J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/10/26/2007036962/justel

Titel
26 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begeleiding van de scheepvaart
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-11-2007 en tekstbijwerking tot 21-05-2021)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 08-11-2007 nummer :   2007036962 bladzijde : 56704       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2007-10-26/31
Inwerkingtreding : 18-11-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Definities.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Bevoegde instantie.
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Toepassingsgebied.
Art. 3-7
HOOFDSTUK IV. - Nautische publicaties.
Art. 8
HOOFDSTUK V. - Begeleiding van vaartuigen in het VBS-werkingsgebied.
Afdeling 1. [1 - Algemene bepaling.]1
Art. 8/1
Afdeling I/1. - Algemene meldingsplicht.
Art. 9-10, 10/1, 10/2, 10/3
Afdeling II. - [1 Meldingsplicht bij gevaarlijke of verontreinigende stoffen]1
Art. 11-14
Afdeling III. [1 - Aanvullende meldingen]1
Art. 15
Afdeling III/2. [1 - Extra informatieverplichtingen]1
Art. 15/1
Afdeling IV. - Vrijstellingen.
Art. 16
Afdeling V. - Informatieverstrekking door de personen die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart.
Art. 17-18
Afdeling VI. - Instelling van een scheepsrouteringssysteem.
Art. 19
Afdeling VII. - Verkeersaanwijzingen, verschillende soorten berichten en maatregelen.
Art. 20-21
HOOFDSTUK VI. - Uitvoeringsbepaling.
Art. 22

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Definities.

  Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder :
  1° decreet: het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum;
  2° seinvoerende stoffen: gevaarlijke of verontreinigende stoffen waarvoor het vaartuig een sein moet voeren;
  3° moeilijk manoeuvreerbare of niet manoeuvreerbare vaartuigen: vaartuigen die wegens de aard of de lengte ervan, of om een andere reden helemaal niet of slechts beperkt kunnen manoeuvreren en hiervoor een sein moeten voeren;
  4° VN-nummer: het nummer dat door de Verenigde Naties wordt gegeven aan gevaarlijke of verontreinigende stoffen en dat die stoffen identificeert;
  5° lijndienst: een vaartuig dat regelmatige dienst onderhoudt tussen twee of meer welbepaalde havens, overeenkomstig een vooraf gepubliceerde tijdstabel, of waarvan de overtochten zo regelmatig of frequent zijn dat ze een herkenbare systematische serie vormen;
  6° identificatie van het vaartuig: naam, roepnaam, IMO-identificatienummer of MMSI-nummer;
  7° IMO-identificatienummer: het door de drie letters 'IMO' voorafgegaan, internationaal erkend zevencijferig nummer uit het Lloydsregister dat aan een schip wordt toegekend op het ogenblik dat de kiel wordt gelegd of als een schip voor de eerste keer in het Lloydsregister wordt opgenomen, en dat ongewijzigd blijft, ook bij verandering van vlagstaat;
  8° Maritiem Mobiel Dienst Identiteitsnummer, afgekort MMSI-nummer: een uniek getal bestaande uit negen cijfers dat een radiostation of een groep van stations identificeert en dat automatisch wordt meegezonden bij het uitzenden van digitale selectieve oproepen via radio;
  9° gevaarlijke stoffen :
  a) stoffen als vermeld in de IMDG-code;
  b) gevaarlijke vloeistoffen als vermeld in hoofdstuk 17 van de IBC-code;
  c) vloeibare gassen als vermeld in hoofdstuk 19 van de IGC-code;
  d) vaste stoffen als vermeld in aanhangsel B van de BC-code.
  Inbegrepen zijn ook de stoffen voor het vervoer waarvan passende voorwaarden zijn neergelegd overeenkomstig paragraaf 1.1.3 van de IBC-code of paragraaf 1.1.6 van de IGC-code;
  10° verontreinigende stoffen :
  a) oliesoorten als vermeld in bijlage I van het MARPOL-verdrag;
  b) schadelijke vloeistoffen als vermeld in bijlage II van het MARPOL-verdrag;
  c) schadelijke stoffen als vermeld in bijlage III van het MARPOL-verdrag;
  11° IMDG-code : de internationale IMO-code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee [1 , en latere wijzigingen]1;
  12° IBC-code : de internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren[1 , en latere wijzigingen]1;
  13° IGC-code : de internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren[1 , en latere wijzigingen]1;
  14° INF-code : de IMO-code van veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van bestraalde splijtstoffen, plutonium en hoogradioactief afval in vaten aan boord van een schip[1 , en latere wijzigingen]1;
  15° BC-code : de IMO-code met praktische voorschriften voor de veiligheid van het vervoer van vaste lading in bulk[1 , en latere wijzigingen]1;
  16° verlader: de persoon door wie, namens wie, of voor wie een overeenkomst voor het vervoer van goederen over zee is gesloten met een vervoerder;
  [1 17° resolutie MSC.286(86) van de IMO : resolutie MSC.286(86) van de Internationale Maritieme Organisatie, " Recommendation for material safety data sheets for MARPOL Annex I cargoes and marine fuel oils " genaamd, en latere wijzigingen;
   18° MOU van Parijs : het op 26 januari 1982 in Parijs ondertekende memorandum van overeenstemming inzake havenstaatcontrole, en latere wijzigingen ervan;]1
  [2 19° SafeSeaNet : het communautaire systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie, dat door de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten is ontwikkeld ter uitvoering van de Europeesrechtelijke regelgeving;
   20° nationaal bevoegde autoriteit, afgekort NCA : de autoriteit die belast is met de gegevensuitwisseling met SafeSeaNet;
   21° RIS : de dienstverlening, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de River information Services op de binnenwateren.]2
  ----------
  (1)<BVR 2012-07-13/16, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 11-08-2012>
  (2)<BVR 2017-02-10/19, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  HOOFDSTUK II. - Bevoegde instantie.

  Art. 2. § 1. De minister onder wiens bevoegdheid de scheepvaartbegeleiding valt, wijst binnen zijn beleidsdomein de diensten aan die bevoegd zijn voor :
  1° de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen buiten het havengebied, volgens artikel 4, § 1, 1°, 2° en 3°, van het decreet;
  2° de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen buiten het havengebied, volgens artikel 4, § 1, 4°, van het decreet;
  3° het samenstellen, uitgeven en laten verschijnen van de nautische publicaties;
  4° de beslissing over de plaatsing, de aard en de ligging van de vaarwegmarkering en de verkeerstekens;
  5° de plaatsing, het beheer en het onderhoud van de vaarwegmarkering en de verkeerstekens;
  6° de kartering van de vaarwegmarkering en de verkeerstekens en de voorspelling van de hydrometeorologische omstandigheden op zee.
  § 2. De dienst, vermeld in 1° en 4°, verstrekt de dienstverleningen, vermeld in artikel 16, 1°, 2°, en 3°, van het decreet.

  HOOFDSTUK III. - Toepassingsgebied.

  Art. 3. De wateren waar verkeersbegeleiding kan worden georganiseerd en beheerd, zijn :
  1° de Belgische territoriale wateren;
  2° de Belgische Exclusief Economische Zone, afgekort EEZ;
  3° het Scheur, de Wielingen, Pas van het Zand;
  4° de Scheldemonden;
  5° de Schelde stroomafwaarts Antwerpen tot de rede van Vlissingen;
  6° de Schelde stroomopwaarts Antwerpen tot de sluis in Wintam en de brug van Temse;
  7° het kanaal van Gent naar Terneuzen;
  8° de havens, lig- en ankerplaatsen en de erbij aansluitende dokken die liggen aan de wateren, vermeld in 1° tot en met 7°.

  Art. 4.Het VBS-werkingsgebied, waar door de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, verkeersbegeleiding wordt verstrekt, is het gebied waarvan de buitengrens wordt bepaald door een lijn bestaande uit segmenten die de volgende, in coördinaten uitgedrukte posities verbindt, in de volgorde zoals hieronder aangegeven :
  1° 51°05',40 N 002°32',80 E;
  2° 51°16',15 N 002°23',30 E;
  [1 3° 51° 23'65 N 002° 19'36 E;
   4° 51° 25'95 N 002° 27'50 E;]1
  5° 51°28',75 N 002°56',00 E;
  6° 51°33',05 N 003°05',00 E;
  7° 51°29',02 N 003°12',65 E;
  8° 51°26',09 N 003°17',75 E;
  9° 51°22',75 N 003°21',01 E;
  10° het snijpunt met de laagwaterlijn ter hoogte van grenspaal 369: 51°22',35N 003°21',08 E.
  Op het Belgische deel van de Schelde ligt het VBS-werkingsgebied tussen de Belgisch - Nederlandse grens en boei 100.
  In het gebied tussen boei 100 en de sluis van Wintam is er nog radiocontact zonder verdere verkeersbegeleiding.
  Op het Belgische deel van het kanaal Gent-Terneuzen is het VBS-werkingsgebied in het noorden begrensd door de Belgisch-Nederlandse grens en in het zuiden door het havengebied van Gent.
  De ligging van de posities, vermeld in dit artikel, is uitgedrukt in breedte en lengte volgens het geografische referentiesysteem "World Geodetic System 1984", afgekort WGS84.
  ----------
  (1)<BVR 2021-04-23/08, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 31-05-2021>

  Art. 5. De minister kan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, machtigen om het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, verder onder te verdelen in werkbare blokken en kanalen.

  Art. 6. Dit besluit is van toepassing op de vaartuigen binnen het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, en op de vaartuigen die zich in het VBS-werkingsgebied zullen begeven.

  Art. 7. Behalve als het anders is bepaald, is dit besluit niet van toepassing op:
  1° oorlogsschepen;
  2° overige marineschepen;
  3° andere schepen die naar aanleiding van een bijzondere manifestatie of bijzondere omstandigheid uitdrukkelijk aangewezen zijn door het hoofd van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Het hoofd van het agentschap kan die taak delegeren aan een gemachtigde.

  HOOFDSTUK IV. - Nautische publicaties.

  Art. 8. § 1. Als nautische publicaties worden onder meer beschouwd :
  1° informatie aan de scheepvaart, afgekort info;
  2° Dringende Berichten aan Zeevarenden, afgekort DBZ;
  3° Berichten aan Zeevarenden, afgekort BaZ;
  4° Kennisgevingen;
  5° Gezamenlijke Bekendmakingen.
  § 2. De minister kan voor elke nautische publicatie de dienst aanwijzen die de publicatie moet opstellen en de dienst die de publicatie moet versturen.
  De minister kan de inhoud en de termijnen van publicatie van de nautische publicaties bepalen.

  HOOFDSTUK V. - Begeleiding van vaartuigen in het VBS-werkingsgebied.

  Afdeling 1. [1 - Algemene bepaling.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-07-13/16, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 11-08-2012>

  Art. 8/1.[1 Als de informatie die met toepassing van dit hoofdstuk wordt verstrekt, verandert, brengt de gezagvoerder van het schip de instantie, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, of de diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°, daarvan onmiddellijk op de hoogte.
   Als de informatie die met toepassing van dit hoofdstuk wordt verstrekt, verandert, delen de diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°, onmiddellijk na ontvangst, die wijziging via elektronische weg mee aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.]1
  ----------
  (1)<BVR 2017-02-10/19, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Afdeling I/1. - Algemene meldingsplicht.

  Art. 9. § 1. De exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig dat het VBS-werkingsgebied zal binnenvaren, deelt de verwachte tijd van aankomst aan de grens van het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, en de vastgestelde grenzen van de onderdelen binnen het VBS-werkingsgebied, bepaald door de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, en de verwachte tijd van afvaart uit de haven van bestemming mee aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
  § 2. De exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig dat het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, binnenvaart, meldt zich aan bij de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
  § 3. Bij de melding, vermeld in § 1, worden de aan boord aanwezige seinvoerende stoffen meegedeeld, met vermelding van het VN-nummer ervan.
  Als het vaartuig moeilijk manoeuvreerbaar of niet-manoeuvreerbaar is, wordt dat eveneens meegedeeld bij de melding, vermeld in § 1.
  § 4. De meldingen worden gedaan bij de meldpunten, overeenkomstig de procedurevoorschriften en nadere instructies, opgenomen in de nautische publicaties.
  § 5. De informatie, vermeld in § 1 tot en met § 4, wordt, waar mogelijk, door de exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van het vaartuig via elektronische weg doorgestuurd aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.

  Art. 10.§ 1. De exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig dat op weg is naar een Vlaamse haven, deelt op een van de volgende momenten, aan [2 de diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°]2, de volgende informatie mee :
  1° ten minste vierentwintig uur vóór de aankomst;
  2° uiterlijk op het tijdstip waarop het vaartuig de vorige haven verlaat, als de reisduur minder dan vierentwintig uur bedraagt;
  3° zodra de aanloophaven bekend is, als de aanloophaven nog niet bekend zou zijn of tijdens de reis wordt gewijzigd.
  De informatie, vermeld in het eerste lid, is de volgende :
  a) de identificatie van het vaartuig;
  b) de haven van bestemming;
  c) de verwachte tijd van aankomst in de haven van bestemming en de verwachte tijd van afvaart uit de haven van bestemming;
  d) het totale aantal opvarenden;
  e) de positie van het vaartuig;
  f) de nationaliteit van het vaartuig;
  g) [1 de lengte, de breedte en de diepgang van het vaartuig;]1
  h) de geplande vaarroute;
  i) andere gegevens die de minister in voorkomend geval heeft bepaald.
  § 2. [2 de diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°, delen de informatie, vermeld in § 1, onmiddellijk nadat zij ze hebben ontvangen,]2 via elektronische weg mee aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
  ----------
  (1)<BVR 2009-03-06/53, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 23-04-2009>
  (2)<BVR 2017-02-10/19, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Art. 10/1.[1 § 1. Als een schip in aanmerking komt voor een uitgebreide inspectie door de instantie van de federale overheid die bevoegd is voor de havenstaatcontrole, en dat schip op weg is naar een haven of ankerplaats, die zich in het toepassingsgebied, vermeld in artikel 4, bevindt, meldt de exploitant, agent of gezagvoerder van het schip ten minste drie dagen voor het vermoedelijke tijdstip van aankomst in de haven of de ankerplaats of voor het vertrek in de vorige haven, als de reis naar verwachting minder dan drie dagen in beslag zal nemen, de volgende informatie :
   1° scheepsidentificatienummer (naam, roepletters, IMO-identificatienummer of MMSI-nummer);
   2° geplande duur van het verblijf in de haven;
   3° voor tankers :
   a) configuratie : enkelwandig, enkelwandig met gescheiden ballasttanks, dubbelwandig;
   b) conditie van de lading en ballasttanks : vol, leeg, gevuld met inerte gassen;
   c) volume en aard van de lading;
   4° geplande handelingen in de haven of ankerplaats van bestemming : laden, lossen, andere handelingen;
   5° geplande wettelijk voorgeschreven inspectie en belangrijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, uit te voeren in de haven van bestemming;
   6° datum van de laatste uitgebreide inspectie in het gebied dat onder het MOU van Parijs valt.
   [2 de diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°, delen die informatie, onmiddellijk nadat zij ze hebben ontvangen,]2 via elektronische weg mee aan de instantie, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
   § 2. De instantie, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, deelt de informatie, vermeld in paragraaf 1, onmiddellijk nadat ze die ontvangen heeft via de geëigende kanalen mee aan de instantie van de federale overheid, bevoegd voor de havenstaatcontrole.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-07-13/16, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 11-08-2012>
  (2)<BVR 2017-02-10/19, art. 7, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Art. 10/2.[1 [2 De diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°, delen die informatie, onmiddellijk nadat zij ze hebben ontvangen,]2 over de werkelijke aankomsttijd en de werkelijke vertrektijd van elk schip dat de haven aandoet, die onder hun bevoegdheid vallen, alsook een identificatiecode van de betrokken haven, onmiddellijk via elektronische weg aan de instantie, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
   De instantie, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, zorgt ervoor dat de informatie over de werkelijke aankomsttijd en de werkelijke vertrektijd van elk schip dat een haven of ankerplaats aandoet, alsook een identificatiecode van de betrokken haven, binnen een redelijke termijn wordt bezorgd aan de Europese inspectiedatabank via SafeSeaNet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-07-13/16, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 11-08-2012>
  (2)<BVR 2017-02-10/19, art. 7, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Art. 10/3. [1 De minister kan, ter uitvoering van artikel 31bis, § 3, van het decreet, nadere maatregelen vaststellen, waaronder de invulling van wat wordt begrepen onder een melding via de geëigende kanalen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2012-07-13/16, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 11-08-2012>

  Afdeling II. - [1 Meldingsplicht bij gevaarlijke of verontreinigende stoffen]1
  ----------
  (1)<BVR 2009-03-06/53, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 23-04-2009>

  Art. 11.§ 1. De exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig, ongeacht de grootte van het vaartuig, dat komt van een haven buiten de Europese Unie en dat [1 gevaarlijke of verontreinigende stoffen]1 vervoert, meldt de gegevens, vermeld in deze paragraaf,
  1° aan de [2 diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°,]2, als het vaartuig op weg is naar een Vlaamse haven;
  2° aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, als het vaartuig zich begeeft naar een van de volgende plaatsen:
  a) een ankerplaats of een ligplaats binnen het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4;
  b) een haven, een ankerplaats of een ligplaats buiten het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, waarbij de grens van het Vlaamse Gewest wordt overschreden.
  De gegevens worden uiterlijk gemeld bij de afvaart uit de haven van belading of zodra de haven van bestemming, de ankerplaats of ligplaats bekend is, als die niet bij de afvaart bekend zou zijn.
  De volgende gegevens worden meegedeeld :
  1° algemene informatie :
  a) de identificatie van het vaartuig;
  b) de haven van bestemming;
  c) de verwachte tijd van aankomst in de haven van bestemming en de vastgestelde grenzen, gelegen binnen het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, bepaald door de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, en de verwachte tijd van afvaart uit de haven van bestemming;
  d) de positie van het vaartuig;
  e) het totale aantal opvarenden;
  f) de nationaliteit van het vaartuig;
  g) [1 de lengte, de breedte en de diepgang van het vaartuig;]1
  h) de geplande vaarroute;
  i) eventuele andere gegevens, die de minister heeft bepaald;
  2° informatie over de lading :
  a) de correcte technische benaming van de gevaarlijke of verontreinigende stoffen, VN-nummers als die bestaan, IMO-risicoklassen overeenkomstig de IMDG-, IBC- en IGC-code en, in voorkomend geval, de klasse van het vaartuig volgens de INF-code, de hoeveelheden van dergelijke stoffen, uitgedrukt in kilogram, en de plaats waar ze zich aan boord bevinden, alsook, als ze worden vervoerd in voor vrachtvervoer bestemde transporteenheden, behalve tanks, de identificatienummers daarvan;
  b) de bevestiging dat aan boord een lijst, manifest of passend laadplan aanwezig is dat gedetailleerde gegevens bevat over de [1 gevaarlijke of verontreinigende stoffen]1 die worden vervoerd en over de plaats waar ze zich aan boord bevinden;
  c) het adres waar uitgebreide informatie over de lading kan worden verkregen.
  § 2. [2 de diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°, delen de informatie, vermeld in § 1, onmiddellijk nadat zij ze hebben ontvangen,]2 via elektronische weg mee aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
  ----------
  (1)<BVR 2009-03-06/53, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 23-04-2009>
  (2)<BVR 2017-02-10/19, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Art. 12.§ 1. [2 Gevaarlijke of verontreinigende stoffen mogen in een haven niet voor vervoer worden aangeboden, noch aan boord van een schip worden genomen, ongeacht de grootte van het schip, tenzij aan de kapitein of de exploitant, voor de goederen aan boord worden genomen, een verklaring met de volgende informatie werd overhandigd :]2
  1° de correcte technische benaming van de gevaarlijke of verontreinigende stoffen, VN-nummers als die bestaan, IMO-risicoklassen overeenkomstig de IMDG-, de IBC-, en IGC-code en, in voorkomend geval, de klasse van het vaartuig die voor INF-ladingen als vermeld in voorschrift VII/14.2, vereist is, de hoeveelheden, uitgedrukt in kilogram, van dergelijke stoffen en, als ze worden vervoerd in voor vrachtvervoer bestemde laadeenheden, behalve tanks, de identificatienummers daarvan;
  2° het adres waar uitgebreide informatie over de lading kan worden verkregen;
  3° voor de stoffen vermeld in bijlage I bij het MARPOL-Verdrag, het veiligheidsinformatieblad waarop de fysisch-chemische eigenschappen van de producten zijn vermeld, [2 waar van toepassing,]2 met inbegrip van de viscositeit, uitgedrukt in cSt bij 50° C en de dichtheid bij [2 15° C, alsook de andere gegevens die conform resolutie MSC.286(86) van de IMO op het veiligheidsinformatieblad staan]2;
  4° de alarmnummers van de verlader of een andere persoon of organisatie die beschikt over informatie over de fysisch-chemische eigenschappen van de producten en over de in geval van nood te nemen maatregelen.
  [2 § 1/1. Vaartuigen die komen van een haven buiten de Unie, en die een haven aandoen en gevaarlijke en verontreinigende stoffen aan boord hebben, beschikken over een verklaring van de verlader met de informatie vermeld in het eerste lid.]2
  § 2. Het is de taak [2 en de verantwoordelijkheid]2 van de verlader om te controleren of de voor vervoer aangeboden vracht werkelijk de vracht is waarover de verklaring, vermeld in § 1, werd afgelegd.
  ----------
  (1)<BVR 2009-03-06/53, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 23-04-2009>
  (2)<BVR 2012-07-13/16, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 11-08-2012>

  Art. 13.§ 1. De exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig, ongeacht de grootte ervan, dat [1 gevaarlijke of verontreinigende stoffen]1 vervoert en een Vlaamse haven verlaat, deelt uiterlijk bij de afvaart de volgende informatie mee aan de [2 diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°, ]2 van die haven :
  1° algemene informatie :
  a) de identificatie van het vaartuig;
  b) de haven van bestemming;
  c) de verwachte tijd van afvaart uit de haven van vertrek, bepaald door dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, en de verwachte tijd van aankomst in de haven van bestemming;
  d) het totale aantal opvarenden;
  e) de nationaliteit van het vaartuig;
  f) [1 de lengte, de breedte en de diepgang van het vaartuig;]1
  g) de geplande vaarroute;
  h) eventuele andere gegevens die de minister heeft bepaald;
  2° informatie over de lading:
  a) de correcte technische benaming van de gevaarlijke of verontreinigende stoffen, VN-nummers als die bestaan, IMO-risicoklassen overeenkomstig de IMDG-, IBC- en IGC-code en, in voorkomend geval, de klasse van het vaartuig volgens de INF-code, de hoeveelheden, uitgedrukt in kilogram, van dergelijke stoffen en de plaats waar ze zich aan boord bevinden, alsook, als ze worden vervoerd in voor vrachtvervoer bestemde transporteenheden, behalve tanks, de identificatienummers daarvan;
  b) de bevestiging dat aan boord een lijst, manifest of passend laadplan aanwezig is dat gedetailleerde gegevens bevat over de gevaarlijke of verontreinigende stoffen die worden vervoerd en over de plaats waar ze zich aan boord bevinden;
  c) het adres waar uitgebreide informatie over de lading kan worden verkregen.
  § 2. [2 De diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°, delen de informatie, vermeld in § 1, onmiddellijk nadat zij ze hebben ontvangen,]2 via elektronische weg mee aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
  ----------
  (1)<BVR 2009-03-06/53, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 23-04-2009>
  (2)<BVR 2017-02-10/19, art. 9, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Art. 14.§ 1. De exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig, dat, ongeacht de grootte ervan, [1 gevaarlijke of verontreinigende stoffen]1 vervoert, het Belgische grondgebied verlaat, en via overschrijding van de grens van het Vlaamse Gewest het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, wil binnenvaren, zonder hierbij een Vlaamse haven aan te lopen, deelt uiterlijk bij de afvaart de informatie, vermeld in artikel 13, mee aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
  [1 § 1/1. De exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig dat, ongeacht de grootte ervan, gevaarlijke of verontreinigende stoffen vervoert, komende van een anker- of ligplaats binnen België, gelegen buiten het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, of een anker- of ligplaats binnen het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, meldt de gegevens, vermeld in artikel 13, aan de volgende instanties :
   1° aan de havenkapiteinsdienst van de haven van bestemming, als het vaartuig op weg is naar een [2 Vlaamse zeehaven]2;
  [2 1° /1 aan de vergelijkbare dienst die de bevoegdheden van de havenkapiteinsdienst uitoefent en die de gegevens voor SafeSeaNet aanlevert aan de NCA, of een bevoegde instantie die belast is met het leveren van RIS, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de River information Services op de binnenwateren, of een andere dienst die is aangewezen om in het kader van SafeSeaNet informatie te ontvangen en door te sturen aan de NCA als er geen havenkapiteinsdienst aanwezig is of als een andere dienst werd aangewezen om de desbetreffende melding te ontvangen, als het vaartuig niet op weg is naar een Vlaamse zeehaven.]2
   2° aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, als het vaartuig zich begeeft naar een van de volgende plaatsen :
   a) een ankerplaats of een ligplaats binnen het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4;
   b) een haven, een ankerplaats of een ligplaats buiten het VBS-werkingsgebied, vermeld in artikel 4, waarbij de grens van het Vlaamse Gewest wordt overschreden.]1
  § 2. De informatie, [1 vermeld in § 1 en § 1/1]1 , wordt, waar mogelijk, door de exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van het vaartuig via elektronische weg doorgestuurd aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
  [1 [2 de diensten, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 1° en 2°, delen de informatie, vermeld in § 1, onmiddellijk nadat zij ze hebben ontvangen,]2 via elektronische weg mee aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.]1
  ----------
  (1)<BVR 2009-03-06/53, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 23-04-2009>
  (2)<BVR 2017-02-10/19, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Afdeling III. [1 - Aanvullende meldingen]1
  ----------
  (1)<BVR 2017-02-10/19, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Art. 15.[1 § 1. De exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig meldt de aanvullende meldingen aan de volgende diensten :
   1° de havenkapiteinsdienst van de haven van bestemming als het vaartuig op weg is naar een Vlaamse zeehaven, of van de Vlaamse zeehaven die het vaartuig verlaat,
   2° de vergelijkbare dienst die de bevoegdheden van de havenkapiteinsdienst uitoefent en die de gegevens voor SafeSeaNet aanlevert aan de NCA, of een bevoegde instantie die belast is met het leveren van RIS, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de River information Services op de binnenwateren, of een andere dienst die is aangewezen om in het kader van SafeSeaNet informatie te ontvangen en door te sturen aan de NCA, als er geen havenkapiteinsdienst aanwezig is of als een andere dienst werd aangeduid om de desbetreffende melding te ontvangen.
   De exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig meldt de aanvullende meldingen over de verontreinigingsdelicten overeenkomstig de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen aan de in het eerste lid vermelde diensten uiterlijk op de in deze regelgeving voorziene tijdstippen.
   § 2. De diensten, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, delen de informatie, vermeld in paragraaf 1, onmiddellijk na ontvangst en via elektronische weg mee aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°. ".
   § 3. Op basis van de door het recht van de Europese Unie voorgeschreven meldingsverplichting, overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van richtlijn 2002/6/EG, delen de diensten, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, onmiddellijk na ontvangst en via elektronische weg aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, de volgende aanvullende informatie mee :
   1° de meldingen over scheepsafval en ladingresiduen, overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen, conform de bepalingen inzake afval van de zeevaart in het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
   2° de veiligheidsinlichtingen vóór het aandoen van de haven, overeenkomstig artikel 6 van de verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten.
   § 4. De diensten, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, waken erover dat de UN-locode die op hen van toepassing is, conform artikel 4/2, § 2, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2007 betreffende het centraal beheersysteem in het kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet, wordt gehanteerd op de wijze die de NCA heeft opgelegd.]1
  ----------
  (1)<BVR 2017-02-10/19, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Afdeling III/2. [1 - Extra informatieverplichtingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2017-02-10/19, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Art. 15/1. [1 De Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, kan de melding van extra gegevens opleggen aan de exploitant, de scheepsagent of de gezagvoerder van een vaartuig, om te voldoen aan de internationale of unierechtelijke verplichtingen, of met het oog op de ketenbenadering.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BVR 2017-02-10/19, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 06-04-2017>

  Afdeling IV. - Vrijstellingen.

  Art. 16.§ 1. De dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, kan vrijstelling verlenen van de verplichtingen, vermeld in artikel 13, mits is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in § 2 :
  1° voor lijndiensten tussen een Vlaamse haven en een Belgische haven, op verzoek van de maatschappij die de lijndienst uitbaat;
  2° als een internationale lijndienst wordt geëxploiteerd tussen een Vlaamse haven en een haven van een of meer andere lidstaten van de Europese Gemeenschap, op verzoek van de maatschappij die de lijndienst uitbaat en die is gevestigd in een van de lidstaten.
  § 2. De vrijstelling, vermeld in § 1, kan worden verleend onder de volgende voorwaarden :
  1° de maatschappij die de vermelde lijndiensten exploiteert, houdt een lijst van de betrokken schepen bij [1 , werkt die bij]1 en deelt die mee aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°;
  2° telkens als de reis wordt uitgevoerd, wordt de informatie, vermeld in artikel 13, § 1, ter beschikking gehouden van de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.
  [1 3° alle afwijkingen van de verwachte tijd van aankomst in een haven of bij het loodsstation van drie uur of meer worden overeenkomstig artikel 10 meegedeeld aan de haven of aan de bevoegde instantie;
   4° vrijstellingen worden alleen verleend aan individuele vaartuigen op een specifieke dienst.
  Die specifieke dienst wordt alleen als een lijndienst beschouwd als het de bedoeling is dat die dienst ten minste één maand wordt geëxploiteerd.
   Vrijstellingen van de eisen, vermeld in artikel 10, blijven beperkt tot reizen met een geplande duur van maximaal twaalf uur.]1
  De maatschappij zet een intern systeem op, waarmee de informatie, vermeld in het eerste lid, 2°, vierentwintig uur per dag, zeven dagen op zeven, via elektronische weg, aan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, kan worden toegestuurd, onmiddellijk nadat die daarom heeft verzocht.
  Het elektronische berichtenverkeer maakt gebruik van de syntax en de procedures, bepaald door de minister.
  § 3. Als wordt vastgesteld dat aan ten minste een van die voorwaarden niet langer wordt voldaan, trekt de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, de vrijstelling voor de maatschappij in kwestie onmiddellijk in.
  § 4. De dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, deelt, via de geëigende kanalen, aan de Europese Commissie de lijst van maatschappijen en schepen mee die op grond van dit artikel zijn vrijgesteld, alsook elke aanpassing aan die lijst.
  ----------
  (1)<BVR 2012-07-13/16, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 11-08-2012>

  Afdeling V. - Informatieverstrekking door de personen die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart.

  Art. 17. De personeelsleden die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart, verstrekken informatie aan de gezagvoerder, op eigen initiatief of op verzoek van de gezagvoerder.

  Art. 18. De personeelsleden die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart, informeren de gezagvoerder en begeleiden het vaartuig met resultaatgeoriënteerde instructies, als ze een van de volgende zaken vaststellen:
  1° het vaartuig vertoont geen normaal vaarpatroon of leeft de internationale of plaatselijke scheepvaartreglementering niet na;
  2° het vaartuig maakt geen gebruik van het verplicht scheepsrouteringssysteem;
  3° het vaartuig maakt geen gebruik van het verkeersbegeleidingssysteem.

  Afdeling VI. - Instelling van een scheepsrouteringssysteem.

  Art. 19. De minister stelt de scheepsrouteringssystemen, die integraal deel uitmaken van het verkeersbegeleidingssysteem, in en neemt de nodige initiatieven hiervoor ten overstaan van de Internationale Maritieme Organisatie.

  Afdeling VII. - Verkeersaanwijzingen, verschillende soorten berichten en maatregelen.

  Art. 20. § 1. De minister wijst de categorieën van personeelsleden aan die bevoegd zijn om verkeersaanwijzingen aan de vaartuigen te richten.
  § 2. De minister wijst de categorieën van personeelsleden aan die bevoegd zijn om de volgende soorten berichten aan de vaartuigen te richten :
  1° een informatie;
  2° een waarschuwing;
  3° een navigatieassistentie.

  Art. 21.§ 1. Bij uitzonderlijk slecht weer of ruwe zee kunnen de volgende maatregelen worden genomen door de hiervoor door de minister aangewezen categorieën van personeelsleden :
  1° de gezagvoerder van een vaartuig dat zich in het gebied in kwestie bevindt en de haven wil binnen- of uitvaren, zo mogelijk alle informatie over de zeegang en de weersomstandigheden geven en, als dat relevant en mogelijk is, over het gevaar dat die kunnen opleveren voor zijn schip, de lading, de bemanning en de passagiers;
  2° onverminderd de plicht tot bijstandsverleningen aan schepen in nood en overeenkomstig de bepalingen betreffende toevluchtsoorden, uitgewerkt in het kader van het samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur kustwacht, andere passende maatregelen treffen, waaronder een aanbeveling of een verbod voor een bepaald schip of voor schepen in het algemeen om de haven in de gebieden in kwestie binnen of uit te varen, totdat is vastgesteld dat er geen gevaar meer bestaat voor mensenlevens of het milieu;
  3° indien nodig, passende maatregelen nemen om het bunkeren van schepen in de territoriale wateren zo veel mogelijk te beperken of te verbieden, met het oog op het gebruik en de bescherming van de vaarweg of om het scheepvaartverkeer op de meest doeltreffende manier te begeleiden.
  [1 Bij ijsgang die door de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, als een ernstige bedreiging wordt beschouwd voor de veiligheid van mensenlevens op zee of voor de bescherming van hun zee- of kustgebieden of de zee- of kustgebieden van andere staten :
   1° verstrekt de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, aan de gezagvoerder die zich in het toepassingsgebied, vermeld in artikel 4, bevindt, of die een van zijn havens wil binnen- of uitvaren, alle nodige informatie over de ijsgang, de aanbevolen routes en ijsbreekdiensten die zich in het toepassingsgebied, vermeld in artikel 4, bevinden;
   2° kan de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, onverminderd zijn plicht tot bijstandsverlening aan schepen die bijstand behoeven, en onverminderd andere verplichtingen die voortvloeien uit internationale voorschriften, aan de gezagvoerder die zich in het toepassingsgebied, vermeld in artikel 4, bevindt, en die een haven of terminal wil binnen- of uitvaren of een ankerplaats wil verlaten, vragen dat hij met documenten aantoont dat het schip aan de sterkte- en vermogenseisen voldoet die op de ijsgang van het toepassingsgebied, vermeld in artikel 4, zijn afgestemd.]1
  § 2. De gezagvoerder van het vaartuig brengt de dienst, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, die de maatregel heeft voorgesteld, op de hoogte van de redenen van zijn beslissing, als die niet in overeenstemming is met de maatregelen, vermeld in § 1 [1 en § 1/1]1.
  § 3. Voor de passende maatregelen, vermeld in § 1[1 en § 1/1]1, wordt uitgegaan van een voorspelling van de omstandigheden op zee en van de weersgesteldheid van het Oceanografisch Meteorologisch Station, afgekort OMS, vermeld in artikel 2, § 1, 6°, of van een gelijkwaardige gekwalificeerde meteorologische informatiedienst.
  ----------
  (1)<BVR 2012-07-13/16, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 11-08-2012>

  HOOFDSTUK VI. - Uitvoeringsbepaling.

  Art. 22. De Vlaamse minister, bevoegd voor de havens, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 26 oktober 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Institutionele hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, inzonderheid op artikel 2, § 2, artikel 4, § 2, artikel 6 tot en met 7, artikel 9 tot en met 11, artikel 17 tot en met 21, artikel 24, derde lid, artikel 26, tweede lid, artikel 27 en artikel 35;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 juli 2007;
   Gelet op advies 43.597/3 van de Raad van State, gegeven op 9 oktober 2007, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Overwegende dat in dit besluit onder meer verdere uitvoering wordt gegeven aan de omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 23-04-2021 GEPUBL. OP 21-05-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 10-02-2017 GEPUBL. OP 27-03-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 8/1; 10; 10/1; 10/2; 11; 13; 14; 15; 15/1)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 13-07-2012 GEPUBL. OP 01-08-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 8/1; 10/1-10/3; 12; 16; 21)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 06-03-2009 GEPUBL. OP 23-04-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 11; 12; 13; 14)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie