J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/07/16/2004022654/justel

Titel
16 JULI 2004. - Koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-04-2007 en tekstbijwerking tot 30-04-2009)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG.SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 06-08-2004 nummer :   2004022654 bladzijde : 59184       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-07-16/35
Inwerkingtreding : 01-07-2004

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2000022082        2003012302       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1.
Art. 1-4
HOOFDSTUK 2.
Afdeling 1.
Art. 5
Afdeling 2.
Art. 6-7
Afdeling 3.
Art. 8-10
HOOFDSTUK 3. - Vermindering van de persoonlijke bijdrage van sociale zekerheid aan de werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering.
Art. 11-12
HOOFDSTUK 4. - Vermindering van de werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid bij aanwerving van een werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering.
Art. 13
HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen.
Art. 14-17

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  HOOFDSTUK 2.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  HOOFDSTUK 3. - Vermindering van de persoonlijke bijdrage van sociale zekerheid aan de werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering.

  Art. 11. Het opschrift van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 april 2000, 26 juni 2000 en 13 januari 2003 wordt aangevuld als volgt :
  " en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering. "

  Art. 12. In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In § 1 worden tussen de woorden " artikel 2 " en " van de wet van 20 december 1999 " de woorden " en 3bis " ingevoegd;
  2° In § 1, worden tussen de woorden " werknemers met lage lonen " en ", wordt verstaan " de woorden " en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering " ingevoegd;
  3° een § 3 wordt ingevoegd, luidende als volgt :
  " De werknemers bedoeld in artikel 3bis van de voornoemde wet van 20 december 2000 bekomen een forfaitaire vermindering van de persoonlijke bijdragen van 133,33 euro per maand gedurende de periode van hun tewerkstelling tijdens de geldigheidsduur van de verminderingskaart herstructureringen B, zoals bedoeld in artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen. Voor handarbeiders wordt het bedrag van 133,33 euro vermenigvuldigd met 1,08.
  Bij voltijdse werknemers met onvolledige prestaties en bij deeltijdse werknemers wordt de forfaitaire vermindering van de persoonlijke bijdragen bedoeld in het vorig lid bekomen door de forfaitaire vermindering te vermenigvuldigen met euro. "
  4° een § 4 wordt ingevoegd, luidende als volgt :
  " De verminderingsbedragen bedoeld in § 2, 2° en § 3, mogen de verschuldigde persoonlijke bijdragen niet overschrijden. In het geval van overschrijding wordt het bedrag aan verminderingen beperkt tot de verschuldigde persoonlijke bijdragen, eerst op de vermindering bedoeld in § 3, daarna op de vermindering bedoeld in § 2, 2°. "

  HOOFDSTUK 4. - Vermindering van de werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid bij aanwerving van een werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering.

  Art. 13. In Titel III van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, wordt een nieuw hoofdstuk VII ingevoegd, luidend als volgt :
  " HOOFDSTUK VII. - Herstructureringen
  Art. 28/1. Een doelgroepvermindering voor herstructureringen ten belope van een forfaitair bedrag G2 wordt toegekend tijdens de duur van de geldigheid van de verminderingskaart herstructureringen B, zoals bedoeld in artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen. "

  HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen.

  Art. 14.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij KB 2009-04-22/02, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 07-04-2009>

  Art. 16. Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 juli 2004.
  Treden eveneens in werking op 1 juli 2004 :
  - artikel 353bis van de programmawet (I) van 24 december 2002;
  - artikelen 26, 27 en 28 van de programmawet van 22 december 2003.

  Art. 17. De Minister van Werk en de Minister van Sociale Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 16 juli 2004.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  F. VANDENBROUCKE
  De Minister van Sociale Zaken,
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de titel IV, Hoofdstuk 7, afdeling 3, van de programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid op onderafdeling 7, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2003;
   Gelet op artikel 7, § 1, derde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op littera t), ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2003;
   Gelet op de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, inzonderheid op artikel 3bis, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2003;
   Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 29 april 2004;
   Gelet op het Advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 23 april 2004;
   Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad van 29 juni 2004;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 maart 2004;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 2 april 2004;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd inzonderheid door de noodzaak om bij herstructureringen van ondernemingen de aandacht te verschuiven naar een activerend beleid gericht op de herplaatsing, in plaats van het op inactief zetten van oudere werknemers; gelet op het akkoord tussen regering en sociale partners tijdens de werkgelegenheidsconferentie van het najaar 2003 om een dergelijke aanpak te ondersteunen via een experimenteel stelsel in 2004 en 2005; gelet op de specifieke aanbeveling van de Europese Commissie aan België om prioriteit te geven aan het beter anticiperen op en begeleiden van herstructureringen van ondernemingen, met name bij collectieve ontslagen; gelet op de onvoorzienbare lange duur van de onderhandelingen met de Europese Commissie, begonnen op 15 oktober 2003 en pas afgerond met de officiële notificatie van de Commissie van 20 april 2004; gelet bovendien op het feit dat de Nationale Arbeidsraad, gevat door de adviesaanvraag op 8 april 2004, pas op 29 juni 2004 zijn advies verleende; dat ondertussen met alle betrokken overheden en instellingen, inzonderheid de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de praktische invoering van deze regeling werd voorbereid met als ingangsdatum 1 juli 2004; dat een verdere vertraging van dit ontwerp afbreuk doet aan de noodzaak het werkgelegenheidsbeleid bij herstructureringen dringend te heroriënteren en bij de betrokken overheden en instellingen tot ernstige organisatorische disfunctie
s zou leiden; gelet tenslotte op het feit dat het voor 2004 ingeschreven budget van 25 miljoen euro voor dit experiment anders onbenut dreigt te worden;
   Gelet op advies 37.532/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werk en Onze Minister van Sociale Zaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-04-2009 GEPUBL. OP 30-04-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-10; 14-15)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-03-2007 GEPUBL. OP 06-04-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 14)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie