J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/09/21/2004202706/justel

Titel
21 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit betreffende het behoud van het normaal loon ten laste van de werkgever gedurende de eerste drie dagen van het adoptieverlof

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 18-10-2004 nummer :   2004202706 bladzijde : 72350       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-09-21/46
Inwerkingtreding : 28-10-2004

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof, als bedoeld in artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en in artikel 25sexies van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, heeft de werknemer recht op het behoud van zijn normaal loon ten laste van de werkgever.

  Art. 2. Het recht op het behoud van het normaal loon tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof, geldt met ingang van 25 juli 2004.

  Art. 3. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 21 september 2004.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, inzonderheid op artikel 25sexies, § 2, ingevoegd bij de wet van 9 juli 2004;
   Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid op artikel 30ter, § 2, ingevoegd bij de wet van 9 juli 2004;
   Gelet op advies 37.531/1 van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie