J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/11/06/2007012392/justel

Titel
6 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de voetbalscheidsrechters.

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 23-11-2007 nummer :   2007012392 bladzijde : 58576       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-11-06/36
Inwerkingtreding : 03-12-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, wordt uitgebreid tot de voetbalscheidsrechters waarvan het loon het bedrag overschrijdt dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 2, § 1, van die wet.

  Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 6 november 2007.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  P. VANVELTHOVEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, inzonderheid op artikel 2, § 2;
   Gelet op het advies van het Nationaal Paritair Comité voor de sport, gegeven op 24 april 2007;
   Gelet op het advies nr. 43.098/1 van de Raad van State, gegeven op 31 mei 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Overwegende dat de regeling, waarbij de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt uitgebreid tot voetbalscheidsrechters, onverwijld moet worden bekendgemaakt, teneinde bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen de rechtszekerheid te waarborgen van de arbeidsbetrekkingen tussen de voetbalscheidsrechters en de instanties die hen tewerkstellen;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie