, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 43, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.11.Voor hybride productie-installaties die elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen en conventionele energiebronnen, [1 worden groenestroomcertificaten toegekend]1 voor de opgewekte elektriciteit, verminderd met de hoeveelheid elektriciteit die opgewekt wordt uit conventionele energiebronnen.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 16, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 6.1.12.Voor productie-installaties die in het Vlaamse Gewest elektriciteit opwekken uit biomassa die ingevoerd wordt in België, [2 worden groenestroomcertificaten toegekend]2 voor de opgewekte hoeveelheid elektriciteit, verminderd met het elektriciteitsverbruik of het equivalente elektriciteitsverbruik voor het transport van de ingevoerde biomassa tot aan de grens van het Vlaamse Gewest.
  [1 [2 het [3 VEKA]3]2 brengt de elektriciteitsafname of het equivalente elektriciteitsverbruik van het transport niet in mindering van de elektriciteit geproduceerd uit dierlijk afval, voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat het transport betreft dat voortvloeit uit een wettelijke verplichting voor het transport van dierlijk afval.]1
  Als voor het transport, vermeld in het eerste lid, andere energiebronnen dan elektriciteit gebruikt worden, wordt het equivalente elektriciteitsverbruik berekend door [2 het [3 VEKA]3]2 als de elektriciteit die in een referentie-installatie met dezelfde hoeveelheid energie opgewekt kan worden.
  [2 het [3 VEKA]3]2 brengt de equivalente elektriciteitsafname voor niet-elektrisch transport niet in mindering van de geproduceerde elektriciteit, voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat voor het transport brandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.
  Voor productie-installaties als vermeld in het eerste lid, waarvan bij het transport van de biomassa andere energiebronnen dan elektriciteit gebruikt worden en waarvan [2 de aanvraag, vermeld in 6.1.2,]2 goedgekeurd werd voor 1 juni 2007, zal [2 het [3 VEKA]3]2 [2 de beslissing in het expertisedossier van]2 de installatie in kwestie zo aanpassen dat vanaf 1 juni 2007 bij de bepaling van het maandelijks aantal toe te kennen groenestroomcertificaten rekening gehouden wordt met de regeling, vermeld in het tweede lid.
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 7, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 17, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 44, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.12/1.[1 § 1. [4 Voor productie-installaties die energie opwekken uit biomassa, wordt een massabalanssysteem gehanteerd dat aan al de volgende voorwaarden voldoet:
   1° het laat toe leveringen van grondstoffen of biomassastromen met verschillende kenmerken te mengen;
   2° het vereist dat informatie over de kenmerken en de omvang van de leveringen, vermeld in punt 1°, aan het mengsel toegewezen blijft;
   3° het zorgt ervoor dat de som van alle leveringen die uit het mengsel zijn gehaald, dezelfde kenmerken heeft, in dezelfde hoeveelheden, als de som van alle leveringen die aan het mengsel zijn toegevoegd.
   Aan de hand van het massabalanssysteem, vermeld in het eerste lid, worden aan het [7 "VEKA"]7 de volgende elementen aangetoond:
   1° dat de in de installatie gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidscriteria die van toepassing zijn op die biomassa, vermeld in artikel 6.1.16, § 1/1, en artikel 7.4.2, § 1;
   2° het elektriciteitsverbruik of het equivalente elektriciteitsverbruik van de utiliteitsvoorzieningen die nodig zijn om de in de installatie gebruikte biomassa geschikt te maken voor elektriciteitsopwekking, vermeld in artikel 6.1.13, § 2;
   3° het elektriciteitsverbruik of het equivalente elektriciteitsverbruik voor het transport van de in de installatie gebruikte biomassa, vermeld in artikel 6.1.12.]4
   § 2. [4 De minister kan nadere regels uitwerken voor de manier waarop bij gebruik van biomassa op onafhankelijke wijze minstens moet worden aangetoond en met een audit moet worden onderzocht:
   1° dat de in de installatie gebruikte biomassa aanleiding geeft tot aanvaardbare groenestroomcertificaten als vermeld in artikel 6.1.16, § 1;
   2° dat de in de installatie gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidscriteria die van toepassing zijn op die biomassa, vermeld in artikel 6.1.16, § 1 /1, en artikel 7.4.2, § 1;
   3° het elektriciteitsverbruik of het equivalente elektriciteitsverbruik van de utiliteitsvoorzieningen die nodig zijn om de in de installatie gebruikte biomassa geschikt te maken voor elektriciteitsopwekking, vermeld in artikel 6.1.13, § 2;
   4° het elektriciteitsverbruik of het equivalente elektriciteitsverbruik voor het transport van de in de installatie gebruikte biomassa, vermeld in artikel 6.1.12;
   5° de hoeveelheid energie die in aanmerking komt voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten, bepaald door OVAM, vermeld in artikel 6.1.10.
   Tijdens die audits wordt minstens controle uitgevoerd op de volgende aspecten:
   1° de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en [5 energiefraudebestendigheid]5 van de door de marktpartijen gebruikte systemen;
   2° de frequentie en de methode van de monsterneming;
   3° de accuraatheid van de gegevens.
   Het auditverslag rapporteert over de mate waarin is voldaan aan de duurzaamheidscriteria, vermeld in artikel 6.1.16, § 1/1, en artikel 7.4.2, § 1. Het auditverslag bevat daarnaast passende en relevante informatie over maatregelen ter bescherming van bodem, water en lucht, voor herstel van aangetast land, en ter voorkoming van overmatig watergebruik in gebieden waar water schaars is.
  [6 § 2/1. De minister kan, met het oog op het op onafhankelijke wijze aantonen van de informatie, vermeld in § 2, nadere regels uitwerken wat betreft de erkenning van de certificatie-instanties, de erkenning en de periodieke beoordeling van de certificatieschema's, en het invoeren van certificatieschema's door het [7 "VEKA".]7.]6
   § 3. Volgende categorieën van installaties kunnen aanspraak maken op een [6 door de minister bepaald]6 vereenvoudigd certificatiesysteem:
   1° een biogasinstallatie in zoverre de installatie biogas verbrandt afkomstig van een vergistingsinstallatie die zich bevindt in het Vlaamse Gewest;
   2° groenestroomproductie-installaties met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 1 MW;
   3° productie-installaties van groene warmte met een geïnstalleerd thermisch vermogen van minder dan 10 MW;
   4° groenestroomproductie-installaties die uitsluitend vaste of gasvormige biomassastromen gebruiken die vervaardigd zijn uit afvalstoffen of residuen die niet afkomstig zijn van landbouw, aquacultuur, visserij, bosbouw of natuurgebieden.]4]1
   [2 [6 § 4.]6 In afwijking van paragraaf 1 en 2, is automatisch voldaan aan de informatie over maatregelen ter bescherming van bodem, water en lucht, vermeld in § 2, derde lid, en aan die duurzaamheidscriteria, vermeld in artikel 6.1.16, § 1/1, waarvoor bewijsmiddelen of gegevens worden ingediend die zijn verkregen overeenkomstig een overeenkomst of systeem waarvoor door de Europese Commissie conform artikel 18, lid 4 van de richtlijn 2009/28/EG een besluit is genomen.]2]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2011-04-08/15, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 23-05-2011>
  (2)<BVR 2013-07-19/72, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 08-10-2013>
  (3)<BVR 2014-05-09/03, art. 18, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (4)<BVR 2017-05-12/15, art. 6, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (5)<BVR 2018-01-26/35, art. 3, 054; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (6)<BVR 2018-11-30/15, art. 9, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>
  (7)<BVR 2020-12-11/07, art. 45, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.1.13.§ 1. Groenestroomcertificaten worden toegekend zowel voor de hoeveelheid netto-elektriciteitsproductie die op de site wordt verbruikt, als voor de hoeveelheid netto-elektriciteitsproductie die aan het transmissienet, het distributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of aan directe lijnen geleverd wordt.
  § 2. Groenestroomcertificaten worden toegekend voor de hoeveelheid netto-elektriciteitsproductie, gemeten vóór de eventuele transformatie naar netspanning.
  De hoeveelheid netto-elektriciteitsproductie is de geproduceerde elektriciteit, verminderd met de gemeten elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de utiliteitsvoorzieningen die horen bij de productie-installatie of die nodig zijn om de gebruikte hernieuwbare energiebron voor elektriciteitsopwekking geschikt te maken.
  Als die utiliteitsvoorzieningen andere energiebronnen dan elektriciteit gebruiken, wordt hun equivalente elektriciteitsafname berekend door [1 het [2 "VEKA"]2]1 als de elektriciteit die in een referentie-installatie met dezelfde hoeveelheid energie opgewekt kan worden.
  Als uit de [1 aanvraag, vermeld in artikel 6.1.2]1 blijkt dat die elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname klein is in verhouding tot de geproduceerde elektriciteit, kan [1 het [2 "VEKA"]2-1 beslissen om de netto-elektriciteitsproductie op basis van een raming te berekenen uit de totale elektriciteitsproductie.
  [1 Het [2 "VEKA"]2]1 brengt de elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de utiliteitsvoorzieningen niet in mindering van de elektriciteit, geproduceerd uit mest, afval of afvalwater, voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat een overeenkomstig energieverbruik ook vereist is bij de toepassing van de best beschikbare techniek voor de verwerking of noodzakelijke behandeling van mest, afval of afvalwater.
  [1 Het [2 "VEKA"]2]1 brengt de equivalente elektriciteitsafname van de niet-elektrische utiliteitsvoorzieningen niet in mindering van de geproduceerde elektriciteit voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat de utiliteitsvoorzieningen met brandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen worden gevoed.
  Voor productie-installaties waarvan de [1 aanvraag, vermeld in artikel 6.1.2]1 goedgekeurd werd voor 1 juni 2007, moet de certificaatgerechtigde voor 1 december 2007 aan [1 het [2 "VEKA"]2-1 in voorkomend geval schriftelijk het bewijs voorleggen dat voor de niet-elektrische utiliteitsvoorzieningen brandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen aangewend worden. [1 het [2 "VEKA"]2]1 zal op basis daarvan [1 de beslissing in het expertisedossier van]1 de installatie in kwestie zo aanpassen dat vanaf 1 juni 2007 bij de bepaling van het maandelijkse aantal toe te kennen groenestroomcertificaten rekening gehouden wordt met de regeling, vermeld in het tweede lid.
  [1 Het [2 "VEKA"]2]1 kan een uniforme aanpak voorstellen per hernieuwbare energiebron om de netto-elektriciteitsproductie te berekenen en om het gebruik van brandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen aan te tonen.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 19, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 46, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Afdeling III. - [1 De toekenning en registratie van groenestroomcertificaten]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 20, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 6.1.14.§ 1. [3 De VREG kent groenestroomcertificaten toe op basis van de berekening, gemaakt door het [5 "VEKA"]5, overeenkomstig de artikelen 6.1.7 tot en met 6.1.13. De toegekende groenestroomcertificaten worden geregistreerd in een centrale databank. Die registratie waarborgt de echtheid van de groenestroomcertificaten.]3
  § 2. Voor elk groenestroomcertificaat worden minstens de volgende gegevens geregistreerd :
  1° de gegevens van de eigenaar van het groenestroomcertificaat;
  2° het registratienummer van het groenestroomcertificaat;
  3° de gegevens van de productie-installatie,[1 waaronder de identiteit, de locatie, het type productie-installatie, het nominaal vermogen, de datum van indienstname, of en in welke mate de productie-installatie investeringssteun heeft gekregen, of en in welke mate de energiehoeveelheid op enige andere manier steun heeft gekregen uit een nationale steunregeling, en het type steunregeling]1;
  4° het productiejaar en de maand van productie;
  5° de gebruikte hernieuwbare energiebron, waarbij voor biomassa de aard van de biologisch afbreekbare fractie wordt omschreven;
  6° de vermelding of het groenestroomcertificaat aanvaardbaar of niet aanvaardbaar is voor het voldoen aan de certificatenverplichting, vermeld in artikel 6.1.16;
  7° [2 als het groenestroomcertificaat aanvaardbaar is, de vermelding of het groenestroomcertificaat al of niet nog kan worden ingeleverd in het kader van de certificatenverplichting]2;
  8° [2 ...]2;
  [1 9° de datum en het land van aanmaak van het groenestroomcertificaat.]1
  [3 De registratie van de gegevens, bedoeld in 1°, 3°, 4°, 5° en 6° van het vorig lid, bij de creatie van het groenestroomcertificaat gebeurt op basis van de beoordeling en rapportering aan de VREG van deze gegevens door het [5 "VEKA"]5 en de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten.]3
  § 3. [2 De vermelding die gebruikt wordt in het geval, vermeld in paragraaf 2, 6°, is :
   1° "aanvaardbaar" : als het groenestroomcertificaat aanvaardbaar is voor de certificatenverplichting, overeenkomstig artikel 7.1.5, § 4 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en voldoet aan de voorwaarden van artikel 6.1.16;
   2° "niet aanvaardbaar" : als het groenestroomcertificaat niet aanvaardbaar is voor de certificatenverplichting, overeenkomstig artikel 7.1.5, § 4 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 of niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 6.1.16.]2
  § 4. De vermelding die gebruikt wordt in het geval, vermeld in paragraaf 2, 7°, is :
  1° "ingeleverd" : als het groenestroomcertificaat al werd voorgelegd om te voldoen aan de certificatenverplichting, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 6.1.15;
  2° "nog niet ingeleverd" : als het groenestroomcertificaat nog niet voorgelegd werd om te voldoen aan de certificatenverplichting, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 6.1.15;
  3° "niet van toepassing " : als de vermelding " niet aanvaardbaar " is, als vermeld in paragraaf 2, 6°,
  § 5. [2 [4 In afwijking van paragraaf 3 en 4 krijgen de groenestroomcertificaten die door de elektriciteitsdistributienetbeheerder conform artikel 6.4.14/2, § 2, vijfde lid, worden ingediend bij de VREG, of groenestroomcertificaten die door het Vlaamse Gewest ter uitvoering van een overheidsopdracht zijn gefinancieerd en ingediend bij de VREG, de vermelding "niet aanvaardbaar" en "niet van toepassing".]4...]2
  § 6. [2 ...]2
  § 7. [2 ...]2
  § 8. De eigenaar van een groenestroomcertificaat heeft leesrecht in de centrale databank voor de gegevens van de groenestroomcertificaten waarvan hij eigenaar is.
  [2 De eigenaar van een groenestroomcertificaat kan een groenestroomcertificaat met de vermelding, bedoeld in paragraaf 2, 7° "nog niet ingeleverd", in de centrale databank overdragen aan een andere eigenaar of inleveren om te voldoen aan de certificatenverplichting, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 6.1.15. De VREG kan nadere regels bepalen op welke manier een overdracht of inlevering van een groenestroomcertificaat verloopt.
   Een groenestroomcertificaat kan niet aangewend worden als garantie van oorsprong.]2
  § 9. [2 Als een groenestroomcertificaat bij de afloop van de termijn, vermeld in artikel 7.1.5., § 3, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, de vermelding, bedoeld in paragraaf 2, 7° "nog niet ingeleverd" heeft, wordt deze vermelding gewijzigd in "vervallen.]2
  [2 § 10. In de centrale databank wordt per installatie de van toepassing zijnde minimumsteun en de looptijd van het recht op minimumsteun, evenals het beginpunt van deze looptijd, vermeld.
   Voor wat betreft de installaties die elektriciteit opwekken uit zonne-energie, wordt de hoogte en de looptijd van het recht op minimumsteun, vermeld in artikel 7.1.6., § 1, vierde tot en met achtste lid, van het Energiedecreet, bepaald op basis van de datum van het volledige AREI-keuringsverslag, behoudens in de gevallen waarin een andersluidende regeling geldt.
   Voor wat betreft installaties die elektriciteit opwekken uit zonne-energie start de looptijd van het recht op minimumsteun, zoals vermeld in artikel 7.1.6., § 1, achtste lid, van het Energiedecreet, op de datum van het volledige verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de controle van de technische installaties, vermeld in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, behoudens voor wat betreft de installaties die elektriciteit produceren uit zonne-energie, met een maximaal vermogen van de omvormers groter dan 10 kW, waarbij de looptijd start op de datum van de plaatsing van de productiemeter door de netbeheerder.]2
  ----------
  (1)<BVR 2011-04-08/15, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-12-2011>
  (2)<BVR 2012-12-21/02, art. 8, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (3)<BVR 2014-05-09/03, art. 21, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (4)<BVR 2016-10-21/09, art. 1, 036; Inwerkingtreding : 25-12-2016>
  (5)<BVR 2020-12-11/07, art. 47, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Afdeling IV. - Het gebruik van de groenestroomcertificaten

  Onderafdeling I. - Het gebruik van de groenestroomcertificaten in het kader van de certificatenverplichting

  Art. 6.1.15.[1 De VREG bepaalt de procedure voor de inlevering van groenestroomcertificaten om te voldoen aan de certificatenverplichting.
   Indien de inlevering van groenestroomcertificaten gebeurt door grote verbruikers of gegroepeerde verbruikers zoals bepaald in artikel 7.1.10, § 3, 5° van het Energiedecreet van 8 mei 2009, melden zij dat ze zelf wensen in te leveren voor de inleveringsronde eindigend op 31 maart van jaar n, ofwel vóór 1 oktober van jaar n-2 aan de betrokken leverancier ofwel bij het afsluiten van een nieuw leveringscontract. Indien de groenestroomcertificaten voor de inleveringsronde eindigend op 31 maart van jaar n echter niet ingeleverd worden zoals gemeld voor 1 oktober van jaar n-2, kan de leverancier de boete voor te weinig ingeleverde groenestroomcertificaten zoals bepaald in artikel 13.3.5, § 1, 1°, verhalen op de verbruiker. De leverancier kan aan het zelf inleveren van groenestroomcertificaten geen bijkomende voorwaarden koppelen. Tevens melden deze grote verbruikers of gegroepeerde verbruikers aan de VREG voor welke afnamepunten zij als netgebruiker geregistreerd stonden, voor welke periode zij als netgebruiker geregistreerd stonden op deze afnamepunten en wat de afnames zijn op deze afnamepunten voor de periode waarin de betrokken verbruiker geregistreerd stond als netgebruiker op het afnamepunt, evenals het aantal groenestroomcertificaten dat ze zelf wensen in te leveren.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 9, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.1.16.§ 1. [4 Alleen groenestroomcertificaten die toegekend zijn voor elektriciteit, opgewekt uit de volgende energiebronnen, waarbij voldaan wordt aan de volgende criteria en aan de criteria, vermeld in artikel 7.1.5, § 4, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, zijn aanvaardbaar in het kader van de indiening voor de certificatenverplichting :]4
  1° zonne-energie;
  2° windenergie;
  3° waterkracht kleiner dan 10 MW;
  4° getijdenenergie en golfslagenergie;
  5° aardwarmte;
  6° biogas dat voortkomt uit de vergisting van [6 organisch-biologische stoffen of afvalstoffen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria, vermeld in paragraaf 1/1]6 :
  a) in vergistingsinstallaties;
  b) in stortplaatsen;
  7° energie opgewekt uit volgende [6 organisch-biologische stoffen of afvalstoffen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria, vermeld in paragraaf 1/1]6 :
  a) producten, bestaande uit plantaardige materialen of delen daarvan van landbouw of bosbouw, met uitzondering van de houtstromen die niet behoren tot b), c), e) of f) en die gebruikt worden in een installatie waarvoor [5 de stedenbouwkundige aanvraag, de milieuvergunningsaanvraag of de omgevingsvergunningsaanvraag]5 werden ingediend na 1 juni 2007;
  b) korteomloophout;
  c) [4 de houtstromen die niet gebruikt worden als industriële grondstof, in elk geval de volgende houtstromen:
   1) schors;
   2) stof (schuurstof, filterstof, zeefstof, freesstof) met een deeltjesgrootte kleiner dan 0,2 mm;
   3) fijn snoeihout met een diameter kleiner dan 4 cm;
   4) twijgen van boomkruinen met een diameter kleiner dan 4 cm;
   5) stronken tot maximaal 30 cm boven het maaiveld;]4
  d) dierlijke mest;
  e) organisch-biologische afvalstoffen die selectief ingezameld werden en niet in aanmerking komen voor materiaalrecyclage of worden verwerkt conform de bepalingen van het van toepassing zijnde sectorale uitvoeringsplan;
  f) organisch-biologische afvalstoffen die gesorteerd worden uit restafval en niet in aanmerking komen voor materiaalrecyclage of worden verwerkt conform de bepalingen van het sectorale uitvoeringsplan dat van toepassing is;
  g) [2 het organisch-biologische deel van restafval, op voorwaarde dat de verwerkingsinstallatie in kwestie door energierecuperatie een primaire energiebesparing realiseert ten opzichte van een verwerkingsinstallatie zonder energierecuperatie, en deze primaire energiebesparing minstens 35% van de energie-inhoud van de afvalstoffen verwerkt in de installatie bedraagt]2.
  [4 Om te bepalen of specifieke houtstromen, andere dan vermeld in het eerste lid, 7°, c), 1) tot 5), al dan niet gebruikt worden als industriële grondstof, vraagt het [8 "VEKA"]8 een advies op 30 dagen aan de OVAM en de sectorfederaties van de hout- en papierindustrie.
   Wanneer de adviezen eensluidend zijn, dan zijn deze bindend voor zover de ministers bevoegd voor energie en leefmilieu gezamenlijk, uiterlijk binnen een periode van 10 dagen vanaf de formele kennisgeving van de beide adviezen (de datum van het laatste advies doet de termijn starten), de zaak niet hebben geëvoceerd. In dat specifieke geval kan de regering anders beslissen, mits grondige motivering.
   Wanneer over een specifieke houtstroom geen eensluidende adviezen worden gegeven, beslist de Vlaamse Regering op voorstel van het [8 "VEKA"]8.]4
  Voor de bijstook tot 60 % van biomassa in een kolencentrale met een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 50 MW, is slechts een op de twee groenestroomcertificaten die uitgereikt zijn voor de productie vanaf 1 januari 2010, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting. Het respectieve percentage wordt berekend op de afzonderlijke elektriciteitsproductie-eenheden waar producten met de GN-codes 2701, 2702, 2703 of 2704, vermeld in de EG-verordening nr. 2031/2001 van de Europese commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I van EEG-verordening nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, als brandstof worden en werden gebruikt. [4 Het [8 "VEKA"]8]4 bepaalt de berekening van het percentage bijstook, rekening houdend met het feit dat de hoeveelheid van de bijstook van biomassa voor een productie-eenheid om bedrijfstechnische redenen kan schommelen.
  [1 § 1/1. [6 Groenestroomcertificaten, toegekend voor elektriciteit die is opgewekt uit vloeibare biomassa, worden alleen aanvaard voor de certificatenverplichting als de biomassa voldoet aan de duurzaamheidscriteria, vermeld in paragraaf 1/2 tot en met 1/6.
   Vloeibare biomassa die vervaardigd is uit afvalstoffen en residuen die niet afkomstig zijn van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw, hoeft alleen aan de duurzaamheidscriteria, vermeld in paragraaf 1/2, te voldoen.
   Groenestroomcertificaten, toegekend voor elektriciteit die is opgewekt uit vaste of gasvormige biomassa die afkomstig is van landbouw, aquacultuur of visserij, worden alleen aanvaard voor de certificatenverplichting als de biomassa voldoet aan de duurzaamheidscriteria, vermeld in paragraaf 1/3 tot en met paragraaf 1/6 en paragraaf 1/8.
   Groenestroomcertificaten, toegekend voor elektriciteit die is opgewekt uit vaste of gasvormige biomassa die niet afkomstig is van landbouw, aquacultuur of visserij, worden alleen aanvaard voor de certificatenverplichting als de biomassa voldoet aan de duurzaamheidscriteria, vermeld in paragraaf 1/7 tot en met 1/10.
   Vaste of gasvormige biomassa die vervaardigd is uit afvalstoffen en residuen die afkomstig zijn van landbouw, aquacultuur, visserij, bosbouw of natuurgebieden, hoeft alleen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria, vermeld in paragraaf 1/8 en paragraaf 1/10.
   Vaste of gasvormige biomassa die vervaardigd is uit afvalstoffen en residuen die niet afkomstig zijn van landbouw, aquacultuur, visserij, bosbouw of natuurgebieden, hoeft niet aan de duurzaamheidscriteria, vermeld in dit besluit, te voldoen.
   Om aan te tonen dat aan de voorwaarden uit deze paragraaf voldaan wordt, kan een [7 door de minister bepaalde]7 risicogebaseerde methodologie toegepast worden.]6]1
   § 1/2. [6 De broeikasgasemissiereductie ten gevolge van het gebruik van vloeibare biomassa bedraagt minstens 60% voor vloeibare biomassa die wordt geproduceerd in installaties die operationeel geworden zijn na 5 oktober 2015. Een installatie wordt geacht operationeel te zijn als de fysieke productie van vloeibare biomassa plaatsvindt.
   In geval van installaties die operationeel waren op of vóór 5 oktober 2015, bedraagt de broeikasgasemissiereductie ten gevolge van het gebruik van vloeibare biomassa minstens 35% tot en met 31 december 2017 en minstens 50% vanaf 1 januari 2018.]6
   De broeikasgasemissiereductie door het gebruik van biobrandstoffen en vloeibare biomassa wordt op een van de onderstaande manieren berekend :
   1° als een standaardwaarde voor de broeikasgasemissiereductie met betrekking tot de productieketen is vastgesteld in deel A of B van bijlage XI en indien de el-waarde voor die biobrandstoffen of vloeibare biomassa, berekend overeenkomstig punt 7 van deel C van de bijlage XI gelijk is aan of lager is dan nul, wordt die standaardwaarde gebruikt;
  2° [3 de feitelijke waarde]3 de werkelijke waarde, berekend overeenkomstig de in bijlage XI, deel C, vastgestelde methode, wordt gebruikt;
   3° er wordt een waarde gebruikt die wordt berekend als de som van de factoren van de formule in punt 1 van deel C van bijlage XI, waarbij gedesaggregeerde standaardwaarden in bijlage XI, deel D of E kunnen worden gebruikt voor een aantal factoren, en de feitelijke waarden, berekend volgens de methode van bijlage XI, deel C, voor alle andere factoren.
  [6 ...]6
  [6 ...]6
   De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, kan de methode daarvoor verder uitwerken.
   § 1/3. De [6 ...]6 biomassa mag niet geproduceerd zijn uit grondstoffen, verkregen van land met een grote biodiversiteit, dat is land dat in of na januari 2008 een van de hieronder vermelde statussen had, ongeacht of het die status nog steeds heeft :
   1° oerbos en andere beboste gronden, meer bepaald bos en andere beboste gronden met inheemse soorten, waar geen duidelijk zichtbare tekenen van menselijke activiteiten zijn en de ecologische processen niet in significante mate zijn verstoord;
   2° gebieden die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen :
   a) ze zijn bij wet of door de relevante bevoegde autoriteiten voor natuurbeschermingsdoeleinden aangewezen;
   b) ze zijn aangewezen voor de bescherming van zeldzame, kwetsbare of bedreigde ecosystemen of soorten die bij internationale overeenkomst zijn erkend of opgenomen zijn op lijsten van intergouvernementele organisaties of van de International Union for the Conservation of Nature. Daarbij geldt als voorwaarde dat die gebieden erkend zijn door de Europese Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 18, vierde lid, tweede alinea van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, tenzij wordt aangetoond dat de productie van de grondstof in kwestie geen invloed heeft op die natuurbeschermingsdoeleinden;
   3° graslanden met grote biodiversiteit die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen :
   a) het gaat om grasland dat natuurlijk is, dat is grasland dat zonder menselijk ingrijpen grasland zou blijven en dat zijn natuurlijke soortensamenstelling en ecologische kenmerken en processen behoudt;
   b) het gaat om grasland dat niet-natuurlijk is, dat is grasland dat zonder menselijk ingrijpen zou ophouden graslanden te zijn en dat rijk is aan soorten en niet is aangetast, tenzij is aangetoond dat de oogst van de grondstoffen noodzakelijk is voor het behoud van de status van grasland.
   [6 De graslanden met grote biodiversiteit moeten ook aan de criteria en de geografische grenzen voldoen, vermeld in verordening (EU) nr. 1307/2014 van de Commissie van 8 december 2014 houdende vaststelling van de criteria en geografische grenzen van graslanden met grote biodiversiteit voor de doeleinden van artikel 7 ter, lid 3, onder c), van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en artikel 17, lid 3, onder c), van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.]6
   § 1/4. De [6 ...]6 biomassa mag niet geproduceerd zijn uit grondstoffen verkregen van land met hoge koolstofvoorraden, dat is land dat in januari 2008 een van de hieronder vermelde statussen had, maar dat die status niet langer heeft :
   1° waterrijke gebieden, dat is land dat permanent of tijdens een groot gedeelte van het jaar onder water staat of verzadigd is met water;
   2° permanent beboste gebieden, dat zijn gebieden van meer dan een hectare met bomen van hoger dan vijf meter en een bedekkingsgraad van meer dan 30 %, of bomen die deze drempels ter plaatse kunnen bereiken;
   3° gebieden van meer dan een hectare met bomen van hoger dan vijf meter en een bedekkingsgraad van 10 tot 30 %, of bomen die deze drempels ter plaatse kunnen bereiken, tenzij aangetoond wordt dat de koolstofvoorraden die voor en na omschakeling aanwezig waren, van een zodanige omvang zijn dat bij toepassing van de methode, vastgesteld in bijlage XI, deel C, aan de voorwaarden van paragraaf 1/2 van dit artikel zou zijn voldaan.
   De bepalingen van het eerste lid zijn niet van toepassing op land dat, op het tijdstip dat de grondstof werd verkregen, dezelfde status had als in januari 2008.
   § 1/5. De [6 ...]6 biomassa mag niet geproduceerd zijn uit grondstoffen, verkregen van land dat in januari 2008 veengebied was, tenzij aangetoond wordt dat de teelt en het oogsten van die grondstoffen geen ontwatering van een voorheen niet-ontwaterde bodem met zich brengt.
   § 1/6. Landbouwgrondstoffen die in de Gemeenschap worden geteeld en gebruikt voor de productie van [6 ...]6 biomassa, worden verkregen overeenkomstig de eisen en normen, vermeld onder het opschrift "Milieu" in deel A en in punt 9 van bijlage II bij verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, alsmede overeenkomstig de minimumeisen voor goede landbouw- en milieuconditie, vastgesteld in artikel 6, eerste lid, van die verordening.]1
  [6 § 1/7. De vaste of gasvormige biomassa mag niet afkomstig zijn uit de volgende gebieden of bronnen:
   1° waterrijke gebieden, tenzij is aangetoond dat de oogst van de grondstoffen noodzakelijk is voor het behoud of beheer van het waterrijke gebied;
   2° land dat na 1 januari 2008 is geconverteerd van waterrijk gebied naar andere (drogere) ecosystemen;
   3° hout uit productiebossen (inclusief houtplantages) die vanaf 1 januari 2008 zijn aangelegd door middel van conversie van (semi) natuurlijke bossen;
   4° rondhout uit een bos met een rotatieperiode van meer dan veertig jaar, tenzij er gedocumenteerd bewijs is dat alleen een beperkt deel van de waarde van het gekapte hout (i.e. op volumebasis minder dan de helft van het gekapte rondhout op jaarbasis) gebruikt wordt voor de productie van bio-energie (exclusief dunningshout);
   5° stronken, met uitzondering van de stronken die om een andere reden dan de hout- of biomassaproductie moeten worden verwijderd, zoals bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen;
   6° houtblokken die geschikt zijn voor verzaging conform de lokale gangbare standaard.
   De minister kan nadere regels vastleggen betreffende de manier waarop aangetoond kan worden dat aan de voorwaarden 1° tot en met 6°, vermeld in het eerste lid, wordt voldaan, en legt dit ministerieel besluit voorafgaand aan de ondertekening als mededeling voor aan de Vlaamse Regering.
   § 1/8. De gemiddelde broeikasgasemissiereductie ten gevolge van het gebruik van vaste of gasvormige biomassa bedraagt minstens 70%.
   Voor elke levering van biomassa afzonderlijk bedraagt de broeikasgasemissiereductie minstens 60%.
   De minister bepaalt de manier waarop de broeikasgasemissiereductie berekend wordt, en legt dit ministerieel besluit voorafgaand aan de ondertekening als mededeling voor aan de Vlaamse Regering.
   § 1/9. De vaste of gasvormige biomassa uit bosbouw is afkomstig van duurzaam beheerde bossen waarbij voldaan is aan de volgende principes:
   1° behoud en gepaste verbetering van de bosbestanden en hun bijdrage tot de mondiale koolstofcyclus;
   2° behoud van de gezondheid en vitaliteit van het ecosysteem van het bos;
   3° behoud, bescherming en geschikte verbetering van de biologische diversiteit in bosecosystemen;
   4° behoud en geschikte verbetering van beschermingsfuncties in bosbeheer (in het bijzonder voor bodem en water);
   5° behoud en geschikte verbetering van de productiefuncties van het bos (hout en niet-hout);
   6° respect voor traditionele dienstverbanden en eigendomsrechten gerelateerd aan het bos.
   De minister kan nadere regels vastleggen betreffende de manier waarop aangetoond kan worden dat aan de voorwaarden 1° tot en met 6°, vermeld in het eerste lid, wordt voldaan, en legt dit ministerieel besluit voorafgaand aan de ondertekening als mededeling voor aan de Vlaamse Regering.
   § 1/10. Bij het gebruik van vaste en gasvormige biomassa afkomstig van agrarische afvalstoffen en residuen als ook van afvalstoffen en residuen uit natuurgebieden wordt uitgegaan van beste praktijken voor de instandhouding of verbetering van de bodem en de bodemkwaliteit met het oog op de productie of de beheerdoelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in een beheersplan.
   De minister kan nadere regels vastleggen betreffende de afbakening van beste praktijken zoals vermeld in het eerste lid, en legt dit ministerieel besluit voorafgaand aan de ondertekening als mededeling voor aan de Vlaamse Regering.]6
  § 2. [2 ...]2
  § 3. [2 ...]2
  ----------
  (1)<BVR 2011-04-08/15, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 23-05-2011>
  (2)<BVR 2012-12-21/02, art. 10, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (3)<BVR 2013-07-19/72, art. 3, 016; Inwerkingtreding : 08-10-2013>
  (4)<BVR 2014-05-09/03, art. 22°, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014. Punt 7°, c en § 1, tweede tot en met vierde lid (nieuwe) zijn voor het eerst van toepassing op elektriciteit opgewekt vanaf 1 april 2014>
  (5)<BVR 2015-11-27/29, art. 695, 038; Inwerkingtreding : 23-02-2017>
  (6)<BVR 2017-05-12/15, art. 7, 043; Inwerkingtreding : 22-07-2019>
  (7)<BVR 2018-11-30/15, art. 10, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>
  (8)<BVR 2020-12-11/07, art. 48, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling II.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.1.17.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.1.18.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.1.19.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.1.20.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.1.21.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.1.22.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Onderafdeling III. - De handel in groenestroomcertificaten

  Art. 6.1.23. § 1. Groenestroomcertificaten zijn vrij verhandelbaar.
  § 2. Binnen vijf werkdagen na de verkoop van een groenestroomcertificaat bezorgt de verkoper de VREG de gegevens over de verhandelde groenestroomcertificaten, de nieuwe eigenaar, de verkoopprijs en de datum van de verkoop.
  De VREG bevestigt de registratie van de gegevens, vermeld in het eerste lid, binnen tien werkdagen aan de nieuwe eigenaar.

  Art. 6.1.24.[1 De VREG publiceert maandelijks de gemiddelde prijs van de verhandelde groenestroomcertificaten.]1
  De VREG publiceert maandelijks het aantal toegekende groenestroomcertificaten, opgesplitst per hernieuwbare energiebron.
  De VREG biedt op een algemeen toegankelijke manier de mogelijkheid om het aanbod van en de vraag naar groenestroomcertificaten bekend te maken.
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 12, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK II. - Warmtekrachtcertificaten

  Afdeling I. - Definities

  Art. 6.2.1. De begrippen en definities, vermeld in de technische reglementen, zijn ook van toepassing op dit hoofdstuk.

  Afdeling II. - [1 De behandeling van expertisedossiers met betrekking tot warmtekrachtcertificaten]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 23, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Onderafdeling I. - [1 Het aanvragen van warmte-krachtcertificaten]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 24, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 6.2.2.§ 1. [2 Een expertisedossier met betrekking tot warmtekrachtcertificaten]2 wordt ingediend door een aanvraagdossier op te sturen naar [2 het [6 "VEKA"]6]2.
  Een aanvraagdossier bestaat uit :
  1° een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier, waarvan het model wordt bepaald door [2 [6 "VEKA"]6]2 en waarvan de vorm verschillend kan zijn naargelang van de gebruikte energiebron;
  2° voor een warmtekrachtinstallatie met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen dat kleiner is dan of gelijk is aan 200 kW : technische bewijsstukken ter staving van de berekening van de warmtekrachtbesparing;
  3° voor een warmtekrachtinstallatie met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen, groter dan 200 kW : de meetresultaten van de metingen die met behulp van de meetapparatuur, vermeld in 6.2.5, § 1, werden verricht, met een bijgevoegde berekeningsnota van de warmtekrachtbesparing;
  4° [1 voor een warmtekrachtinstallatie met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen van meer dan 200 kW : een keuringsverslag van een volgens NBN EN ISO/IEC 17020 geaccrediteerde keuringsinstantie, waarin de geaccrediteerde keuringsinstantie bevestigt dat de metingen die met behulp van de meetapparatuur, vermeld in 6.2.5, § 1, werden verricht, voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.2.5, § 1. Het keuringsverslag vermeldt ook de meterstand, de datum van indienstname en de gebruikte energiebron.]1 [3 Het [6 "VEKA"]6 kan een model voor dit keuringsverslag vastleggen waarvan de vorm verschillend kan zijn naargelang onder meer de gebruikte energiebron en technologie.]3
  5° voor een warmtekrachtinstallatie waarin afvalstoffen worden aangewend : een correct en volledig ingevuld inlichtingenformulier, waarvan het model wordt bepaald door de OVAM, met betrekking tot de verwerking van de afvalstoffen.
  [1 Als het aanvraagdossier niet volledig is, brengt [2 het [6 "VEKA"]6]2 binnen twee maanden na de ontvangst van de aanvraag de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte. In die brief worden de redenen vermeld waarom de aanvraag niet volledig werd bevonden en de termijn waarin de aanvrager, op straffe van verval van de aanvraag, het aanvraagdossier kan vervolledigen. Die termijn kan op eenvoudig verzoek van de aanvrager verlengd worden tot maximaal drie jaar.
   Voor een warmtekrachtinstallatie die nog niet in werking is of ingrijpend wordt gewijzigd, kan de aanvrager een principe-aanvraag indienen bij [2 het [6 "VEKA"]6]2 aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier, waarvan het model wordt bepaald door [2 het Vlaams Energieagentschap]2. Als er minstens duidelijkheid bestaat over het brandstofverbruik, de warmteproductie en -benutting en de productie van elektriciteit of mechanische energie, neemt [2 het Vlaams Energieagentschap]2 een [2 principebeslissing over het expertisedossier van]2 de warmtekrachtinstallatie in kwestie. In de principebeslissing geeft [2 het [6 "VEKA"]6]2 op basis van de meegedeelde gegevens een verduidelijking over de uit te voeren metingen, en over de bepaling van de maandelijks gerealiseerde primaire energiebesparing, zoals bedoeld in artikel 6.2.7, tweede lid en in artikel 12.3.3, eerste lid. De aanvrager kan zich beroepen op een principebeslissing van [2 het [6 "VEKA"]6]2 gedurende de periode waarin de startdatum gerelateerd aan de principe-aanvraag van toepassing is, voor zover hiermee niet wordt ingegaan tegen de van toepassing zijnde wetgeving.]1 [4 Evenwel zal het aantal certificaten slechts bepaald worden bij definitieve goedkeuring op basis van de meest recente gegevens van de installatie.]4
  § 2. [2 het Vlaams [6 "VEKA"]6]2 beslist [4 binnen twee maanden na de ontvangst van het volledige aanvraagdossier]4 of de warmtekrachtbesparing, gerealiseerd door de warmtekrachtinstallatie in kwestie, voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de warmtekrachtcertificaten, vermeld in artikel 6.2.3, en op welke wijze de hoeveelheid toe te kennen warmtekrachtcertificaten zal worden berekend, overeenkomstig artikel 6.2.8 tot en met 6.2.10, met inbegrip van de metingen die daarvoor nodig zijn.
  § 3. Binnen vijf werkdagen nadat [2 het [6 "VEKA"]6p]2 de beslissing, vermeld in paragraaf 2, heeft genomen, wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. Als de warmtekrachtinstallatie gebruikmaakt van afvalstoffen, wordt de beslissing ook bezorgd aan de OVAM.
  [5 § 4. Voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020 kunnen geen expertisedossiers worden ingediend als de certificaatgerechtigde een onderneming in moeilijkheden is.]5
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 13, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 25, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2017-05-12/15, art. 8, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (4)<BVR 2017-12-15/19, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (5)<BVR 2019-06-28/34, art. 6, 067; Inwerkingtreding : 07-09-2019>
  (6)<BVR 2020-12-11/07, art. 49, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling II. - De voorwaarden voor toekenning van warmtekrachtcertificaten

  Art. 6.2.3.[1 Warmtekrachtcertificaten worden enkel toegekend]1 voor de warmtekrachtbesparing die gerealiseerd werd door gebruik te maken van een warmtekrachtinstallatie die gelegen is in het Vlaamse Gewest, die voldoet aan de voorwaarden voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, vermeld in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd. De minister legt de referentierendementen vast die nodig zijn voor de toepassing van bijlage I.
  [2 Warmte-krachtinstallaties met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 1 MW kunnen alleen warmte-krachtcertificaten blijven krijgen na de voorlegging van een nieuw keuringsverslag om de twee jaar.]2
  [1 Het [3 "VEKA"]3]1 kan een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie op ieder moment controleren om na te gaan of de meting van het energieverbruik en van de geproduceerde elektriciteit, warmte en mechanische energie en andere metingen die noodzakelijk zijn om het aantal toe te kennen warmtekrachtcertificaten en de productie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling te bepalen, overeenstemmen met de werkelijkheid.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 26, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<BVR 2018-11-30/15, art. 11, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 50, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.2.3/1.[1 Er worden geen warmtekrachtcertificaten toegekend voor de warmtekrachtbesparing gedurende de periodes waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief zijn gedurende minstens 6 opeenvolgende uren.
   Als de situatie, vermeld in het eerste lid, minstens één keer in een bepaalde kalendermaand voorkomt, dan informeert de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten het [2 VEKA]]2 over de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren. De beheerder van het net deelt deze gegevens ten laatste de volgende kalendermaand mee aan het [2 VEKA]]2. Het [2 VEKA]]2 kan nadere regels bepalen met betrekking tot de wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld.
   Het aantal warmtekrachtcertificaten voor de betreffende kalendermaand zal in dit geval vermenigvuldigd worden met een factor die berekend wordt als 1 verminderd met de verhouding tussen de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren en de totale elektriciteitsproductie van de installatie gedurende deze kalendermaand.
   De regeling, vermeld in het eerste tot en met derde lid, is niet van toepassing op installaties met een bruto nominaal elektrisch vermogen lager dan 500 kW zoals bepaald in de beslissing van het [2 VEKA]]2, vermeld in artikel 6.2.2, § 2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2020-07-10/34, art. 2, 073; Inwerkingtreding : 31-08-2020>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 51, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.2.4.§ 1. De totale elektriciteitsproductie, de netto-elektriciteitsproductie, de nuttige warmte, de nettoproductie aan mechanische energie en het brandstof- of energieverbruik van een warmtekrachtinstallatie met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen dat kleiner is dan of gelijk is aan 200 kW, worden berekend op basis van de nominale waarden, vermeld op de technische bewijsstukken, die bij de aanvraag gevoegd zijn.
  § 2. De totale elektriciteitsproductie, de netto-elektriciteitsproductie, de nuttige warmte, de nettoproductie aan mechanische energie en het brandstof- of energieverbruik van een warmtekrachtinstallatie met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen dat groter is dan 200 kW, wordt gemeten met behulp van de meetapparatuur, vermeld in artikel 6.2.5, § 1.
  Voor de controle of een warmtekrachtinstallatie voldoet aan de voorwaarden voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, vermeld in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, worden de totale elektriciteitsproductie, de netto-elektriciteitsproductie, de nuttige warmte en het brandstof- of energieverbruik berekend op basis van het gemiddelde van de metingen tijdens een periode van 365 opeenvolgende dagen die eindigt tijdens de maand, voor de maand waarin het aanvraagdossier bij [1 het [2 "VEKA"]2]1 wordt ingediend, of voor de maand waarin een controle wordt uitgevoerd.
  Voor de controle of een warmtekrachtinstallatie voldoet aan de voorwaarden voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, vermeld in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, worden de totale elektriciteitsproductie, de netto-elektriciteitsproductie, de nuttige warmte en het brandstof- of energieverbruik van een warmtekrachtinstallatie met een elektrisch nominaal vermogen dat groter is dan 200 kW, die minder dan 365 dagen in dienst is, berekend op basis van de nominale waarden, vermeld op de technische bewijsstukken die bij de aanvraag gevoegd zijn.
  § 3. Als blijkt dat de gemeten elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de utiliteitsvoorzieningen klein is in verhouding tot de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit, kan [1 het [2 "VEKA"]2]1 beslissen om voor de bepaling van het elektrisch rendement van de warmtekrachtinstallatie de netto-elektriciteitsproductie op basis van een raming te berekenen uit de totale elektriciteitsproductie.
  Als blijkt dat de gemeten warmteafname of de equivalente warmteafname van de utiliteitsvoorzieningen klein is in verhouding tot de totale hoeveelheid geproduceerde warmte, kan [1 het [2 "VEKA"]2]1 beslissen om voor de bepaling van het thermisch rendement van de warmtekrachtinstallatie de nettowarmteproductie op basis van een raming te berekenen uit de totale warmteproductie.
  Als blijkt dat de gemeten afname van mechanische energie of de equivalente afname van mechanische energie van de utiliteitsvoorzieningen klein is in verhouding tot de totale hoeveelheid geproduceerde mechanische energie, kan [1 het [2 "VEKA"]2]1 beslissen om voor de bepaling van het mechanisch rendement van de warmtekrachtinstallatie de nettoproductie van mechanische energie op basis van een raming te berekenen uit de totale productie van mechanische energie.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 27, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 52, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.2.5.§ 1. Warmtekrachtinstallaties met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen dat groter is dan 200 kW, zijn voorzien van de nodige meetapparatuur om permanent de totale elektriciteitsproductie, de netto-elektriciteitsproductie, de nuttige warmte, de nettoproductie aan mechanische energie en het brandstof- of energieverbruik te meten.
  Warmtekrachtinstallaties met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen dat kleiner is dan of gelijk is aan 200 kW, zijn voorzien van de nodige meetapparatuur om permanent de netto-elektriciteitsproductie te meten.
  [1 De nuttige warmte wordt zo kort mogelijk bij de plaats van de nuttige aanwending ervan gemeten. Als er een noodkoeler in het circuit is opgesteld, wordt de meting uitgevoerd voorbij de noodkoeler. Als er bij warmtekrachtinstallaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013 een buffervat in het circuit is opgesteld, wordt de meting uitgevoerd voorbij het buffervat.]1
  § 2. De meetapparatuur, vermeld in paragraaf 1, de meetopstelling en de toegepaste meetprocedures voldoen aan de ter zake geldende internationale en nationale normen.
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 14, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.2.6.De certificaatgerechtigde meldt aan [1 het [5 "VEKA"]5]1 onmiddellijk :
  1° alle wijzigingen die ervoor kunnen zorgen dat hij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de warmtekrachtcertificaten, vermeld in artikel 6.2.3;
  2° alle wijzigingen die een invloed kunnen hebben op het aantal toe te kennen warmtekrachtcertificaten, vermeld in artikel 6.2.8 tot en met 6.2.10 [2 , of die een invloed kunnen hebben op de bepaling van de minimumsteun voor de toe te kennen certificaten, vermeld in artikel 7.1.7 van het Energiedecreet van 8 mei 2009]2;
  3° alle wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de wijze waarop een warmtekrachtinstallatie voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden als kwalitatieve warmtekrachtinstallatie;
  4° alle wijzigingen met betrekking tot de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie de warmtekrachtcertificaten moeten worden toegekend, als vermeld in artikel 6.2.7, § 2.
  Bij wijzigingen als vermeld in het eerste lid, 1°, kan [1 het Vlaams Energieagentschap]1 haar beslissing, vermeld in artikel 6.2.2, § 2, herroepen. Vanaf de herroeping van haar beslissing worden geen warmtekrachtcertificaten meer toegekend voor de warmtekrachtbesparing die gerealiseerd is in de warmtekrachtinstallatie in kwestie.
  Bij wijzigingen als vermeld in het eerste lid, 2°, kan [1 het Vlaams Energieagentschap]1 haar beslissing, vermeld in artikel 6.2.2, § 2, wijzigen. De certificaatgerechtigde voor een warmtekrachtinstallatie met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 1 MW legt een nieuw keuringsverslag voor als vermeld in artikel 6.2.2, § 1, tweede lid, 4°, bij de melding van een wijziging als vermeld in het eerste lid, 2°.
  Als [1 het [5 "VEKA"]5]1 gegronde argumenten heeft [1 om te oordelen dat geen warmte-krachtcertificaten meer mogen worden toegekend]1 aan de certificaatgerechtigde, kan [1 het Vlaams Energieagentschap]1 haar oorspronkelijke beslissing wijzigen of herroepen, al dan niet met terugwerkende kracht tot het ogenblik waarop het recht op de toekenning van warmtekrachtcertificaten moet ophouden.
  [3 Als het [5 "VEKA"]5 vaststelt dat er meer of minder warmte-krachtcertificaten zijn toegekend dan waar de certificaatgerechtigde recht op had, dan kan het Vlaams Energieagentschap, na de certificaatgerechtigde gehoord te hebben, haar oorspronkelijke beslissing met terugwerkende kracht wijzigen, inclusief een rechtzetting van de toegekende warmte-krachtcertificaten doorvoeren.
   [4 De certificaatgerechtigde kan binnen twintig dagen na de dag van de ontvangst van de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, met een aangetekende brief bij de minister een gemotiveerd beroep indienen tegen de beslissing van het Vlaams Energieagentschap.]4
   De VREG kan, op verzoek van het [5 "VEKA"]5, de toekenning van certificaten schorsen totdat de certificaatgerechtigde aantoont dat is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5.
   De eigenaar of uitbater van de installatie bezorgt die gegevens binnen een door het [5"VEKA" ]5 vooropgestelde termijn. Als binnen de voormelde termijn de gevraagde gegevens niet aan het Vlaams Energieagentschap worden bezorgd, of als de gegevens onvolledig of onduidelijk zijn, blijft de toekenning van certificaten geschorst. Het Vlaams Energieagentschap brengt de VREG daarvan onmiddellijk op de hoogte.]3
  [1 Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in [2 artikel 6.2.3 tot en met 6.2.6, eerste lid]2, trekt de VREG, op verzoek van het [5 "VEKA"]5, de nog niet verhandelde en de in het kader van de certificatenverplichting of minimumsteun nog niet gebruikte warmte-krachtcertificaten in kwestie in. Als wordt vastgesteld dat een aantal van de onterecht toegekende warmte-krachtcertificaten toch al werd verhandeld of werden gebruikt voor de minimumsteun of de certificatenverplichting, wordt voor de warmtekrachtinstallatie in kwestie het aantal warmte-krachtcertificaten dat toegekend zal worden gecompenseerd met het aantal warmte-krachtcertificaten dat niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in [2 artikel 6.2.3 tot en met 6.2.6, eerste lid]2.]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 28, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<BVR 2017-05-12/15, art. 9, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (3)<BVR 2017-12-15/19, art. 5, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (4)<BVR 2019-06-28/34, art. 7, 067; Inwerkingtreding : 07-09-2019>
  (5)<BVR 2020-12-11/07, art. 53, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling III. - [1 Onderafdeling III. De berekening van het aantal toe te kennen warmtekrachtcertificaten]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 29, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 6.2.7.De warmtekrachtcertificaten worden maandelijks toegekend voor de warmtekrachtbesparing die gerealiseerd is in een warmtekrachtinstallatie waarvoor een aanvraag tot toekenning van warmtekrachtcertificaten werd goedgekeurd.
  [1 [2 Het aantal warmte-krachtcertificaten dat maandelijks wordt toegekend aan een installatie, wordt berekend door het [3 "VEKA"]3]2, wordt berekend doorde primaire energiebesparing, uitgedrukt in MWh en gerealiseerd door gebruik te maken van een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie ten opzichte van referentie-installaties, te vermenigvuldigen met de voor die installatie vastgestelde bandingfactor en dit vervolgens op te tellen bij het eventuele overschot van de voorgaande maand. Het resultaat wordt naar beneden afgerond tot een geheel getal. Dit geheel getal is het aantal warmtekrachtcertificaten dat wordt toegekend. Het overschot, in MWh, bekomen door de afronding naar beneden van het resultaat van deze berekening tot een geheel aantal MWh, wordt overgedragen naar de volgende maand.
   De eerste warmtekrachtcertificaten worden toegekend op basis van de warmtekrachtbesparing die is gerealiseerd vanaf de datum van het volledige keuringsverslag. Aan warmtekrachtinstallaties met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen dat kleiner is of gelijk aan 200 kW, worden warmtekrachtcertificaten toegekend voor de warmtekrachtbesparing die werd gerealiseerd vanaf de datum van het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de controle van de technische installaties, vermeld in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, op voorwaarde dat [2 het [3 "VEKA" ]3]2 [2 de aanvraag, vermeld in artikel 6.2.2, van]2 deze installaties ontvangt binnen een jaar na de datum van het verslag. Als [2 [3 "VEKA"]3]2 de aanvraag niet binnen die termijn ontvangt, worden de warmtekrachtcertificaten toegekend voor de elektriciteit die werd geproduceerd vanaf de datum van de aanvraag tot toekenning van warmtekrachtcertificaten.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 15, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 30, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 54, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.2.8.Het aantal toe te kennen warmtekrachtcertificaten wordt berekend op basis van de gegevens [1 ...]1, vermeld in artikel 6.2.9 en 6.2.10.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 31, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 6.2.9.§ 1. Voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties meten de netbeheerders, de beheerder van het transmissienet en de beheerder van het vervoernet waarop de warmtekrachtinstallatie is aangesloten, maandelijks per site de opgewekte elektriciteit en de verbruikte hoeveelheid aardgas als dat van toepassing is.
  De beheerders van het betreffende net brengen [1 het Vlaams Energieagentschap]1 maandelijks op de hoogte van die meetgegevens.
  [1 het Vlaams Energieagentschap]1 kan, op eigen initiatief of op verzoek van de certificaatgerechtigde, beslissen om de meting, vermeld in het eerste lid, over te laten aan de certificaatgerechtigde. In dat geval brengt de certificaatgerechtigde [1 het [2 "VEKA"]2]1 maandelijks op de hoogte van de meetgegevens over de opgewekte elektriciteit of de verbruikte hoeveelheid aardgas als dat van toepassing is.
  De certificaatgerechtigde voert per site de metingen uit, vermeld in artikel 6.2.5, § 1. De certificaatgerechtigde brengt [1 het [2 ]2"VEKA"ogte van die meetgegevens.
  [1 Het [2 "VEKA"]2]1 kan beslissen om die metingen aan te vullen met of te vervangen door andere metingen om de warmtekrachtbesparing te bepalen.
  § 2. [1 Het [2 "VEKA"]2]1 kan nadere regels vaststellen voor de manier waarop de metingen, vermeld in paragraaf 1, uitgevoerd moeten worden, en voor de manier waarop de meetgegevens bezorgd moeten worden aan [1 het [2 "VEKA"]2]1.
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 32, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 55, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.2.10.§ 1. De warmtekrachtbesparing die gerealiseerd wordt door een warmtekrachtinstallatie voor elektriciteitsproductie, wordt berekend als de primaire energiebesparing die wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een warmtekrachtinstallatie in plaats van een referentie-installatie die dezelfde nettohoeveelheid elektriciteit en nuttige warmte zou opwekken als die warmtekrachtinstallatie.
  Voor de berekening van de warmtekrachtbesparing door een warmtekrachtinstallatie met elektriciteitsproductie, wordt uitgegaan van de netto-elektriciteitsproductie die op de locatie zelf verbruikt wordt of die geleverd wordt aan het distributienet, aan het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, aan het transmissienet of aan directe lijnen. Die netto-elektriciteitsproductie wordt gemeten voor de eventuele transformatie naar netspanning.
  § 2. De warmtekrachtbesparing die gerealiseerd wordt door een warmtekrachtinstallatie voor de rechtstreekse mechanische aandrijving van machines, wordt berekend als de primaire energiebesparing die wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een warmtekrachtinstallatie in plaats van de best beschikbare aandrijftechnologie en referentie-installatie die dezelfde aandrijving en dezelfde hoeveelheid nuttige warmte zouden leveren als die warmtekrachtinstallatie.
  De aanvrager toont aan [2 het [7 "VEKA"]7]2 de correctheid van de berekening van die primaire energiebesparing aan.
  § 3. Voor de berekening van de warmtekrachtbesparing wordt uitgegaan van de nuttige warmte die gebruikt wordt als warmtebron en die niet voor de verdere productie van elektriciteit [5 ...]5 wordt aangewend. Als blijkt dat de nuttige warmte slechts voor een klein deel gebruikt wordt voor de verdere productie van elektriciteit [5 ...]5, kan [2 het Vlaams Energieagentschap]2 beslissen om voor de bepaling van de nuttige warmte, en voor de bepaling van de productie van elektriciteit [5 ...]5 een vereenvoudigde berekeningsmethode toe te laten.
  [5 In afwijking van het eerste lid wordt de warmte, aangewend door een installatie die op zichzelf een relatieve primaire energiebesparing zoals bepaald in bijlage I levert, wel als nuttige warmte beschouwd.]5
  § 4. Als een warmtekrachtinstallatie wordt gebruikt voor de productie van CO2, wordt de gemeten hoeveelheid geproduceerde benutte warmte met 10 % verhoogd voor de berekening van de warmtekrachtbesparing.
  § 5. [4 Voor de sites waar al beschikbare warmte wordt gebruikt en zolang de theoretische technische levensduur van de oorspronkelijke warmteproducent niet is bereikt, berekent het [7 "VEKA"]7 de warmte-krachtbesparing niet op basis van het vermeden primaire energieverbruik ten opzichte van een referentie-installatie, maar op basis van het vermeden primaire energieverbruik ten opzichte van de oorspronkelijke warmteproducent die dezelfde hoeveelheid nuttige warmte produceert, op voorwaarde dat de primaire energiebesparing van de nieuwe warmte-krachtinstallatie of de ingrijpende wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke warmteproducent kleiner is dan de primaire energiebesparing ten opzichte van een referentie-installatie.]4
  [4 De theoretische technische levensduur, vermeld in het eerste lid, is tien jaar voor warmte-krachtinstallaties met motoren en vijftien jaar voor warmte-krachtinstallaties met turbines. Het Vlaams Energieagentschap kan de theoretische technische levensduur vastleggen voor andere installaties die beschikbare warmte produceren.
   Om de hoeveelheid al beschikbare warmte te bepalen, wordt uitgegaan van het verbruik van beschikbare warmte tijdens de referentieperiode die voorafgaat aan de eerste dag van de maand waarin de nieuwe warmte-krachtinstallatie of de ingrijpende wijziging in dienst wordt genomen. De referentieperiode is twee jaar voor warmte-krachtinstallaties met motoren en drie jaar voor warmte-krachtinstallaties met turbines. Het Vlaams Energieagentschap kan de lengte van de referentieperiode vastleggen voor andere warmteproducenten of als niet alle vereiste meetgegevens beschikbaar zijn.
   Het Vlaams Energieagentschap kan nadere regels vastleggen voor de berekening van het vermeden primaire energieverbruik bij het gebruik van beschikbare warmte.]4
  [1 In afwijking van het eerste lid beschouwt [2 het[7 "VEKA"]7]2 voor sites waar al beschikbare warmte gebruikt wordt, het gedeelte van deze beschikbare warmte dat volgens metingen na de indienstneming van de nieuwe kwalitatieve warmtekrachtinstallatie verder voor de invulling van een economisch aantoonbare vraag wordt aangewend, niet als beschikbare warmte.]1
  § 6. Voor nieuwe warmtekrachtinstallaties worden de warmtekrachtbesparing en het aantal toe te kennen warmtekrachtcertificaten vanaf de ingebruikname gedurende tien jaar berekend op basis van de voorwaarden tot toekenning en aanvaarding van warmtekrachtcertificaten, de berekeningsmethode, het thermisch of elektrisch rendement van een referentie-installatie en het rendement van de best beschikbare aandrijftechnologie, die werden vastgelegd bij de aanvraag van warmtekrachtcertificaten.
  § 7. Het thermisch rendement van de referentie-installatie wordt gelijkgesteld aan 90 % in geval van een warmtekrachtinstallatie die haar warmte afstaat in de vorm van heet water, 93 % in het geval van een warmtekrachtinstallatie die haar warmte afstaat in de vorm van hete lucht voor droogtoepassingen, 85 % in geval van een warmtekrachtinstallatie die haar warmte afstaat in de vorm van stoom of in de vorm van nog niet vermelde media, en 500 % als referentieperformantiecoëfficiënt in het geval van een warmtekrachtinstallatie die koude produceert. Voor warmtekrachtinstallaties die gebruikmaken van biogas [3 dat geen biomethaan betreft]3, wordt het thermisch rendement van de referentie-installatie gelijkgesteld aan 70 %.
  § 8. Het elektrisch rendement van de referentie-installatie wordt voor warmtekrachtinstallaties die gebruikmaken van fossiele energiebronnen [6 of biomethaan]6 gelijkgesteld aan 55 % in geval van een warmtekrachtinstallatie die aangesloten is op een spanningsnet met een nominale spanning die hoger is dan 15 kV, en 50 % in geval van een warmtekrachtinstallatie die aangesloten is op een spanningsnet met een nominale spanning die lager is dan of gelijk is aan 15 kV.
  Voor warmtekrachtinstallaties die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, wordt het elektrisch rendement van de referentie-installatie gelijkgesteld aan 42 % bij de toepassing van biogas [3 dat geen biomethaan betreft]3, 42,7 % bij de toepassing van vloeibare biobrandstoffen, 34 % bij de toepassing van hout of houtafval, en 25 % bij de toepassing van andere vaste biomassastromen.
  Voor warmtekrachtinstallaties die gebruikmaken van verschillende fossiele of hernieuwbare energiebronnen wordt het elektrisch rendement van de referentie-installatie gelijkgesteld aan het op basis van de energie-input gewogen gemiddelde van de elektrische rendementen van de referentie-installatie dat bepaald is overeenkomstig het eerste en het tweede lid.
  Het rendement van de best beschikbare aandrijftechnologie wordt gelijkgesteld aan 52 %.
  § 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, past na advies van [2 het Vlaams Energieagentschap]2 de referentierendementen, vermeld in paragraaf 7 en 8, aan de stand van de techniek aan en legt extra referentierendementen vast als dat nodig is voor de berekening van de warmtekrachtbesparing. Hij houdt daarbij rekening met de werkelijk gemeten rendementen van de referentie-installaties, de best beschikbare aandrijftechnologie en andere referentietechnologieën, enerzijds onafhankelijk van de gebruikte energiebron voor fossiele energiebronnen, en anderzijds voor hernieuwbare energiebronnen.
  § 10. [2 Het Vlaams Energieagentschap]2 kan nadere regels opleggen betreffende de beoordeling of voldaan wordt aan de voorwaarden voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, vermeld in bijlage I, en betreffende de bepaling van de warmtekrachtbesparing voor types van complexe warmtekrachtinstallaties. [2 Het Vlaams Energieagentschap]2 publiceert die nadere regels op haar website.
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 16, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 33, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2015-07-10/09, art. 8, 029; Inwerkingtreding : 27-06-2016 (MB 2016-05-26/34, art. 10) >
  (4)<BVR 2017-05-12/15, art. 10, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (5)<BVR 2017-12-15/19, art. 6, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (6)<BVR 2018-11-30/15, art. 12, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>
  (7)<BVR 2020-12-11/07, art. 56, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Afdeling III. - [1 De toekenning en registratie van warmte-krachtcertificaten]1
  ----------
  (1)<BVR 2014-05-09/03, art. 34, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 6.2.11.§ 1. [2 De VREG kent warmte-krachtcertificaten toe op basis van de berekening, gemaakt door het [4 "VEKA"]4p, overeenkomstig de artikelen 6.2.7 tot en met 6.2.10. De toegekende warmte-krachtcertificaten worden geregistreerd in een centrale databank. Die registratie waarborgt de echtheid van de warmte-krachtcertificaten.]2
  § 2. Voor elk warmtekrachtcertificaat worden minstens de volgende gegevens geregistreerd :
  1° de gegevens van de eigenaar van het warmtekrachtcertificaat;
  2° het productiejaar en de productiemaand;
  3° de productieplaats;
  4° de technologie, vermeld in bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd;
  5° nominaal vermogen;
  6° datum van indienstneming van de warmtekrachtinstallatie;
  7° het registratienummer;
  8° de steun, ontvangen voor de warmtekrachtinstallatie;
  9° de brandstof- of energiebron, en de onderste verbrandings- of energiewaarde van de brandstof- of energiebron;
  10° [1 ...]1
  11° de referentierendementen die van toepassing zijn voor de berekening van de warmtekrachtbesparing, vastgelegd met toepassing van artikel 6.2.10;
  12° de besparing op primaire energie, berekend overeenkomstig bijlage I en op basis van de rendementsreferentiewaarden die worden vastgelegd door de minister met toepassing van artikel 6.2.3;
  13° de vermelding of het warmtekrachtcertificaat aanvaardbaar of niet aanvaardbaar is om te voldoen aan de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.11 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  14° [1 als het warmtekrachtcertificaat aanvaardbaar is, de vermelding of het warmtekrachtcertificaat al of niet nog kan worden ingeleverd in het kader van de certificatenverplichting]1;
  15° [1 ...]1;
  16° de toepassing van de warmte die samen met de elektriciteit is gegenereerd.
  [2 De registratie van de gegevens, vermeld in het vorig lid, uitgezonderd punten 7° en 14°, bij de creatie van het warmte-krachtcertificaat gebeurt op basis van de beoordeling en rapportering aan de VREG van deze gegevens door het [4 "VEKA"]4 en de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten.]2
  § 3. De vermelding die gebruikt wordt in het geval, vermeld in paragraaf 2, 13°, is :
  1° " aanvaardbaar " : als het warmtekrachtcertificaat voldoet aan de voorwaarden van [1 artikel 6.2.12]1 [1 ...]1;
  2° " niet aanvaardbaar " : als het warmtekrachtcertificaat niet voldoet aan de voorwaarden van [1 artikel 6.2.12]1 [1 ...]1;
  § 4. De vermelding die gebruikt wordt in het geval, vermeld in paragraaf 2,14°, is :
  1° " ingeleverd " : als het warmtekrachtcertificaat al werd voorgelegd om te voldoen aan de certificatenverplichting, [1 volgens de procedure, vermeld in artikel 6.2.12]1;
  2° " nog niet ingeleverd " : als het warmtekrachtcertificaat nog niet werd voorgelegd om te voldoen aan de certificatenverplichting, vermeld in artikel 6.2.12, § 1;
  3° " niet van toepassing " : als de vermelding, vermeld in paragraaf 2, 13°, " niet aanvaardbaar " is.
  § 5. [1 [3 In afwijking van paragraaf 3 en 4 krijgen de warmte-krachtcertificaten die door het Vlaamse Gewest ter uitvoering van een overheidsopdracht zijn aangekocht en ingediend bij de VREG, de vermelding "niet aanvaardbaar" en "niet van toepassing".]3...]1
  § 6. [1 ...]1
  § 7. [1 ...]1
  § 8. De eigenaar van een warmtekrachtcertificaat heeft leesrecht in de centrale databank wat betreft de gegevens van de warmtekrachtcertificaten waarvan hij eigenaar is.
  [1 De eigenaar van een warmtekrachtcertificaat kan het warmtekrachtcertificaat met de vermelding, bedoeld in paragraaf 2, 14° "nog niet ingeleverd", in de centrale databank overdragen aan een andere eigenaar of inleveren om te voldoen aan de certificatenverplichting, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 6.2.12. De VREG kan nadere regels bepalen op welke manier een overdracht of inlevering van een warmtekrachtcertificaat verloopt.
   Een warmtekrachtcertificaat kan niet aangewend worden als garantie van oorsprong.]1
  § 9. [1 Als een warmtekrachtcertificaat bij de afloop van de termijn, vermeld in artikel 7.1.5, § 3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, de vermelding, bedoeld in paragraaf 2, 14° "nog niet ingeleverd" heeft, wordt deze vermelding gewijzigd in "vervallen".]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 17, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 35, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2016-10-21/09, art. 2, 036; Inwerkingtreding : 25-12-2016>
  (4)<BVR 2020-12-11/07, art. 57, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Afdeling IV. - Het gebruik van warmtekrachtcertificaten

  Onderafdeling I Het gebruik van de warmtekrachtcertificaten in het kader van de certificatenverplichting

  Art. 6.2.12.[1 [2 Alleen de warmtekrachtcertificaten die toegekend werden voor de warmtekrachtbesparing die gerealiseerd werd door gebruik te maken van een warmtekrachtinstallatie in het Vlaamse Gewest die voldoet aan de voorwaarden voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, vastgelegd ter uitvoering van artikel 7.1.2, § 4, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, en die voor het eerst in dienst werd genomen of ingrijpend gewijzigd werd na 1 januari 2002, zijn aanvaardbaar in het kader van de indiening voor de certificatenverplichting.]2
  [3 Warmte-krachtcertificaten worden alleen aanvaard in het kader van de indiening voor de certificatenverplichting als de warmte, geproduceerd door de warmte-krachtinstallatie, benut wordt voor een economisch aantoonbare vraag. Indien de warmte-krachtinstallatie een elektrisch vermogen hoger dan 25 MW heeft, worden de warmte-krachtcertificaten alleen aanvaard als de warmte-krachtinstallatie bovendien een totaal rendement hoger dan 70% behaalt. Het totale rendement wordt daarbij berekend als de som op jaarbasis van de productie van elektriciteit en van mechanische energie en de opbrengst van nuttige warmte, gedeeld door de brandstofinvoer die is gebruikt voor de opwekking van warmte in een warmte-krachtkoppelingsproces en voor de brutoproductie van elektriciteit en van mechanische energie.]3
   De VREG bepaalt de procedure voor de inlevering van warmtekrachtcertificaten om te voldoen aan de certificatenverplichting.
   Zodra een warmtekrachtcertificaat wordt ingeleverd om te voldoen aan de certificatenverplichting, is het niet meer verhandelbaar.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 18, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 36, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2017-05-12/15, art. 11, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>

  Onderafdeling II.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.2.13.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.2.14.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.2.15.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.2.16.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.2.17.
  <Opgeheven bij BVR 2012-12-21/02, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Onderafdeling III. - Handel in warmtekrachtcertificaten

  Art. 6.2.18. § 1. Warmtekrachtcertificaten zijn vrij verhandelbaar.
  § 2. Binnen vijf werkdagen na de verkoop van warmtekrachtcertificaten deelt de verkoper aan de VREG de gegevens mee over de verhandelde warmtekrachtcertificaten, de nieuwe eigenaar, de verkoopprijs en de datum van verkoop.
  De VREG bevestigt de registratie van de gegevens, vermeld in het eerste lid, binnen tien werkdagen aan de nieuwe eigenaar.

  Art. 6.2.19.[1 De VREG publiceert maandelijks de gemiddelde prijs van de verhandelde warmtekrachtcertificaten.
   De VREG publiceert maandelijks het aantal toegekende warmtekrachtcertificaten.
   De VREG biedt op een algemeen toegankelijke manier de mogelijkheid om het aanbod van en de vraag naar warmtekrachtcertificaten bekend te maken.]1
  ----------
  (1)<BVR 2012-12-21/02, art. 20, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK II/1. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren door het [2 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 58, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Afdeling I. [1 - Gemeenschappelijke bepalingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>

  Art. 6.2/1.1.[4 [8 Een bandingfactor kan nooit meer bedragen dan de maximaal toegelaten bandingfactor die voor die startdatum van toepassing was voor de betreffende installatie. De maximaal toegelaten bandingfactoren worden voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2024 vastgelegd door de minister voor installaties die behoren tot de representatieve projectcategorieën vermeld in artikel 6.2/1.2, eerste lid, of in artikel 6.2/1.4, eerste lid, en voor de niet-representatieve projectcategorieën vermeld in artikel 6.2/1.7, § 1, eerste lid. Een aldus bepaalde maximaal toegelaten bandingfactor of een maximale bandingfactor zoals vastgelegd in het vierde of vijfde lid, blijft voor installaties geldig gedurende de volledige periode waarbinnen de installatie certificaten ontvangt. Deze maximale bandingfactoren liggen nooit hoger dan de maximale bandingfactoren die gelden voor projecten met startdatum in 2023.]8
  [6 Voor installaties die niet behoren tot de representatieve projectcategorieën vermeld in artikel 6.2/1.2, eerste lid, of in artikel 6.2/1.4, eerste lid, of tot de niet-representatieve projectcategorieën vermeld in artikel 6.2/1.7, § 1, eerste lid, is de maximale bandingfactor gelijk aan 0.]6
  [7 Voor installaties met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, die elektriciteit produceren uit biomassa of biogas, en waarbij de elektriciteit niet geproduceerd wordt door een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie, is de maximale bandingfactor gelijk aan nul.]7
  [8 De volgende maximale bandingfactoren gelden voor groenestroomproductie-installaties die groene stroom produceren in functie van hun startdatum en de gebruikte hernieuwbare energiebron:
  

  
Startdatum 2021 2022 2023
Zon 0,8 0,6 0,4
Wind 0,56 0,42 0,28
Biogas 0,76 0,72 0,68

De volgende maximale bandingfactoren gelden voor warmte-krachtinstallaties in functie van hun startdatum:
  

  
startdatum 2021 2022 2023
WKK op biogas of biomassa 1 1 1
Andere WKK 0,95 0,9 0,85

]8
  [5 De minister kan per hernieuwbare energiebron ook een maximale bandingfactor vastleggen voor projecten die een bandingfactor aanvragen voor de periodes vermeld in artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009.]5
  [8 ...]8]4
  [3 Het [9 "VEKA"]9 kan voor de berekening van een projectspecifieke onrendabele top vereisen dat de marktconformiteit van de gehanteerde parameters door de aanvrager wordt aangetoond. De aanvrager bezorgt deze gegevens binnen een door het [9 "VEKA"]9vooropgestelde termijn en op de door haar gevraagde wijze. Indien de aangeleverde informatie onvolledig blijkt, of niet tijdig wordt bezorgd, beginnen de termijnen, vermeld in artikel 6.2/1.7 § 1, vijfde lid en artikel 6.2/1.7 § 2, [8 vierde lid]8 niet te lopen tot na ontvangst van de gevraagde informatie.
  [4 Het [9 "VEKA"]9p kan ook de gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de onrendabele top, opvragen bij projecten die al een startdatum ontvingen uit de betreffende representatieve of niet-representatieve projectcategorie, of bij groenestroom- of WKK-projecten met een startdatum voor 1 januari 2013 die nog aanspraak kunnen maken op certificaten met toepassing van artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 of artikel 7.1.2, § 1, van het Energiedecreet van 8 mei 2009. De eigenaar of uitbater van de installatie bezorgt die gegevens binnen een door het [9 "VEKA"]9 vooropgestelde termijn, op straffe van schorsing van het recht op de berekening en uitkering van certificaten tot ontvangst van de bedoelde informatie. Als binnen voormelde termijn de gevraagde gegevens niet aan het [9 "VEKA"]9 worden bezorgd, kan het [9 "VEKA"]9 voor het geviseerde project de berekening van de certificaten, vermeld in artikel 6.1.7, tweede lid, en artikel 6.2.7, tweede lid, van dit besluit, schorsen tot de datum van ontvangst door het [9 "VEKA"]9 van de voormelde gegevens. Het [9 "VEKA"]9 brengt de VREG hiervan onverwijld op de hoogte.]4
   Onder de gegevens, vermeldt in [8 het zevende en achtste lid]8, worden minstens verstaan:
   1° contracten, afgesloten ten behoeve van de bouw of uitbating van het betrokken project;
   2° facturen, opgesteld of ontvangen in het kader van de bouw of uitbating van het betrokken project;
   3° betalingsbewijzen voor onkosten, gemaakt bij de bouw of uitbating van het betrokken project;
   4° technische gegevens van de installatie of het project;
   5° productiegegevens van de installatie of het project;
   6° interne en externe studies en analyses betreffende de bouw of uitbating van het betrokken project.]3
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2014-01-10/12, art. 1, 023; Inwerkingtreding : 24-02-2014>
  (3)<BVR 2014-05-09/03, art. 37, 025; Inwerkingtreding : 03-06-2014>
  (4)<BVR 2015-07-10/09, art. 9, 029; Inwerkingtreding : 30-08-2015>
  (5)<BVR 2017-12-15/19, art. 7, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (6)<BVR 2018-09-07/01, art. 1, 055; Inwerkingtreding : 28-11-2018>
  (7)<BVR 2019-06-28/34, art. 8, 067; Inwerkingtreding : 07-09-2019>
  (8)<BVR 2020-07-10/34, art. 3, 073; Inwerkingtreding : 31-08-2020>
  (9)<BVR 2020-12-11/07, art. 59, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Afdeling II. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren voor groenestroom- en warmtekrachtkoppeling voor projecten uit representatieve projectcategorieën met startdatum vanaf 1 januari 2013]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>

  Onderafdeling I. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor nieuwe groenestroomprojecten]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>

  Art. 6.2/1.2.[1 Het [9 "VEKA".]9 berekent voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 de onrendabele toppen en bandingfactoren op basis van de meest kostenefficiënte en performante type-installaties voor de volgende representatieve projectcategorieën :
   [5 1° zonne-energie :
   a) /
   b) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW tot en met 40 kW:
   1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie;
   2) andere projecten;
   c) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 40 kW tot en met 250 kW:
   1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie;
   2) andere projecten;
   d) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en met 750 kW:
   1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie;
   2) andere projecten;
   2° a) [6 nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot [8 2,5 MWe]8 :
   1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie;
   2) andere projecten;]6
   b) nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine [8 vanaf 2,5 MWe]8e tot en met 4,5 MWe:
   1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie;
   2) andere projecten;
   3° nieuwe biogasinstallaties met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 5 MWe:
   a) voor de vergisting van mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen of van andere organisch-biologische stoffen of afvalstoffen, met uitsluiting van:
   1) biogasinstallaties op stortgas,
   2) biogasinstallaties met vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib;
   3) biogasinstallaties voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie;
   verder opgesplitst in een subcategorie
   1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie;
   2) andere projecten;
   b) voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie:
   1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie;
   2) andere projecten;
   4° nieuwe biogasinstallaties met een bruto nominaal vermogen groter dan 5 MWe tot en met 20 MWe voor de vergisting van mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen of van andere organisch-biologische stoffen of afvalstoffen, met uitsluiting van:
   a) biogasinstallaties op stortgas;
   b) biogasinstallaties met vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib;
   c) biogasinstallaties voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie;
   verder opgesplitst in een subcategorie
   1) waarbij het project voorziet in burgerparticipatie;
   2) andere projecten;
   5° [8 ...]8
   6° [8 ...]8
   7° [8 ...]8]5
   8° [3 ...]3
  [7 In afwijking van het eerste lid worden de productie-installaties, vermeld in het eerste lid, die aangesloten zijn op een directe lijn en daarin injecteren, ingedeeld in een niet-representatieve projectcategorie, vermeld in artikel 6.2/1.7, indien ze voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden.]7
  [5 Voor de indeling in de representatieve projectcategorieën vermeld in het eerste lid, worden projecten op verschillende sites beschouwd als verschillende projecten. Daarbij kunnen in het bijzonder twee of meerdere installaties met betrekking tot zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) kleiner of gelijk aan 10 kW niet als één project worden beschouwd.]5
  [4 De minister kan nadere regels vaststellen betreffende de indeling van biogasinstallaties en verbrandingsinstallaties die gebruik maken van gemengde inputstromen, en legt het betreffende ministerieel besluit voorafgaand aan de ondertekening als mededeling voor aan de Vlaamse Regering.]4
   Het [9 "VEKA".]9 gebruikt voor haar berekening de berekeningsmethodiek en de parameters, zoals bepaald in bijlage III/1.
   Een aanvraag om bijkomende representatieve projectcategorieën toe te voegen, kan ingediend worden bij het [9 "VEKA".]9. Het [9 "VEKA".]9 stelt daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2015-05-29/02, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 14-06-2015>
  (3)<BVR 2016-07-15/40, art. 8, 034; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (4)<BVR 2017-05-12/15, art. 12, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (5)<BVR 2017-12-15/19, art. 8, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (6)<BVR 2018-09-07/01, art. 2, 055; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (7)<BVR 2018-11-30/15, art. 13, 057; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (8)<BVR 2020-07-10/34, art. 4, 073; Inwerkingtreding : 31-08-2020>
  (9)<BVR 2020-12-11/07, art. 60, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling II. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor lopende groenestroomprojecten]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>

  Art. 6.2/1.3.[1 [2 Het [4 "VEKA"]4 herberekent voor lopende projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 de onrendabele toppen en de bandingfactoren. Ook voor projecten waarvan de overeenstemmende projectcategorie is gewijzigd of geschrapt, worden de onrendabele toppen en bandingfactoren herberekend.]2
   Het [4 "VEKA"]4 gebruikt voor haar berekening de berekeningsmethodiek en de parameters, zoals bepaald in bijlage III/1. Daarbij wordt enkel geactualiseerd in functie van de opbrengst elektriciteit voor projecten zonder brandstofkosten.]1
  [3 In afwijking van het eerste en tweede lid herberekent het Vlaams Energieagentschap voor alle lopende projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 en nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar voor de productie van groene stroom de onrendabele toppen en bandingfactoren en actualiseert deze op basis van de tarieven van de vennootschapsbelasting.]3
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2015-05-29/02, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 14-06-2015>
  (3)<BVR 2018-11-30/15, art. 15, 057; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (4)<BVR 2020-12-11/07, art. 61, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling III. [1 - Berekening van de bandingfactoren voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling voor projecten
   met startdatum vanaf 1 januari 2013]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>

  Art. 6.2/1.4.[1 Het [8 "VEKA"]8 berekent voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 de onrendabele toppen en bandingfactoren op basis van de meest kostenefficiënte en performante type-installaties voor de volgende representatieve projectcategorieën :
   1° [4 ...]4
   2° [4 kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, voor zover ze niet behoren tot 5° en met uitsluiting van warmte-krachtinstallaties [7 op stortgas of]7 op biogas afkomstig van vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib, met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 200 kWe:
   a. nieuwe installaties;
   b. ingrijpende wijzigingen;]4
   3° [4 kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, voor zover ze niet behoren tot 5° en met uitsluiting van warmte-krachtinstallaties [7 op stortgas of]7 op biogas afkomstig van vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib, met een bruto nominaal vermogen groter dan 200 kWe tot en met 1 MWe :
   a. Nieuwe installaties;
   b. Ingrijpende wijzigingen;]4
   4° [4 kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, voor zover ze niet behoren tot 5° en met uitsluiting van warmte-krachtinstallaties [7 op stortgas of]7 op biogas afkomstig van vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib, met minimaal een motor en met een bruto nominaal vermogen groter dan 1 MWe tot en met 5 MWe :
   a. Nieuwe installaties;
   b. Ingrijpende wijzigingen;]4
  [2 4°/1 [4 kwalitatieve warmte-krachtinstallaties, voor zover ze niet behoren tot 6° en met uitsluiting van kwalitatieve warmte-krachtinstallaties op stortgas of op biogas, afkomstig van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater, rioolwaterzuiveringsslib of GFT-afval, met minimaal een motor en met een bruto nominaal vermogen groter dan 5 MWe tot en met 10 MWe :
   a. nieuwe installaties;
   b. ingrijpende wijzigingen;]4]2
   5° [4 kwalitatieve warmte-krachtinstallaties op biogas met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 5 MWe:
   a. nieuwe installaties;
   b. ingrijpende wijzigingen;
   Telkens bijkomend opgesplitst in subcategorieën voor:
   1) de vergisting van mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen of van andere organisch-biologische stoffen of afvalstoffen, met uitsluiting van punt 2) [7 ...]7, en met uitsluiting van kwalitatieve warmte-krachtinstallaties [7 op stortgas of]7 op biogas, afkomstig van vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib;
   2) de GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie;
   3) [7 ...]7]4
   6° [4 kwalitatieve warmte-krachtinstallaties met een bruto nominaal vermogen groter dan 5 MWe tot en met 20 MWe op biogas, afkomstig van de vergisting van mest- of land- en tuinbouwgerelateerde stromen of van andere organisch-biologische stoffen of afvalstoffen, met uitsluiting van kwalitatieve warmte-krachtinstallaties op stortgas of op biogas, afkomstig van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater, rioolwaterzuiveringsslib of GFT-afval:
   a. nieuwe installaties;
   b. ingrijpende wijzigingen;]4
   7° kwalitatieve warmtekrachtinstallaties met een bruto nominaal vermogen groter dan 1 tot en met 20 MWe met turbines op
   a) gas :
   1) Nieuwe installaties;
   2) Ingrijpende wijzigingen
   b) stoom :
   1) Nieuwe installaties;
   2) Ingrijpende wijzigingen
   c) beide :
   1) Nieuwe installaties;
   2) Ingrijpende wijzigingen
   8° [7 ...]7
  [6 In afwijking van het eerste lid worden de productie-installaties, vermeld in het eerste lid, die aangesloten zijn op een directe lijn en daarin injecteren, ingedeeld in een niet-representatieve projectcategorie, vermeld in artikel 6.2/1.7, indien ze voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden.]6
  [5 Voor de indeling in de representatieve projectcategorieën vermeld in het eerste lid, worden projecten op verschillende sites beschouwd als verschillende projecten.]5
  [4 De minister kan nadere regels vaststellen betreffende de indeling van biogasinstallaties en verbrandingsinstallaties die gebruik maken van gemengde inputstromen, en legt het betreffende ministerieel besluit voorafgaand aan de ondertekening als mededeling voor aan de Vlaamse Regering.]4
   Het [8 "VEKA"]8 gebruikt voor haar berekening de berekeningsmethodiek en de parameters, zoals bepaald in bijlage III/2.
   Voor projecten die ook groenestroomcertificaten ontvangen, wordt eerst de onrendabele top en bandingfactor voor de toekenning van warmtekrachtcertificaten berekend zonder steun via de groenestroomcertificaten. Indien de onrendabele top niet volledig gedekt wordt door de toekenning van warmtekrachtcertificaten, wordt vervolgens de onrendabele top en bandingfactor voor de toekenning van groenestroomcertificaten berekend.
   Een aanvraag om bijkomende representatieve projectcategorieën toe te voegen, kan ingediend worden bij het [8 "VEKA"]8. Het [8 "VEKA"]8 stelt daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2015-05-29/02, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 14-06-2015>
  (3)<BVR 2015-07-10/09, art. 10, 029; Inwerkingtreding : 30-08-2015>
  (4)<BVR 2017-05-12/15, art. 13, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (5)<BVR 2017-12-15/19, art. 9, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (6)<BVR 2018-11-30/15, art. 14, 057; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (7)<BVR 2020-07-10/34, art. 5, 073; Inwerkingtreding : 31-08-2020>
  (8)<BVR 2020-12-11/07, art. 62, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.2/1.4/1.[1 Het [2 "VEKA"]2 herberekent voor alle lopende projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 en nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar voor warmte-krachtkoppeling de onrendabele toppen en bandingfactoren en actualiseert deze op basis van de tarieven van de vennootschapsbelasting.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-11-30/15, art. 16, 057; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 63, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling IV. [1 - Rapport van het [2 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 64, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.2/1.5.[1 § 1. Het [2 "VEKA"]2 maakt op basis van de berekeningen, vermeld in artikel 6.2/1.2, 6.2/1.3 en 6.2/1.4, een ontwerprapport op voor de vastlegging van de onrendabele toppen en de bandingfactor voor nieuwe en lopende projecten.
   Onder de voorwaarden, vermeld in artikel 7.1.10, § 4 en artikel 7.1.11, § 3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 bevat het ontwerprapport, vermeld in het eerste lid, tevens een evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen.
   § 2. Het [2 "VEKA"]2 zorgt er voor dat alvorens zij haar definitief rapport, aan de minister en de Vlaamse Regering mededeelt, zij hierover een stakeholdersoverleg organiseert. Het [2 "VEKA"]2 kan iedere instantie of organisatie raadplegen, waarvan zij het advies nuttig acht en zal in elk geval een brede consultatie organiseren van de betrokken sectoren. Zij zorgt er tevens voor dat het ontwerp via de website van het [2 "VEKA"]2p kan worden geconsulteerd en geeft een gemotiveerd en objectief onderbouwd antwoord op de ontvangen opmerkingen.
   Bij de bekendmaking wordt duidelijk aangegeven dat de door het [2 "VEKA"]2 in het kader van het eerste lid aangeschreven instanties of organisaties binnen een door het Vlaams Energieagentschap gestelde termijn eventuele opmerkingen kunnen bezorgen aan het Vlaams Energieagentschap op de wijze, vermeld bij de bekendmaking.
   Na beëindiging van de termijn, vermeld in het tweede lid, beschikt het [2 "VEKA"]2 over een termijn van een maand om haar definitief rapport mede te delen aan de Vlaamse Regering en de minister. Het [2 "VEKA"]2 maakt haar definitief rapport bekend via haar website.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 65, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling V. [1 - Vastlegging van de bandingfactoren]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>

  Art. 6.2/1.6.[1 De minister valideert bij ministerieel besluit de in het rapport van het [4 "VEKA"]4, vermeld in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid, vervatte bandingfactoren. Als de minister wenst af te wijken van de in het rapport opgenomen bandingfactoren, dan legt zij aan de Vlaamse Regering een gemotiveerd voorstel tot beslissing voor.
   De aangepaste bandingfactoren [3 ...]3. [2 Voor nieuwe projecten die gebruikmaken van zonne-energie worden de aangepaste bandingfactoren van toepassing op de eerstvolgende 1 januari of 1 juli na de bekendmaking van de beslissing van de minister of de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad.]2 De geactualiseerde bandingfactoren voor lopende projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 zijn van toepassing één maand na de publicatie van het definitief rapport van het [4 "VEKA"]4.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2014-01-10/12, art. 2, 023; Inwerkingtreding : 24-02-2014>
  (3)<BVR 2017-05-12/15, art. 14, 043; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (4)<BVR 2020-12-11/07, art. 66, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Afdeling II. [1 - Berekening van projectspecifieke onrendabele toppen en bandingfactoren voor projecten uit niet-representatieve projectcategorieën met startdatum vanaf 1 januari 2013]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>

  Art. 6.2/1.7.[1 § 1. Voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 wordt voor de volgende categorieën door het [13 "VEKA"]13 een projectspecifieke onrendabele top en een projectspecifieke bandingfactor berekend voor groenestroomcertificaten en/of warmtekrachtcertificaten op basis van de meest kostenefficiënte en performante installaties :
  [11 0/1° installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 750 kW tot en met 2 MW, voor zover ze niet behoren tot 6° ;]11
   1° installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan [11 2 MW]11 [9 , [11 voor zover ze niet behoren tot 6°]11]9;
   2° [6 windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 4,5 MWe]6;
   3° [2 ...]2;
   4° kwalitatieve warmtekrachtinstallaties [12 voor zover ze een bruto nominaal vermogen hebben groter dan 20 MWe]12;
   5° een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013 die reeds groenestroomcertificaten ontvangt en die wordt omgebouwd tot een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie met startdatum vanaf 1 januari 2013;
  [9 6° nieuwe installaties op zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt;
   7° nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot en met 4,5 MWe, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt;
   8° nieuwe biogasinstallaties met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met 20 MWe, en die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt:
   a) voor de vergisting van mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen of van andere organisch-biologische stoffen of afvalstoffen, met uitsluiting van:
   1) biogasinstallaties op stortgas,
   2) biogasinstallaties met vergisting van afvalwater, afvalwaterzuiveringsslib, rioolwater of rioolwaterzuiveringsslib;
   3) biogasinstallaties voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie;
   b) voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie:
   9° [12 ...]12
   10° [12 ...]12
   11° [12 ...]12
   12° kwalitatieve warmte-krachtinstallaties die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt, en met een bruto nominaal vermogen groter dan 10 kWe tot en met [12 20 MWe]12.]9
   Het [13 "VEKA"]13 gebruikt voor haar berekening de berekeningsmethodiek en de parameters, zoals bepaald in bijlage III/3.
   De eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen dient hiertoe bij het [13 "VEKA"]13 een principe-aanvraag in.
   Op eenvoudig verzoek van het [13 "VEKA"]13 stelt de eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen binnen een door het [13 "VEKA"]13 gestelde termijn alle noodzakelijke informatie ter beschikking van het agentschap.
   Het [13 "VEKA"]13p neemt binnen de 6 weken na ontvangst van de informatie bedoeld in het vorige lid een principebeslissing over een voorlopige bandingfactor en legt de berekening van de voorlopige bandingfactor [10 alsook de berekeningsmethodiek van de definitieve bandingfactor]10 ter goedkeuring voor aan de minister. De minister valideert bij ministerieel besluit de in het voorstel van het [13 "VEKA"]13 vervatte berekening en voorlopige bandingfactor binnen de 30 dagen [12 ...]12. Als de minister wenst af te wijken van dit voorstel, dan legt zij aan de Vlaamse Regering een gemotiveerd voorstel tot beslissing voor. De beslissing van de minister of van de Vlaamse Regering wordt vervolgens betekend aan de aanvrager [10 wat expertisedossiers betreft aan de VREG, en wat standaarddossiers betreft aan de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten of aan de beheerder van het net dat gekoppeld is aan het gesloten distributienet of gesloten industrieel net waarop de installatie is aangesloten of als het installaties in eilandwerking betreft aan de netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is aangewezen]10.
  [12 De minister kan nadere regels vaststellen betreffende de indeling van biogasinstallaties en verbrandingsinstallaties die gebruik maken van gemengde inputstromen.]12
   § 2. Projecten die na het toekennen van de voorlopige bandingfactor, vermeld in § 1, vijfde lid, niet aan de volgende voorwaarden voldoen verliezen hun recht op steun volgens deze voorlopige bandingfactor :
   1° indien nodig, uiterlijk binnen een jaar na de datum van de principebeslissing een bewijs van de start van de procedure tot het bekomen van een milieueffectrapport, als vermeld in titel IV van het DABM, of een ontvankelijk verklaarde aanvraag tot het bekomen van een [5 milieuvergunning, een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning]5 voorleggen;
   2° uiterlijk binnen twee jaar na de datum van de principebeslissing voor de verdere duur van de periode van steuntoekenning beschikken over de vereiste [5 milieuvergunning, een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning]5 in eerste aanleg of in beroep.
   De steunaanvrager dient binnen een maand na het verkrijgen van de laatste vergunning een definitieve aanvraag in bij het [13 "VEKA"]13. Op eenvoudig verzoek van het [13 "VEKA"]13 stelt de eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen hiervoor binnen een door het [13 "VEKA"]13 gestelde termijn alle noodzakelijke informatie ter beschikking van het agentschap.
  [12 Indien een voorlopige bandingfactor, vermeld in paragraaf 1, vijfde lid, werd aangevraagd, vervalt deze voorlopige bandingfactor en de gevalideerde berekeningsmethodiek als de definitieve gegevens van de installatie door de steunaanvrager niet binnen een termijn van uiterlijk negen maanden na de aanvraag van de definitieve bandingfactor zijn aangeleverd, of als de steunaanvrager bij de eerste aanvraag van een definitieve bandingfactor deze aanvraag niet heeft ingediend binnen een maand na het verkrijgen van de laatste vergunning. De aanvraag van de definitieve bandingfactor vervalt als de definitieve gegevens van de installatie door de steunaanvrager niet binnen een termijn van uiterlijk negen maanden na de aanvraag van de definitieve bandingfactor zijn aangeleverd.]12
   [12 Het [13 "VEKA"]13 berekent op basis van de actuele energie- en brandstofprijzen en definitieve gegevens van de installatie binnen de 6 weken de definitieve bandingfactor (volgens de gevalideerde berekeningsmethode in het geval er een voorlopige bandingfactor werd aangevraagd) en legt de berekende definitieve bandingfactor ter goedkeuring voor aan de minister.]12 De minister valideert bij ministerieel besluit de in het voorstel van het [13 "VEKA"]13 vervatte berekening en definitieve bandingfactor binnen de 30 dagen [12 ...]12. Als de minister wenst af te wijken van dit voorstel, dan legt zij aan de Vlaamse Regering een gemotiveerd voorstel tot beslissing voor. De beslissing van de minister of van de Vlaamse Regering wordt vervolgens betekend aan de aanvrager [10 wat expertisedossiers betreft aan de VREG, en wat standaarddossiers betreft aan de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten of aan de beheerder van het net dat gekoppeld is aan het gesloten distributienet of gesloten industrieel net waarop de installatie is aangesloten of als het installaties in eilandwerking betreft aan de netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is aangewezen]10.
   [12 De aanvrager kan ook onmiddellijk een definitieve aanvraag indienen om een definitieve bandingfactor te verkrijgen volgens de procedure vermeld in § 2.]12 [10 [12 In het geval het project geen omgevingsvergunning nodig heeft]12 blijft de definitieve bandingfactor voor een nieuw project geldig voor zover de startdatum niet later is dan [12 18 maanden]12 na de betekening van de beslissing. Wanneer de bandingfactor voor het project niet langer geldig is, dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend volgens de procedure vermeld in [12 § 2]12.]10
   De definitieve bandingfactor blijft voor een nieuw project [10 dat wel over een omgevingsvergunning dient te beschikken]10 geldig voor zover de startdatum niet later is dan [12 6 maanden]12 na de betekening van de beslissing. [3 ...]3. Wanneer de bandingfactor voor het project niet langer geldig is, dient een nieuwe [12 definitieve aanvraag, vermeld in § 2]12 te worden ingediend.
   § 3. Het [13 "VEKA"]13 maakt [7 jaarlijks]7 een marktanalyserapport op dat voor 30 juni [7 ...]7 aan de minister en de Vlaamse Regering wordt bezorgd en dat minstens de volgende informatie bevat :
   1° de geraamde specifieke onrendabele toppen voor de projectspecifieke installaties waarvoor sinds het vorige rapport een principebeslissing, vermeld in § 1, vierde lid, werd genomen;
   2° de impact van het toekennen van certificaten aan de projectspecifieke installaties, waarvoor sinds het vorige rapport een principebeslissing, vermeld in § 1, vierde lid, werd genomen, op de certificatenmarkt en op de verwachte marktprijs voor een groenestroomcertificaat of warmtekrachtcertificaat;
   3° de impact op de meest recente prognose voor de groenestroomproductie, de primaire energiebesparing en de quotadoelstellingen die hierop zijn gebaseerd.
   Het marktanalyserapport, vermeld in het eerste lid, wordt door het [13 "VEKA"]13 tevens geactualiseerd naar aanleiding van de definitieve bandingfactoren, vermeld in § 2, [12 vierde lid]12, die sinds het vorige rapport werden vastgesteld.
   § 4. De minister kan nadere regels vaststellen betreffende de vorm en inhoud van de principe-aanvraag en de definitieve aanvraag.
   § 5. De minister kan op voorstel van het [13 "VEKA" ]13 de categorieën, vermeld in § 1, eerste lid, aanvullen.
   § 6. Voor lopende groenestroomprojecten wordt de bandingfactor, vermeld in § 2, [12 vierde lid]12, geactualiseerd conform de berekeningsmethodiek en parameters, [8 vermeld in [10 artikel 6.2/1.3, tweede lid]10]8.]1
  [9 In afwijking van het eerste lid herberekent het [13 "VEKA"]13 voor alle lopende projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 en nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar voor de productie van groene stroom en voor warmte-krachtkoppeling de onrendabele toppen en bandingfactoren en actualiseert deze op basis van de tarieven van de vennootschapsbelasting.]9
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 38, 025; Inwerkingtreding : 03-06-2014. Zie ook art. 55, derde lid>
  (3)<BVR 2014-05-09/03, art. 39, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (4)<BVR 2015-07-10/09, art. 11, 029; Inwerkingtreding : 30-08-2015>
  (5)<BVR 2015-11-27/29, art. 696, 038; Inwerkingtreding : 23-02-2017>
  (6)<BVR 2017-12-15/19, art. 10, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (7)<BVR 2017-12-15/19, art. 11, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (8)<BVR 2017-12-15/19, art. 12, 048; Inwerkingtreding : 05-02-2018>
  (9)<BVR 2018-11-30/15, art. 17,1°,2°,3°, 057; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (10)<BVR 2018-11-30/15, art. 17, 057; Inwerkingtreding : 06-01-2019>
  (11)<BVR 2019-06-28/34, art. 9, 067; Inwerkingtreding : 07-09-2019>
  (12)<BVR 2020-07-10/34, art. 6, 073; Inwerkingtreding : 31-08-2020>
  (13)<BVR 2020-12-11/07, art. 67, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Afdeling III. [1 - Berekening van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor groenestroomprojecten met startdatum voor 1 januari 2013]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>

  Art. 6.2/1.8.[1 Het [3 "VEKA"]3 berekent de onrendabele toppen en bandingfactoren voor projecten met startdatum voor 1 januari 2013 waarvoor bijkomende groenestroomcertificaten worden aangevraagd overeenkomstig artikel 7.1.1 § 1, vierde of vijfde lid van het Energiedecreet.
   Het [3 "VEKA"]3gebruikt in het kader van haar berekening de berekeningsmethodiek en de parameters, zoals bepaald in bijlage III/4.
   Op eenvoudig verzoek van het [3 "VEKA"]3 stelt de eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen binnen een door het [3 "VEKA"]3gestelde termijn alle noodzakelijke informatie ter beschikking van het agentschap.
   Het [3"VEKA" ]3stelt binnen de maand nadat het dossier volledig is voor deze installatie een bandingfactor vast [2 ...]2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
  (2)<BVR 2014-05-09/03, art. 40, 025; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<BVR 2020-12-11/07, art. 68, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.2/1.8/1.[1 Het [2 "VEKA"]2 actualiseert de onrendabele toppen en bandingfactoren op basis van de tarieven van de vennootschapsbelasting voor alle lopende projecten met startdatum voor 1 januari 2013, vermeld in artikel 6.2/1.8, voor de productie van groene stroom.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2018-11-30/15, art. 18, 057; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 69, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  HOOFDSTUK II/2. [1 - Rapport van de VREG betreffende de groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 22, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 6.2/2.1. [1 De VREG zorgt er voor dat alvorens zij haar rapport, vermeld in artikel 3.1.3, eerste lid, 4°, d) en f) van het Energiedecreet van 8 mei 2009 mededeelt, zij hierover een overleg met de betrokken leveranciers organiseert. Zij geeft een gemotiveerd en objectief onderbouwd antwoord op de ontvangen opmerkingen.
   Bij de bekendmaking wordt duidelijk aangegeven dat de door de VREG in het kader van het eerste lid aangeschreven leveranciers binnen een door de VREG gestelde termijn eventuele opmerkingen kunnen bezorgen aan de VREG op de wijze, vermeld bij de bekendmaking.
   Na beëindiging van de termijn, vermeld in het tweede lid, beschikt de VREG over een termijn van een maand om haar definitief rapport openbaar te maken. De VREG maakt haar definitief rapport bekend via haar website.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 22, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  HOOFDSTUK II/3. [1 - Garanties van oorsprong]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-12-21/02, art. 23, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Afdeling I. [1 Algemene bepalingen over de aanvraag en de berekening van de energieproductie die recht geeft op de toekenning van garanties van oorsprong]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 2, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Onderafdeling I. [1 Behandeling van de aanvraag tot toekenning van garanties van oorsprong]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.1.[1 § 1. Een aanvraag tot toekenning van garanties van oorsprong wordt ingediend door de eigenaar van de productie-installatie of door een partij die hij daarvoor heeft aangesteld, hierna de aanvrager genoemd, bij de productieregistrator.
   § 2. De productieregistrator is, afhankelijk van de productie, een van de volgende partijen:
   1° het [2 "VEKA"]2 voor:
   a) de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling, met uitzondering van de productie van elektriciteit uit zonne-energie;
   b) de productie van warmte en koude uit hernieuwbare energiebronnen;
   2° de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor de productie van elektriciteit uit zonne-energie;
   3° de aardgasvervoerder, vermeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, voor de productie van gas uit hernieuwbare energiebronnen.
   § 3. Het aanvraagdossier bestaat uit de volgende documenten:
   1° een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier, waarvan de productieregistrator het model bepaalt na overleg met de productiecoördinator;
   2° de documenten die de aanvraag staven en die in het aanvraagformulier worden vermeld.
   Volgende stukken maken deel uit van het aanvraagdossier:
   1° een meetschema met aanduiding van de relevante energiestromen en de locatie van de meetinrichtingen;
   2° een keuringsverslag dat voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 6.2/3.3;
   3° een correct en volledig ingevuld inlichtingenformulier over de verwerking van de afvalstoffen, waarvan de OVAM het model bepaalt, in geval van een aanvraag voor een productie-installatie waarin afvalstoffen worden aangewend;
   4° de gegevens van de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de garanties van oorsprong voor de installatie moeten worden toegekend.
   § 4. Als het aanvraagdossier niet volledig is, brengt de productieregistrator binnen twee maanden na de dag waarop hij de aanvraag heeft ontvangen, of na de dag waarop hij de bijkomende informatie heeft ontvangen, de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte. In dat bericht worden de redenen vermeld waarom geoordeeld is dat de aanvraag niet volledig is en de termijn waarin de aanvrager, op straffe van verval van de aanvraag, het aanvraagdossier kan vervolledigen.
   § 5. De productieregistrator beslist binnen twee maanden na de dag waarop hij het aanvraagdossier heeft ontvangen, of na de dag waarop hij de bijkomende informatie ter vervollediging van het aanvraagdossier heeft ontvangen, of de energie die opgewekt is door de productie-installatie in kwestie, voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van garanties van oorsprong, vermeld in artikel 6.2/3.3, en op welke wijze de geproduceerde hoeveelheid energie die recht geeft op garanties van oorsprong, wordt berekend, met inbegrip van de metingen die daarvoor nodig zijn conform artikel 6.2./3.4. De aanvrager wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht binnen tien werkdagen na de dag waarop de productieregistrator de beslissing heeft genomen.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 70, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Onderafdeling II. [1 Maandelijkse berekening van de productie die recht geeft op garanties van oorsprong]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.2.[1 De productieregistrator berekent voor elke installatie waarvan de aanvraag is goedgekeurd, de maandelijkse energieproductie door hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling op basis van de berekeningswijze en de rapporteringen en metingen die hem daarvoor voor de productie in de maand in kwestie worden bezorgd en die zijn vastgesteld conform artikel 6.2/3.1, § 5.
   De productieregistrator brengt de aanvrager en de VREG op de hoogte van het resultaat van de berekeningen en van alle elementen van de maandelijkse berekeningen, vermeld in het eerste lid.
   De productieregistrator brengt de VREG op de hoogte van het resultaat van de berekening, vermeld in het eerste lid, waarbij het resultaat van die berekening naar beneden wordt afgerond tot 1 MWh. De productieregistrator houdt [2 de restwaarde]2 bij en neemt het mee bij de berekeningen van de daaropvolgende maand.
   De productieregistrator biedt op zijn website duidelijke informatie over de procedure voor de aanvraag tot toekenning van garanties van oorsprong en over de berekeningsprincipes op basis waarvan het aantal toe te kennen garanties van oorsprong wordt berekend.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>
  (2)<BVR 2020-04-03/19, art. 3, 070; Inwerkingtreding : 28-04-2020>

  Onderafdeling III. [1 Voorwaarden tot toekenning van garanties van oorsprong]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.3.[1 § 1. Garanties van oorsprong kunnen alleen toegekend worden zolang een geldig keuringsverslag van de productie-installatie aan de productieregistrator kan worden voorgelegd, dat voldoet aan de vereisten, vermeld in paragraaf 2.
   § 2. Het keuringsverslag wordt opgesteld door een onafhankelijke keuringsinstantie met erkenning in het werkdomein in kwestie. Het keuringsverslag bevestigt de volgende elementen:
   1° de energie die de productie-installatie in kwestie geproduceerd heeft, wordt opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. De energiebron in kwestie wordt gespecificeerd;
   2° de meting van de geproduceerde energie voldoet aan de nationale en internationale normen en voorschriften, en de meetconfiguratie laat toe om de nettohoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen te bepalen;
   3° voor alle andere metingen die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aantal toe te kennen garanties van oorsprong, kan een ijkcertificaat worden voorgelegd, dat een bevoegde instantie heeft uitgereikt;
   4° alle documenten die bij de aanvraag tot toekenning van garanties van oorsprong horen, komen overeen met de werkelijkheid.
   § 3. Voor installaties met een nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1 MW worden geen garanties van oorsprong toegekend, tenzij na de voorlegging om de twee jaar van een nieuw keuringsverslag dat voldoet aan de vereisten, vermeld in paragraaf 2.
   In afwijking van het eerste lid is een nieuw keuringsverslag om de twee jaar niet vereist voor installaties waar alle metingen die noodzakelijk zijn om het aantal toe te kennen garanties van oorsprong te berekenen, uitgevoerd worden door de netbeheerder of de transmissienetbeheerder die onafhankelijk is van de eigenaar van de productie-installatie en van de geproduceerde energie.
   § 4. Bij energieproductie uit organisch-biologische stof geeft de keuringsinstantie in het keuringsverslag ook toelichting over haar controle van de toelevering en het verbruik van die energiebronnen, en wordt de verhouding vermeld van de toegeleverde en gebruikte energiebronnen tot de hoeveelheid geproduceerde energie uit hernieuwbare bronnen waarvoor de afgelopen twee jaar garanties van oorsprong zijn toegekend.
   § 5. De productieregistrator kan, na overleg met de productiecoördinator, een model voor het keuringsverslag vastleggen, waarvan de vorm verschillend kan zijn naargelang de gebruikte energiebron en technologie. De productieregistrator kan, na overleg met de productiecoördinator, nadere regels vastleggen waaraan het keuringsverslag moet voldoen, en de voorwaarden om in aanmerking te komen als onafhankelijke keuringsinstantie met erkenning in het werkdomein in kwestie, vermeld in paragraaf 2.
   § 6. Vijf jaar na de start van de toekenning worden er geen garanties van oorsprong meer toegekend aan productie-installaties waarvoor geen periodiek herkeuringsverslag moet worden voorgelegd conform paragraaf 3, artikel 6.2/3.14 of 6.2/3.16, tenzij de aanvrager heeft bevestigd dat er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de productie-installatie.
   § 7. De productieregistrator kan altijd toegang krijgen tot de site van de productie-installatie en tot de gegevens om het aantal toe te kennen en toegekende garanties van oorsprong te berekenen om te controleren of de gegevens in het aanvraagdossier overeenkomen met de werkelijkheid.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Onderafdeling IV. [1 Vereiste berekeningen bij de toekenning van garanties van oorsprong]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.4.[1 § 1. Om de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling te bepalen van de installatie van een welbepaalde energiedrager, die recht geeft op de toekenning van garanties van oorsprong, wordt voor de energiedrager in kwestie de hoeveelheid netto-energieproductie berekend die voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
   1° ze wordt in een net of in een geheel van onderling verbonden leidingen geïnjecteerd waarop verschillende gebruikers zijn aangesloten;
   2° ze wordt fysiek overgedragen aan een derde partij via een distributiesysteem dat verschillende partijen belevert in geval van gas dat niet in een net of in een geheel van onderling verbonden leidingen wordt geïnjecteerd.
   § 2. Om de netto-energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling te bepalen van de installatie van een welbepaalde energiedrager, wordt voor de energiedrager in kwestie de maandelijkse hoeveelheid netto-energieproductie berekend.
   De hoeveelheid netto-energieproductie is de geproduceerde energie, verminderd met de gemeten energieafname of de equivalente energieafname van de utiliteitsvoorzieningen die bij de productie-installatie horen.
   Als die utiliteitsvoorzieningen andere energievormen dan de energiedrager in kwestie gebruiken, wordt hun equivalente afname in de beoogde energiedrager berekend als de energie in de beoogde energiedrager die in een referentie-installatie met dezelfde hoeveelheid energie opgewekt kan worden.
   Als uit de aanvraag tot toekenning van garanties van oorsprong blijkt dat de hulpenergie, vermeld in het tweede en derde lid, klein is in verhouding tot de geproduceerde energie die recht geeft op de toekenning van garanties van oorsprong, kan beslist worden om de netto-energieproductie op basis van een raming te berekenen uit de totale energieproductie van de energiedrager in kwestie.
   § 3. Conform artikel 6.1.10, eerste lid, wordt de energieproductie uit het organisch-biologische deel van restafval gelijkgesteld met 47,78% van de totale energieproductie uit restafval. Als de energie wordt opgewekt uit andere afvalstoffen, bepaalt OVAM het percentage organisch-biologische stof dat bepaalt welk aandeel van de geproduceerde energie in aanmerking komt om te worden beschouwd als energie die uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig is.
   § 4. Voor de productie van elektriciteit of gas uit hernieuwbare energiebronnen registreert de productieregistrator op verzoek van de aanvrager ook de hoeveelheid netto-energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling die op de site van de productie-installatie wordt verbruikt, of door de eigenaar van de productie-installatie aan een welbepaalde afnemer wordt toegewezen, afzonderlijk van de hoeveelheid geproduceerde energie, vermeld in paragraaf 1, zodat daarvoor garanties van oorsprong kunnen worden toegekend die niet verhandelbaar noch inleverbaar zijn.
   § 5. De eigenaar van de productie-installatie informeert de productieregistrator over de identificatie van de gebruiker als de geproduceerde energie direct aan een specifieke gebruiker wordt toegewezen, conform artikel 6.2/3.20 § 4. De productieregistrator rapporteert die gegevens vervolgens aan de VREG.
   § 6. De productieregistrator kan beslissen om de meting van de opgewekte energie aan te vullen met of te vervangen door andere metingen om de nettohoeveelheid geproduceerde energie te bepalen.
   § 7. De productieregistrator kan, na goedkeuring door de productiecoördinator, nadere regels vastleggen voor de manier waarop de metingen, vermeld in paragraaf 1 en 2, worden uitgevoerd en meegedeeld.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.5.[1 De eerste maandelijkse berekeningen, vermeld in artikel 6.2/3.4, worden uitgevoerd op basis van de energie die is geproduceerd vanaf de laatste van de volgende data:
   1° de datum van het keuringsverslag, vermeld in artikel 6.2/3.3;
   2° de datum van de indienstneming van de productie-installatie.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Onderafdeling V. [1 Melding van wijzigingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.6.[1 De aanvrager meldt de volgende elementen aan de productieregistrator:
   1° iedere wijziging in de installatie, de meetinrichtingen, de energiebron of ieder ander element dat een impact heeft op de berekening van de hoeveelheid energie die in de installatie wordt geproduceerd door een hernieuwbare energiebron of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling;
   2° iedere wijziging in de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de garanties van oorsprong worden toegekend.
   De productieregistrator kan zijn beslissing, vermeld in artikel 6.2./3.1, § 5 aanpassen als gevolg van de wijzigingen, vermeld in het eerste lid.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

   Onderafdeling VI. [1 Controle door de productieregistrator]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.7.[1 § 1. De productieregistrator kan een productie-installatie, waarvan de aanvraag tot toekenning van garanties van oorsprong is ontvangen of goedgekeurd, op elk moment controleren om na te gaan of de energie wel opgewekt wordt uit een hernieuwbare energiebron of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling en of de meting van de geproduceerde energie en andere metingen die noodzakelijk zijn om de productie uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling te bepalen, overeenstemmen met de werkelijkheid.
   § 2. De productieregistrator kan op elk moment controleren of de vaststellingen, die opgenomen zijn in een keuringsverslag als vermeld in artikel 6.2./3.3, overeenkomen met de werkelijkheid.
   § 3. Als de productieregistrator gegronde argumenten heeft om te oordelen dat de energie die de productie-installatie opgewekt heeft, niet of niet meer opgewekt wordt uit een hernieuwbare energiebron of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling, kan de productieregistrator de beslissing, vermeld in artikel 6.2/3.1, § 5, wijzigen of herroepen, al dan niet met terugwerkende kracht tot het ogenblik waarop het recht op de toekenning van garanties van oorsprong moest ophouden.
   § 4. Als de productieregistrator vaststelt dat er meer of minder garanties van oorsprong zijn toegekend dan het aantal waarop de eigenaar van de productie-installatie recht had, kan hij, nadat hij de eigenaar van de productie-installatie gehoord heeft, zijn oorspronkelijke beslissing met terugwerkende kracht wijzigen en een rechtzetting van de toegekende garanties van oorsprong doorvoeren.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

   Onderafdeling VII. [1 Rol van de productiecoördinator]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.8.[1 De VREG is de productiecoördinator.
   De productiecoördinator ziet toe op de correctheid van de berekeningsprincipes van het aantal toe te kennen garanties van oorsprong en de manier waarop de productieregistratoren productiegegevens doorgeven, zodat de VREG daarvoor garanties van oorsprong kan toekennen.
   De aanvrager kan binnen twintig dagen na de dag waarop hij de beslissing van de productieregistrator heeft ontvangen, met een aangetekende brief een gemotiveerd beroep indienen bij de productiecoördinator tegen een beslissing van de productieregistrator die betrekking heeft op de toekenning van garanties van oorsprong voor zijn productie-installatie. Tegen een beslissing van de productiecoördinator kan de aanvrager binnen twintig dagen na de dag waarop hij de beslissing van de productiecoördinator heeft ontvangen, met een aangetekende brief een gemotiveerd beroep indienen bij de minister.
   Als de productieregistrator de toegang tot de installatie wordt geweigerd of als hij vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, meldt hij dat onmiddellijk aan de productiecoördinator.
   De VREG kan, op eigen initiatief of op verzoek van de productieregistrator, de toekenning van garanties van oorsprong schorsen totdat wordt vastgesteld dat is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.2/3.1, § 3, of artikel 6.2/3.3, of intrekken, als die garanties van oorsprong nog niet verhandeld of ingeleverd zijn.
   Als wordt vastgesteld dat een aantal van de onterecht toegekende garanties van oorsprong toch al is verhandeld of is ingeleverd, wordt voor de productie-installatie in kwestie het aantal garanties van oorsprong dat toegekend wordt conform artikel 6.1.3, gecompenseerd met het aantal garanties van oorsprong dat niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.1.3 tot en met 6.1.5.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Afdeling II. [1 Specifieke bepalingen over de aanvraag en berekening van de energieproductie die recht geeft op de toekenning van garanties van oorsprong]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Onderafdeling I. [1 Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.9.[1 In afwijking van artikel 6.2/3.1, § 1, hoeft er geen aparte aanvraag te worden ingediend als al een aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten als vermeld in artikel 6.1.2, of een aanvraag tot toekenning van warmte-krachtcertificaten als vermeld in artikel 6.2.2, is ingediend. Die aanvraag wordt dan geacht deel uit te maken van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten, vermeld in artikel 6.1.2, of de aanvraag tot toekenning van warmte-krachtcertificaten, vermeld in artikel 6.2.2.
   In het geval, vermeld in het eerste lid, start de toekenning van garanties van oorsprong voor elektriciteit die opgewekt is uit hernieuwbare energiebronnen, op hetzelfde moment als de toekenning van groenestroomcertificaten, vermeld in artikel 6.1.7, derde lid, en start de toekenning van garanties van oorsprong voor elektriciteit die opgewekt is uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling op hetzelfde moment als de toekenning van warmte-krachtcertificaten, vermeld in artikel 6.2.7, derde lid.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.10.[1 Installaties die elektriciteit opwekken uit een hernieuwbare energiebron komen alleen in aanmerking voor toekenning van garanties van oorsprong als ze een nominaal elektrisch vermogen van 10 kW of meer hebben.
   Alleen elektriciteit die wordt geïnjecteerd in een distributienet, een plaatselijk vervoernet, een transmissienet of een gesloten distributienet met vrije leverancierskeuze, kan in aanmerking genomen worden voor de toekenning van verhandelbare garanties van oorsprong.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.11.[1 De rapportering van de gegevens, vermeld in artikel 6.2/3.2, verloopt:
   1° conform artikel 6.1.9 voor de installaties die elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen;
   2° conform artikel 6.2.9 voor de installaties die elektriciteit opwekken uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling.
   De rapportering, vermeld in het eerste lid, wordt aangevuld met de rapportering van de hoeveelheid elektriciteit die de productie-installatie in kwestie opwekt uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling, en die in het distributienet, het plaatselijke vervoernet van elektriciteit of het transmissienet wordt geïnjecteerd. De distributienetbeheerder of de transmissienetbeheerder van het net waarop de installatie is aangesloten, meet die gegevens en bezorgt ze aan het [2 "VEKA"]2.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>
  (2)<BVR 2020-12-11/07, art. 71, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 6.2/3.12.[1 In afwijking van artikel 6.2/3.5 wordt de eerste maandelijkse berekening, vermeld in artikel 6.2./3.4, op de volgende wijze uitgevoerd:
   1° voor installaties die elektriciteit produceren uit zonne-energie: op basis van de elektriciteit die is geproduceerd vanaf de plaatsing van de productiemeter door de netbeheerder;
   2° voor installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling dat kleiner is dan of gelijk aan 200 kW: op basis van de energie die is geproduceerd vanaf de datum van het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de controle van de technische installaties, vermeld in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, op voorwaarde dat de aanvraag wordt ontvangen binnen een jaar na de datum van dat verslag.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.13.[1 § 1. Bij de productie van elektriciteit in een productie-installatie die wordt gevoed met gas dat afkomstig is van een gasnet of een ander gasdistributiesysteem dat verschillende gebruikers belevert, kan de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in aanmerking komen voor de toekenning van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, op voorwaarde dat aan de productieregistrator voor elektriciteit een bewijs wordt voorgelegd dat daarvoor een hoeveelheid garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen is ingediend, voor dezelfde chemische samenstelling van het gas en overeenkomstig de hoeveelheid gas die aan de productie-installatie in de periode in kwestie is gevoed.
   Om te bepalen hoeveel garanties van oorsprong hiertoe moeten worden ingediend, worden aan de productieregistrator de meetgegevens bezorgd over de chemische samenstelling en de energie-inhoud van de hoeveelheid gas die in de productieperiode in kwestie aan de productie-installatie is gevoed.
   § 2. Bij de productie van elektriciteit in een productie-installatie die wordt gevoed met warmte of koude, afkomstig van een net dat verschillende gebruikers met warmte of koude belevert, kan de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in aanmerking komen voor de toekenning van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, op voorwaarde dat aan de productieregistrator voor elektriciteit een bewijs wordt voorgelegd dat daarvoor een hoeveelheid garanties van oorsprong voor warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen is ingediend, overeenkomstig de hoeveelheid warmte of koude die aan de productie-installatie in de periode in kwestie is gevoed.
   Om te bepalen hoeveel garanties van oorsprong hiertoe moeten worden ingediend, worden aan de productieregistrator de meetgegevens bezorgd over de energie-inhoud van de hoeveelheid warmte of koude die in de productieperiode in kwestie aan de productie-installatie is gevoed.
   § 3. In afwijking van de vereiste om meetgegevens over de gas-, warmte- of koudevoeding aan de productie-installatie te bezorgen conform paragraaf 1 en 2, kan de productieregistrator, na goedkeuring of in opdracht van de productiecoördinator, vereenvoudigde waarden vastleggen voor de hoeveelheid elektriciteit die per eenheid gas of per eenheid warmte of koude in de productie-installatie wordt gegenereerd.
   § 4. De productieregistrator kan, na goedkeuring van de productiecoördinator, nadere voorwaarden vastleggen over de vereisten van de garanties van oorsprong die kunnen worden ingediend om op basis van de voeding aan de productie-installatie elektriciteit te produceren waarvoor garanties van oorsprong worden toegekend.
   § 5. In de gevallen, vermeld in paragraaf 1 en 2, registreert de productieregistrator de productieperiode, vermeld op de ingediende garanties van oorsprong, als productieperiode voor de nieuw aan te maken garanties van oorsprong.
   De productieregistrator brengt de aanvrager en de productiecoördinator op de hoogte van het resultaat van de berekening. Het resultaat van de berekening wordt ook aan de VREG bezorgd.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Onderafdeling II. [1 Productie van gas uit hernieuwbare energiebronnen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.14.[1 § 1. Voor installaties die gas opwekken uit een hernieuwbare energiebron, dat in een net wordt geïnjecteerd, meet de netbeheerder maandelijks per site de volgende gegevens:
   1° de netto-energie-inhoud van de hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen die is opgewekt;
   2° de netto-energie-inhoud van de hoeveelheid die in het net wordt geïnjecteerd.
   De netbeheerder rapporteert de gegevens, vermeld in het eerste lid, aan de productieregistrator.
   Voor installaties die gas opwekken uit een hernieuwbare energiebron, dat niet in een net wordt geïnjecteerd, maar dat wordt verhandeld via een ander distributiesysteem dat verschillende gebruikers op afstand belevert, meet de producent maandelijks per site de volgende gegevens:
   1° de netto-energie-inhoud van de hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen die opgewekt is;
   2° de netto-energie-inhoud van de hoeveelheid die via het distributiesysteem wordt verdeeld.
   De producent rapporteert de gegevens, vermeld in het derde lid, aan de productieregistrator.
   § 2. Als de productieregistrator niet dezelfde partij is als de netbeheerder of als de producent de maandelijkse meetgegevens uitleest en rapporteert, bezorgt de producent in afwijking van artikel 6.2/3.3, § 3, jaarlijks aan de productieregistrator een keuringsverslag dat voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 6.2/3.3.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.15.[1 § 1. Bij de productie van gas in een productie-installatie die wordt gevoed met elektriciteit, kan de hoeveelheid geproduceerd gas in aanmerking komen voor de toekenning van garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, op voorwaarde dat aan de productieregistrator een bewijs wordt voorgelegd dat daarvoor een hoeveelheid garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is ingediend, overeenkomstig de hoeveelheid elektriciteit die aan de productie-installatie gedurende de periode in kwestie is gevoed.
   Om te bepalen hoeveel garanties van oorsprong hiertoe moeten worden ingediend, worden aan de productieregistrator de meetgegevens bezorgd over de hoeveelheid elektriciteit die gedurende de productieperiode in kwestie aan de productie-installatie is gevoed.
   § 2. Bij de productie van gas in een productie-installatie die wordt gevoed met een ander gas, afkomstig van een gasnet of een ander gasdistributiesysteem dat verschillende gebruikers belevert, kan de hoeveelheid geproduceerd gas in aanmerking komen voor de toekenning van garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, op voorwaarde dat aan de productieregistrator een bewijs wordt voorgelegd dat daarvoor een hoeveelheid garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen is ingediend, voor dezelfde chemische samenstelling van het gas en overeenkomstig de hoeveelheid gas die aan de productie-installatie in de periode in kwestie is gevoed.
   Om te bepalen hoeveel garanties van oorsprong hiertoe moeten worden ingediend, worden aan de productieregistrator de meetgegevens bezorgd over de chemische samenstelling en de energie-inhoud van de hoeveelheid gas die gedurende de productieperiode in kwestie aan de productie-installatie is gevoed.
   § 3. Bij de productie van gas in een productie-installatie die met warmte of koude, afkomstig van een net dat verschillende gebruikers met warmte of koude belevert, is gevoegd, kan de hoeveelheid geproduceerd gas in aanmerking komen voor de toekenning van garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, op voorwaarde dat aan de productieregistrator een bewijs wordt voorgelegd dat daarvoor een hoeveelheid garanties van oorsprong voor warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen is ingediend, overeenkomstig de hoeveelheid warmte of koude die aan de productie-installatie gedurende de periode in kwestie is gevoed.
   Om te bepalen hoeveel garanties van oorsprong hiertoe moeten worden ingediend, worden aan de productieregistrator de meetgegevens bezorgd over de energie-inhoud van de hoeveelheid warmte of koude die gedurende de periode in kwestie aan de productie-installatie is gevoed.
   § 4. In afwijking van de vereiste om meetgegevens over de elektriciteit, gas-, warmte- of koudevoeding aan de productie-installatie te bezorgen conform paragraaf 1 tot en met 3, kan de productieregistrator, na goedkeuring of in opdracht van de productiecoördinator, vereenvoudigde waarden vastleggen voor de hoeveelheid elektriciteit die per eenheid elektriciteit, gas, warmte of koude in de productie-installatie wordt opgewekt.
   § 5. De productieregistrator kan, na goedkeuring van de productiecoördinator, nadere voorwaarden vastleggen over de vereisten van de garanties van oorsprong die kunnen worden ingediend om op basis van de voeding aan de productie-installatie gas te produceren waarvoor garanties van oorsprong worden toegekend.
   § 6. In de gevallen, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, registreert de productieregistrator de productieperiode, vermeld op de ingediende garanties van oorsprong, als productieperiode voor de nieuw aan te maken garanties van oorsprong.
   De productieregistrator brengt de aanvrager en de productiecoördinator op de hoogte van het resultaat van de berekening. Het resultaat van de berekening wordt ook aan de VREG bezorgd.]1
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Onderafdeling III. [1 Productie van warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.16. [1 § 1. Installaties die warmte opwekken uit een hernieuwbare energiebron komen alleen in aanmerking voor de toekenning van garanties van oorsprong als ze een nominaal thermisch vermogen van 300 kW of meer hebben.
   § 2. Voor installaties met een thermisch vermogen van 300 kW of meer die warmte of koude opwekken uit een hernieuwbare energiebron, meet de warmte- of koudenetbeheerder maandelijks per site de netto-energie-inhoud van de hoeveelheid warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen die in zijn net wordt geïnjecteerd. Hij rapporteert die gegevens aan de productieregistrator.
   § 3. Als de warmte- of koudenetbeheerder niet onafhankelijk is van de producent, bezorgt de producent in afwijking van artikel 6.2./3.3, § 3, tweejaarlijks aan de productieregistrator een keuringsverslag dat voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 6.2/3.3.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

  Art. 6.2/3.17. [1 § 1. Bij de productie van warmte of koude in een productie-installatie die wordt gevoed met elektriciteit, kan de hoeveelheid geproduceerde warmte of koude in aanmerking komen voor de toekenning van garanties van oorsprong voor warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen, op voorwaarde dat aan de productieregistrator een bewijs wordt voorgelegd dat daarvoor een hoeveelheid garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is ingediend, overeenkomstig de hoeveelheid elektriciteit die aan de productie-installatie in de periode in kwestie is gevoed.
   Om te bepalen hoeveel garanties van oorsprong hiertoe moeten worden ingediend, worden aan de productieregistrator de meetgegevens bezorgd over de hoeveelheid elektriciteit die gedurende de productieperiode in kwestie aan de productie-installatie is gevoed.
   § 2. Bij de productie van warmte of koude in een productie-installatie die wordt gevoed met gas, afkomstig van een gasnet of een ander gasdistributiesysteem dat verschillende gebruikers belevert, kan de hoeveelheid geproduceerde warmte of koude in aanmerking komen voor de toekenning van garanties van oorsprong voor warmte of koude uit hernieuwbare energiebronnen, op voorwaarde dat aan de productieregistrator voor warmte of koude een bewijs wordt voorgelegd dat daarvoor een hoeveelheid garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen is ingediend, voor dezelfde chemische samenstelling van het gas en overeenkomstig de hoeveelheid gas die aan de productie-installatie in de periode van warmte- of koudeproductie in kwestie is gevoed.
   Om te bepalen hoeveel garanties van oorsprong hiertoe moeten worden ingediend, worden aan de productieregistrator de meetgegevens bezorgd over de chemische samenstelling en de energie-inhoud van de hoeveelheid gas die gedurende de productieperiode in kwestie aan de productie-installatie is gevoed.
   § 3. In afwijking van de vereiste om meetgegevens te bezorgen over de elektriciteits- of gasvoeding aan de productie-installatie, vermeld in paragraaf 1 en 2, kan de productieregistrator, na goedkeuring of in opdracht van de productiecoördinator, vereenvoudigde waarden vastleggen voor de hoeveelheid warmte of koude die per eenheid elektriciteit, gas, warmte of koude in de productie-installatie wordt opgewekt.
   § 4. De productieregistrator kan, na goedkeuring van de productiecoördinator, nadere voorwaarden vastleggen over de vereisten van de garanties van oorsprong die kunnen worden ingediend om op basis van de voeding aan de productie-installatie warmte te produceren waarvoor garanties van oorsprong worden toegekend.
   § 5. In de gevallen, vermeld in paragraaf 1 en 2, registreert de productieregistrator als productieperiode voor de nieuw aan te maken garanties van oorsprong de productieperiode, vermeld op de ingediende garanties van oorsprong.
   De productieregistrator brengt de aanvrager en de productiecoördinator op de hoogte van het resultaat van de berekening. Het resultaat van de berekening wordt ook aan de VREG bezorgd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2019-05-17/54, art. 3, 066; Inwerkingtreding : 17-08-2019>

   Afdeling III. [