J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/07/06/2009202876/justel

Titel
6 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, wat betreft het maximumbedrag van de betalingen uitgevoerd door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 28-07-2009 nummer :   2009202876 bladzijde : 51077       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-07-06/06
Inwerkingtreding : 01-01-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2007012128       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 17 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2007, wordt de bepaling onder 1°, a) vervangen als volgt :
  "a) het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, uitsluitend wat de havenarbeiders van het algemeen contingent betreft die worden tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde duur en die erkend zijn overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972."

  Art. 2. Artikel 24, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met de volgende zin :
  " Dit bedrag wordt gebracht op 25.000 euro vanaf 1 januari 2009 voor de sluitingen van onderneming waarvan de datum van de sluiting, bepaald overeenkomstig of krachtens artikel 3 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, plaatsvindt vanaf 1 januari 2009. "

  Art. 3. Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende zin :
  " Dit bedrag wordt gebracht op 25.000 euro vanaf 1 januari 2009 voor de sluitingen van onderneming waarvan de datum van de sluiting, bepaald overeenkomstig of krachtens artikel 3 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, plaatsvindt vanaf 1 januari 2009. "

  Art. 4. In artikel 33 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "wanneer het maximumbedrag van 22.310,42 euro, bedoeld bij artikel 32, § 1" vervangen door de woorden "wanneer het maximumbedrag, bedoeld bij artikel 32" en de woorden "de loonachterstallen of het uitgestelde loon bedoeld bij artikel 32, § 2, 2°, 3° en 4°" worden vervangen door de woorden "de loonachterstallen in het geval de betalingstermijnen bedoeld bij artikel 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers niet gerespecteerd worden of het uitgestelde loon met toepassing van artikel 9bis en 9ter van dezelfde wet".

  Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

  Art. 6. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 6 juli 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
  Mevr. J. MILQUET
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, artikel 13, tweede lid vervangen bij de wet van 11 juli 2006, en de artikelen 37 en 46, § 1, vierde lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen;
   Gelet op het advies van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", gegeven op 20 januari 2003 en 23 mei 2003;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 augustus 2008;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, gegeven op 15 januari 2009;
   Gelet op het advies nr. 1.666 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 4 februari 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 17 maart 2009;
   Gelet op het advies nr. 46.625/1 van de Raad van State, gegeven op 28 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie