J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/01/12/2006022082/justel

Titel
12 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 03-02-2006 en tekstbijwerking tot 18-03-2019)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 03-02-2006 nummer :   2006022082 bladzijde : 6073       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-01-12/46
Inwerkingtreding : 13-02-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° " zorgkundige " : de zorgkundige bedoeld in [1 artikel 59 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015]1;
  2° " verpleegkundige " : de persoon, zoals bedoeld in [1 artikel 45 van de voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015]1;
  3° " activiteiten " : de verpleegkundige activiteiten, bedoeld in [1 artikel 46, § 1, 1° en 2°, van de voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015]1.
  ----------
  (1)<KB 2019-02-27/16, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 28-03-2019>

  Art. 2.[1 § 1.]1 De activiteiten die zorgkundigen mogen uitoefenen, worden vastgesteld in de bijlage van dit besluit.
  Zorgkundigen mogen die activiteiten enkel uitoefenen [1 wanneer ze zijn gedelegeerd door een verpleegkundige na evaluatie van de patiėnt]1. Verpleegkundigen kunnen die delegatie op elk moment beėindigen.
  [1 § 2. Zijn alleen ertoe gemachtigd de verpleegkundige activiteiten bedoeld in 2° van de bijlage van dit besluit te verrichten :
   1° de personen die vanaf 1 september 2019 voldoen aan de voorwaarden om geregistreerd te worden als zorgkundige, zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige, en voor wie het opleidingsprogramma minstens 150 effectieve uren omvat betreffende de uitvoering van voormelde activiteiten, die maximaal voor de helft worden ingevuld met stage;
   2° de personen die vóór 1 september 2019 voldoen aan de voorwaarden om geregistreerd te worden als zorgkundige, zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige, bewijzen dat ze met vrucht geslaagd zijn voor een bijkomende opleiding van minstens 150 effectieve uren, die maximaal voor de helft wordt ingevuld met stage en waaruit blijkt dat ze de bekwaamheid hebben verworven voor het verrichten van de verpleegkundige activiteiten bedoeld in 2° van de bijlage van dit besluit.
   Deze bijkomende opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een onderwijsinstelling die beantwoordt aan de voorwaarden vastgelegd door de Gemeenschappen om de opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige te organiseren.]1
  ----------
  (1)<KB 2019-02-27/16, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 28-03-2019>

  Art. 3.§ 1. Zorgkundigen werken binnen een gestructureerde equipe.
  De gestructureerde equipe moet aan volgende eisen voldoen :
  1° De gestructureerde equipe moet zodanig zijn opgesteld dat de verpleegkundigen toezicht kunnen uitoefenen op de activiteiten van de zorgkundigen.
  2° De gestructureerde equipe moet de continuļteit en de kwaliteit van de zorg verzekeren.
  3° Zij organiseert het gezamenlijk patiėntenoverleg waarbij het in § 3 bedoelde zorgplan geėvalueerd en zo nodig bijgestuurd wordt.
  4° Zij voert een samenwerkingsprocedure in tussen verpleegkundigen en zorgkundigen. Deze laatsten rapporteren nog dezelfde dag aan de verpleegkundige die toezicht houdt op hun activiteiten.
  5° Zij krijgt permanente opleiding.
  § 2. Onder " toezicht " wordt verstaan het toezicht waarvan sprake in [1 artikel 59 van de voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015]1 :
  1° De verpleegkundige ziet erop toe dat de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de logistieke activiteiten die hij aan de zorgkundige van de gestructureerde equipe heeft [1 gedelegeerd]1, correct worden uitgevoerd.
  2° Het aantal zorgkundigen dat onder toezicht van een verpleegkundige werkt, hangt af van de personeelsnormen van de gestructureerde equipe, van de complexiteit van de zorg en van de stabiliteit van de toestand van de patiėnten. Hiermee rekening houdend, is de aanwezigheid van de verpleegkundige bij de uitvoering van de activiteiten door de zorgkundige niet steeds vereist.
  3° De verpleegkundige moet bereikbaar zijn om de nodige informatie en ondersteuning te geven aan de zorgkundige.
  § 3. De zorgkundige wordt betrokken, binnen zijn bevoegdheden en vorming, bij het bijhouden voor elke patiėnt van dit verpleegkundig dossier, zoals bedoeld in [1 artikel 46, § 2, van de voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015]1.
  ----------
  (1)<KB 2019-02-27/16, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 28-03-2019>

  Art. 4. Zorgkundigen moeten elk jaar een permanente opleiding van minstens 8 uur krijgen.

  Art. 5. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.[1 Bijlage bij het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen -
   "Lijst met de activiteiten die de zorgkundige onder toezicht van de verpleegkundige en binnen een gestructureerde equipe kan verrichten
  

  
Activiteit
1° ) Lijst van 12 januari 2006
Het observeren en signaleren bij de patiėnt/resident van veranderingen op fysisch, psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL).
Het informeren en adviseren van de patiėnt/resident en zijn familie conform het zorgplan, voor wat betreft de toegestane technische verstrekkingen.
Het bijstaan van de patiėnt/resident en zijn omgeving in moeilijke momenten.
Mondzorg.
Het verwijderen en heraanbrengen van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden.
Het observeren van het functioneren van de blaassonde en het signaleren van problemen.
Hygiėnische verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is.
De orale vochtinname van de patiėnt/resident bewaken en het signaleren van problemen.
De patiėnt/resident helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel van een distributiesysteem, door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd.
De vocht- en voedseltoediening bij een patiėnt/resident langs orale weg helpen verrichten, uitgezonderd bij slikstoornissen en bij sondevoeding.
De patiėnt/resident in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, conform het zorgplan.
Hygiėnische verzorging van patiėnten/residenten met een dysfunctie van de ADL, conform het zorgplan.
Vervoer van patiėnten/residenten, conform het zorgplan.
Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels, conform het zorgplan.
Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van infecties, conform het zorgplan.
Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van decubitusletsels, conform het zorgplan.
Het meten van de polsslag en de lichaamstemperatuur en het meedelen van de resultaten.
De patiėnt/resident helpen bij niet steriele afname van excreties en secreties.
2° ) Lijst van 1 september 2019
Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.
Voeding en vochttoediening langs orale weg.
Manuele verwijdering van fecalomen.
Het verwijderen en heraanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

]1
  ----------
  (1)<KB 2019-02-27/16, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 28-03-2019>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 12 januari 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 21sexiesdecies, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde, uitgebracht op 31 mei 2005;
   Gelet op het advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, uitgebracht op 17 maart 2005;
   Gelet op het advies nr. 38.684/3 van de Raad van State, gegeven op 8 november 2005;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-02-2019 GEPUBL. OP 18-03-2019
    (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; N)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie