J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/09/10/2009029709/justel

Titel
10 SEPTEMBER 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de beŽindiging van de financiering van de bronnencentra voor de overdracht van de herinnering en de gelabelde centra voor de overdracht van de herinnering bedoeld in het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 18-11-2009 nummer :   2009029709 bladzijde : 72575   BEELD
Dossiernummer : 2009-09-10/39
Inwerkingtreding : 18-11-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het besluit van 14 mei 2009 betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de beŽindiging van de financiering van de bronnencentra voor de overdracht van de herinnering en de gelabelde centra voor de overdracht van de herinnering bedoeld in het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt, worden in artikel 1, laatste streepje, de woorden " vereniging zonder winstoogmerk " vervangen door de woorden " rechtspersoon zonder winstoogmerk ".

  Art. 2. In hetzelfde besluit, in de artikelen 2, 1e lid, 2į en 6į; 4, 2e lid; 5, 1e lid; 8, 2e lid en 9, 1e lid, worden de woorden " vereniging zonder winstoogmerk " vervangen door de woorden " rechtspersoon zonder winstoogmerk ".

  Art. 3. In hetzelfde besluit, in de artikelen 2, 1e lid, 2į en 5į; 6, 2e lid, en 2e lid, 1į, worden de woorden " de vereniging " of " een vereniging " respectievelijk vervangen door de woorden " de rechtspersoon " of " een rechtspersoon ".

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 5. De Minister-President en de Minister van Leerplichtonderwijs worden belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 10 september 2009.
  De Minister-President,
  R. DEMOTTE
  De Minister van Leerplichtonderwijs,
  Mevr. M.-D. SIMONET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Regering van de Franse Gemeenschap,
   Gelet op het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt;
   Overwegende dat dit besluit tot doel heeft de terminologie van het besluit van 14 mei 2009 betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de beŽindiging van de financiering van de bronnencentra voor de overdracht van de herinnering en de gelabelde centra voor de overdracht van de herinnering bedoeld in het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt, aan te passen aan de terminologie van het decreet dat door het besluit wordt uitgevoerd;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de procedures voor de oproeping tot kandidaten voor de erkenning van de Bronnencentra en de Gelabelde centra lopende zijn en door het feit dat de terminologische fout schade kan veroorzaken aan sommige rechtspersonen;
   Op de voordracht van de Minister-President en van de Minister van Leerplichtonderwijs;
   Na beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 september 2009,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie