J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/06/06/2010009596/justel

Titel
6 JUNI 2010. - Koninklijk besluit houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 28-06-2010 nummer :   2010009596 bladzijde : 39622   BEELD
Dossiernummer : 2010-06-06/04
Inwerkingtreding : 08-07-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Belgische corporate governance code 2009, zoals opgenomen in bijlage, geldt als enige code in de zin van artikel 96, § 2, van het wetboek van vennootschappen.

  Art. 2. De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Nice, 6 juni 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

  BIJLAGE.

  Art. N. Belgische corporate governance code 2009
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2010, p. 39624-39661)

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het wetboek van vennootschappen, artikel 96, § 2, in fine, gewijzigd bij de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake beroepsverbod in de bank- en financiële sector;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18 september 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 23 september 2009;
   Gelet op advies 48.208/2 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers op 25 september 2009,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   Om de stroomlijning van het geheel aan praktijken inzake deugdelijk bestuur te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren rond één bepaalde code, wordt een referentiecode opgelegd. Genoteerde ondernemingen worden verplicht deze referentiecode als code in de zin van artikel 96, § 2, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen aan te duiden.
   Omwille van de brede steun van het Belgische bedrijfsleven voor de Belgische corporate governance code 2009, en de betrokkenheid van vooraanstaande organisaties en instellingen bij de opmaak ervan, kiest de Regering ervoor deze code als referentiecode op te leggen. Het betreft de code zoals die op 12 maart 2009 door de Belgische corporate governance commissie werd gepubliceerd op haar website www.corporategovernancecommittee.be en is opgenomen in bijlage.
   De "pas toe of leg uit"-regel blijft logischerwijs onverkort van toepassing, tenzij de wet er van afwijkt, zoals voor remuneratietransparantie dat door middel van de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake beroepsverbod in de bank- en financiële sector, wettelijk werd vastgelegd.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   van Uwe Majesteit,
   de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaar.
   De Minister van Justitie,
   S. DE CLERCK
   Advies 48.208/2 van 26 mei 2010 van de afdeling wetgeving van de raad van state
   De Raad van State, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 3 mei 2010 door de Minister van Justicie verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen", heeft het volgende advies gegeven :
   Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bovoegdheid van deze laatste bepekt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling. Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is.
   Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lis, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten, haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.
   Op die drie punten behoeft over het ontwerp geen enkele opmerking te worden gemaakt.
   De Belgische corporate governance code 2009 behoort evewel als bijlage bij het besluit in het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt(1).
   De kamer was samengesteld uit :
   de heren Y. Kreins, kamervoorzitter,
   P. Vandernoot, staatsraden,
   de Dames M. Baguet, staatsraden,
   V. Vannes, assessor van de afdeling Wetgeving,
   B. Vigneron, griffier.
   Het verslag werd uitgebracht door de H. J.-L. Paquet, eerste auditeur.
   De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de H.P. Vandernoot.
   De griffier,
   B. Vigneron
   De voorzitter,
   Y. Kreins
   ------
   (1) Zie in dat verband advies 47.273/2, gegeven op 3 november 2009, over een voorontwerp van wet dat aanleiding gegeven heeft tot de wet van 6 paril 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector (Parl. St., Kamer, 2009-2010, nr. 52-2336/1, 104, noot 9.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie