J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/07/12/2006031387/justel

Titel
12 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 houdende het model van formulier voor de inleiding van een aanvraag voor een sociale woning.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 21-08-2006 nummer :   2006031387 bladzijde : 41465       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-07-12/37
Inwerkingtreding : 31-08-2006

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2001031479       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning, weergegeven in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 7 december 2001 houdende het model van het formulier voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning, wordt vervangen door bijlage 1 van dit besluit.
  Gedaan te Brussel, 12 juli 2006.
  De Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw,
  Mevr. F. DUPUIS

  BIJLAGE.

  Art. N. Inschrijvingsformulier.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 21-08-2006, p. 41466-41473).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
   Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003. houdende de Brusselse Huisvestingscode aangevuld door de ordonnantie van 1 april 2004;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26. september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, en in het bijzonder gelet op artikel 5, ß 1;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2004. tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
   Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2004 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
   Op de voordracht van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie